Skyddad natur

Ett områdes värde som livsmiljö för växter och djur är ofta en orsak till att ett område skyddas enligt lag. Andra skäl att skydda natur är att bevara kulturmiljövärden eller att säkerställa möjligheten för rekreation och friluftsliv. Det är viktigt att skydda naturområden för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvara grundläggande värden som ren luft och rent vatten. Det finns olika former av områdesskydd, till exempel naturreservat, strandskydd och biotopskydd.

Bilden visar ett naturområde

Naturreservat

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda värdefulla naturmiljöer i Västra Götalands län. Länsstyrelsen beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten.
Syftet med naturreservat är att:

 • Bevara biologisk mångfald
 • Vårda och bevara, skydda eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
 • Tillgodose behov av områden för friluftslivet
 • Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
 • Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat.

På länsstyrelsens hemsida finns mer information om naturreservat i din närhet med kartor och beskrivningar och vilka regler som gäller.

Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper). Syftet med skyddet är att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stora värden för djur- och växtarter.

Det finns två former av biotopskyddsområde. Den ena formen utgörs av biotoper som genom beslut av regeringen är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper är:

 • Alléer
 • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsrösen i jordbruksmark
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • Stenmurar i jordbruksmark
 • Åkerholmar

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde.

Strandskydd

I miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Syftet med lagen är att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till strandkanter vid åar och dammar – inte bara markägarna. Lagen skyddar även växt- och djurlivet vid strandområdena.

Naturvårdsavtal

Ett naturvårdsavtal är ett frivilligt avtal mellan markägaren och staten/kommunen. Syftet med avtalet är att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Tiden kan variera mellan ett år till som längst 50 år. Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer som skog, odlingslandskap, våtmarker och sötvattensmiljöer.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.