Information om enskilda avlopp

På den här sidan har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp till exempel om varför avloppsvatten måste renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går till att ansöka om tillstånd och vilket ansvar fastighetsägaren har.

Varför ska avloppsvatten renas?

I Sverige har 10 % av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. Att reningsverkens utsläpp är så små beror på att de har en mycket bra rening. Övergödning leder till algblomning och igenväxta sjöar. Dessutom kan avloppsvatten som inte renas tillräckligt förorena dricksvattenbrunnar och på så sätt sprida sjukdomar.

Skyddsnivå och krav på rening

Alla enskilda avloppsanordningar ska uppfylla kraven för normal eller hög skyddsnivå enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar.

För normal skyddsnivå ska utsläppet av fosfor minskas med 70 % och utsläppet av organiska ämnen minskas med 90 %. Vid hög skyddsnivå ställs högre krav på rening av fosfor men även krav på rening av kväve.

I Vara kommun är det främst kraven för normal skyddsnivå som gäller. Beroende på placering kan det i enskilda fall ställas krav på hög skyddsnivå.

Tillstånd

För att få anlägga en enskild avloppsanordning, dit en vattentoalett ska anslutas, måste det först finnas ett tillstånd enligt miljöbalken. Om avloppet saknar vattentoalett krävs en anmälan.

Med tillståndet följer ett antal villkor för hur anordningen ska uppföras och skötas. Det är viktigt att samtliga villkor uppfylls.

Vänta alltid med att påbörja arbetet med att anlägga avloppet tills ett skriftligt tillstånd har erhållits.

Tillstånd söks hos Vara kommuns miljö- och byggnadsnämnd, i god tid innan avloppet börjar anläggas.

Ansökningsblanketter beställs antingen hos miljöenheten eller hämtas på kommunens hemsida. För handläggningen av tillståndsärendet tas en avgift på 6 300 kronor ut enligt 2021 års taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Vilka krav ställs på fastighetsägaren?

Fastighetsägaren ansvarar för:

  • Valet av avloppsanordning
  • Att en komplett ansökan eller anmälan skickas in
  • Att se till att avloppsanordningen anläggs och sköts enligt tillståndet

Även om en entreprenör anlitas är det fortfarande fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppsanordningen uppfyller reningskraven.

Om avloppsanordningen inte fungerar som det är tänkt kommer krav på åtgärder att riktas mot fastighetsägaren och inte mot entreprenören.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att sköta och kontrollera
avloppsanordningen på rätt sätt under hela dess livslängd, så att den inte riskerar att orsaka olägenhet eller att inte rena avloppsvattnet tillräckligt.

Typer av anläggningar

Infiltration-vid sand i backen

I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet genom att det infiltrerar ut i de naturliga jordlagren och diffust sprids via marken till grundvattnet. Avloppsvattnet fördelas genom spridningsledningar som ligger i ett lager av makadam.

Det är viktigt att spridningslagret ligger på ett tillräckligt avstånd från grundvatten och berg.

Infiltration av avloppsvatten fungerar endast i genomsläppliga och väldränerade marklager, främst sandjordar.

Bilden visar hur en infiltration för enskilt avlopp vid sand i backen

Bilden visar hur en infiltration för enskilt avlopp vid sand i backen.

Markbädd- vid lera i backen

En markbädd bygger på samma process som en infiltration, det vill säga att avloppsvattnet renas genom att rinna genom ett sandlager. Skillnaden är att lagret byggs upp med sand som fraktas till fastigheten. Avloppsvattnet samlas sedan upp i en dränering som leds till dike, å, eller sjö.

En markbädd behöver kompletteras med extra fosforrening för att uppnå kraven för normal skyddsnivå.

det är lera i backen

Bilden beskriver hur en markbädd för enskilt avlopp ser ut då det är lera i backen.

Bilden visar ett biofilter

Minireningsverk

Principen för ett minireningsverk är att reningen sker i ett slutet system där avloppsvattnet sedan leds ut till ett dike, dräneringssystem eller vattendrag. Minireningsverken varierar mycket i storlek, kostnad och utseende.

Miljö- och byggnadsnämnden ställer krav på provtagning 6 månader efter det att verket har installerats. Det ställs även krav på att minireningsverk ska ha regelbunden service av person med sakkunskap om verket.

Kompaktsystem/prefabricerade lösningar

Kompaktfilter kallas även biomoduler eller prefabricerade filter och det finns många olika typer och fabrikat på marknaden. Gemensamt är att de används för biologisk behandling av avloppsvatten och att de inte har några rörliga delar och inte kräver tillgång till el.

Rätt anlagda kompaktfilter är i allmänhet robusta anläggningar som är relativt okänsliga för störningar och kräver lite tillsyn samt skötsel.

Kommunalt avlopp

Det kan finnas möjlighet att ansluta avloppet till kommunens avloppsnät. För att ta reda på vilka möjligheter det finns att koppla på fastigheten, kontakta VA-enheten på tekniska förvaltningen.

I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet genom att det infiltrerar ut i de naturliga jordlagren och diffust sprids via marken till grundvattnet. Avloppsvattnet fördelas genom spridningsledningar som ligger i ett lager av makadam.

Det är viktigt att spridningslagret ligger på ett tillräckligt avstånd från grundvatten och berg.

Infiltration av avloppsvatten fungerar endast i genomsläppliga och väldränerade marklager, främst sandjordar.

Bilden visar hur en infiltration för enskilt avlopp vid sand i backen

Bilden visar hur en infiltration för enskilt avlopp vid sand i backen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.