Vanliga frågor och svar om enskilda avlopp

Åtgärdstid och förelägganden, när ska avloppet vara åtgärdat?

Lagstiftningen om att avloppsvatten ska genomgå längre rening än slamavskiljning har gällt sedan år 1969. Alla avlopp som endast består av slamavskiljning ska därför åtgärdas.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att alla enskilda avlopp ska vara godkända. För att nå målet vänder sig nämnden till ett område i taget. Varje år startar arbetet med ett nytt område genom att informationsbrev skickas ut och informationsmöten hålls. Om avloppet inte har åtgärdats innan tiden som anges i informationsbrevet kommer ett vitesföreläggande skickas ut. Åtgärdstiden i föreläggandet är ca ett år. För handläggningen av vitesföreläggandet tas en avgift på 1 575 kronor ut enligt 2021 års taxa.

Det finns möjlighet att ansöka om förlängd åtgärdstid. För handläggningen tas en avgift på 1 575 kronor ut enligt 2021 års taxa, samma avgift som för ett vitesföreläggande. Förlängd åtgärdstid ges främst till personer över 80 år som bor ensamma och själva äger sin fastighet.

Vad är ett vite?

Ett vite är ett belopp som kan behöva betalas om inte föreläggandet följs.

Vart går vitesbeloppet i det fall det döms ut?

Vitesbeloppet går till staten och inte till kommunen. Det är mark- och miljödomstolen som dömer ut ett eventuellt vite.

Ansöka om tillstånd, hur går man tillväga för att åtgärda avloppet?

Kontakta en entreprenör och kontakta sedan miljöenheten för ett besök på fastigheten. Önskas en markbaserad lösning (infiltration/markbädd) ska en provgrop på minst två meter vara grävd innan miljöinspektör kommer ut till fastigheten. Inspektören hjälper till med att fylla i ansökan! När ett skriftligt tillstånd har erhållits kan avloppet börja anläggas.

Hur lång tid tar det att få tillstånd för en avloppsanläggning?

Handläggningstiden är normalt 2-6 veckor. En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Saknas det uppgifter och kompletteringar behövs, tar det längre tid så var noggrann och be entreprenören om hjälp.

Slutbesiktning av anläggningen?

Vanligtvis görs inte slutbesiktning av anläggningar men ta gärna bilder under arbetets gång. När avloppet är klart ska entreprenörsrapport skickas in. Ett bekräftelsebrev skickas ut när en komplett entreprenörsrapport har inkommit.

Gräva om avloppet, hur hittar man en entreprenör?

En sakkunnig entreprenör kan man hitta genom att till exempel använda sig av gula sidorna eller Avloppsguiden, www.avloppsguiden.se. Tyvärr kan inte miljö- och byggnadsnämnden rekommendera någon specifik entreprenör.

Får fastighetsägaren gräva sitt eget avlopp?

Ja, det finns inga krav på certifieringar eller liknade på entreprenörer som gräver avlopp. Det är dock viktigt att den som gräver avloppet har lämplig kunskap.

Vilken avloppslösning ska väljas?

Miljöenheten kan inte säga vilken lösning som ska väljas på en specifik fastighet. Miljöinspektörer kan dock hjälpa till med rådgivning om vilka typer av anläggningar som skulle kunna passa på fastigheten.

Kan den befintliga slamavskiljaren användas?

Ja, en befintlig slamavskiljare kan användas förutsatt att den är täthetskontrollerad eller renoverad så att den är garanterat tät och klarar dagens funktionskrav. Den måste vara rätt dimensionerad för den nuvarande belastningen, normalt räknas det 2 kubikmeter för ett hushåll om WC är anslutet. Slamavskiljaren ska även ha ett T-rör.

Hur länge håller en avloppsanläggning?

Livslängden på infiltrationer och markbäddar beräknas till ca 15 – 20 år, beroende bland annat på belastning och skötsel. Anläggningen ska kontinuerligt underhållas för att säkra en bra funktion under lång tid. Minireningsverk och kompaktlösningar har generellt längre livslängd, dock kan vissa delar behöva bytas ut.

Räcker en trekammarbrunn för att rena avloppet?

Nej, enligt lagen behövs ytterligare rening efter slamavskiljaren. Slamavskiljning är endast en förbehandling.

Kan infiltrationen/markbädden läggas på en åker?

Det kan man göra, men man ska inte köra över bädden med tunga maskiner för då packas jorden så att funktionen i bädden förstörs. Marken där bädden ligger kan därför inte brukas.

Avgifter, tar miljö- och byggnadsnämnden betalt för att komma ut till fastigheten?

Nämnden tar inte extra betalt för att komma ut till fastigheten. Besök på fastigheten ingår i den fasta prövningsavgiften för tillståndet motsvarande 6 300 kronor enligt 2021 års taxa.

Varför kostar föreläggandet och tillståndet?

I miljöbalken finns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen är att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen.

Lagstiftningen om att avloppsvatten ska genomgå längre rening än slamavskiljning har gällt sedan år 1969. Alla avlopp som endast består av slamavskiljning ska därför åtgärdas.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att alla enskilda avlopp ska vara godkända. För att nå målet vänder sig nämnden till ett område i taget. Varje år startar arbetet med ett nytt område genom att informationsbrev skickas ut och informationsmöten hålls. Om avloppet inte har åtgärdats innan tiden som anges i informationsbrevet kommer ett vitesföreläggande skickas ut. Åtgärdstiden i föreläggandet är ca ett år. För handläggningen av vitesföreläggandet tas en avgift på 1 575 kronor ut enligt 2021 års taxa.

Det finns möjlighet att ansöka om förlängd åtgärdstid. För handläggningen tas en avgift på 1 575 kronor ut enligt 2021 års taxa, samma avgift som för ett vitesföreläggande. Förlängd åtgärdstid ges främst till personer över 80 år som bor ensamma och själva äger sin fastighet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.