Värmepumpar

Funderar du på att skaffa värmepump för berg- eller jordvärme?

Rapsfält

Då ska du anmäla det till miljö- och byggenheten i Vara kommun innan installationen påbörjas.
Du behöver också prata med dina grannar så att borrhål för bergvärme inte kommer för nära varandra eftersom det påverkar effekten.
Ligger din fastighet inom ett vattenskyddsområde? Beroende på om det är inom primär eller sekundär zon säger skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet att det kan krävas tillstånd eller rent av är förbjudet att anlägga en jord- eller bergvärmepump inom området.

Det är några saker du bör tänka på när du gör en ansökan om värmepumpsanläggning

För bergvärme

  • En översiktlig karta (situationsplan) ska bifogas till anmälan om installation av värmepump. Borrhålets placering och anslutningsledningen ska vara inritad. Avståndet mellan hus, tomtgräns och grannars eventuella borrhål ska vara måttsatta (i meter)
  • Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns ska ett grannemedgivande bifogas med ansökan
  • Avståndet till närmaste avloppsanläggning ska vara mer än 20 meter
  • För att inte påverka närliggande vattentäkter bör du hålla ett avstånd om minst 30 m om brunnen är borrad och minst 20 m om brunnen är grävd
  • Om borrhålet ar ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in

För jordvärme

  • En översiktlig karta (situationsplan) ska bifogas till anmälan om installation av värmepump. Kollektorslangarnas placering och anslutningsledning in till hus ska vara inritade och måttsatta (i meter)
  • Avståndet till närmaste vattentäkt eller avloppsanläggning ska vara minst 20 meter. Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från kollektorslangen ska ritas in i kartan
  • Om kollektorslangens placering ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in

Tillstånd

Bor du i den del av ett vattenskyddsområde där det krävs tillstånd för att anlägga en jord- eller bergvärmepump kommer du att få krav på extra försiktighetsåtgärder vid anläggandet och installationen. Det är viktigt att du diskuterar dem med din installatör och borrentreprenör.

När en ansökan kommer in där en anläggning planeras i de delar av vattenskyddsområde där tillstånd krävs, ges alltid VA-enheten på Tekniska förvaltningen möjlighet att yttra sig. Om det är inom den zon där det finns möjlighet att anlägga en värmepump kan det eventuellt ställas ytterligare krav på försiktighetsåtgärder .

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.