Enskilt avlopp

Vattendroppar.

Enskilt avlopp – hur går du tillväga?

 1. Kontakta miljöenheten för att boka besök gärna 6 veckor innan du vill komma igång.
 2. Gräv en 2,5 meter djup provgrop i nära anslutning till där du ska gräva avloppet.
 3. Lämna in anmälan/ansökan och situationsplan där avlopp, vattentäkter är utritat.
 4. Invänta tillstånd
 5. Skriftligt avtal med entreprenören
 6. Gräv!
 7. Skicka in entreprenörsrapport och foton

I menyn hittar du mycket  information om olika tekniker och hur det går till att göra om avloppet.

Viktigt! Ha ett skriftligt tillstånd innan du köper avloppsanläggningen.

Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd eller anmälan till oss kan du få betala en straffavgift på 3 000 – 5 000 kr, även om avloppet är korrekt anlagt.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare och är ansvarig enligt lagen. Du ansvarar föra söka tillstånd innan du bygger din anläggning och att den görs enligt beslut även om du anlitar en entreprenör.

Som fastighetsägare ska du också sköta och underhålla din anläggning. Tänk på att du som fastighetsägare även är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Avloppsprojektet i Vara kommun

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar sedan flera år aktivt med att höja standarden på enskilda avlopp i kommunen. För att nå målet krävs att insatserna görs i etapper. Många fastighetsägare har därför redan fått föreläggande om att de ska åtgärda sina avlopp.

Varför behöver vi rusta upp de enskilda avloppen?

 • Uppnå miljömålen
 • Nationellt lagkrav sedan 1969
 • Uppdaterade riktlinjer 2016
 • Vattendirektivet

Vad ska renas bort?

 • Näringsämnen
  • fosfor för att minska övergödningen
  • 70% reningskrav
 • Organiskt material
  • syretärande – leder till syrebrist i vattendragen
  • 90% reningskrav
 • Bakterier, virus och parasiter
  • kan sprida sjukdomar

Vanliga myter

 • Vara kommun är först i Sverige/Skaraborg om att ställa krav på de enskilda avloppen.
 • Det är bara i Vara man ställer krav på enskilda avlopp.
 • Nya lagar har gjort att det inte räcker med trekammarbrunn längre.
 • Fosfor är inget problem eftersom tvättmedel inte innehåller fosfor längre.

Så jobbar Vara kommun med enskilda avlopp

Summering

 • En avloppsanläggning ska klara att rena minst 90 % BOD7 och 70 % Fosfor
 • Tillståndet ska var klart innan arbetet börjar
 • Entreprenörsrapporten ska skickas in senast en månad efter det att anläggningen är anlagd
 • Utskick av föreläggande efter 30 september 2021
 • Förbud inträder 1 oktober 2022

Det finns ett tillståndskrav: Alla avloppsanläggningar ska ha fått tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden innan arbetet börjar. Anläggs en avloppsanläggning utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift på 5000 kronor tas ut. Vanliga lösningar är slamavskiljare med infiltration, markbädd + extra fosforrening och prefabricerad markbädd alternativt minireningsverk. Att tänka på för respektive lösning:

Infiltration

 • Kräver sand/grus i marken
 • Krav på test av markmaterial
 • Viktigt att ta hänsyn till grundvattennivån
 • 50 meter till dricksvattentäkt
 • Kan behöva pump

Markbädd

 • Vid lerjordar
 • Viktigt att ta hänsyn till grundvattennivån
 • Kräver ofta pump
 • 30 meter till vattentäkt
 • Kräver kompletterande fosforrening

Prefabricerad markbädd

 • Motsvarar markbädd i funktion
 • Tar liten plats
 • Tät
 • Kräver i vissa fall kompletterande fosforrening

Minireningsverk

 • Hög reningsgrad
 • Lång livslängd
 • Kräver skötsel – krav på yrkesmässig tillsyn
 • Provtagning
 • Sämre bakterierening

Fritidsboende

Toalett

 • WC-vatten till sluten tank
 • Mulltoa/förbränningstoalett

Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

 • Markbädd/Infiltration för BDT (ca 15m2)
 • Kompaktfilter för BDT

En gemensam lösning ger en jämnare belastning – bättre funktion, är lättare att sköta och vanligtvis billigare.

Att tänka på vid val av teknik

 • Platsens förutsättningar
 • Skötsel av anläggningen
 • Anläggningens hållbarhet
 • Är tekniken väl beprövad

 

Kartbild över Vara indelat i zoner markerade med år.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.