Miljöskydd

Bilden visar en bil som tvättas

Tvätt av bilar och andra fordon

Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett hur stor eller liten tvätten är. Det spelar ingen roll om du tvättar egna fordon eller kundfordon. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver verksamheten är ansvarig för att ditt företag följer reglerna.  

Bilden visar en person som plockar skräp i naturen

Nedskräpning i naturen

Vi har alla ett ansvar att se till att det är rent och snyggt omkring oss. Tänk på att du tar med dig skräpet när du har varit på utflykt och fikat i naturen! Skräp kan utgöras av papper, plast, glas, metall och annat avfall. Miljö- och byggnadsnämnden kan ställa krav på dig som skräpat…

Bilden visar en öppen spis där ved brinner

Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Ny förordning med särskilda bestämmelser Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar (FMF). Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen…

Bilden visar en överfull tunna med sopor

Avfall och farligt avfall

Med avfall avses alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för hela EU. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning spelar inte någon roll för om något definieras som avfall eller inte. Vad som anses vara en restprodukt respektive en biprodukt är dock…

Bilden visar skorstenar som ryker

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering. Många verksamheter definieras som miljöfarlig verksamhet. Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att…

En rostig tunna som ligger ner.

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som risker att skada eller skapa olägenheter för miljön eller människors hälsa. Områdena kan vara förorenade på grund av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Olika typer av områden kan vara förorenade, såsom mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar. Den som orsakat en förorening…

Bilden visar maskin som utför markarbete

Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Massor så som jord, betong eller tegel räknas som avfall när någon vill göra sig av med dem. Det vill säga när massorna inte återanvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor till din anläggning eller fastighet tar du alltså emot ett avfall och ska då göra…

Värmepumpar

Funderar du på att skaffa värmepump för berg- eller jordvärme? Anmälan skall göras till miljö- och byggenheten innan installationen påbörjas. Tänk på att handläggningen går snabbare när kompletta handlingar skickas in från start och vi inte behöver begära in kompletteringar. Är placeringen närmare än 10 meter till tomtgräns behöver du prata med dina grannar och…

Cisterner

Alla cisterner/tankar som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste besiktigas regelbundet. Många cisterner som används är rostiga, vilket endast kan upptäckas genom besiktning. Saneringar av mark och vattentäkter kan bli mycket dyra och det behövs bara någon droppe olja för att göra stora mängder vatten otjänligt att använda. Installation Innan en oljecistern…

Bilden visar en mängd gamla rostiga tunnor

Kemikalier

Idag används ett stort antal olika kemiska produkter i Sverige av både hushållen och industrin. Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Miljöenheten kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna. I vår…

Bilden visar någon som tankar en bil

Oljeavskiljare

Varför behövs oljeavskiljare? Om olja släpps ut i avloppsvattnet kan det störa funktionen i avloppsreningsverket, vilket påverkar reningen och kvalitén på det renade vattnet och avloppsslammet. Om avloppet är kopplat till dagvattennätet går oljeföroreningarna ut till sjöar och vattendrag, vilket leder till en direkt skada på miljön. Olja i dagvattnet kan i förlängningen även påverka…

Bilden visar gaser

Köldmedia

Ett köldmedium är ett ämne som används för att transportera värme och det kan användas både för att värma och för att kyla. Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. De här köldmedierna innehåller fluor och benämns därför ofta fluorerade växthusgaser (f-gaser). Om f-gaser läcker ut ur köldmedieanläggningarna kan de ha negativa…

Bilden visar en hand full med pengar

Tillsynsavgifter - vad du betalar för

Nedan kan du läsa om vad begreppet tillsyn innebär och varför miljö- och byggnadsnämnden (kommunen) tar ut tillsynsavgifter. Vi förklarar vad tillsyn fyller för funktion och vad som ingår i avgiften, dvs. vad du som företagare/verksamhetsutövare betalar för. Tillsyn och tillsynsavgifter Varför tillsyn? Miljötillsynen grundar sig på bestämmelser i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter som…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.