Vattenskyddsområden

En person fyller ett glas med vatten

Varför har vi vattenskyddsområden?

Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra viktigaste naturresurser och samhällsintressen. Vattenförekomster och vattentäkter behöver således skyddas mot föroreningar som orsakas av punktutsläpp och diffusa föroreningskällor. Detta ställer höga krav på sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras både nu och i ett långsiktigt perspektiv – över generationer.

Här finns vattenskyddsområden för dricksvatten till Vara kommun:

 • Vedum
 • Helås
 • Ryda
 • Larv
 • Jung
 • Smedtofta
 • Fåglavik

Skyddsområdet är indelat i olika zoner

Ett vattenskyddsområde är indelat i olika zoner med mindre begränsningar ju längre från vattentäkten man kommer. De flesta nya områden är indelade i vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär zon. De äldre kan vara indelade i brunnsområde, inre och yttre skyddsområde. I vattentäktszoner och brunnsområden får det inte finnas någon annan verksamhet än det som hör ihop med vattentäkten. Det är kommunen eller länsstyrelsen som tar beslut om vattenskyddsområden. Nya vattenskyddsområden är beslutade enligt miljöbalken men många äldre är beslutade enligt äldre lagstiftning.

Regler för vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Det finns skyddsföreskrifter och annan lagstiftning som skyddar vårt dricksvatten. Det finns regler för bland annat:

 • Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
 • Jordbruk och trädgårdsbruk
 • Skogsbruk
 • Avloppsvatten och avfall
 • Grävning och täktverksamhet
 • Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
 • Fordonstvätt och bilvård
 • Uppställning av fordon
 • Vägunderhåll

Anmälan, tillstånd och dispens

Enligt skyddsföreskrifterna kan du behöva anmäla eller söka tillstånd innan någon aktivitet eller verksamhet startas. Det kan också finnas förbud, men det går att söka dispens. I Vara kommun är det miljöenheten som handlägger ärendena.

Anmälan innebär att man kan starta sex veckor efter det att en komplett anmälan lämnats in. Det är vanligt att miljöenheten beslutar att försiktighetsåtgärder ska göras. Nämnden kan också förbjuda verksamheten.

Tillstånd innebär att en verksamhet inte får starta innan nämnden har beslutat att verksamheten får påbörjas. Tillståndet är förknippat med villkor som ska följas.

Dispens från förbud ges sällan och bara om det går att visa att aktiviteten eller verksamheten inte innebär någon risk för grundvattnet och att det finns goda motiv till att det görs inom vattenskyddsområdet. Det är den som söker om dispens som ska kunna visa att det inte är någon risk och det finns goda motiv.

Anmälan och tillståndsansökan gör du via blanketten som du hittar i vårt blankettarkiv.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.