Sanering av förorenade områden

Vara kommun har påbörjat ett historiskt arbete – undersökning och sanering av förorenade områden där kommunen har ett ansvar.

Bilden visar maskin som utför markarbete

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Vara kommun har påbörjat ett långsiktigt arbete med att ta ansvar för ”gamla synder” och därmed undersöka och eventuellt sanera mark som är misstänkt förorenad. Arbetet är viktig både ur ett hållbarhets- och hälsoperspektiv.

Föroreningarna kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som haft negativ påverkan på miljön. Till ganska stor del handlar det om gamla soptippar, så kallade deponier, som främst var i bruk under delar av 1900-talet men som inte används längre. Det kan även röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar.

Vilka områden ska saneras?

Saneringsarbetet påbörjades år 2021. Först ut att saneras var ett område vid Lagerhuset i Vara tätort. Där fanns fram till år 1940 en pudrettfabrik och nästföljande 20 år användes platsen som en dumpningsplats för hushållsavfall vilket föranledde behovet av sanering.

Nästa område att saneras är den gamla brandstationen i Kvänum. Arbetet kommer att ske under hösten 2022.

Till grund för saneringarna ligger Länsstyrelsen i Västra Götalands omfattande inventeringar och riskklassningar av föroreningar i länet. Tekniska nämnden har använt inventeringen och riskklassningen som gjorts av verksamheter i Vara kommun för att prioritera arbetet med förorenade områden. Totalt rör det sig om cirka 18-20 områden med kommunalt ansvar, cirka 15 stycken gamla deponier samt gamla brandstationer

Det kan handla om olika föroreningar och därför är det olika förutsättningar vid varje givet område. Vi prioriterar områdena som ska undersökas utifrån vilken risk föroreningen utgör och om det finns planuppdrag på området.

Handlingsplan gällande förorenade områden

Vidare tar arbetet avstamp i en handlingsplan gällande förorenade områden. Handlingsplanen syftar till att tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, vilka resurser som krävs, ansvarsområden och mål för arbetet med förorenade områden. Vi har dessutom skapat en process för att hantera de förorenade områdena. Ansvariga funktioner har identifierats och en årlig driftram har satts för undersökningar och måttliga saneringskostnader. För högre saneringskostnader äskas separata tilläggsmedel i budgetarbetet. Vi har dessutom upphandlar ett ramavtal för miljötekniska konsulter, vilket gör att vi kommer att kunna påbörja arbetena snabbare i framtiden.

Mål med arbetet

Övergripande lokala mål för förorenade områden:

  • Kommunen ska bidra till att minska spridningen av föroreningar från förorenade områden.
  • Förorenade mark- och vattenområden ska identifieras, undersökas och vid behov efterbehandlas eller på annat sätt skyddas så att spridning av föroreningar inte sker.
  • Kommunen ska arbeta för att öka andelen privatfinansierade undersökningar och åtgärder.
  • Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om bidragsmedel och agera huvudman för utredningar och åtgärder.

Kommunen har följande mätbara, lokala mål för förorenade områden:

  • Till år 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön blivit åtgärdade (riskklass 1 och 2).
  • År 2025 är minst 75 procent av områdena med riskklass 1 och minst 25 procent av områdena med riskklass 2 utredda och åtgärdade.
  • År 2025 är samtliga objekt i branschklass 1 och 2 inventerade och riskklassade.
  • Senast år 2035 är nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare utredda och åtgärdade.

* Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som var vanligt förekommande i den skumvätska som historiskt använts av räddningstjänsten. PFAS är mycket svårnedbrytbara i naturen. Perfluoroktansulfonat (PFOS) ingår i denna grupp och är ett så kallat PBT-ämne. Det betyder att det är extremt persistent (bryts inte ned i naturen, utan ansamlas i miljön), bioackumulerande (anrikas i näringskedjan) och toxiskt (kroniskt giftigt).

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.