Naturvård

Landskapet i kommunen domineras av den platta Varaslätten men det finns stora barrskogar och våtmarker i kommunens östra delar. Förutom det vackra odlingslandskapet kan man njuta av lummiga lövskogar, slåtterängar samt åarna Lidan och Afsån som skär genom landskapet på sin väg mot Vänern.

I takt med att jordbruket har utvecklats har flera viktiga naturtyper och kulturlandskap blivit allt mer ovanliga. Där de finns kvar är det viktigt att de skyddas. Därför finns det fem stycken naturreservat i kommunen.

Bilden visar en byggnad vid vattnet

Strandskydd

I miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Syftet med lagen är att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till strandkanter vid åar och dammar – inte bara markägarna. Lagen skyddar även växt- och djurlivet vid strandområdena. Strandskyddet innebär bland annat att du inte får uppföra nya byggnader eller anläggningar, ändra byggnader…

Bilden visar ett naturområde

Skyddad natur

Ett områdes värde som livsmiljö för växter och djur är ofta en orsak till att ett område skyddas enligt lag. Andra skäl att skydda natur är att bevara kulturmiljövärden eller att säkerställa möjligheten för rekreation och friluftsliv. Det är viktigt att skydda naturområden för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvara grundläggande…

Bilden visar ett bi på en maskros

Telefontjänst för upptäckt av bisvärmar

Sveriges Biodlares Riksförbund har en telefontjänst som allmänheten kan ringa till om man har upptäckt en bisvärm. En kall vår kan öka risken för att bina svärmar. När det slår det om och blir varmt så ökar också svärmlusten hos bina. Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan…

Bilden beskriver vattendrag vid Knutskvarnen och Brokvarnenvid

Vattenvård

Just nu sker en satsning på vattenvård inom projektet Vara Vinner Vatten, som har mål att förbättra vattenkvalitén i huvudsak gällande övergödning i Vara kommun. Projektet kommer pågå mellan 2021 och 2023 och är finansierat av LOVA-medel. Vara kommun har få vattendrag och sjöar. Det lilla vatten som finns får ta emot mycket näringsämnen från…

Bilden visar mossa

Skyddade arter

Fridlysta arter Om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Syftet med fridlysning är främst att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring eller uppfylla internationella åtaganden. De fridlysta arterna är: 43 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter) 232 andra blomväxtarter…

Bilden beskriver en stenmur i en skog

Naturvårdsprogram för Vara kommun

Den lokala naturvårdssatsningen – LONA – är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Syftet med LONA är att är att skydda naturen och göra den tillgänglig och samtidigt ge kommunen extra möjligheter att satsa på naturvård. I Vara kommun har ett naturvårdsprogram tagits fram inom ramen för LONA-projektet. Vad är ett naturvårdsprogram? Ett naturvårdsprogram sammanställer…

Vitsippor

Allemansrätten

Vistelse i naturen är bra för människors välbefinnande och hälsa. Allemansrätten är en viktig förutsättning för att det ska vara enkelt att vistas i naturen. Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Den som använder sig av allemansrätten har ett ansvar för att visa hänsyn till natur, djurliv, markägare och andra…

Ornäsbjörk - Sveriges riksträd

Ornäsbjörk, eller Betula pendula ’Dalecarlica’, är ett sällsynt och vackert träd enligt föreningen Dendrologi och Parkvård. Det upptäcktes redan 1767 vid gården Lilla Ornäs i Dalarna. År 1985 utsågs ornäsbjörken till Sveriges riksträd. Ornäsbjörken har uppkommit genom en spontan mutation av vårtbjörk. Trädet har en bred krona och vit stam och har smala djupflikiga blad. De…

Bilden beskriver personer som går i Ranahults naturreservat.

Naturreservat i Vara

I Vara kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Landskapet i kommunen domineras av den platta Varaslätten men det finns stora barrskogar och våtmarker i kommunens östra delar. Förutom det vackra odlingslandskapet kan man njuta av lummiga lövskogar, slåtterängar samt åarna Lidan och Afsån som skär genom landskapet på sin…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.