Installera värmepump

Kontrollera uteffekten

Kontrollera vilken uteffekt (kW) din planerade anläggning dimensioneras för. Om din blivande anläggning har en uteffekt större än 10 MW gäller särskilda regler för anmälan och avgifter. Kontakta i så fall miljöenheten. Vanligtvis överskrider dock inte anläggningar för 1-2 hushåll denna gräns och då kan du gå vidare med nedanstående punkter.

Fyll i anmälan

Fyll i anmälningsblanketten. Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter. Det är viktigt att uppgifterna är korrekta. Behåll en kopia av anmälan eller anteckna de uppgifter som du uppger i anmälan.
Kom ihåg att lämna in din anmälan senast 6 veckor innan du har tänkt installera värmepumpen så att vi hinner handlägga din anmälan.

Rita in på situationsplanen/tomtkarta

Befintliga anläggningar

Kontrollera om och var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål bör vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepump. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepump bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

El, tele, vatten och avlopp

För att kontrollera att det inte finns ledningar för vatten, avlopp, el och tele där du planerar att borra måste du kontakta vissa instanser. De vanligaste är Telia/Skanova för teleledningar, Eon för elledningar och VA-enheten, Vara kommun för vatten- och avloppsledningar.
Efter kontakt med dem ska respektive ledning ritas och märkas ut på situationsplanen. Om din värmepump kommer att finnas utanför kommunalt vatten- och avloppsnät ska du också markera din egen och närliggande grannars dricksvattenbrunnar, samt din egen avloppsanläggning på situationsplanen.
Finns det enskilda vattentäkter i närheten ska skyddsavståndet mellan borrhålet och grävd vattenbrunn vara minst 20 meter och till borrad brunn minst 30 meter. Skyddsavstånd till närmaste infiltrerande del i enskilda avloppsanläggningar är 30 meter från kollektorslang eller borrhål.
Du som fastighetsägare har ansvar för dina egna ledningar. Det innebär att du också får betala eventuella kostnader för skador på vatten-, avlopps-, el- eller teleledningar. Om borrslam skulle orsaka igensättning av dagvattennätet vid anläggningsarbetet debiterar VA-enheten fastighetsägaren för saneringskostnaden.

Placering av borrhål/kollektorslang

När du bestämt dig var du vill placera av ditt borrhål eller kollektorslang till ytjordvärme, markerar du ut borrpunkten/kollektorslangen på din situationsplan. Om din borrpunkt/kollektorslang placeras närmre än 10 meter från din grannes tomtgräns måste grannen ge godkännande till detta. Kontakta den aktuella fastighetsägaren som då får fylla i grannyttranderutan på anmälningsblanketten. Om flera grannar behöver yttra sig kan detta göras på separat papper. Det är viktigt att berörda grannar får se anmälan och tomtkartan med borrhålets/kollektorslangens placering.

Skicka in anmälan

Nu har du de uppgifter som miljöenheten behöver. Skicka in anmälningsblanketten tillsammans med situationsplanen till miljöenheten senast 6 veckor innan installationen.

Avgift

För anmälan av värmepump tar miljö- och byggnadsnämnden vanligtvis ut en avgift motsvarande två timmar handläggningstid, enligt beslutad taxa. Faktura skickas separat.

Avvakta skriftligt beslut, installera sedan

Du måste avvakta ett skriftligt beslut från miljöenheten innan du får påbörja arbetet. De villkor som finns i beslutet ska följas.

Om värmepumpen ersätter en oljecistern

Om du planerar att installera en värmepump betyder det kanske att du har en oljecistern som ska tas, eller redan har tagits, ur bruk. Då finns vissa bestämmelser som du måste känna till.
Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är mycket viktigt att ta bort påfyllningsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.
Gamla cisterner som inte används bör avlägsnas snarast. Anmälan om skrotning av cistern ska göras till miljöenheten.

Särskilda regler gäller inom vattenskyddsområden

Om du bor i vissa delar av Jung, Stora Levene, Vedum, Larv och Helås, i något av våra vattenskyddsområden gäller det hårdare krav. En oförsiktig och felaktig borrning kan i dessa områden leda till att den kommunala dricksvattentäkten förstörs och äventyrar vattenförsörjningen till samtliga kommuninnevånare.

Frågor till installatören - innan du installerar

Ta in flera offerter så du kan jämföra dem

Begär in offerter från flera installatörer. För att du ska kunna jämföra dem ordentligt, behöver de få samma information från dig, bland annat din nuvarande energiförbrukning.

Få med allt i offerten

Be att få med alla kostnader i offerten. Borrning, installation, omhändertagande av borrkax (det som blir över när man borrar), rivning av befintlig värmepanna och eventuell oljetank samt injustering av värmesystemet. Köp installation och borrning av samma företag. Om det blir problem underlättar det att tala med ett enda företag istället för flera.

Undvik extra kostnader som överraskning

Se till att det inte tillkommer kostnader om systemet inte fungerar tillfredställande. Du ska kunna lita på att installatören har satt sig in i husets värmesystem redan innan arbetet påbörjas.

Frågor till installatören

Före installationen:

 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning?

Om ansvar:

 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Hur är garantin för borrhålet?
 • Vilken garanti lämnar ni på installationen?
 • Tar ni ansvar för (garanterar) att värmepumpen ger den effekt ni lovat?
 • Finns det någon funktionsgaranti eller funktionsförsäkring på värmepumpsanläggningen?
 • Behövs det någon årlig service på värmepumpen?

Om ansvar vid installation av luft/luft- och luft/vattenpumpar:

 • Om det visar sig att värmepumpens utedel sitter på fel ställe och till exempel orsakar för högt ljud för grannen, vem betalar då flyttningen?
 • Om det visar sig att luft/luft-värmepumpens innedel sitter på fel ställe och till exempel orsakar för högt ljud eller inte ger förväntad temperatur överallt i huset, vem betalar då flyttningen?

Om borrningen:

 • Tar ni hand om borrkaxet?
 • Vem återställer trädgården?
 • Vem städar efter borrningen?

Om installationen:

 • Ingår skydd av golv när ni installerar värmepumpen? Till exempel vid intransport och uttransport av gammal panna.
 • Ingår det att ni tar ut den gamla pannan och eventuell oljetank?
 • Vem fraktar bort den gamla pannan?
 • Vem åtgärdar skorstenen i huset, så att det inte uppstår några problem? Det kan bli kondens när skorstenen inte används längre?
 • När pannan inte längre finns i pannrummet, behöver jag ett element (radiator) i pannrummet för att hålla rummet varmt?

Ta in flera offerter så du kan jämföra dem

Begär in offerter från flera installatörer. För att du ska kunna jämföra dem ordentligt, behöver de få samma information från dig, bland annat din nuvarande energiförbrukning.

Få med allt i offerten

Be att få med alla kostnader i offerten. Borrning, installation, omhändertagande av borrkax (det som blir över när man borrar), rivning av befintlig värmepanna och eventuell oljetank samt injustering av värmesystemet. Köp installation och borrning av samma företag. Om det blir problem underlättar det att tala med ett enda företag istället för flera.

Undvik extra kostnader som överraskning

Se till att det inte tillkommer kostnader om systemet inte fungerar tillfredställande. Du ska kunna lita på att installatören har satt sig in i husets värmesystem redan innan arbetet påbörjas.

Frågor till installatören

Före installationen:

 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning?

Om ansvar:

 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Hur är garantin för borrhålet?
 • Vilken garanti lämnar ni på installationen?
 • Tar ni ansvar för (garanterar) att värmepumpen ger den effekt ni lovat?
 • Finns det någon funktionsgaranti eller funktionsförsäkring på värmepumpsanläggningen?
 • Behövs det någon årlig service på värmepumpen?

Om ansvar vid installation av luft/luft- och luft/vattenpumpar:

 • Om det visar sig att värmepumpens utedel sitter på fel ställe och till exempel orsakar för högt ljud för grannen, vem betalar då flyttningen?
 • Om det visar sig att luft/luft-värmepumpens innedel sitter på fel ställe och till exempel orsakar för högt ljud eller inte ger förväntad temperatur överallt i huset, vem betalar då flyttningen?

Om borrningen:

 • Tar ni hand om borrkaxet?
 • Vem återställer trädgården?
 • Vem städar efter borrningen?

Om installationen:

 • Ingår skydd av golv när ni installerar värmepumpen? Till exempel vid intransport och uttransport av gammal panna.
 • Ingår det att ni tar ut den gamla pannan och eventuell oljetank?
 • Vem fraktar bort den gamla pannan?
 • Vem åtgärdar skorstenen i huset, så att det inte uppstår några problem? Det kan bli kondens när skorstenen inte används längre?
 • När pannan inte längre finns i pannrummet, behöver jag ett element (radiator) i pannrummet för att hålla rummet varmt?

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.