Borrkax och borrslam

När man borrar för en bergvärmepump uppkommer ofta stora mängder så kallat spolvatten som innehåller borrkax. Borrkax är det material som kommer upp till markytan i samband med borrning. Det liknar ofta en gyttja och innehåller vatten och finkrossat material. Det kan orsaka skador och/eller igensättningar på ledningsnätet för dagvatten med risk för översvämning. Därför är det mycket viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det släpps ut till kommunens dagvattennät. Om det är möjligt ska spolvattnet efter sedimentering i första hand tas om hand på den egna fastigheten.

Tänk på att det är du som fastighetsägare som kan bli skyldig att betala för eventuella undersökningar och renspolning av dagvattenledningar som slammat igen på grund av spolvattnet.

Om spolvattnet ska släppas till dagvattennätet ska du i förväg kontakta kommunens VA-enhet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.