Invasiva arter

 

Vad är en invasiv växt- eller djurart?
Invasiva växt- eller djurarter är en arter som kommit till nya områden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Ofta får de snabbt stor spridning. Många invasiva arter är vackra och utgör tillsynes ingen skada men är mycket svåra att bli av med när de väl etablerat sig. För vissa invasiva växtarter på land kan minsta rotdel som lämnas kvar i jorden ge upphov till en ny planta och detsamma gäller vissa växtfragment från vissa vattenväxter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar, dammar eller från olagliga växtavfallstippar i villaområdens närnatur. När en sådan art breder ut sig kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras
Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar.

Det finns också arter som inte är ett hot på EU-nivå, men som gör stor skada i Sverige. Från och med den 1 januari 2019 började en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram.

Bekämpning
Naturvårdsverket har sammanställt information om invasiva växt- och djurarter och exempel på hur man bekämpar dem. Här kan du läsa mer om det.

Lämna in på återvinningscentralen (ÅVC)
Man kan lämna in växtdelar av invasiva arter på ÅVC. Informera personalen om att det är invasiva arter. De ska inte slängas bland trädgårdsavfallet utan ska gå till förbränning.

Rapportera fynd
Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning.

Alternativ 1 – invasivaarter.nu

På Invasivaarter kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som finns på EU:s lista. Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit. Här kan du också rapportera fyra invasiva växter som inte finns på EU:s lista, men som ändå är bra att rapportera in eftersom de skapar problem i Sverige:

  • blomsterlupin
  • parkslide
  • sjögull
  • vresros.

Alternativ 2 – artfakta.se 

På Artfakta kan du rapportera alla arter som finns i Sverige inklusive alla invasiva främmande arter (det krävs att man registrerar sig som användare).

Alternativ 3 – Rappen

Rapportering av vattenorganismer (marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor) kan göras i Rappen.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.