Tillsynsavgifter – vad du betalar för

Nedan kan du läsa om vad begreppet tillsyn innebär och varför miljö- och byggnadsnämnden (kommunen) tar ut tillsynsavgifter. Vi förklarar vad tillsyn fyller för funktion och vad som ingår i avgiften, dvs. vad du som företagare/verksamhetsutövare betalar för.

Bilden visar en hand full med pengar

Tillsyn och tillsynsavgifter

Varför tillsyn?
Miljötillsynen grundar sig på bestämmelser i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter som meddelats utifrån den. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Tillsynens roll är att se till att reglerna följs och på så sätt bidra till att miljöbalkens syfte kan nås.

Miljöbalken och dess förordningar reglerar också vilka verksamheter som omfattas av balkens krav på att skydda människors hälsa och miljön. I Vara kommun är miljö- och byggnämnden tillsynsmyndighet inom de områden som rör miljöbalken och i praktiken är det miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som utför tillsynen. Enligt balken ska kommunen genomföra tillsyn på  miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, men även på de verksamheter som kan medföra skada eller störningar för människors hälsa och miljön. Det finns också särskilda regler för hur kommunens tillsyn ska gå till.

Avgifter för tillsyn
Det finns även bestämmelser som innebär att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövare för att finansiera tillsynsarbetet och principen som ligger till grund för detta är ”förorenaren betalar”. Principen innebär att den som påverkar människors hälsa eller miljön ska betala myndigheters kostnader för tillsyn av att gällande lagar och regler följs.

Avgifter får tas ut både för prövning och för tillsyn. Prövningsavgiften tas ut till exempel i samband med att en verksamhet startar eller en åtgärd genomförs. Tillsynsavgiften kan vara en fast årlig avgift eller en timavgift som tas ut till exempel i samband med tillsynsbesök eller kontroll av rapporter. Verksamheter som klassas som miljöfarliga B- eller C-verksamheter omfattas av en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor avgiften är beror på verksamhetens typ och omfattningen.

Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen. Det innebär enkelt uttryckt att kommuners tillsynsverksamhet inte får gå med vinst, samtidigt som avgifterna ändå täcker samtliga kostnader för tillsynen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiften och dess storlek.

Kommunen kan vid vissa omständigheter justera den årliga avgiften för en hel bransch, genom reglering i taxan till exempel om tillsynsbehovet för branschen visar sig vara lägre än tidigare beräknat. Nedsättning av avgiften kan även ske för ett enskilt företag, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid, egenkontroll eller andra omständigheter. Ett avgiftsbeslut kan överklagas.

Vanliga frågor om avgiften
Varför ska jag som företagare betala en avgift till kommunen för att man besöker min verksamhet?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan är utformad så att en bransch/verksamhet som bedöms utgöra en högre risk för människors hälsa eller miljön får betala mer än den som bedöms utgöra en lägre risk.

Varför behöver inspektörer besöka min verksamhet?
Kommunen kontrollerar bland annat att verksamheten följer miljöbalken och att egenkontrollen sköts. För att göra det besöker kommunen företagen med jämna mellanrum. Hur ofta du får besök beror i första hand på verksamhetens risk. Om verksamheten har liten risk för påverkan på hälsan eller miljön sker besöken kanske en gång vart tredje år, men om risken för påverkan är stor kan det bli flera besök varje år.

Varför ska jag betala för fler timmar än för den tid som inspektören besöker min verksamhet?
I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än besöket tid som inspektören gör på din verksamhet. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att han eller hon känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd.
I Sveriges riksdag och inom EU beslutas då och då om nya regler som inspektörerna behöver sätta sig in i. De kan också behöva känna till ny teknik inom de olika branscherna. Det går åt tid att hålla sig uppdaterad.

Ett annat sätt att bedriva tillsyn är att skicka ut broschyrer, checklistor och informationsblad som beskriver regler, hantering av problem som kan uppstå och annat som en företagare behöver veta för att enklare kunna följa miljöbalkens regelverk. Även planering av gemensamma branschvisa tillsynsaktiviteter täcks in i årsavgiften.

Varför kommer inte kommunen varje år om jag betalar en årlig avgift?
Det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste avgifterna anpassas så att de istället blir jämnt fördelade under några år. Det innebär att ditt företag kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

För företag med stor omfattning av miljöfarlig verksamhet ingår utöver flera tillsynsbesök, även att kontrollera års-/miljörapporter, analysprotokoll, genomföra sammanträden med företaget och andra tillsynsaktiviteter.

Vad ligger till grund för kommunens timkostnad?
Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om (kr/timme) är uppbyggd av bland annat nedanstående kostnader:

 • Personalkostnader
 • Kompetensutveckling
 • Nämndens myndighetsutövning
 • Material och utrustning
 • Kostnader för miljöövervakning
 • Försäkringar
 • Fordon
 • Lokalkostnader
 • Investeringskostnader
 • Administrationskostnader
 • Andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader

Länkar
Miljöfarlig verksamhet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)
Avgifter och taxor — Vara kommun
Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn | SKR

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.