Skyddsföreskrifter vid installation av bergvärme inom vattenskyddsområde

I de fall bergvärmepump får installeras inom skyddsområde för grundvattentäkt är kraven på försiktighetsåtgärder extra omfattande.
Samtliga försiktighetsåtgärder nedan ska vidtas vid anläggande av bergvärme inom skyddsområde för vattentäkt. Dessa försiktighetsåtgärder befriar inte från ytterligare försiktighetsåtgärder som kan behövas för att undvika störningar i miljön eller vattenförorening.
Du som fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att försiktighetsåtgärderna vidtas. Informera därför värmepumpinstallatör och brunnsborrare om kraven och kontrollera att de uppfylls.

 • Anläggningen ska utföras enligt NORMBRUNN-07 (kriterier för utförande av energibrunn som SGU har tagit fram).
 • Brunnsborraren ska ha tillräcklig utbildning och bör vara certifierad.
 • Brunnsborraren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 10 Mkr.
 • Brunnen ska, om möjligt, placeras minst 4 m från husvägg.
 • Kompressor ska vara besiktigad efter yrkesinspektionens krav. Borraggregat och tryckluftslangar ska vara anpassade efter kompressorns maximala arbetstryck.
 • Biologiskt nedbrytbara och giftfria luftverktygsoljor ska användas.
 • Maskiner ska ställas upp så att motorbränsle och olja inte kan nå borrhålet. Den hydraulolja som används ska vara miljöanpassad, det vill säga vara lätt nedbrytbar och inte innehålla giftiga ämnen. Miljöbalkens produktvalsregel ställer stora krav på den som använder en kemikalie att hålla sig orienterad om miljöanpassade alternativ och att använda den miljömässigt bästa produkten.
 • Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.
 • Borrvatten ska avslammas innan det leds ut.
 • Om borrvatten avleds till dagvatten ska kommunen kontaktas innan.
 • Vid borrning i urberg ska kloridhalt alternativt konduktivitet följas kontinuerligt (var 20:e meter). Vid förhöjd kloridhalt (>100 mg/l) ska kloridhalten samt nivån för inträngningen noteras i brunnsprotokollet.
 • Foderrör ska drivas ned minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan. Foderröret gjuts sedan fast mot berget med cement (Om berget är väldigt poröst eller innehåller mycket sprickor ska alltså foderröret drivas ner längre. Det står fast berg).
 • Foderrörets stål ska uppfylla kvalitetskraven enligt DIN 1626. Godstjockleken ska vara minst 5 mm.
 • I brunnsprotokollet ska lägen för vattenförande sprickzoner i berget anges.
 • Borrhålslock ska vara fast förankrat i foderrör för att förhindra upptryckning av kollektor vid eventuell isbildning på slang. Locket ska vara tättslutande för att förhindra att ytvatten eller jord tränger in i brunnen samt hindra artesiskt vatten från att tränga upp.
 • Energibrunnens läge på fastigheten ska anges med bricka på husgrund eller annan väl synlig plats.
 • Till kollektor ska helsvetsat plaströr användas, PEM PN 6.3 enligt SS-EN 12201 eller motsvarande.
 • Kollektorslangen ska inspekteras efter transportskador samt provtryckas innan nedsänkning i borrhålet.
 • Innan anläggningen tas i bruk ska kollektorn täthetsprovas vid ett tryck av 1,5 ggr drifttrycket, dock minst 400 kPa. Täthetsprovning ska även utföras efter reparation. Kollektorn får vid täthetsprovning inte vara nedsänkt i borrhålet alternativt endast innehålla vatten
 • Svetsning av plaströrskopplingar ska genomföras med godkänt material och svetsutrustning. Mekaniska kopplingar får inte finnas i energibrunnen.
 • Kollektorslang i mark ska isoleras med vattenbeständigt material 2 m från brunn och ut samt genom husvägg och vidare 2 m utanför husvägg.
 • Läge för energibrunn och kollektor ska mätas in och anges på relationsriktning i skala 1:400
 • Brunnsborrare, som vanligen fyller kollektorn, och värmepumpinstallatör ska använda samma köldbärarvätska.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel.
 • När anläggningen färdigställts och köldbärare fyllts på ska anläggningen provtryckas. Observera att kollektorn dess för innan ska ha provtryckts under betryggande omständigheter enligt ovan.
 • Anläggningen ska utföras så att max 2 liter köldbärarvätska kan läcka ut.
 • Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska åt¬gärder vidtas så att felet undanröjs och sanering av det påverkade området utförs snarast. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska meddelas omgående.

Andra försiktighetsåtgärder

 • Värmepumpsanläggningen ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar när det gäller placering, utförande och produktval.
 • Vid avvikelse från inlämnade handlingar ska miljö- och byggnadsförvaltningen kontaktas.
 • Drift och skötselinstruktioner ska finnas för anläggningen.
 • Vid överlåtelse av fastigheten ska den nya ägaren underrättas om detta beslut.
 • Kopia av brunnsprotokoll skickas till brunnsarkivet, SGU.
 • Kopia av brunnsprotokollet skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.