Enskilt avlopp

Små avlopp med dålig rening kan innebära både miljö- och hälsoproblem.

Vattendroppar.

I Vara kommun finns cirka 3 500 enskilda avloppsanläggningar. Större delen av dessa behöver förbättras. Även om utsläppet från ditt eget avlopp kan tyckas litet blir den sammantagna effekten av alla avloppen i området desto större.

Utsläpp från små avlopp kan ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Kväve och fosfor leder till övergödning i sjöar och vattendrag, organiska ämnen kan leda till syrebrist i de vatten de släpps ut i. Bakterier, virus och parasiter kan ge upphov till sjukdomar genom att utsläpp kan hamna i din egen eller grannens brunn. Det finns alltså flera orsaker till att miljöbalken ställer krav på att enskilda avlopp ska renas.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare och är ansvarig enligt lagen. Därför är det ditt ansvar dels att söka tillstånd eller anmäla innan du bygger din anläggning, dels att anläggningen byggs enligt beslutet, även om du anlitar en entreprenör. Som fastighetsägare ska du också sköta och underhålla din anläggning. Tänk på att du som fastighetsägare även är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Hur gör jag?

Innan du börjar bygga om ditt gamla avlopp krävs oftast tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Kom ihåg att tillståndet ska vara klart innan du börjar gräva och det är därför bra om du kontaktar oss minst 6 veckor i förväg. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd eller anmälan till oss kan du få betala en straffavgift på 3 000 – 5 000 kr, även om avloppet är korrekt anlagt. I menyn till vänster hittar du mycket användbar information om olika tekniker, vilka tillstånd du behöver och hur det går till att göra om avloppet.

Avloppsprojektet i Vara kommun

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar sedan flera år aktivt med att höja standarden på enskilda avlopp i kommunen. För att nå målet krävs att insatserna görs i etapper. Många fastighetsägare har därför redan fått föreläggande om att de ska åtgärda sina avlopp.

Varför behöver vi rusta upp de enskilda avloppen?

 • Uppnå miljömålen
 • Nationellt lagkrav sedan 1969
 • Uppdaterade riktlinjer 2016
 • Vattendirektivet

Vad ska renas bort?

 • Näringsämnen
  • fosfor för att minska övergödningen
  • 70% reningskrav
 • Organiskt material
  • syretärande – leder till syrebrist i vattendragen
  • 90% reningskrav
 • Bakterier, virus och parasiter
  • kan sprida sjukdomar

Vanliga myter

 • Vara kommun är först i Sverige/Skaraborg om att ställa krav på de enskilda avloppen.
 • Det är bara i Vara man ställer krav på enskilda avlopp.
 • Nya lagar har gjort att det inte räcker med trekammarbrunn längre.
 • Fosfor är inget problem eftersom tvättmedel inte innehåller fosfor längre.

Så jobbar Vara kommun med enskilda avlopp

Summering

 • En avloppsanläggning ska klara att rena minst 90 % BOD7 och 70 % Fosfor
 • Tillståndet ska var klart innan arbetet börjar
 • Entreprenörsrapporten ska skickas in senast en månad efter det att anläggningen är anlagd
 • Utskick av föreläggande efter 30 september 2021
 • Förbud inträder 1 oktober 2022

Det finns ett tillståndskrav: Alla avloppsanläggningar ska ha fått tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden innan arbetet börjar. Anläggs en avloppsanläggning utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift på 5000 kronor tas ut. Vanliga lösningar är slamavskiljare med infiltration, markbädd + extra fosforrening och prefabricerad markbädd alternativt minireningsverk. Att tänka på för respektive lösning:

Infiltration

 • Kräver sand/grus i marken
 • Krav på test av markmaterial
 • Viktigt att ta hänsyn till grundvattennivån
 • 50 meter till dricksvattentäkt
 • Kan behöva pump

Markbädd

 • Vid lerjordar
 • Viktigt att ta hänsyn till grundvattennivån
 • Kräver ofta pump
 • 30 meter till vattentäkt
 • Kräver kompletterande fosforrening

Prefabricerad markbädd

 • Motsvarar markbädd i funktion
 • Tar liten plats
 • Tät
 • Kräver i vissa fall kompletterande fosforrening

Minireningsverk

 • Hög reningsgrad
 • Lång livslängd
 • Kräver skötsel – krav på yrkesmässig tillsyn
 • Provtagning
 • Sämre bakterierening

Fritidsboende

Toalett

 • WC-vatten till sluten tank
 • Mulltoa/förbränningstoalett

Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

 • Markbädd/Infiltration för BDT (ca 15m2)
 • Kompaktfilter för BDT

En gemensam lösning ger en jämnare belastning – bättre funktion, är lättare att sköta och vanligtvis billigare.

Att tänka på vid val av teknik

 • Platsens förutsättningar
 • Skötsel av anläggningen
 • Anläggningens hållbarhet
 • Är tekniken väl beprövad

Enskilt avlopp – hur går du tillväga?

 1. Kontakta miljöenheten för att boka besök
 2. Lämna in anmälan/ansökan
 3. Invänta tillstånd
 4. Skriftligt avtal med entreprenören
 5. Gräv!
 6. Skicka in entreprenörsrapport

Viktigt! Ha ett skriftligt tillstånd innan du köper avloppsanläggningen.

Kartbild över Vara indelat i zoner markerade med år.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.