Nedskräpning i naturen

Vi har alla ett ansvar att se till att det är rent och snyggt omkring oss.

Bilden visar en person som plockar skräp i naturen

Tänk på att du tar med dig skräpet när du har varit på utflykt och fikat i naturen! Skräp kan utgöras av papper, plast, glas, metall och annat avfall. Miljö- och byggnadsnämnden kan ställa krav på dig som skräpat ned att städa efter dig och ska dessutom anmäla nedskräpningen till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott. Detta gäller oavsett om skräpet kan vålla skada eller otrevnad, det kan ändå vara nedskräpning.

Nedskräpning i naturen

Om du upptäcker stora mängder skräp i naturen, eller skräp som kan innehålla farliga kemikalier, kan du kontakta oss på miljöenheten. För att vi ska kunna lokalisera skärpet är det viktigt att du anger platsen så exakt som möjligt, gärna genom att markera ut platsen på en karta som du kan lämna eller skicka till oss. Vi behöver även veta vilken typ av skräp det gäller för att bättre kunna hantera ärendet. Därefter gör vi en bedömning av ärendet och om vi bedömer att det är nedskräpning kommer den som skräpat ner kontaktas och uppmanas att städa.

Nedskräpning på tomtmark

Det är du som fastighetsägare som ska hålla ordning på din tomt. Enligt plan- och bygglagen ska tomter hållas i vårdat skick. Om du har synpunkter på om en tomt är nedskräpad så kontaktar du byggenheten.

Nedskräpning på allmän plats eller inom kommunägt park- och naturområde

Kommunen har normalt ansvaret för att se till att det inte är nedskräpat på allmän plats inom detaljplanelagt område. Om du anser att det är nedskräpat på allmän plats kontaktar du Gatu- och parkenheten.

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. Mer information om kontaktuppgifter finns på respektive återvinningsstation.

Nedskräpning vid sophantering

Om du ser att sopkärl inte räcker till, eller om sopor kontinuerligt slängs utanför kärl, är det i första hand fastighetsägaren som ska kontaktas. Om fastighetsägaren inte gör något åt problemet kan du kontakta Ragn-Sells.

Nedskräpning är straffbart

Enligt 15 kapitlet 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Denna bestämmelse innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även för den som äger fastigheten. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Vad som är skräp har inte närmare definierats i bestämmelsen.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Det kan många gånger vara så att personen eller verksamheten i fråga inte själva är medvetna om den störning som de orsakar och man kan då komma överens om en lösning som fungerar för alla parter. Får du ingen hjälp eller om problemet kvarstår så kan du vända dig till miljö- och byggnadsnämnden för vidare handläggning. Dokumentera gärna nedskräpningen med foton.

Som regel gäller följande vid nedskräpningsanmälningar:

  • Nedskräpning i naturmark eller på tomtmark anmäls till miljö- och byggnadsnämnden
  • Om nedskräpningen skett på kommunal mark eller inom tätbebyggt område kontaktas Gatu- och parkenheten
  • Nedskräpning utmed vägar anmäler du till väghållaren. Vid större vägar är det oftast Trafikverket som är väghållare. Väghållaren kan även vara kommunen eller enskild
  • Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäls till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-88 03 11. Uppge även stationsnummer till den återvinningsstation det gäller. Stationsnummer och kontaktuppgifter finns uppsatt på respektive återvinningsstation

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.