Att installera en värmepump

1. Kontrollera uteffekten

Kontrollera vilken uteffekt (kW) din planerade anläggning dimensioneras för. Om din blivande anläggning har en uteffekt större än 10 MW gäller särskilda regler för anmälan och avgifter. Kontakta i så fall miljöenheten. Vanligtvis överskrider dock inte anläggningar för 1-2 hushåll denna gräns och då kan du gå vidare med nedanstående punkter.

2. Fyll i anmälan

Fyll i anmälningsblanketten som du hittar här. Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter. Det är viktigt att uppgifterna är korrekta. Behåll en kopia av anmälan eller anteckna de uppgifter som du uppger i anmälan.

Kom ihåg att lämna in din anmälan senast 6 veckor innan du har tänkt installera värmepumpen så att vi hinner handlägga din anmälan.

3. Rita in på situationsplanen/tomtkarta

– Befintliga anläggningar
Kontrollera om och var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål bör vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepump. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepump bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

– El, tele, vatten och avlopp
För att kontrollera att det inte finns ledningar för vatten, avlopp, el och tele där du planerar att borra måste du kontakta vissa instanser. De vanligaste är Telia/Skanova för teleledningar, Eon för elledningar och VA-enheten, Vara kommun för vatten- och avloppsledningar. På www.ledningskollen.se kan du rita in var du ska gräva och omgående få svar om vilka som kan ha ledningar där du ska gräva.

Efter kontakt med dem ska respektive ledning ritas och märkas ut på situationsplanen. Om din värmepump kommer att finnas utanför kommunalt vatten- och avloppsnät ska du också markera din egen och närliggande grannars dricksvattenbrunnar, samt din egen avloppsanläggning på situationsplanen.

Finns det enskilda vattentäkter i närheten ska skyddsavståndet mellan borrhålet och grävd vattenbrunn vara minst 20 meter och till borrad brunn minst 30 meter. Skyddsavstånd till närmaste infiltrerande del i enskilda avloppsanläggningar är 30 meter från kollektorslang eller borrhål.

Du som fastighetsägare har ansvar för dina egna ledningar. Det innebär att du också får betala eventuella kostnader för skador på vatten-, avlopps-, el- eller teleledningar. Om borrslam skulle orsaka igensättning av dagvattennätet vid anläggningsarbetet debiterar VA-enheten fastighetsägaren för saneringskostnaden.

– Placering av borrhål/kollektorslang
När du bestämt dig var du vill placera av ditt borrhål eller kollektorslang till ytjordvärme, markerar du ut borrpunkten/kollektorslangen  på din situationsplan. Om din borrpunkt/kollektorslang placeras närmre än 10 meter från din grannes tomtgräns måste grannen ge godkännande till detta. Kontakta den aktuella fastighetsägaren som då får fylla i grannyttranderutan på anmälningsblanketten. Om flera grannar behöver yttra sig kan detta göras på separat papper. Det är viktigt att berörda grannar får se anmälan och tomtkartan med borrhålets/kollektorslangens placering.

4. Skicka in anmälan

Nu har du de uppgifter som miljöenheten behöver. Skicka in anmälningsblanketten  tillsammans med situationsplanen till miljöenheten senast 6 veckor innan installationen.

5. Avgift

För anmälan av värmepump tar miljöenheten för närvarande ut en avgift. Faktura skickas separat.

6. Avvakta skriftligt beslut, installera sedan

Du måste avvakta ett skriftligt beslut från miljöenheten innan du får påbörja arbetet. De villkor som finns i beslutet ska följas.

7. Om värmepumpen ersätter en oljecistern

Om du planerar att installera en värmepump betyder det kanske att du har en oljecistern som ska tas, eller redan har tagits, ur bruk. Då finns vissa bestämmelser som du måste känna till.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är mycket viktigt att ta bort påfyllningsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Gamla cisterner som inte används bör avlägsnas snarast. Anmälan om skrotning av cistern ska göras till miljöenheten. Blankett för detta hittar du i vårt blankettarkiv.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.