Köldmedia

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). För att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser och skydda människors hälsa och miljön finns bestämmelser som reglerar hanteringen av utrustningar som innehåller köldmedia. Det är den som ansvarar för anläggningen som även har ansvar för att bestämmelserna följs.

Anmälan och installation av ny utrustning

I god tid innan du installerar eller konverterar en utrustning (aggregat) som innehåller 10 kg köldmedium ska du göra en anmälan till miljöenheten. Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd och inte den totala köldmediemängden som styr kravet på information till oss. För HCFC-köldmedier gäller påfyllningsstopp från och med 1 januari 2002. Detta innebär att i ett befintligt system med HCFC måste aggregatet konverteras, skrotas eller bytas ut om det uppstår ett läckage. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia

Återkommande läckagekontroll

För att säkerställa att köldmedieaggregatet är i bra skick krävs kontroller. Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:
Regelbunden läckagekontroll ska göras av alla aggregat som innehåller 3 kg köldmedia eller mer.
Aggregat med 3—30 kg köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Aggregat med 30 kg eller mer ska kontrolleras minst var sjätte månad
Ett aggregat med läckage ska genast åtgärdas och en ny läckagekontroll ska göras inom en månad
Läckagekontroll ska genomföras i samband med nyinstallation, ombyggnad, eller andra ingrepp i köldmediesystemet.
Alla åtgärder på kylsystemet ska föras in i ett register

Årlig rapportering till miljöenheten

För anläggningar med flera aggregat på över 3 kg köldmedia som sammanlagt innehåller 10 kg köldmedia eller mer, ska en årsrapport skickas till miljöenheten. Senast den 31 mars ska du ha lämnat in kontrollrapporten för föregående år. Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Den ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, exempelvis ska information om utrusning som skrotats ingå i årsrapporten. Miljöenheten granskar kontrollrapporterna för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningarna är i bra skick.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.