Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering.

Bilden visar skorstenar som ryker

Många verksamheter definieras som miljöfarlig verksamhet. Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera. Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Det kan till exempel vara mekaniska verkstäder, verkstäder för lackering och annan ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport, skjutbanor med flera. I miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt samt vilken typ verksamheten tillhör. Enligt miljöprövningsförordningen delas miljöfarliga verksamheter in i följande typer:

  • A-verksamheter – krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för att anlägga eller driva verksamheten
  • B-verksamheter – krävs tillstånd från länsstyrelsen för att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter – krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att anlägga eller driva verksamheten
  • U-verksamheter – saknas krav på anmälan eller tillstånd men omfattas av kraven i miljöbalken, och miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn på verksamheterna

Miljösanktionsavgift vid för utebliven anmälan

Du som avser att starta en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan du startar din verksamhet. Om anmälan inte kommer in i tid kan nämnden besluta om en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift och regleras i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Avgift för anmälan

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften regleras i taxa för miljöbalkens område och har beslutats av kommunfullmäktige. Handläggningen omfattar bland annat att granska de uppgifter du lämnat in, ta fram ett beslut med försiktighetsmått och samt att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Som framgår ovan ska anmälan skickas in senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Ändrad verksamhet

Tänk på att vissa ändringar i din miljöfarliga verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. Ändringen kan handla om ändrad inriktning på verksamheten, förändrade produktionsvolymer eller utsläpp, installation av ny eller annan teknik, eller något annat. Det är ändringens typ och omfattning som styr om den är tillstånds- eller anmälningspliktig och därför att det viktigt att kontrollera detta innan ändringen genomförs.

Miljörapport

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarliga verksamhet (B-verksamhet) är skyldig att varje år lämna in en miljörapport. Den ska lämnas in till SMP – Svenska MiljörapporteringsPortalen senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten gäller.

Ändrad verksamhetsutövare

Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

Hänsynsreglerna

Alla miljöfarliga verksamheter måste förhålla sig till hänsynsreglerna i miljöbalken. Hänsynsreglerna innebär bland annat att du som verksamhetsutövare är skyldig att känna till de krav och regler som finns för din verksamhet. Ansvaret för att visa att en åtgärd eller verksamhet inte innebär en risk för människors hälsa eller miljön ligger också på dig som verksamhetsutövare. Även försiktighetsprincipen återfinns i hänsynsreglerna och innebär att verksamhetsutövare kan vara skyldiga att genomföra åtgärder för att minska risken för människors hälsa och miljön och att betala för skador som uppstått. Detta krav kan även innebära att bästa tillgängliga teknik ska användas. Produktvalsprincipen innebär dessutom att du är skyldig att välja de produkter som innebär minst risk för miljön och människors hälsa och hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.

Egenkontroll

Du som driver en miljöfarlig verksamhet är skyldig att kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga risk för skada på människors hälsa och/eller miljön. Detta krav följer bland annat av bestämmelserna i hänsynsreglerna. Detta arbete kallas egenkontroll och det ska finnas skriftlig dokumentation över arbetet. Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter omfattas även av mer specificerade krav som återfinns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.