Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på och sköljer av hårdgjorda ytor som exempelvis gator och parkeringsplatser.

En dagvattenbrunn med galler i gatan.

Genom att ta hand om vattnet på rätt sätt kan det användas igen istället för att släppas ut och förorena vattendrag, sjöar och hav. Det traditionella sättet att ta hand om dagvatten är via rörledningar i marken. Vattnet leds hit via rännstensbrunnar som du ser på våra gator.

I tätorter med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark kan det bli stora mängder dagvatten då det regnar eller när snö smälter. Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik ut i våra vattendrag vilket kan påverka växt- och djurlivet. Därför är det viktigt att vi har beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Vad kan du som invånare tänka på?

Tvätta bilen

Undvik att tvätta bilen på gatan. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. På biltvättar samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Stuprör

Takvatten som via stuprören är kopplat till spillvattenledningen orsakar ofta källaröversvämningar vid kraftiga regn. Det är också ett miljöproblem när takvatten är kopplat till avloppsledningen. Reningsverkets kapacitet täcker hushållens avlopp och ska inte ta emot takvatten.

Hårdgjorda ytor på din tomt

Undvik att lägga marksten eller asfaltera stora delar av fastighetsytan. Gräs och grus är att föredra eftersom de släpper igenom vattnet. Vatten som rinner ut på gatan ökar översvämningsrisken i kollektivets ledningar, och riskerar vattenskador i lågt belägna fastigheter.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.