Naturreservat i Vara

I Vara kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Landskapet i kommunen domineras av den platta Varaslätten men det finns stora barrskogar och våtmarker i kommunens östra delar. Förutom det vackra odlingslandskapet kan man njuta av lummiga lövskogar, slåtterängar samt åarna Lidan och Afsån som skär genom landskapet på sin väg mot Vänern. I takt med att jordbruket har utvecklats har flera viktiga naturtyper och kulturlandskap blivit allt mer ovanliga. Där de finns kvar är det viktigt att de skyddas. Därför finns det fem stycken naturreservat i kommunen.

Bilden beskriver personer som går i Ranahults naturreservat.

Ranahult

Ranahult ligger cirka 2 km nordost om Fåglavik och vägen dit är skyltad från vägen mellan Larv och Fåglavik. Ranahult är Sveriges första kommunala naturreservat och bildades 1988. Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun är ansvarig för att reservatet sköts men det rent praktiska arbetet utförs av den lokala naturskyddsföreningen. Området är kuperat med omväxlande topografi och har varit odlat sedan 1500-talet. Hävden av äng och hage har legat nere under lång tid därför har stora delar vuxit igen och ersatts av ädellövskog. Ett par värdefulla slåtterängar återstår dock. Reservatet har hög artrikedom och är ett populärt utflyktsmål med vandringsleder samt möjlighet att söka skydd i en mindre stuga.

Naturvårdsförvaltare Vara kommun.

Skallstaden

Skallstadens naturreservat ligger cirka 5 km söder om Larv, ett par km norr om Ranahult. Området domineras av ek men det förekommer även andra lövträd. Skogen är en rest av de betydligt större ekskogar som tidigare växte i Edsmärenområdet och stora naturvärden finns knutna till de gamla ekarna och den döda veden.

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Rösjö mosse

Skaraborgs största våtmark ligger i Vara och Falköping kommun. Området är till största del orörd mosse men delar av området utgörs av sumpskog, kärr, mader och Rösjön. Delar av mossen har stått orörda i mer än 100 år och hyser många grova träd. Våtmarkerna ligger nära Hornborgasjön vilket resulterar i att många fåglar använder den ostörda mossen som viloplats och häckningsplats. Mossen är känd för det stora beståndet av orre och tranor vilar här när de flyttar.

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Löjtnansholm

Under 1800-talet grävdes öppna, parallella diken i åkerlandskapet för att underlätta jordbruket. Senare blev täckdikning en allt vanligare metod vilket resulterade i att de öppna dikena blev ovanligare. Dessa öppna, parallella diken är idag en ovanlig syn i Sverige, därför har man valt att bevara dem i Löjtnantsholm. Reservatet ligger längs med E20 mellan Vara och Jung vid avfarten mot Fyrunga.

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Levene äng

Levene äng har anor från järnåldern och där det idag ligger en ekhage och öppen betesmark låg det från början en by. På medeltiden övergavs byn och området blev den slåtteräng med grova ekar vi kan se idag. Reservatet ligger cirka två kilometer väster om Stora Levene.

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.