Cisterner

Alla cisterner/tankar som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste besiktigas regelbundet. Många cisterner som används är rostiga, vilket endast kan upptäckas genom besiktning. Saneringar av mark och vattentäkter kan bli mycket dyra och det behövs bara någon droppe olja för att göra stora mängder vatten otjänligt att använda.

Installation

Innan en oljecistern som rymmer mer än en kubikmeter olja ställs upp utomhus eller grävs ner i marken ska miljö- och byggnadsnämnden informeras skriftligen. Den som inte gör det får betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Inom vattenskyddsområden finns ytterligare krav samt reglerna i skyddsföreskrifter för respektive vattenskyddsområde som gäller. Mer om vad som gäller kan du läsa längre ner på sidan.

Tillstånd

Tillstånd från räddningstjänsten krävs för viss förvaring av brandfarliga vätskor i cistern i mark, ovan mark och inomhus.

Uppställningar av cistern

Cisternen ska stå på ogenomsläpplig mark och om den är invallad ska invallningen vara försedd med tak, eller annan anordning som förhindrar regnvatten att komma in i invallningen. Påkörningsskydd ska också finnas.
Det finns inget generellt krav på att cisterner ska vara invallade utan vi gör en bedömning från fall till fall beroende på hur det ser ut på den aktuella platsen. Allmänt kan man säga att cisterner ska vara invallade om det föreligger risk att grund-, yt-, spill- eller dagvatten förorenas. Exempel på sådana cisterner är cisterner som står uppställda i närheten av dagvattenbrunnar, spillvattenbrunnar, vattentäkter eller ytvatten som sjöar, åar, diken etc. En invallning ska rymma den största cisternens volym + 10 % av den totala volymen av cisternerna inom invallningen.

Återkommande besiktning

Bestämmelserna om besiktning gäller alla cisterner, vare sig de är nergrävda i mark, står i en källare eller är uppställda utomhus. Besiktning av cisterner ska göras vart sjätte år för cisterner som inte är korrosionsskyddade. För korrosionsskyddade cisterner ska besiktning göras vart tolfte år.

Cistern i vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden gäller hårdare regler. Där måste cisterner större än 250 liter besiktigas. Dessutom halveras kontrollintervallet om cisternen inte har sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd är ett kompletterande skydd för att säkerställa att ett eventuellt läckage kan tas om hand tidigt utan att riskera att förorena mark, yt- eller grundvatten. Ett exempel på sekundärt skydd är en invallning som kan fånga upp hela cisternens volym vid ett läckage. Ett annat exempel är dubbelmantlade cisterner.

När cisternen tas ur bruk

En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Du ska även anmäla till miljö- och byggnadsnämnden att du tagit cisternen ur bruk. Under en övergångsperiod kan cisternen vara kvar på fastigheten utan att den används. Kom ihåg att ta bort överfyllnadsskydd och påfyllningsrör så att inte påfyllning kan ske av misstag.

Är cisternen nedgrävd bör den tas om hand omedelbart eftersom en bortglömd tom cistern som kollapsar kan orsaka stora problem med sättningsskador då flera kubikmeter jord plötsligt rör sig. En nedgrävd cistern bör också tas upp så att man kan se att marken under den inte har blivit förorenad.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.