Lantbruk

Lantbruket är en viktig näring för Vara kommun eftersom det producerar högklassigt livsmedel och håller landskapet öppet. Men djurhållning och åkerbruk kan även påverka miljön i form av att näringsämnen och kemiska bekämpningsmedel som kan läcka ut till grundvatten, vattendrag och slutligen till våra hav. Det är därför viktigt att lantbrukarna har den kunskap som krävs för att gödsla och sprida bekämpningsmedel i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken. På miljö-och byggnadsförvaltningen har vi ansvar för att se till att lantbruken lever upp till denna lagstiftning. Vi besöker därför gårdar där vi informerar om och följer upp att lantbrukare och djurhållare följer lagen. På så sätt hjälper vi till att förebygga olyckor som kan orsaka skador på människors hälsa eller på miljön. Denna tillsyn är också en del av det arbete som pågår i hela landet för att nå de miljömål som vår riksdag har beslutat om. Miljömålen ska bland annat leda till att nästa generation ska få en giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap utan övergödning.

Tillsyn enligt djurskyddslagen ansvarar länsstyrelsen för sedan 1 januari 2009.

Bygga stall

Ska du bygga ett nytt stall eller göra om ditt gamla?

Då behöver man göra en förprövning hos Länsstyrelsen. Kravet på förprövning gäller såväl hästar, kor, får, getter, höns som strutsar. Bakgrunden till kravet på förprövning är att man vill säkerställa att djuren vistas i en säker och hälsosam miljö. För att få reda exakt på vad som gäller, kontakta länsstyrelsens byggnadskonsulenter eller läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Om man har mer än två djurenheter (till exempel 2 hästar eller 20 får) behöver man även ha lagringskapacitet för 6/8/10 månaders gödselproduktion beroende på djurantal. Utrymmet ska vara utformat så att läckage och avrinning till omgivningen inte kan ske. Har du funderingar på att göra en gödsellagringsplats?

Behöver du rådgivning hjälper vi på Miljöenheten gärna till.

 

Djurskydd

Syftet är att åstadkomma en mer effektiv, likvärdig och rättssäker kontroll i hela landet för att säkerställa ett bra djurskydd. Med färre och större kontrollenheter blir det också lättare att styra, samordna och följa upp den offentliga kontrollverksamheten.

Länsstyrelserna övertar även ansvaret för kontroller av livsmedel och foder i primärproduktionen (Mjölkproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt, jakt, fiske och insamling av vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor omfattas också samt odling och skörd av vegetabilier).

Har du sett djur som råkat illa ut? Kontakta då Länsstyrelsen på 010-224 50 50.

Gödselhantering

Gällande regler för spridning av gödsel

Sedan 2010 har tidpunkterna för när man får sprida gödsel begränsats

Möjligheter till dispens

Här kan du läsa mer om vad du kan söka dispens för och vilka krav vi ställer för att ge dispens.

Du kan få dispens för att:

 • Sprida mellan 1 november och 28 februari
 • Sprida på frusen mark (OBS: inte på vattenmättad mark!)
 • Sprida flytgödsel mellan 1 augusti och 31 oktober på obevuxen mark utan efterföljande höstsådd
 • Sprida fasta gödselslag på obevuxen mark under oktober utan nedmyllning inom 12 h

Bedömningar vid prövning av dispens:

 • Vi får inte ge dispens om vi bedömer att det finns tillräckligt med lagringsutrymme för att klara en ”normal-vinter” och spridning därför bör kunna ske till våren.
 • Du får inte sprida mer gödsel än vad som krävs för att skapa tillräckligt utrymme i brunnar.
 • Spridningen får bara ske på de specifika skiften som ansökan avser. Dessa skiften ska vara plana och helst inte ligga i direkt anslutning till stora vattendrag eller diken.
 • Om marken ligger i anslutning till större vattendrag kan vi kräva större skyddsavstånd än de två meter som krävs enligt gällande lagstiftning.

Vi tar ut en handläggningsavgift för handläggningen av din dispensansökan.

Läget i Vara

I Vara är det vi på miljöenheten som hanterar dispenser. Enligt lagen kan vi inte ge en generell dispens för ett helt område utan måste bedöma varje ansökan och fall för sig. Det innebär att lokala variationer spelar in vid bedömningen av om det finns skäl till dispens.

Eventuella ansökningar om dispens ska hanteras restriktivt. Vid dispens bör den spridning av stallgödsel som sker utöver de generella bestämmelserna styras till så lämpliga tider och förhållanden som möjligt, det kan till exempel innebära att spridningen bör styras till tidig vår snarare än sen höst då förutsättningarna medger det.

Nedgrävning av häst

Generellt är det inte tillåtet att gräva ned självdöda eller avlivade djur. Undantag görs för de flesta mindre sällskapsdjur.

Om du vill gräva ner din häst ska du kontakta miljöenheten. Vi åker ut och kontrollerar platsen och gör bedömningen om den är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Platsen bedöms utifrån de riktlinjer som tagits fram för att undvika smittspridning och andra olägenheter som kan uppstå om man inte tänker sig för.

Riktlinjer för nedgrävning av häst

 • Nedgrävning av häst ska göras enligt anvisningar från miljö- och byggnadsnämnden.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Djurkroppen ska läggas på ett sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen, cirka 1 meter under markytan. Högsta grundvattennivå får inte under någon del av året nå högre än 0,5 meter under kroppen.
 • Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen påbörjas. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska nedgrävningsplatsen väljas så att avståndet till närmsta vattentäkt eller bostad uppgår till minst 200 meter.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst en meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Du är också ansvarig för att se om det ligger några ledningar där du ska gräva.

Tillsynsbesök

Kommunen har ansvaret att kontrollera miljöskyddet på lantbruk.

Det som kontrolleras är bland annat gödselhantering och -spridning, hantering och lagring av kemikalier, (inklusive bekämpningsmedel och bränslen) samt avfallshantering.

Vid brister i miljöskyddet kan tillsynsmyndigheten förelägga lantbrukaren att rätta till bristerna.

Vi upplyser även om ny lagstiftning som är på väg.

 

Ska du bygga ett nytt stall eller göra om ditt gamla?

Då behöver man göra en förprövning hos Länsstyrelsen. Kravet på förprövning gäller såväl hästar, kor, får, getter, höns som strutsar. Bakgrunden till kravet på förprövning är att man vill säkerställa att djuren vistas i en säker och hälsosam miljö. För att få reda exakt på vad som gäller, kontakta länsstyrelsens byggnadskonsulenter eller läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Om man har mer än två djurenheter (till exempel 2 hästar eller 20 får) behöver man även ha lagringskapacitet för 6/8/10 månaders gödselproduktion beroende på djurantal. Utrymmet ska vara utformat så att läckage och avrinning till omgivningen inte kan ske. Har du funderingar på att göra en gödsellagringsplats?

Behöver du rådgivning hjälper vi på Miljöenheten gärna till.

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.