Naturvårdsprogram för Vara kommun

Den lokala naturvårdssatsningen – LONA – är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Syftet med LONA är att är att skydda naturen och göra den tillgänglig och samtidigt ge kommunen extra möjligheter att satsa på naturvård. I Vara kommun har ett naturvårdsprogram tagits fram inom ramen för LONA-projektet.

Bilden beskriver en stenmur i en skog

Vad är ett naturvårdsprogram?

Ett naturvårdsprogram sammanställer och beskriver kommunens natur och naturvärden. Denna kunskap är en utgångspunkt för att fastställa mål, ambitioner och riktlinjer för att dessa värden även ska finns kvar i framtiden.

Naturvårdsprogrammet presenterar:

  • En samlad bild av naturen som finns i kommunen. Det vill säga till exempel olika värdefulla naturmiljöer och skyddsvärda arter som finns. En viktig del av projektet har varit att en konsult har inventerat områden med höga naturvärden inom hela kommunen.
  • Lagar och förordnanden som är kopplade till naturvård, mark och vatten.
  • Mål och riktlinjer för det kommunala naturvårdsarbetet.

Vad är syftet med naturvårdsprogrammet?

Den övergripande målsättningen med naturvårdsprogrammet är att:

  • Öka kunskapen och förståelsen för naturvårdsfrågor.
  • Redovisa värdefulla naturområden, naturtyper och arter som är speciella för vår kommun.
  • Vara ett underlag i vid bland annat fysisk planering och tillståndsprövning.
  • Beskriva mål och ambitioner för det kommunala naturvårdsarbetet.

Vad händer efter att naturvårdsprogrammet är klart?

Programmet finns publicerat under ”Relaterat”.

Långsiktigt finns planer på att göra naturvärdesobjekt tillgängliga som en digital karta via öppna data så att de finns sökbara för var och en via webben.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.