Värmepumpar

En värmepump arbetar som ett kylskåp, fast tvärtom. Energi tas vid en låg temperatur och avges vid en hög temperatur med insats av elenergi. Som värmekälla kan man använda till exempel luft, berg, jord, grund- eller sjövatten.

Du måste anmäla din värmepump – innan installationen!

En värmepump har ofta en positiv effekt på miljön eftersom den minskar elförbrukningen för uppvärmning. Men fel installerad eller placerad kan grundvattnet skadas. Värmepumpar kan även ge upphov till bullerstörningar. Det är därför viktigt att komma ihåg att anmäla till miljöenheten innan du installerar en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten eller sjövatten som värmekälla. Om du installerar en berg- eller ytjordvärmepump utan att anmäla eller ansöka om tillstånd hos oss kan du få betala en miljösanktionsavgift på 1000-3000 kr. För luftvärmepumpar krävs inte anmälan, men tänk på att välja en placering som inte leder till att grannarna störs av buller.

Tänk efter före

Det finns alltid en viss risk att grund- och ytvatten förorenas av läckage vid anläggandet eller vid haveri av värmepumpsanläggningen. När man borrar kan det också tryckas ut partiklar från sprickor i berggrunden som kan grumla vattnet i en närliggande dricksvattenbrunn.
Enligt SGU bör det vara ett skyddsavstånd på 20 respektive 30 m mellan ett energiborrhål och en grävd respektive borrad vattenbrunn Detta är dock ingen garanti för att brunnarna kommer att vara opåverkade av borrningen. Det är därför viktigt att känna till alla intilliggande dricksvattentäkter, både dina och dina grannars. Tänk på att det kan finnas fastigheter med egen dricksvattenbrunn även i områden där de flesta är anslutna till kommunalt vatten.

Placeras två energibrunnar för nära varandra finns det en risk att de kommer att påverka varandra negativt så att effekten av båda värmepumparna försämras. Enligt SGU bör det vara minst 20 meter mellan två energiborrhål och de rekommenderar därför att man borrar minst 10 meter från tomtgränsen. Det är även lämpligt att diskutera sina planer med grannarna för att kunna göra upp en plan för området så att alla får möjlighet att installera en värmepumpsanläggning om de vill.

Kom ihåg att det är du som beställare/verksamhetsutövare som är ansvarig enligt miljöbalken om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av en värmepumpsanläggning. Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på henne/honom. Kontrollera att ni har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.