Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering.

Bilden visar skorstenar som ryker

Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera. Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen
  • U-verksamheter, där finns inte krav på varken anmälan eller tillstånd men de ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljöenhet utövar tillsyn

Ifall du startar en miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt utan att anmäla det till kommunen kan det innebära en miljösanktionsavgift. Anmälan skall skickas in till miljöenheten senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Krav

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav, lagar och andra regler som gäller för din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Tillstånd eller anmälan

Om din verksamhet är tillståndspliktig ansöker du om det hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera. Länsstyrelsen informerar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på sin webbplats.

Om din verksamhet är anmälningspliktig gör du din anmälan till kommunens miljöenhet. Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, grafisk industri, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera.

Avgift för anmälan

Miljöenheten tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och ta fram ett beslut med försiktighetsmått samt att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Skicka in en anmälan till miljöenheten senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Ändrad verksamhet

Tänk på att vissa ändringar i din miljöfarliga verksamhet kan vara en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring. Ändringens omfattning, art, ändrande utsläpp, ändringar i produktionsvolym, installation av ny eller annan teknik avgör om ändringen är en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring.

Ändrad verksamhetsutövare

Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.