Strandskydd

I miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Syftet med lagen är att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till strandkanter vid åar och dammar – inte bara markägarna. Lagen skyddar även växt- och djurlivet vid strandområdena. Strandskyddet innebär bland annat att du inte får uppföra nya byggnader eller anläggningar, ändra byggnader eller byggnaders användning om det utökar din privata zon, gräva eller förbereda för byggnationer eller förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet. Generellt gäller strandskyddet 100 meter upp på land. På känsliga platser kan strandskyddet vara utvidgat till 300 meter.

Bilden visar en byggnad vid vattnet

Exempel på förbjudna åtgärder:

 • Bygga en ny byggnad – till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, friggebod och växthus
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Exempelvis genom att bygga om förrådet till fritidshus
 • Inreda en sjöbod för boende
 • Göra en stor tillbyggnad
 • Förberedelsearbete – till exempel gräva, fälla träd och schakta
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

För att få uppföra byggnader inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Kravet på dispens gäller även så kallade friggebodar. Detta innebär att byggnader som får byggas utan bygglov ändå kräver strandskyddsdispens. Detta är okänt för många. Båtbryggor, båthus, pirar med mera kräver också strandskyddsdispens.

Enda undantaget från strandskyddsbestämmelserna är ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets eller skogsbrukets behov – dock under förutsättning att byggnaden måste ligga inom strandskyddat område.
Om- och tillbyggnader är tillåtna under förutsättning att de inte hindrar allmänhetens tillträde till stranden. En byggnads användning får inte ändras på ett sådant sätt att allmänheten därefter hindras från att beträda strandområdet.

Strandskyddsdispens

Endast om minst ett av nedan preciserade särskilda skäl är uppfyllt kan kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna:

 • Platsen har redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften – detta kan exempelvis vara att bygga ytterligare en byggnad inom befintlig tomtplats.
 • Platsen är väl avskild från strandlinjen av till exempel en väg, järnväg eller annan exploaterad mark. Med begreppet väg menas inte småvägar. Det ska vara större vältrafikerade vägar.
 • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vattnet.
 • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och detta är inte möjligt utanför det strandskyddade området.
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Även om det finns särskilda skäl får åtgärderna inte heller strida mot strandskyddets syften:

 • Att allmänhetens tillgång till strandområden inte får försämras
 • Att livsvillkoren för växt- och djurliv inte får försämras

Åtgärder som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Anmälan eller ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsens vattenvårdsenhet.

Länsstyrelsen beslutar även om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. De prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

I de flesta fall är det kommunen som beslutar om dispens kan ges eller ej. De handlingar som ska bifogas i en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna är en komplett ifylld ansökningsblankett samt en situationsplan, där den tänkta åtgärden ska ritas ut. Ange vilken skala den bifogade kartan är i. Hemfridszon/tomtplats ska alltid anges i kartan, det är det området på din fastighet där du normalt vistas och där allemansrätten är utsläckt.

Handläggningstiden är sex veckor om du lämnat in en fullständig ansökan. Det är miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut i ärendet.

Avgifter som tas ut i samband med ansökan om dispens baseras på en grundtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Gör ingen åtgärd innan du fått beslut om att strandskyddsdispens kan ges

Du får inte börja arbetet innan du fått dispens och beslutet vunnit laga kraft (tre veckor efter du tagit del av beslutet). Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom dessa tre veckor för att tillvarata det allmänna intresse som strandskyddet utgör. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.
Har du fått ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.
En dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.