Miljöskydd

Bilden visar en bil som tvättas

Fordonstvätt

Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett hur stor eller liten tvätten är. Det spelar ingen roll om du tvättar egna fordon eller kundfordon. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver verksamheten är ansvarig för att ditt företag följer reglerna. Tvättvattnet är förorenat Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och…

Bilden visar en person som plockar skräp i naturen

Nedskräpning i naturen

Vi har alla ett ansvar att se till att det är rent och snyggt omkring oss. Tänk på att du tar med dig skräpet när du haft utflykt och fikat i naturen! Med skräp avses bland annat plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla…

Bilden visar skorstenar som ryker

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering. Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller…

En rostig tunna som ligger ner.

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Dessa områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar. Det är i första hand den som har orsakat…

Bilden visar maskin som utför markarbete

Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Massor så som jord, betong eller tegel räknas som avfall när någon vill göra sig av med dem. Det vill säga när massorna inte återanvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor till din anläggning eller fastighet tar du alltså emot ett avfall och ska då göra…

Rapsfält

Värmepumpar

Funderar du på att skaffa värmepump för berg- eller jordvärme? Då ska du anmäla det till miljö- och byggenheten i Vara kommun innan installationen påbörjas. Du behöver också prata med dina grannar så att borrhål för bergvärme inte kommer för nära varandra eftersom det påverkar effekten. Ligger din fastighet inom ett vattenskyddsområde? Beroende på om…

Cisterner

Alla cisterner/tankar som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste besiktigas regelbundet. Många cisterner som används är rostiga, vilket endast kan upptäckas genom besiktning. Saneringar av mark och vattentäkter kan bli mycket dyra och det behövs bara någon droppe olja för att göra stora mängder vatten otjänligt att använda. Installation Innan en oljecistern…

Bilden visar en mängd gamla rostiga tunnor

Kemikalier

Idag används ett stort antal olika kemiska produkter i Sverige av både hushållen och industrin. Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Miljöenheten kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna. I vår…

Bilden visar någon som tankar en bil

Oljeavskiljare

Varför behövs oljeavskiljare? Om olja släpps ut i avloppsvattnet kan det störa funktionen i avloppsreningsverket, vilket påverkar reningen och kvalitén på det renade vattnet och avloppsslammet. Om avloppet är kopplat till dagvattennätet går oljeföroreningarna ut till sjöar och vattendrag, vilket leder till en direkt skada på miljön. Olja i dagvattnet kan i förlängningen även påverka…

Bilden visar gaser

Köldmedia

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). För att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser och skydda människors hälsa och miljön finns bestämmelser som reglerar hanteringen av utrustningar som innehåller köldmedia. Det är…

Bilden visar en hand full med pengar

Tillsynsavgifter - vad du betalar för

På denna sidan förklarar vi  vad du som företagare/verksamhetsutövare betalar för och vad som ingår i den tillsynsavgift som miljö- och byggnadsnämnden (kommunen) tar ut. Skydd för hälsa och miljö Vilka regler gäller? I miljöbalken och tillhörande förordningar finns regler om vilka verksamheter som omfattas av balkens krav för att skydda människors hälsa och miljön.…

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.