Värmepumpar

Funderar du på att skaffa värmepump för berg- eller jordvärme?

Anmälan skall göras till miljö- och byggenheten innan installationen påbörjas. Tänk på att handläggningen går snabbare när kompletta handlingar skickas in från start och vi inte behöver begära in kompletteringar.

Är placeringen närmare än 10 meter till tomtgräns behöver du prata med dina grannar och be om grannintyg. Borrhålen behöver ha ett avstånd på 20 meter från varandra annars kan det påverka effekten.

Ligger din fastighet inom ett vattenskyddsområde?
Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden anger att det kan krävas tillstånd eller rent av vara förbjudet att anlägga en jord- eller bergvärmepump inom området.

Nedanstående saker behöver tänka på när du gör en anmälan om värmepumpsanläggning:

För bergvärme

Förutom en komplett anmälan för installation av värmepump ska du bifoga en översiktlig karta (situationsplan). Det som behöver vara inritat på kartan är:

  1. Borrhålets placering och anslutningsledningen
  2. Avståndet till hus och tomtgräns. (4 meter till husvägg) Grannemedgivande skall bifogas om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns
  3. Avståndet till närmaste avloppsanläggning och dess utsläppspunkt (ska vara mer än 30 meter)
  4. Avståndet till närliggande vattentäkter ( minst 30 m om brunnen är borrad och minst 20 m om brunnen är grävd.)

Om borrhålet placering ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

För jordvärme

Förutom en komplett anmälan för installation av värmepump ska du  bifoga en översiktlig karta (situationsplan). Det som behöver vara inritat på kartan är:

  1. Kollektorslangarnas placering och anslutningsledning in till hus.
  2. Avståndet till hus och tomtgräns
  3. Avståndet till närmaste avloppsanläggningens utsläppspunkt (minst 20 meter).
  4. Avståndet till närmaste  vattentäkt (minst 30 m om brunnen är borrad och minst 20 m om brunnen är grävd
  5. Grannemedgivande skall bifogas om slangen placeras närmare än 10 meter från tomtgräns

Om kollektorslangens placering ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

Tillstånd

Bor du i den del av ett vattenskyddsområde där det krävs tillstånd för att anlägga en jord- eller bergvärmepump kommer du att få krav på extra försiktighetsåtgärder vid anläggandet och installationen. Det är viktigt att du diskuterar dem med din installatör och borrentreprenör.

När en ansökan kommer in där en anläggning planeras i de delar av vattenskyddsområde där tillstånd krävs, ges alltid VA-enheten på Tekniska förvaltningen möjlighet att yttra sig. Om det är inom den zon där det finns möjlighet att anlägga en värmepump kan det eventuellt ställas ytterligare krav på försiktighetsåtgärder .

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.