Störande fåglar

Miljö- och byggnadsnämnden får med jämna mellanrum in samtal gällande råkor och kajor som hittat nya häckningsplatser och nu börjat bygga bon. Fåglar ses oftast som ett positivt inslag i vår bostadsmiljö, men när fåglarna blir för många och bygger bo nära våra bostäder, skolor, parker etc. kan närheten till fåglarna uppfattas som en störning. Störningen beror främst på att fåglarna upplevs som hotfulla (särskilt när deras ungar är små), att de väsnas eller att de skräpar ner genom att sprida runt vårt eget avfall. Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Att skjuta av fåglar bedöms inte som en hållbar lösning.

Bilden beskriver fåglar som sitter i ett träd i skymningen

Fastighetsägarens ansvar

Om du upplever dig störd av häckande fåglar ska du i första hand ta kontakt med fastighetsägaren, då det är fastighetsägaren som har ansvar för att förebygga störningar, från bland annat fåglar, enligt miljöbalken.
Några tips till dig som är fastighetsägare:
Samarbeta med andra fastighetsägare i området. Det hjälper sannolikt inte att exempelvis ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar då störande ljud kan ändå förekomma.
Fåglar lever där de har tillgång till föda. Var noga med avfallshanteringen. All matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även mås- och kråkfåglar lockas till fastigheten.
Minska tillgängligheten på bomaterial. Håll rent från kvistar och dylikt.
Gör de möjliga boplatserna otillgängliga. Nät, linor eller liknande kan spännas över taken, roterande och störande skyltar med till exempel reflexer, spikmattor och klibbiga material kan läggas ut där fåglarna annars sitter (dock ej så att fåglarna kan skada sig på det). Då du anlägger olika skydd eller hinder är det viktigt att du tänker på säkerheten för dem som behöver nyttja platsen, till exempel sotaren. För att undvika olyckor bör montaget vara markerat och tillfälligt kunna nedmonteras.
Kontakta företag som arbetar med skadedjursbekämpning om det känns svårt att genomföra åtgärder på egen hand. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätt upp nät som hindrar fåglar från att bygga bon.
All typ av jakt på djur inklusive nertagning av bo och förstörelse av ägg regleras genom Jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905). Jaktlagen säger att allt vilt (inklusive deras bon och ägg) är fredat och får endast jagas om det medges i jaktlagen, jaktförordningen eller med beslut som meddelats med stöd av dessa.
Om du vidtar åtgärder enligt jaktlagen eller jaktförordningen, river ner bon, förstör ägg eller faktiskt skjuter fåglar ska du rapportera detta till miljö- och byggnadsförvaltningen dels för att vi ska få en överblick av problemets omfattning, men även för att vi ska kunna lämna statistik till länsstyrelsen.
Om miljö- och byggnadsnämnden bedömer att fåglarna är en olägenhet kan vi besluta om åtgärder. Enligt miljöbalken och beslut från domstolar anses dock vilda fåglar på allmänna platser och i bostadsområden normalt inte vara en olägenhet.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.