Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Massor så som jord, betong eller tegel räknas som avfall när någon vill göra sig av med dem. Det vill säga när massorna inte återanvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor till din anläggning eller fastighet tar du alltså emot ett avfall och ska då göra en anmälan till miljöenheten. Det är beställaren av schaktjobbet som behöver klargöra massornas renhetsgrad och hur de ska hanteras. Avfallsinnehavaren ska kunna redovisa innehållet i massorna för mottagaren och tillsynsmyndigheten.

Bilden visar maskin som utför markarbete

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljöenheten eller miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.

Vad krävs för att få återvinna ett avfall för anläggningsändamål?

Att återanvända schaktmassor och återvinna icke farligt avfall, är positivt ur kretsloppssynpunkt och för att det minskar uttaget av naturresurser. Det måste finnas ett tydligt syfte med återvinningen och avfallet ska ersätta ett traditionellt anläggningsmaterial. Arbetet ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen eller att det ser skräpigt ut

Om du vill använda schaktmassor och annat avfall som anläggningsmaterial (t.ex. i en bullervall eller markutfyllnad) ska du se till att:

 • Det du vill anlägga fyller en funktion (det ska alltså finnas ett tydligt syfte med anläggningen annars blir det en deponering)
 • Du endast använder den mängd avfall som krävs för att anläggningens funktion
 • Avfallet ska ersätta andra traditionella anläggningsmaterial
 • Avfallet har en liten föroreningsrisk. Arbetet ska göras på ett sådant sätt att föroreningarna inte ökar på den nya platsen.
 • Du utformar anläggningen så att inte omgivningen påverkas negativt, det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till
 • Du färdigställer arbetet inom rimlig tid
 • Du registrerar vilka mängder avfall som används i din anläggning
 • Har skickat in en anmälan eller ansökt om tillstånd om det behövs

Inom detaljplanelagt område kan du behöva marklov hos byggenheten om utfyllnaden gör att marknivån höjs mer än en halv meter.

Du kan även behöva söka strandskyddsdispens om massorna ska användas strandnära (vanligen 100‐300 m från strandlinjen).

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för att schaktmassorna/avfallet som ska användas är förorenade. För att göra det kan nedan frågor ställas. Är svaret ja på någon av dem finns det risk att massorna/avfallet är förorenat och behöver då provtas.

 • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala stan, ett industriområde, vägområde eller bangård?
 • Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
 • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
 • Innehåller massorna asfaltbitar?
 • Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår/har genomförts tidigare?
 • Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken?
 • Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen?
 • Har några olyckor inträffat på platsen t.ex. spill eller brand?

Vid osäkerhet om massorna är förorenade bör dock alltid provtagning ske. Tar du emot massor ska du försäkra dig om att ovanstående frågor är utredda. Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Asfalt

Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning i bundna lager.

Tjärasfalt

Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Asfalt med PAH16 mellan 70-300mg/kg räknas som tjärasfalt, men klassas inte som farligt avfall. Tjärasfalt med PAH16-halter över 300 mg/kg eller med bens(a)pyren över 50 mg/kg TS klassas som farligt avfall och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Betong

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark och vatten.

Anmälan/tillstånd

Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer för när användningen av jord- och schaktmassor kräver anmälan eller tillstånd. Riktlinjerna i handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1” utgår från föroreningsnivåerna i massorna. Begreppet ”mindre än ringa risk” (MÄRR) innebär att föroreningsnivån är så låg att det varken krävs en anmälan eller ett tillstånd för att få använda massorna.

När krävs det en anmälan?

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kapitel 29 § 35 kod 90.141 är det anmälningsplikt ”för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa”. Anmälan ska då skickas till Miljöenheten i Vara kommun i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten ska påbörjas.

När krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen?

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kapitel 29 § 34 kod 90.131 är det tillståndsplikt ”för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa”. Tillstånd i dessa fall söker du hos länsstyrelsen.

När krävs det ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken?

Vissa åtgärder är inte tillstånds- eller anmälningspliktiga. Då gäller i många fall att åtgärden ändå skall anmälas till länsstyrelsen för samråd enligt 12:6. En sådan anmälan ska göras när åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Begreppet naturmiljön är brett och innefattar bl.a. landskapsbilden, kultur- och fornlämningar, berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytor.

Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer för när användningen av jord- och schaktmassor kräver anmälan eller tillstånd. Riktlinjerna i handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1” utgår från föroreningsnivåerna i massorna. Begreppet ”mindre än ringa risk” (MÄRR) innebär att föroreningsnivån är så låg att det varken krävs en anmälan eller ett tillstånd för att få använda massorna.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.