Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Syftet med tillstånds- och anmälningsplikt är att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. En anmälan om ändring har dessutom till syfte att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om ändringen behöver tillståndsprövas. Miljöbalken (SFS 1998:808) gäller då risk finns att olägenheter uppstår i omgivningen eller kan uppstå vid användning av ”mark, byggnad eller anläggning”. Olägenheterna kan vara förorening av mark, vattenområde och grundvatten eller störning genom exempelvis luftförorening, buller, skakning etc.

Prövning enligt miljöbalken

De miljöfarliga verksamheterna kan från prövningssynpunkt indelas i tre grupper: A: tillstånd skall sökas hos miljödomstol B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation C: anmälan skall göras till den kommunala nämnden.
Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara.
Vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga regleras i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Tillsynsavgift

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en anmälningsavgift och därefter en besöksavgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika verksamheter.

Åtalsanmälan

Att starta en anmälningspliktig verksamhet innan sexveckorsfristen från anmälan har gått ut är straffbart enligt Miljöbalken.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.