Farlig avfall

Rutiner för hantering

Farligt avfall är avfall som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt etc. Farligt avfall ska inte hanteras i den vanliga sophanteringen. Istället ska det hanteras skiljt från annat avfall och så att det inte riskerar att komma ut i avloppet, mark, vatten eller orsaka skador på människors hälsa. Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, rester av lösningsmedel, kylarvätskor, absorberande material som använts vid rengöring eller spill (trasor och liknande), förpackningar som innehållande rester av farliga kemikalier, batterier, lysrör, lågenergilampor och elektronik. 

Lämna farligt avfall

Farligt avfall får bara lämnas till entreprenörer/anläggningar som har tillstånd att ta emot farligt avfall. Du som lämnar avfallet har skyldighet att kontrollera att avfallet skickas till en godkänd mottagare.

Tillstånd och anmälan för transport

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen.

Tillstånd krävs för att:

  • Transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och mängden överskrider 100 kg/liter per år.
  • Yrkesmässigt transportera farligt avfall.

En anmälan räcker om du transporterar farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och mängden inte överskrider 100 kg/liter per år. Observera att ovanstående inte gäller farligt avfall som innehåller PCB, cyanid, kadmium och kvicksilver (undantaget hela lysrör eller andra ljuskällor som du alltså kan transportera själv enligt ovanstående punktlista).

Om du anlitar någon för transporter är du som verksamhetsutövare skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd innan du lämnar ditt farliga avfall för transport. Vid yrkesmässig transport av farligt avfall ska ett särskilt transportdokument upprättas för varje enskild transport. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet ska undertecknas av avsändaren och sedan av mottagaren. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse till avsändaren på att avfallet kommit fram, vilket oftast sker med en faktura. Anmälan och tillståndsansökan görs på www.lansstyrelsen.se

Anteckningar

Du som företagare är skyldig att föra anteckningar om mängd och typ av farligt avfall som uppkommer i verksamheten varje år, samt till vilken eller vilka anläggningar avfallet transporterats. Anteckningarna ska verifieras med kopior på fakturor och transportdokument. Anteckningar om farligt avfall, transportdokument och fakturor ska sparas i minst tre år och kunna visas upp när miljöenheten gör tillsyn på företaget.

Rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter – där det uppstår (produceras) farligt avfall, som transporterar farligt avfall, som samlar in farligt avfall, som behandlar farligt avfall, som mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation: Naturvårdsverkets avfallsregister 

Mer information finns på www.naturvardsverket.se

Hantering och förvaring av farligt avfall

Hantering av farligt avfall ska ske så att risker för människor och miljö undviks. Du som företagare ska också arbeta för att minska både mängden farligt avfall och avfallets miljöfarlighet, till exempel genom produktval.

Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall:

  • Mängden eller volymen avfall får inte minskas genom att låta lösningsmedel avdunsta eller genom att hälla spillolja i oljeavskiljare.
  • Farligt avfall ska förvaras så att människor inte kan komma i kontakt med avfallet och så att det inte riskerar att förorena vatten eller mark.
  • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat så att det inte kan rinna ut i avlopp eller till omgivningen vid spill eller överfyllnad. Om avfallet förvaras utomhus ska det förvaras under tak.
  • Invallningen ska rymma minst volymen av den största avfallsbehållaren plus 10 % av övrig lagrad volym. Vid förvaring utomhus ska invallningen förses med regnskydd eller tak så att den inte fylls med vatten. Vid förvaring inomhus kan ett tätt utrymme utan golvavlopp fungera som invallning.
  • I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor. För information om våra vattenskyddsområden.
  • Farligt avfall ska transporteras bort minst en gång per år. Du får inte lagra onödigt stora mängder avfall.
  • Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med innehåll.

Straffbart att bryta mot reglerna

Det är straffbart att bryta mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall. Vid överträdelse av bestämmelserna är miljöenheten skyldig att anmäla överträdelsen till åklagare. För vissa överträdelser får man även betala en miljösanktionsavgift. Ett exempel: Om man som avsändare av farligt avfall inte upprättar transportdokument är miljösanktionsavgiften 5 000 kr.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.