Köldmedia

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). För att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser och skydda människors hälsa och miljön finns bestämmelser som reglerar hanteringen av utrustningar som innehåller köldmedia. Det är den som ansvarar för anläggningen som även har ansvar för att bestämmelserna följs.

Bilden visar gaser

Förordning om fluorerade växthusgaser

Enligt förordningen om fluorerade växthusgaser ska rapportering till tillsynsmyndigheten ske när det finns motsvarande 14 ton CO2-ekvivalenter köldmedia eller mer installerat i verksamheten. Det är aggregat som innehåller 5 ton CO2-ekvivalenter eller mer som ska räknas med i sammanställningen av installerade aggregat, eftersom dessa aggregat omfattas av kravet på periodisk läckagekontroll. Kravet på rapportering gäller både stationära anläggningar och mobila utrustningar för kyla, luftkonditionering och värme.

Årsrapporten ska inkomma till tillsynsmyndigheten senaste den 31 mars året efter det kalenderår som årsrapporten gäller.

EU-förordning om vissa fluorerade växthusgaser

Följande gäller om periodisk läckagekontroll:

  • Utrustning med 5 ton CO2-ekvivalenter köldmedia eller mer ska läckagekontrolleras

Intervallen är följande:

  • 5-49,9 ton = minst var tolfte månad
  • 50-499,9 ton = minst var sjätte månad
  • 500 ton eller mer = minst var tredje månad

Om läckagevarningssystem finns installerat förlängs kontrollintervallet.

Konvertering eller installation av köldmedia

Verksamheten är skyldig att informera tillsynsmyndigheten i god tid innan installation eller konvertering av köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter köldmedia eller mer, för att nämnden ska hinna samråda med er om val av köldmedier.

Information om köldmediet R404A

Aggregat som innehåller köldmedia med GWP-värde över 2500 (R404A) ska fasas ut från användning. Från och med 1 januari 2020 är det förbjudet att fylla på nytt köldmedia med GWP över 2500 för aggregatet som innehåller motsvarande 40 ton CO2-ekvivalenter eller mer. Återvunnet köldmedia får fyllas på till och med 31 december 2029.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.