Vattenvård

Just nu sker en satsning på vattenvård inom projektet Vara Vinner Vatten, som har mål att förbättra vattenkvalitén i huvudsak gällande övergödning i Vara kommun. Projektet kommer pågå mellan 2021 och 2023 och är finansierat av LOVA-medel.

Bilden beskriver vattendrag vid Knutskvarnen och Brokvarnenvid

Vara kommun har få vattendrag och sjöar. Det lilla vatten som finns får ta emot mycket näringsämnen från olika källor som t.ex. avlopp, dagvatten och åkermark. För att värna om vårt vatten har under 2021 projektet Vara Vinner Vatten påbörjats där målet är att förbättra vattenkvalitén med inriktning mot övergödning i kommunens geografiska område.

Hur ska vi arbeta?

Avsikten är att först hitta orsakerna till övergödningen och sen tillsammans hitta de bästa lösningarna för att minska övergödningen. För att arbeta mot detta har en vattenåtgärdssamordnare anställts. Vattenåtgärdssamordnaren är tänkt att arbeta tillsammans med t.ex. markägare genom stöttning med rådgivning och information men även anordnande av informationsträffar.
Utöver rådgivning och information kommer även vattenåtgärdssamordnaren fokusera på att undersöka var och hur näringsläckagen sker till vattendragen. Detta då förutom punktkällor som t.ex. avlopp så finns det i kommunen mycket åkermark med mycket lera i marken. Det är gör att näringen läcker på flera olika ställen under vissa tidpunkter. Därför är det viktigt att kartlägga var och när utsläppen sker för att kunna hitta rätt åtgärder. Rätt åtgärd på rätt plats kan oftast planeras så att man får andra vinster som t.ex. bättre natur för fåglar och pollinatörer.

Bidrag

De vanligaste åtgärderna för att minska övergödningen är våtmarker, fosfordammar, tvåstegsdiken, strukturkalkning och skyddszoner. Dessa åtgärder är oftast kostsamma men det finns möjlighet att söka pengar inom Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA), Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) och miljöinvesteringsstödet i landsbygdsprogrammet.

Vad kan jag göra?

Det viktiga är att rätt åtgärd hamnar på rätt plats och därför är din kännedom om de lokala förhållandena viktig. Vill du anlägga en ny åtgärd eller restaurera en gammal eller bara är nyfiken på vad som är möjligt på din mark så kan du höra av dig till vattenåtgärdssamordnaren som kan hjälpa dig att hitta rätt.

Vad händer just nu?

Under första hälften av 2021 har projektet startat upp och mycket planering har skett då rådande omständigheter och rekommendationer gjort det svårt att träffas. Men läget verkar ljusare till hösten och då planeras flera informationsträffar samtidigt som en inventering av de lokala förutsättningarna för näringsläckage kommer påbörjas på en mindre sträcka av ett vattendrag.

Samarbete

Har du mark i flera grannkommuner och vill ha hjälp även där? Då kan du kontakta vattenrådet Värnens sydöstra tillflöden som har en anställd vattensamordnare som samarbetar med kommunens vattenåtgärdssamordnare.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.