Avfall och farligt avfall

Med avfall avses alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för hela EU. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning spelar inte någon roll för om något definieras som avfall eller inte. Vad som anses vara en restprodukt respektive en biprodukt är dock en viktig fråga inom olika branscher och har betydelse för vilka regler som styr hanteringen.

I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. Men det avfall som ändå uppstår måste hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Målet med lagstiftningen på avfallsområdet är att vi ska gå från avfallshantering till resurshushållning. EU:s avfallshierarki ska styra hanteringen och ser ut så här:

  1. Förebygga avfall
  2. Återanvändning
  3. Materialåtervinning
  4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  5. Bortskaffande

Hierarkin innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, och så vidare. Avvikelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl.

Två stora påsar med avfall från trädgården.

Företag – så tar du hand om avfallet

I en verksamhet uppkommer flera olika typer av avfall. Här kan du som driver en verksamhet se vilken typ en viss sorts avfall är och vem som hämtar det. Vem hämtar vilket avfall? I Vara kommun hämtar Avfall & Återvinning Skaraborg alltid kommunalt avfall, enligt kapitel 15 miljöbalken, medan privat entreprenör hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall. Kommunalt avfall…

Farlig avfall

Rutiner för hantering Farligt avfall Farligt jordbruksavfall Farligt avfall är avfall som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt etc. Farligt avfall ska inte hanteras i den vanliga sophanteringen. Istället ska det hanteras skiljt från annat avfall och så att det inte riskerar att komma ut i avloppet, mark,…

En rostig tunna som ligger ner.

Nya regler kring rapportering av farligt avfall

Nya krav på verksamheter och företag att rapportera in uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Från och med den 1 november 2020 ska därför företag och verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Anteckningsskyldigheten gäller de flesta verksamheter…

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppstår vid olika typer av byggnation-, renoverings- och rivningsverksamheter och det finns särskild lagstiftning som styr hanteringen av detta avfall. Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet. Även inom ramen för miljökvalitetsmålen är detta område prioriterat, där ett av etappmålen…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.