Läs inkomna synpunkter 2020

Här kan du läsa inkomna synpunkter, felanmälan eller klagomål under 2020.

2020-06-18
Under sommaren kan handläggningstiden bli längre eftersom våra medarbetare har semester. Vi ber om förståelse för detta.Om ert ärende är brådskande kontakta kommunens växel på tfn 0512-310 00 eller e-post vara.kommun@vara.se

Juli

2020-07-22
Hej. Jag undrar om det finns någon kommunskytt som kan ta hand om alla kråkfåglar, dom är i hundratal och äter upp alla våra bär samt
skiter ner våra hus. Vi bor på kullenområdet. Det har blivit massor av kråkor och råkor och skator sen ni rev brinkaskogen.

Hej och tack för din synpunkt
Vi är just nu inne i en intensiv period för fåglarna då ungarna precis har blivit flygfärdiga. Om några veckor brukar fåglarna förflytta sig längre ut från samhällena och störningen kommer då minska. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning.

Mer information finns på hemsidan:
https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/

Vänlig hälsning
Albin Jönsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör

———————————————————————————————————————-
2020-07-20
Tack!
Jag har tidigare lämnat in synpunkt om belysningen på denna sträckan och vill nu tacka, om än sent, för att ni satt upp belysning via cykelvägen från
innebadet/vårdcentralen och utefter fotbollsplanen mot Alléskolan. Jag har även haft synpunkter på platsen uppe vid brandstationen där man källsorterar och att det varit uselt där när det regnar med stora vattenpölar och så vidare. Jag vill tacka er då det blivit jätte fint där sedan ni asfalterat där.
————————————————————————————————————————-

2020-07-02
Ska det verkligen stå funktionsnedsättning och religiös åskådning….. en matintolerans räknas väl inte som en funktionsnedsättning…
och har man verkligen rätt att fråga om religiös åskådning.?

Hej!
Tack för din synpunkt, det är av stor betydelse att vi uttrycker oss rätt och gör tydligt hur vi menar.
När vi loggar in på E-tjänsten kan vi inte se någon särskild information om varken funktionsnedsättning eller religiös åskådning. Elever och personal som har behov av specialkost av andra skäl än medicinska, tillfrågas aldrig om vilken religion man bekänner sig till, endast om vilka livsmedel man önskar utesluta ur sin kost.

I informationstexten som finns på här (och som vi antar är den information som du har läst?) förklarar vi vilka specialkoster som erbjuds: ”Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl samt vegetarisk kost, vegankost och kost utan kött. Vi erbjuder också anpassad måltid vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid andra tillfällen då detta kan behövas.”

 En matintolerans räknar vi absolut inte som en funktionsnedsättning! Däremot kan man ju på grund av en funktionsnedsättning vara i behov av anpassad kost för att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen under skoldagen. Detta erbjuds efter diskussion mellan vårdnadshavare, skola, elevhälsa och kök, och är av största vikt för att göra skoldagen så bra som möjligt för dessa elever.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta det aktuella köket, eller oss på Kostenhetens kontor. Kontaktuppgifter kostenheten.

Med vänlig hälsning
Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun

En förtydligande av mitt förra ärende, under E-tjänst specialkost, under behandling av personuppgifter står det:

Personuppgifter som behandlas
Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Mobilnummer
Hälsa (funktionsnedsättning)
Religiös åskådning

det var det jag menade med min förra synpunkt, där står det funktionsnedsättning och religiös åskådning.

Hej!

Bra med förtydligandet, för nu kan vi hitta den text du hänvisar till.

Denna text är till för att tydliggöra att vi hanterar personuppgifter enligt gällande GDPR.

Vad gäller religiös åskådning är detta endast en uppgift som behandlas om den som fyller i formuläret anger vilken religion man tillhör. Detta är dock inte nödvändigt för att kunna anmäla t.ex. önskemål om fläskfri kost. Det finns även människor från kristen tradition som idag väljer att utesluta rött kött. Av vilken anledning man gör detta, djurskydds-, religiösa, eller hälsoskäl, behöver man aldrig svara på.

Vad gäller punkten Hälsa (funktionsnedsättning) kan det ibland finnas känsliga uppgifter i bifogade läkarintyg, t.ex. olika diagnoser som leder till behov av anpassad kost.  Det kan röra sig om allt ifrån näringsberikning till begränsning av kaloriintag, sondmatning eller önskekost. Eftersom dessa uppgifter kommer in för ett fåtal barn/elever, finns det också med i förteckningen över de personuppgifter som kan komma att behandlas i E-tjänsten. Förteckningen är till för att vi skall leva upp till dataskyddslagstiftningen GDPR.

Hoppas att du fått svar på varför det ser ut som det gör.
Återkom gärna med frågor mailledes till: ann-kristin.torstensson@vara.se ,
även om svar nu kan dröja på grund av semestertider.

Med vänlig hälsning Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun

—————————————————————————————————————————–

2020-07-02
Hej! Hur tänker ni när genomfartsgatan stängs av så länge? varför kan man inte göra klart mitt i korsningen först och sen släppa på igen sen är det ju bara att ”bygga” på från varje ända. säg inte att det inte går för det har jag sett att dom gjort på andra ställen det här skapar ett stort kaos tycker väldigt synd om bl.a Nordpolen som gått på knäna länghe pg.a Corona sen kommer det här som lite plåster på såren ? vi ska vara väldigt glada att det inte var Jordgubbens dag iår. 

Hej och tack för din synpunkt.

Förstår din frustration, vi har fört och för dialog med näringsidkare som påverkas av detta projekt. Och att detta projekt är det första som kommer att störa Vara tätort med stor inverkan, vi ska göra samma åtgärd på Torggatan och Storgatan inom en 2-4 års period. Vilket kommer att påverka ännu mer!

Det fanns inget annat alternativ på avstängning. Att till exempel börja i korsningen hade inte minskat störningen. Sedan är det är inte lämpligt att börja inne i ett avlopps och vattensystem, man börjar i någon av ”ändarna”!

Angående Jordgubbens dag hade vi redan tittat på andra alternativ på lösning och vi var klara med hur vi skulle göra.

Vi arbetar med att störa så lite som möjligt, det finns många att ta hänsyn till inte bara trafik, boende och näringsidkare önskar ett fungerande vatten och avlopps system under tiden.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-07-01
Lösa hundar i vara tätort bl. I parken vid jerkers åkeri. skriv vad som gäller i axet o om det är straffbart. Vi har själva en valp o är extra orolig. Men vet att hundar kan rymma! Men inte när husse går med kopplet i jämte. Det är inte första gången det sker. Tack på förhand.

Hej och tack för din synpunkt.

När det gäller lösa hundar så är det till polisen man anmäler och det är Ordningslagen som gäller. På Vara kommuns hemsida kan man läsa lite vad som gäller i ”Lokala ordningsföreskrifter i Vara kommun”.

Där står det om hundar i 13, 14 och 15 §§.

13 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person, hund i offentlig tjänst eller hund som används av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt 16-19 §§ jaktförordningen (1987:905).

14 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt i och i närheten av anlagda motionsspår. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Hundar får inte vistas på badplatser, annat än på anvisad plats.

15 § På offentlig plats och i motionsspår ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Det står också i 19 § i att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 14 och 15 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket Ordningslagen.

Vi tar med oss detta till kommunikationsavdelningen som ansvarar för Axet.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

Juni

2020-06-30
När barnen kommer upp från Levene badsjö och skall gå över vägen till cykel och gångbanan står det ofta någon bil parkerad vid vägen intill övergången. Det är ingen parkering, men möjligheten finns. Vi föreslår att ni lägger någon sten eller något liknande där så att sikten längs vägen inte blir skymd av bilparkeringen.

Hej och tack för din synpunkt.
Det är Trafikverkets väg, vilket gör att kommunen inte får göra något utan det är trafikverkets ansvar. Gatuenheten skickar in ett ärende till trafikverket, ärendenummer 983046 med mig som avsändare.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-29
Har varit vid Tråvabadet 3 dagar i rad och ingen toalett fungerar,under dessa dagar har det varit 110-120 personer per dag,småbarn kan ju kissa i vattnet och även vuxna men övriga behov vill man ju göra på en toalett.Alla som badar i Tråvad tycker att det är en idyll,men att det finns toaletter och en dusch som inte fungerar är under all kritik.Om gästtoaletten på kommunhuset vore trasig så är jag övertygad att den lagades omgående.

Hej! Vi arbetar för fullt med detta och elektrikern var klar i fredags och nu väntar vi på att pumpen skall komma på plats.

Vi fick en vattenläcka i fredags som gjorde att vi inte kunde lägga tid på Tråvadsbadet.

Vänligen Robert Isberg, VA-chef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-25
Jag föreslår att Vara kommun lägger ut info om att det finns ledig tomtmark för bostäder och industri i kommunen på de elektroniska tavlorna längs E20.

Hej och tack för din synpunkt.

Många kommuner jobbar med att synliggöra byggbarmark via analoga eller digitala tavlor längs vägar. Det finns dock få belägg för att det är så etableringar kommer till stånd. Etablerare idag vet vilka sökvägar in kommunerna som behöver tas om intresse finns för att etablera sig på en specifik plats.

Det är inte något som sker utifrån en analys av var det finns byggbar mark utan snarare utifrån en analys av var kunder, köpkraft, infrastruktur, kompetens och annat finns. Av den anledning använder kommunen de digitala tavlorna till sådant som kan dra flöden av människor till platsen antingen genom att synliggöra evenemang, besöksanledningar eller annan information eller till stärka platsvarumärket i sin helhet.

När det gäller digitala kanaler för just ledig mark och lokaler så sker det via en annan service som finns tillgänglig via Vara kommuns webbsida eller via andra digitala sökmotorer. Den finns här: https://vara.se/naringsliv-och-arbete/lokaler-och-mark/ eller genom att helt enkelt googla ”ledig mark Vara kommun” eller liknande.

Mvh, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-24
Jag har en synpunkt. Det är fint väder och folk vill vara ute, särskilt nu under rådande pandemi.
Den nya parkdelen i Badhusparken är kanske inte den vackraste men det finns grönytor där spontan picknick och lek uppstår. Tyvärr så väljer hundägare att rasta sina hundar på dessa grönytor och de är bara duktiga på att plocka upp efter hundarna OM någon ser på. Personligen så kan jag inte med att låta mina barn leka på dessa ytor då de riskerar att landa i hundarnas lämningar. Även hundpiss på kläderna är mycket otäckt.

Kan ni skylta upp tydligt att nödiga hundar EJ är välkomna, för allas trevnad?! Jag vet att hundar är nödiga och behöver göra sitt, men det är ju hundägaren som väljer var hunden gör detta.

Hej

Tack för din fråga, inget lätt ärende men vi startar! Det är verkligen tråkigt med de hundägare som inte plockar upp efter sina hundar. Tyvärr är det svårt att komma åt dem med regler och föreskrifter. Vill man inte sköta sig, gör man inte det heller.

Hundkiss luktar, speciellt i den värmebölja vi haft. Men hundar kissar så gott som alltid på träd eller stolpar, då de vill markera revir. Kiss på gräsmattor är alltså inget som man i normalfallet behöver bekymra sig för.

Trots vårt tvivel på nyttan med skyltar, kommer vi på Gatuenheten lyfta frågan till politiken, om ett förbud för hundar på lekplatser eller liknande (vilket inte kommer innebära hela Badhusparken).

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-24
Hej! Vedumsborna skulle vilja få hjälp av kommunen att få till en rekreationsplats med en rejäl grillplats under tak med sittplatser vid Åselids vattenspegel . Det behöver röjas upp med sly, sättas dit papperskorgar och lite barnaktiviteter samt sittbänkar och en liten brygga. Det dras väldigt mycket människor dit då det är en trevlig plats och samhällsnära natur med promenadvägar, vatten, fåglar och lugnt område. Då tätortsvandringen är inställd på obestämd tid och Coronapandemin bidrar till utomhusaktiviteter och utomhusumgänge vore det helt fantastiskt om detta kunde bli möjligt.Det är också så att det behövs fler planerade grillplatser då Jämnesjöns m.fl grillplatser i närområdet ofta är upptagna och risken för att engångsgrillar då används i torra skogar kan få
förfärliga följder.

Hej och tack för din synpunkt!

Precis som du skriver, dessa frågor drivs genom tätortsvandring och ett enormt engagemang ifrån intresseförening och ortsbor. Se resultatet i övriga kommunens intresseföreningar/ortsbor!

Som det står på hemsidan tätortsvandringar, objekten ska vara inom tekniska nämndens ansvarsområde och får inte vara kostnadsdrivande.

Med eller utan tätortsvandring ser jag inga förhinder att ni som ortsbor/intresseförening börjar röja eller fixa till plasten. När ni anser att ni är klara kan vi titta på sittbänk, sopkärl. (vi arbetar med att få ner antalet sopkärl av många olika anledningar, största anledningen är miljöpåverkan) titta i Helås eller i badhusparken. Två valda platser där vi provar ett helt nytt sopkärl.

När det kommer till grillplats tar vi det via tätortsvandringen 2020, krävs garanterat ett bygglov. Då måste ni som intresseförening återkomma med en ritning/förslag så driver gatukontoret frågan om bygglov. Just nu råder det eldningsförbud!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-23
Vid bygatan/östra södergatan i Tråvad (bakom affären) kör bilar mycket fort. Jag och många andra i Tråvad önskar att blomsterlådor eller liknade sätts upp här för att få ned farten då det är många barn som cyklar/går här. Kan kommunen hjälpa till med att se till så att det kommer upp lådor eller hinder? Gärna inom snar framtid då det är mycket rörelse på barn i samhället och innan någon olycka är framme!

Tack för din synpunkt. Kommunen sätter inte ut några lådor. Däremot kan du (ni) som fastighetsägare göra något gemensamt.
Se bifogad adress där kan ni söka tillstånd för att ställa ut blomlådor.
https://vara.se/innehall/2017/04/Blomlådor.pdf

Vänliga hälsningar Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-06-20
Väldigt mycket fåglar i kvarteret runt skolan, måste vara en sanitär olägenhet.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har fått in många synpunkter på just detta ärende och jag bifogar dig ett informationsbrev.

Önskar dig en trevlig helg.

Vänligen, Kjell Karlsson Tf. Miljö- och byggchef

————————————————————————————————————————

2020-06-15
På Timotejgatan börjar gräset bli väldigt högt på de tomma tomterna vid infarten till gatan. Detta gör att sikten är skymd när man kör in och ut på gatan. Då det är många barn på gatan så känns det inte så bra. Det vore bra om ni vill klippa dessa tomter så snart som möjligt.

Hej och tack för din synpunkt.

Det ska vara utfört under vecka 27. Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället. Det kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren. Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-13
Jag har engagerat mig lite i Vara SK Parasport och från att de redan på 90-talet fick en ersättning för att de tränade Parasportlaget har de pengarna nu dragits bort från årsskiftet. På grund av det har en av tränarna slutat för att han inte får någon ersättning. Detta blir sårbart för laget som är på väg upp till division 1 i innebandy. De har succesivt ökat sina antalet träningspass i veckan från 1 till 3, målet hade varit 4 pass i veckan.
Om den ensamma tränaren ej orkar dra hela lasset blir de kanske helt utan tränare. Då riskerar laget att hamna i utanförskap i samhället, risk för missbruk och droger. Vet ni varför arvodet drogs bort?

Hej och tack för din synpunkt.

Historiskt så har både Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen erbjudit kultur- och fritidsaktiviteter särskilt riktade till personer med funktionsvariationer, numera är det enbart Kultur och Fritid inom Bildningsförvaltningen som jobbar med detta. Finansieringen av berörda aktiviteter, inklusive eventuella arvoden till ledare, har sett olika ut över åren. Kommunen har idag ett regelverk för föreningsstöd med ett antal olika stödformer, bland annat Särskilda Avtal som i vissa fall tecknas mellan kommunen och berörd förening. Syftet med Särskilda Avtal är att via föreningslivet ge allmänheten tillgång till regelbunden verksamhet inom Kultur och Fritid och avtal kan skrivas gällande aktiviteter för särskild målgrupp. Ett sådant avtal finns mellan kommunen och Vara SK avseende parasporten. Vi är medvetna om att det avtalade beloppet inte räcker till för att arvodera ledare i motsvarande utsträckning som tidigare, men det är den enda möjligheten kommunen har i dagsläget. De Särskilda Avtalen ses över och skrivs om med jämna mellanrum och i samband med detta justeras även ersättningarna, om möjlighet och behov finns.

Vänligen, Jesper Svensson fritidschef

————————————————————————————————————————

2020-06-08
Att ställa om till ängsmark i tätorten skulle kunna innebära att den biologiska mångfalden ökar på mer än bara positivt sätt.
Den INVASIVA MÖRDARSNIGELN (Arion Vulgaris) /Spansk Skogssnigel skulle få fler barnkammare i samhället & förstöra fler trädgårdar & hamna under skor, barnvagnshjul, cykeldäck mm på gång & cykelbanor..
Även fästingar trivs i långt & fuktigt gräs på ängar..
FÖR ATT ÖKA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN BÖR DÄRFÖR ÄNGSMARK ANLÄGGAS PÅ AVSTÅND FRÅN TÄTORER.. Man kan hjälpa bin & andra arter i samhällen genom att plantera lämpliga växter i sin trädgård &
skaffa bilhotell mm. MEN ÄNGSMARK I SAMHÄLLE är inte bra..

Hej, tack för din synpunkt.

Diskussion och planering pågår om ängsmark för vissa lämpliga områden både i centralorten Vara och andra orter. Ännu har inga beslut tagits om det skall ske eller i så fall var.

Frågan om ängsmark kommer att tas med i tätorts- trygghetsvandringar som genomföres med olika intresseorganisationer på olika platser.

Med vänlig hälsning,
Kjell Karlsson
Tf. Miljö- och byggchef

————————————————————————————————————————

2020-06-07
Hej. Det vore bra om ni tar en kik på häcken vid Korsgatan Kungsgatan. Den är väldigt hög där. Det vore bra om den blev lägre för både bilister, cyklister & fotgängare..

Hej! Tack för din synpunkt.

Ärendet är felanmält. Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-06
Eftersom barn & ungdom har sk. Skolplikt. Då ska skolan kunna GARANTERA DERAS SÄKERHET NÄR DE ÄR I SKOLAN!
Det SKA DÅ OCKSÅ GÄLLA ATT INTE BLI SMITTADE AV Coronavirus under skoltid. Och hur kan ni på skolor GARANTERA ATT SMITTA INTE SPRIDS UNDER DEN SKOLPLIKTIGA TIDEN PÅ SKOLORNA?
Och varför berättar ni INTE VILKEN SKOLA SMITTA FINNS PÅ? Om smitta finns på en skola? Är det för att föräldrar inte ska hålla sina barn hemma? Eller är det för att personal inte ska bli arbetslös?
Föräldrar verkar inte ha mycket att säga till om när det gäller sina egna barn tydligen.. Det är ju så att barn kan få covid-19 också faktiskt & smitta föräldrar & syskon.. Det kan innebära att barn kan bli föräldralösa om man har otur..

Hej! Tack för din synpunkt.

Rekommendationen från Skolverket och Folkhälsomyndigheten är att barn som är friska bör gå till skolan. Skolans olika verksamheter har utifrån myndigheternas råd och rekommendationer gjort anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Vid bekräftade fall inom förskola/skola kontaktas regionens smittskyddsenhet. De beslutar vilka åtgärder som ska vidtas baserat på hur situationen på berörd förskola/skola ser ut. De beslutar även om vilken information som kommer att gå ut till vårdnadshavare och andra som berörs. Om vårdnadshavare förväntas vidta några speciella åtgärder, utöver de försiktighetsåtgärder som rekommenderas alla invånare i landet, kommer den informationen att kommuniceras till berörda.

https://vara.se/2020/06/uppdatering-fran-bildningsforvaltningen-kring-covid-19/

Vänligen, Ola Sundberg Verksamhetschef grundskola

————————————————————————————————————————

2020-06-04
Husbil som verkar ha långtidsparkerat på Torggatan 44.

Kommer du från Rönngatan och skall svänga vänster på Torggatan in mot centrum ser du ingenting om det kommer ett fordon körande från vänster. Det är en ren chanstagning när man åker ut pga skymd sikt och det har varit nära att få fordon inkört i sidan vid flera tillfällen. Ingen bra parkering på ett så stort fordon och den har säkert stått där 1 vecka nu. Tack på förhand för en åtgärd!

Hej och tack för din synpunkt!

Ärendet är felanmält. Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”Felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-02
”I sommar låter kommunen gräset växa högt i centrala Växjö. Det rör sig om 20 gräsytor där gräsmattan ska få blomma istället för att klippas kort. Målet är att öka den biologiska mångfalden och samtidigt gärna minska kostnaderna för parkdriften.” Länk till artikel.
Det dyker upp allt fler nyhetsartiklar, likt den ovan, om kommuner som istället för att klippa gräsytor låter den biologiska mångfalden öka. Här är ytterligare en artikel som behandlar ämnet.
Skulle Vara kommun också kunna tänka sig att bidra till den biologiska mångfalden på detta sätt? Det finns där jag bor, i ett villaområde i Vara, oerhört många och stora gräsytor som klipps varje vecka. Säkerligen gäller samma för övriga tätorter i kommunen.

Hej och tack för din synpunkt!

Arbete kommer att starta med att identifiera områden där det skulle vara möjligt att ändra till ängsmark, det är en helt annan typ av klippning.

Du har helt rätt med att gräset ska släppas upp, men när det sedan ska klippas ska det inte klippas med ett ”vanligt” klippbord, eller med slaghack utan det ska slås med slåtterbalk för att sedan tas bort, klippt gräs blir ”gödningen”. Där gräsmattan växer ska jorden magras ut. För att ängsblommor trivs bäst i mager jord.

Därför är det viktigt att vi startar i en lagom nivå, allt för att vi ska vänja oss vid att här ska det vara en oklippt yta för att ge våra pollinerare rätt förutsättningar.

Vi får inte glömma hela näringskedjan, mer pollinerare (insekter), mer fåglar, vilket många i kommunen vill att vi ska ta bort.

Det är många som kommer att bli påverkade på olika sätt när vi väl väljer område där vi kommer att göra en annan typ av gräs vård. Att förändra dagens gräsmatta till ängsmark tar ca 3-5år.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-01
Minigolfen är total katastrof här i parken i vara. Den är sönder på flera ställen då mattan släppt och golfbollen inte kommer över mattan. Samt att löv, skräp, grenar samlas i högar överallt så bollen inte kommer fram. Trots detta är de fortfarande många (speciellt barnfamiljer) som spelar och betalat för det. Tycker det vore värt de att lägga pengar på att renovera banorna då många uppskattar att besöka parken och spela minigolf.

Hej och tack för din synpunkt!

Arbete pågår med att förnya bangolfen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-06-01
Fick en notis av sos alarm appen att hesa fredrik skulle testas idag kl 15.00, men här i Vara hördes ingenting. Detta tycker jag är väldigt skrämmande att vi inte har en sådan signal.

Hej och tack för din synpunkt.

Enligt Vara kommuns säkerhetssamordnare så finns inte Hesa Fredrik i alla städer/orter och i Vara så finns det inte. Har du frågor eller funderingar om detta så är du välkommen att höra av dig till våra säkerhetssamordnare på mail: saksam@vara.se.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

Maj

2020-05-30
Var o spelade minigolf idag och eran bana behöver skrotas o byggas om till äventyrgolf som kommer locka mer folk.

Hej och tack för din synpunkt!

Arbete pågår med att förnya bangolfen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-05-27
Inkommen synpunkt till Bättre Vara 2020-05-27 19:22, ärendenummer 477.

Dubblett av synpunkt gällande fåglar.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som lämnades av Kjell Karlsson, tf Miljö- och byggchef, på synpunkt i samma ärende som inkom 2020-04-14. Har man synpunkter på svar som lämnas i Bättre Vara så tar man kontakt med berörd handläggare. Bättre Vara är inte ett diskussionsforum för en enskild person.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-05-26
Var vid skateparken idag med min son och hans kompis. Det var nästan 20 barn i blandade åldrar som var där och åkte kickbike och cykel. Tyvärr så är ramperna väldigt slitna. En del håller på att gå sönder och en har gått sönder. Det vore ju bra om de kunde lagas nu när sommarlovet närmar sig och vi ska hålla oss på hemmaplan, då det är ett bra ställe för barnen att aktivera sig på.

Hej och tack för att ni uppmärksammar att skateramperna behöver ses över. Det är jätteroligt att de är välanvända och givetvis måste de vara hela och säkra. Vi kommer snarast möjligt att göra en översyn och reparera det som eventuellt behöver repareras.

Hälsningar Jesper Svensson, fritidschef

————————————————————————————————————————

2020-05-21
Hej!
Friidrottbanan runt fotbollsplanen på torsvallen är i väldigt dåligt skick då det växer upp ogräs och ojämnt med grus runt banan. Vad jag förstår är det Vara sk som sköter banan åt kommunen men det behövs läggas ner mer energi än vad det gör i dagsläget. Tidigare år har bla ryda sk använt banan till sina intervallträningar på sommaren men den är i för dåligt skick för att springa snabbt på som är syftet med banan. Önskemål att kommunen rustar upp banan och i bästa fall lägger in gummimatta likt Skara FC har på sin utomhusanläggning så blir det dessutom underhållsfritt. Tror att denna upprustning medför att invånare använder banan mer samt föreningar och skolan som behöver en riktig friidrottsbanan och inte behöver åka till grannkommun. Ryda sk erbjuder rydaskogen för allmänheten i Vara kommun och då bör kommunen kunna i gengäld ge en bra friidrottbana.

Hej och tack för din synpunkt. Du har rätt i att banan sett sina bästa dagar och att det skulle behöva göras något åt den om den ska kunna locka fler utövare i dess nuvarande sammanhang. Området är som du själv nämner, utarrenderat till Vara SK och kommer så att vara under överskådlig framtid. Det finns i dagsläget inga planer på en upprustning av banan men vi tar med din synpunkt för framtida diskussioner gällande både nuvarande rekreationsområde men också nya. En satsning på en modern och funktionsduglig löparbana av den typen du hänvisar till behöver föregås av både en utredning av efterfrågan, lämplig placering utifrån olika behov samt lösningar för finansiering och drift. En annan viktig aspekt att ha med sig är att Skara, Lidköping och Vara samt omgivande kommuner är relativt små, vilket betyder att alla kommuner har svårt att ha allt men alla kan ha något och det får vi samnyttja genom våra olika lokala föreningsliv. Men oavsett, vi tar med oss detta.
Hälsar, Johanna Forslund Kullander, chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

————————————————————————————————————————

2020-05-21
Hej!

I träddungen mellan tors-, kors- och karlagatan är det massor med kråk/skatbon högst uppe i träden och är ett väldigt liv på fåglarna som kraxar dygnet runt. Stör oerhört mycket boende kring dungen samt flertal kvarter bort som hör detta kraxande! Hoppas detta går att åtgärda på något sätt snarast!

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som lämnades av Kjell Karlsson, tf Miljö- och byggchef, på synpunkt i samma ärende som inkom 2020-04-14.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-05-18
Jag har länge funderat på en skylt som sitter vid Vara utebad på Rosvägen. Det är en förbudsskylt mot fordonstrafik som gäller genomfart. Trafiken på Johan Briks gata har det senaste året ökat med fler gående, cyklister och motortrafik eftersom grundskolan har flyttat till Torsgårdsskolan. Det känns därför som att denna markering av skylt bör lyftas på nytt, vet inte hur länge den funnits men på Trafikverkets hemsida kan man läsa att dessa skyltar vanligtvis används vid, föreskrift om förbud i samband med tjällossning eller liknande förhållande, liksom vid vägarbete, behöver normalt inte omfatta cykel- och mopedtrafik. Sådan föreskrift kan därför lämpligen avse förbud mot trafik med motordrivet fordon.
Upplysning om förbud på genomgående väg exempelvis i samband med vägarbete bör lämnas som förberedande upplysning vid närmaste lämpliga omledningsväg. Sådan förberedande upplysning kan, förutom avståndet till
platsen för förbudet, även i förekommande fall innehålla namn på denna plats.
Jag tycker inte att något av ovanstående stämmer in så därför önskar jag ett svar.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi startar ett ärende.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-05-17
Hej,
Jag undrar hur långt planerna har kommit med att göra motionsspår i den planterade skogen vid gamla Soptippen? Det var ju även tal om att göra cykelspår. Hur längt har planerna kommit? Har varit inne och gått en sväng och sett både grillpatser och kojor. Är det något som kommunen gjort? 

Hej,
Kommunen har påbörjat ett arbete med Nedervara för att utreda vilka aktiviteter som ska inrymmas inom området och därmed hur området ska utvecklas. Utredningen av vilka aktiviteter som ska inrymmas görs utifrån de tidigare inkomna synpunkterna som inkommit vid bland annat genomförda workshops, BättreVara och facebook.

Kommunen har inte anlagt någon koja eller grillplats inom området.

Med vänliga hälsningar,
Ellen Bengtsson, planarkitekt

————————————————————————————————————————

2020-05-14
Vi bor granne med medborgarhuset i Kvänum och vi känner att fastigheten inte sköts om och börjar bli ett tillhåll för ungdomar nattetid. Vi har inte sett nån besöka fastigheten på 1 år och larmen stod och blinkade flera månader innan dom slutade. Gräset har inte klippts på över 2 år och fasaden ramlar ner. Stora delar av parkeringen är täkt med ogräs och vi är flera i området som undrar om nån äger fastigheten? Vi vill gärna att man kontaktar ägaren då områdets skick
påverkar värdet på vår fastighet. 

Hej och tack för din synpunkt.

Synpunkten har skickats till berörd handläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen. Kontakt är tagen med synpunktslämnaren.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-05-13
I hö dikeskant till gångväg (gammal banvall) ca 100-150 m från Kyrkvägen finns Jättebjörnloka. Se bifogad bild. För att lättare lokalisera skickas även bild på omgivning – om man lyfter blicken.

Hej och tack för din synpunkt

Mycket bra rapporterat, men för att underlätta för gatu-och parkenheten gör en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-05-07
Hej! Jag har precis fått ett erbjudande om seniorkort. Jag förstår att de som bor i Kvänum, Vedum och liknande har behov av ett kort. Vi som bor i tätorten har ingen större nytta av ett sådant. Kan det komma att utvidgas så att man kan åka till Lidköping där närmaste sjukhus finns? Det skulle i så fall gagna alla. Förstår att det kostar, men Vara är en kommun med begränsad kollektivtrafik!

Hej Monica!
Just nu gäller seniorkorten bara inom Vara kommun, men i november i år inför Västtrafik ett nytt zonsystem som innebär att seniorkorten kommer att gälla inom hela det område som kallas för zon C, och som omfattar Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Åmål.

Vänliga hälsningar, Isa Åkerlind Stadsarkitekt

April

2020-04-27
Bor på Bergsgatan i Kvänum. Det håller på att bli en soptipp på grönområdet vid slutet av gatan. Här tippas jordhögar innehållande allt fr tryckimpregnerat virke, marksten, plaströr o grenar. Vara Kommun har tidigare sagt att detta ska hålla på så länge skolgården renoveras…, men vad händer därefter – o det är inte en vacker syn medan byggnationen fortskrider heller… Kan tycka att kommunikationen är allt annat än bra.

Hej och tack för din synpunkt!

Vi ska hålla rent efter oss, du ska absolut inte vänta på att höra av dig om det är lerigt utan ring till oss direkt! Ska även informera entreprenören.

Angående jordtippen, vi kommer att under några kommande år att fylla på området i olika omgångar. Vi kan försöka att hålla det så snyggt som möjligt.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-27
Läste här på BÄTTRE VARA om fåglarna vid ALMGATAN/ SOLGÅRDEN. DET ÄR 18-19 STORA BON I DESSA 2 TRÄD! STACKARS DE SOM SOM BOR DÄR, & ska behövs höra på på FÅGELSKRÄN HELA VÅREN & SOMMAREN NÄR ÄGGEN KLÄCKS!! DET ÄR FAKTISKT KOMMUNENS SAK ATT GÖRA NGT. ÅT DETTA!

För det har med människors nattsömn att göra, då fåglarna VÄSNAS NATTETID OCKSÅ!! Och det är svårt att somna ändå nu när det är ljust ute allt längre på kvällar & nätter! VEM ÄGER MARKEN DÄR TRÄDEN STÅR? Det är dennes ansvar att få bort fåglarna innan äggen kläcks!!

Och kommunen borde se till att det blir gjort ur HÄLSOSKYDDSSYNPUNKT. Då sömn är VIKTIGT FÖR HÄLSAN!

Hej och tack för din synpunkt.

Vi hänvisar till det svar som lämnades av Kjell Karlsson, tf Miljö- och byggchef, på synpunkt i samma ärende som inkom 2020-04-14.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-04-23
Jag ser dagligen människor rasta sina hundar på Vara bostäders fastigheters gräsmattor, speciellt på gräsmattan mellan Badgusgatan 18 och folkhögskolan.

Jag har generellt inget emot vare sig hundar eller deras ägare, men det är, även om bajs oftast plockas upp på just nämnda gräsmatta så är det i ärlighetens namn ganska äckligt då vi som bor i området inte kan låta våra barn leka där pga just hundrastningen som allt som oftast pågår där.

Det vore trevligt att kunna utnyttja denna gräsplätt också. Jag vill här med uppmana Varas hundägare att inte rasta sina hundar på ”våra” grönytor.

Hej och tack för din synpunkt.

Vi har informerat Vara Bostäder AB. De kollar om det eventuellt finns någon skylt att sätta upp att man inte ska rasta sin hund där.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-04-19
Hej!
Jag har sett att det i många kommuner runt om i Sverige anordnas så kallade promenadloppisar. Människor som vill delta med ett bord utanför där de bor anmäler att de vill vara med och det görs någon slags karta över vilka adresser som kan besökas. Jag tänker att det skulle kunna vara en bra aktivitet nu när kupan är stängd, och dessutom torde det vara coronasäkert om antalet besökare vid varje ”utställare” begränsas till ett fåtal.

Hej,

Tack för ditt förslag. Det är alltid en avvägning sett ur smittspridningsperspektiv att både hålla liv i våra samhällen och samtidigt minska risk för smitta. Detta även om aktiviteter sker utomhus. Jag tar ditt förslag vidare internt och ser om det är en idé som går att spinna vidare på. Om inte inom den kommunala organisationen så kanske det finns föreningar eller andra som ser potentialen här. Vänligen, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

————————————————————————————————————————

2020-04-15
Hej!
Ett företag (Väner Fönster) har satt upp massa reklamskyltar på lyktstolpar i Vara. Jag undrar om det är tillåtet för vem som helst att sätta upp reklam var som helst?

Hej

Tack för din synpunkt!

Självklart inte, jag och några till på gatu- och parkenheten plockar hela tiden bort klistermärken, reklam och klotter.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-14
Kontaktade er förra året angående Råkor på Almgatan/Solgården. Nu är jag så förtvivlad och arg, varför har ni inte gjort något åt fåglarna i år. Nu är det ännu mer, dessutom i två träd. Min bil blir förstörd, får gå ut varje dag och torka bort ”fågelskit” och även skit på stenläggning och altanen. Dessutom allt oväsen. Tycker att detta är så tråkigt.

Hej och tack för din synpunkt! Kommunen är medveten om problematiken och diskuterar vad som kan göras. Tyvärr är det svårt att åtgärda dessa problem med gott resultat. Dessutom återkommer gärna fåglarna till samma plats om inte förutsättningarna försämras. Det som rekommenderas är att fastighetsägarna stör fåglarna återkommande. Att hugga ner träd är ingen lösning som vi rekommenderar då dessa också är en del av vår stadsbild och närmiljö. På vår hemsida hittar du förslag på olika åtgärder fastighetsägare kan vidta för att hålla borta råkor och andra störande fåglar.

Med vänlig hälsning.

Kjell Karlsson, Tf Miljö- och byggchef

————————————————————————————————————————

2020-04-14
Ni behöver omgående komma att salta grusplanen vid återvinningsstationen i Vedum.

Hej och tack för din synpunkt!

Ärendet är omhändertaget och kommer att utföras inom kort! Men för att förkorta ledtiden och att ditt ärende ska hanteras snabbare, skicka in en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Vi på gatu-och parkenheten uppskattar all hjälp vi kan få ifrån medborgaren! Allt för att det ska bli bättre i kommunen.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-07
Hej. Jag bor på Bergsgatan i Kvänum och längst in på gatan så är det ett grönområde eller rättare sagt det var ett grönområde. nu har det blivit en plats som vara kommun och vara entreprenad tömmer jord, lera sand mm ,detta började förra året, så frågan är vad är det för tanke med detta,vad skall det bli, det vore ju skojj att som närmsta granne att få veta vad som är på gång, vad tanken är med detta och om det är vi på gatan som skall gå ut och sopa upp på gatan bär det
ligger fullt med lera på hela gatan( detta händer när det har regnat för dom som kör dit massorna skiter i om hela gatan är full med lera).

Hej och tack för din synpunkt!

Vi ska hålla rent efter oss, du ska absolut inte vänta på att höra av dig om det är lerigt, ring till oss direkt! Ska även informera entreprenören.

Sedan angående jord tippen, vi kommer att under några kommande år att fylla på området i olika omgångar. Vi kan försöka att hålla det så snyggt som möjligt!

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-04-07
Hej!
Hemtjänstbilarna parkerar ibland mindre lämpligt, när de skall besöka brukare. Ett exempel är en bil som ofta står i korsningen Nordhemsgatan/Ekedalsgatan. Den håller inte 10 meter till korsningen, och det uppstår därför en trafikfarlig situation då bilar som kommer från Frendo-hållet skall köra förbi den bilen.

Tack för din synpunkt om felplacerade hemtjänstbilar. Kommunen ska naturligtvis inte skapa trafikfarliga situationer utan följa de trafikregler som finns. Din synpunkt är överlämnad till berörd enhetschef för åtgärd.

Vänligen Linda Norlin, Verksamhetschef äldreomsorgen

————————————————————————————————————————

2020-04-07
Hej!!
Presentkortet som delades ut till kommunens anställda, går det även att lösa in hos mindre butiker, så som gårdsbutiker och dyl? Exempelvis Bitterna Lamm, Adelsåsen osv. Eller är det presentkortet som går att köpa genom Vara småstad som bara går att använda i butiker i Vara tätort?

Hej! För att kunna använda kortet i butikerna så måste butiken vara medlem i Vara, Kvänum eller Vedums köpmannaföreningar. Kortet gäller inte i mataffärer eller för följande varor: alkohol, tobak och spel. Vänligen, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-04-02
Den häck som finns vid fastigheten i hörnet Torggatan – Eklandagatan tar stor del av gångbanan i anspråk. Så stor del att linjen som skiljer cykel- och gångbana gör en kurva för den. Denna kurva ses tydligt från båda håll. Häcken gör gångbanan trängre och vid hörnet Torggatan -Eklandagatan skymmer den sikten från höger när man kör ut från Eklandagatan, vilket gör att man kan ha svårt att uppfatta gång- och cykeltrafikanter. Häcken är alltså en trafikfara.

Förslag: Att fastighetsägaren uppdras att ta bort den del av häcken som inkräktar på gångbanan samt den del som skymmer sikten från höger när man kör ut från Eklandagatan.

Hej

Vi har ett ärende i sakfrågan, som ni har sett har vi satt ut tomtgräns som hjälp för fastighetsägaren, som lovat att utföra en åtgärd inom 3 veckor.

Om åtgärd inte är gjord inom 3 veckor, lyfter vi ärendet till politiken med förslag på åtgärd.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatuchef

————————————————————————————————————————

2020-04-01
Hej
Ser att flera kommuner i Sverige ger gymnasieelever som nu måste studera på distans, gratis take away lunch på någon/några av de restauranger som finns. Detta är något som kommunen finansierar.
Är det något som vara kommun planerar att göra? Tycker det är ett otroligt bra intiativ som några av landets kommuner gjort tex Borås och något vår kommun borde ta efter!! Skol lunch är en rättighet och nu när studier görs på distans så finns det många elever som inte äter sin så viktiga lunch. Det kan bero på flera saker men en kan vara pga en familjs redan ansträngda ekonomi. Vår kommundirektör betonar ofta att Tillsammans gör
vi varandra bra och detta borde om något då vara något som kommunen borde se över…Önskvärt med snabbt svar då detta är högaktuellt i dag. 

Hej och tack för din synpunkt.

Från och med torsdag 2 april erbjuds gymnasieeleverna på Lagmansgymnasiet att äta skollunch på någon av Vara kommuns grundskolor. Detta skickades ut till eleverna i onsdags.

Med vänlig hälsning,
André Essebro, Gymnasiechef Lagmansgymnasiet

Mars

2020-03-18
Det saknas PERSONLIGA OMBUD!! De svarar inte när man ringer, och det är NU OM NÅGOT SOM MAN KAN BEHÖVA HJÄLP FRÅN DEM!! KOMMUNEN HAR LÄNGE KÄNT TILL ATT DE ÄR ÖVERBELASTADE!! Så GÖR NÅGOT ÅT PROBLEMET!! Och se över hur ni som jobbar med MÄNNISKOR KAN HJÄLPA OSS SOM FAKTISKT BEHÖVER HJÄLP!!
Ni politiker & tjänstemän har faktiskt ANSVAR OCKSÅ!! Och fundera på hur väl UTBILDADE semestervikarier inom hemtjänst & annat kommer att vara i SMITTSKYDD NU TILL SOMMAREN.. Det ÄR VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN NU. HAR NI TÄNKT SÅ LÅNGT??

Hej och tack för inkommen synpunkt

Verksamheten Personligt Ombud som inrättades i samband med psykiatrireformen har kommit att bli ett betydelsefullt komplement till stödinsatser som ges från olika aktörer till målgruppen.
När det gäller Personligt Ombud sker en samverkan mellan kommunerna Falköping och Vara. Av och till, som i alla verksamheter, är arbetsbelastningen på Personligt Ombud hög, vilket medför att prioriteringar behöver göras.
Finansieringen av Personligt Ombud sker via kommunerna och statsbidrag. 2020-04-01 ställde sig socialnämnden i Vara kommun bakom den ansökan om statsbidrag, som Falköpings kommun gör hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, för år 2020. Statsbidraget ges ut i enlighet med vad som föreskrivs i Svensk författningssamling 2013:522 och var för år 2019 drygt 1,32 miljoner kronor.

Beträffande utbildning avseende smittskydd, hygienrutiner mm, för såväl vikarier som tillsvidareanställda inom socialförvaltningens verksamheter, finns dels upprättade hygienrutiner som uppdateras kontinuerligt bl.a. mot bakgrund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dels utbildas medarbetare vid introduktion, fortlöpande via hygienombudens försorg samt under rådande omständigheter då fokus riktas mot att begränsa smittspridningen, vilket i huvudsak utgörs av att samtliga följer hygienrutinerna.

Med vänlig hälsning

Ann-Marie Brander, SAS/Utvecklare/Utredare

————————————————————————————————————————

2020-03-15
Hej!
Jag, och många med mig, följer med oro vad som händer kring Europas gräns vid Grekland. Det är inte osannolikhet att stora grupper av människor återigen kommer att komma till Sverige och söka asyl. Nu och/eller i framtiden.
Vad jag vet så har det inte gjorts någon typ av utvärdering efter vågen 2015-2016 i kommunen. Vad fungerade bra, och vad borde ha gjorts annorlunda?
Mitt förslag är att någon på kommunen intervjuar ett antal personer som på olika sätt mötte de invandrade i kommunen. (T.ex. personal/chef för ungdomsboendena, gode män, skolpersonal, volontärer från Röda korset, familjehem och personal på Socialtjänsten och vårdcentralen. Intervjuerna mynnar sedan ut i en sammanställning med lärdomar, som kan användas om en liknande situation uppstår igen.

Hej Jeanette,

 

Tack för din synpunkt och ursäkta att ditt svar har dröjt.

Det är klokt att utvärdera vad som blev bra och vad som kunde blivit bättre. Det är givetvis något som vi sysslar med kontinuerligt i våra verksamheter.

Den flyktingvåg som berörde hela landet 2015-16 är inget undantag. Det som dock får sägas vara ett undantag är väl den belastning det innebar för Sveriges kommuner och så även i Vara.

Vi lärde oss givetvis mycket och organisationen är med säkerhet betydligt bättre riggad om ett liknande scenario skulle upprepas.

Svårigheten är dock att behålla en god beredskap över tid. Skulle en ny flyktingvåg komma så har vi en massa goda erfarenheter att utgå ifrån,  samtidigt som det med säkerhet kommer att vara nya utmaningar att lösa.

Vara kommuns erfarenheter tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg , Västra Götaland och i Sverige har på olika sätt tagits tillvara i kunskapsutbyten och rapporter.

Med vänlig hälsning, Håkan Olsson Enhetschef på Arbets- och sysselsättningssektionen

————————————————————————————————————————

2020-03-11
Jag ser ofta FÄRDTJÄNST TAXIBILAR STÅ MED MOTORN PÅ VID HÄMTNING & AVLÄMNING AV KUNDER.
Det vore bra om KOMMUNEN PRATADE MED FÄRDTJÄNST OM ATT BE ALLA DE FÖRETAG SOM KÖR ÅT DEM ATT BE SINA CHAUFFÖRER ATT STÄNGA AV MOTORN VID ”I & URLASTNING”. Det är trevligare för kunden & trevligare för alla runtomkring. Och bra för miljön.
Det hjälper inte att en privatperson säger till en chaufför, utan detta bör kommunen kunna hjälpa till med.. Det får bättre tyngd då., Tack!

Hej och tack för din synpunkt.

Denna synpunkt är nu vidareförmedlad till Västtrafik som i sin tur kommer skicka ut detta till de trafikbolag som utför transporterna.

Mvh

Mikael Johansson, BAB/Färdtjänsthandläggare

————————————————————————————————————————

2020-03-12
Inkommen synpunkt till Bättre Vara 2020-03-12 kl 20:13, ärendenummer 179.

Intern synpunkt inom kommunen.

Synpunkten är skickad till HR-avdelningen som har hand om kommunens internt Bättre Vara.

Det är ett forum där alla kommunens medarbetare välkomnas att lämna in förslag på goda idéer och synpunkter samt förslag på förbättringar inom kommunens verksamhet.

Med vänlig hälsning
Växeln, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-03-12
Inkommen synpunkt till Bättre Vara 2020-03-12 kl 13:42, ärendenummer 177.

Synpunkten gäller enskilt ärende.

Synpunkten är ej publicerad då den gäller enskilt ärende. Enskilda ärenden hanteras inte på Bättre Vara.

Synpunktslämnaren som är anonym ombedes ta kontakt med handläggare eller chef i sitt ärende.

Med vänlig hälsning
Växeln, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-03-14
Det är NU SOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SKULLE BEHÖVT PENGAR OCH MER RESURSER !!
För man kommer inre fram på telefoner när man försöker få PERSONLIGA RÅD NÄR MAN ÄR MULTISJUK & VÅRDEN BEHÖVER RESURSER FÖR ATT KLARA DETTA I FORM AV PERSONAL & HÖJDA LÖNER TILL SJUKSKÖTERSKOR & ANNAN VIKTIG PERSONAL.
Enbart läkare klarar inte att VÅRDA SJUKA MÄNNINSKOR!! Det behövs ”arbetsmyror” också!! DE TAR DE TYNGSTA LASSEN!!
OCH DET KAN VARA VIKTIGT ATT KOMMA I KONTAKT MED VÅRDCENTRAL, mm FORT. Så ÅTERINFÖR RECEPTIONISTER som SVARAR DIREKT NÄR MAN RINGER !! SLUTA SPARA PENGAR I VÅRDEN!! HUSHÅLLA med Västra Götalandsregionens pengar!! SÅ ATT VGR KAN GÖRA DET SOM VGR FRÄMST SKA ANSVARA FÖR!!

Hej och tack för din synpunkt.
Vi behöver dock understryka att detta är ett synpunktsforum för Vara kommun och inte för Västra Götalandsregionen. När ni har synpunkter som rör Västra Götalandsregionen behöver ni vända er till dem för att synpunkterna ska kunna nå rätt personer. Gå gärna in på www.vgregion.se för att se hur ni kan kontakta dem på bästa sätt.
Med vänlig hälsning
Växeln, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-03-11
Hej! Idag fick vi lappar att sätta upp på Lagmansgymnasiet: God handhygien och Tvätta händerna. Det är jättebra men de här skulle kunna finnas tillgängliga året runt oberoende av Corona. Men då måste det finnas en organisation kring det annars faller det. Mitt förslag är att alla städerskor i kommunen som ju ändå städar alla toaletter får ansvaret att sätta upp dessa lappar. Att man skriver in detta i deras arbetsbeskrivning och att tid avsätts för det. Då kan man på sikt förbättra folkhälsan!

Hej och tack för ditt förslag.
Jag har haft kontakt med Maria Söderqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i detta ärende. Respektive enhet i kommunen har fått i uppdrag att se till att information om God Handhygien sprids och sätts upp. Jag tror inte att det alltid ska vara anslag uppe eftersom att det finns en risk att man inte läser det då. God handhygien hör till sunt förnuft men under speciella omständigheter (som coronaviruset) så kan lokalvården naturligtvis hjälpa till.

Hälsningar Margareta Hagström, Lokalvårdschef

————————————————————————————————————————

2020-03-06
Bor precis intill en trottoar i Vara och där många går förbi och låter sin hund (hane) kissa på vårat staket, stolpen till postlådan eller husgrunden till vårat hus. Jag ser att de även kissar på andras murar, staket osv. Har en hanhund kissar så ska alla kissa där. Älskar hundar men är jätte trött på att ägarna tillåter att de får kissa på andra husägaren ägor. Jag bor nära Parkskolan och ser att de går och vallar sina hundar inne på skolans område. Sätt gärna upp skyltar lite varstans i skolområdet att det är förbjudet att rasta hundarna där. Skolbarnen ska kunna gå där utan att trampa i hundbajs, då alla inte heller tar upp det efter sin hund.

Skicka gärna ut i detta i informationsbladet som kommer hem i postlådan – Axet?? eller Varaktigt??? – att de inte ska låta sin hund kissa på andras ägor utan då får de väl kissa på alla träd som finns utefter våra gator. Ni har kanske ett bättre förslag att nå hundägarna och det är jag i så fall tacksam för.

Hej och tack för din synpunkt!
Vi tar med oss ditt tips om att skylta runt Parkskolan och ser hur vi ska hantera frågan.  Det kan bli svårt att få till något som kan bli kommunövergripande för alla trottoarer men vi tar till oss informationen. Vi informerar också redaktören för Axet att detta kan vara något att skriva om.

Med vänlig hälsning,
Joakim Halaby, Fastighetschef och Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-03-06
Man hör så mycket om att en del skolelever vandaliserar skolan på olika sätt och en del mobbar andra skolelever. Nu såg jag att Alléskolan skulle ha föräldrarna som engagerar sig och det är ju bra.

Mitt förlag är att man har skolvärdar på högstadiet Alléskolan och Nästegårdsskolan och att skolvärden/skolvärdarna finns både i matsalen, går runt i skolan både ute och inne och som då kanske kan finnas till för en del av eleverna som far illa + att det kan ha en lugnande effekt på de som vandaliserar. Det finns säkert pensionärer eller andra som är arbetslösa som kan tänka sig att finnas till för våra ungdomar. Lagmansgymnasiet har ju värdar i matsalen och man blir förvånad hur snyggt och lugnt det är där. Att värdarna går där och håller snyggt gör att eleverna också håller fint omkring sig.

Tack för dina synpunkter!

Vi tycker verkligen att det är viktigt att alla elever känner sig trygga på våra skolor. Vi tar med oss dina idéer i vårt fortsatta arbete!

Vänligen,

Ola Sundberg, Verksamhetschef Grundskola

————————————————————————————————————————

2020-03-06
* Det vore trevligt om ni kunde asfaltera på området. Det är lerigt och stora vattenpölar ibland och det ser inte trevligt ut.
* Att ni informerar alla invånare, nyanlända och restauranger om våra sopstationer. Uppe vid sopstationen vid Brandstationen ställer en del allt från barnvagnar, mikrovågsugnar, stora säckar med skräp, stora dunkar med matolja och ställer det bredvid containrarna och då vet man
inte vad de har lagt i containern. Det som de ställer bredvid är ju egentligen sådant som ska lämnas på Ragnsells som är öppet dagligen förutom söndag och de har jätte bra personal som man kan fråga om man inte vet var man ska lägga sina avfall.

Skicka gärna också ut i ”Varaktigt” att det finns två olika stationer och att Ragnsells är bemannad + deras öppettider. Nyinflyttade eller nyetablerade företag kanske även behöver få en personlig informationsblankett vad det gäller detta så de åker till rätt sopstation. Ha gärna bra skyltar uppe vid Brandstationen, att det som INTE ska läggas i containern där, ska lämnas på Ragnsells + deras tider.

Hej och tack för dina synpunkter.

De är superviktiga för oss för att kunna förbättra vårt arbete. Vi har tidigare uppmärksammat att underlaget vid återvinningsstationen vid brandstationen i Vara varit dåligt så under hösten 2019 har markarbete påbörjats för att i nästa steg asfaltera ytan. Detta hoppas vi kommer underlätta både för städning av stationen och framkomligheten för er besökare. Asfaltering kommer göras under året 2020.

ftiab.se kan du när som helst gå in och göra en felanmälan när stationer är nedskräpade eller behållare är överfulla. Då kommer personal ut och tar hand om skräpet på en gång. Genom att stationerna hålls rena minskar även risken för dumpning och ökad nedskräpning. Vi på kommunen behöver er invånares hjälp för att upptäcka nedskräpningen.

Information är superviktigt och vi gör vårt bästa för att öka kunskapen kring hur avfall ska hanteras. Utförlig information om allt som rör avfall finns på vara.se. Vi har även tagit fram ett informationsblad om sortering och återvinningsstationer/återvinningscentral. Vi informerar regelbundet i Axet samt försöker besöka boenden, arbetsplatser och skolor. Information om vad som får och inte får slängas på återvinningsstationen står även tydligt skyltat på stationerna. Vi tar gärna emot förslag på platser, forum eller andra kanaler att nå ut via. När man är ny på en plats är det inte alltid så lätt att veta var information om olika saker finns. Vi försöker självklart nå ut till så många som möjligt men ibland är den bästa hjälpen och informationen den man kan få från sina nya grannar.

Med vänlig hälsning Jennie-Ann Olsson Holm, renhållningssamordnare

————————————————————————————————————————

2020-03-05
Hur blir det nu. Vi är några grannar som plötsligt fått en ”verkstad i trädgården”, tidigare björkar och granar vid gränsen mot Ranaverken verkade som en kuliss denba är nu borta och exponerar i alls sin bedrövlighet industriområde. Område med olikfärgade fasader. Tråkigt. Kommer någon form av ny växtlighet att planteras eller ska området förbli ett fabriksområde. Räcker väl bra med spannmålsbyggnaderna. Varför fick ibte bofasta grannar tillfälke att yttra sig. Mycket dåligt skött. Införstådd med att vi ges feed back på ev. Planer eller kanske avsakbad av sådana. Inte utan att i alla fall en granne överväger att lämna orten.

Tidigare tog kommunen ned en massa träd vid fotbollsplanen och lovade att i alla fall anlägga några buskmiljöer. Detta löfte som jag fick av chefen iseskog har efter 5-6 år fortfarande inte infriats.

Ps närmsta granne med altan mot Ranaverken kan inte mer än gråta över sin nya utsikt. Bedrövligt. Ligger i pipe att Rana snyggar till sin fasad i alla fall.

Hej! Tack för din synpunkt.

Vi tar till oss denna synpunkt med information, helt klart skulle vi informerat först. Gatu- och parkenheten utför okulär besiktning för kommunens alla parker och grönområden, de görs rullande över året. Vissa områden måste föryngras, några tas ner och planeras om andra bör bara underhållas.

Under kommande säsong bedöms de områden vi har gjort någon form av underhåll på. Då med inriktning på om det krävs ytterligare åtgärder.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef


2020-03-01
vad har hänt med synpunkts sidan???

 

Hej och tack för din synpunkt.

Bättre Vara har ändrat utseende. Vi förstår att den nya funktionen kan kännas krånglig att använda i början. Men tanken är att det på sikt ska upplevas lättare för våra kommuninvånare att lämna en synpunkt eller uträtta ett ärende genom att allt sköts på samma ställe på vår hemsida, i något som vi kallar Självservice.

Precis som tidigare lägger vi ut frågorna på kommunens hemsida så fort de kommer in till oss, så alla kan ta del av både frågor och svar. Den enda skillnaden är egentligen att den som lämnar en synpunkt inte ser den direkt på hemsidan utan den måste först registreras i vårt system innan den kommer ut på hemsidan. Men vi tar givetvis emot synpunkter på annat sätt också för den som inte har möjlighet att lämna en synpunkt via dator eller mobil. Du är alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

Vänliga hälsningar Maria Joelsson, kommunikationschef

Februari

2020-02-29
Hej! Jag har ett förslag till pendelparkering i skogsdungen mellan E20 och av farten från Skara upp till 47:an. Då vi ibland samåker på veckorna och på helgerna och har parkerat på Gunnars maskins parkering var på dom ringer upp och säger att vi inte får parkera där. Då vi kommer från Falköping, Vänersborg och Vårgårda.

Hej och tack för sin synpunkt.

I dagsläget finns ingen övergripande plan/strategi för var pendelparkeringar i kommunen ska/bör Vara för att göra mest nytta. Det kan mycket väl vara så att det skulle vara klokt att se över detta för att underlätta för fler att bilpoola.

Just vid Åsenkorsningen så äger kommunen ingen mark idag och anser privata markägare att de inte önskar ha bilar stående där så ska det respekteras.

Oavsett så har du uppmärksammat oss på ett behov som vi behöver undersöka mer. Tack. //Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

————————————————————————————————————————

2020-02-26
Vi saknar cykelparkering under tak på torget i Vara.

Hej och tack för din synpunkt. Vi tar med detta önskemål gällande förbättringsplaner för torget. Det är angeläget för kommunen att underlätta för mer hållbara transportalternativ och det här förslaget ligger i linje med ambitionen om ett hållbart resande och förbättrad folkhälsa. Det finns en cykelparkering med tak vid pendelparkeringen vid Stationshuset i Vara. Det är inte torget, men heller inte så långt bort som det först kan uppfattas. Mvh, Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef och chef för Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

————————————————————————————————————————

2020-02-26
Bättre Vara var bättre tidigare. Det var lättare att använda för dr som inte är så duktiga med mobiltelefoner & datorer. Och det var lättare att se vad andra skrivit & ta del av svaren. BÄTTRE VARA ska väl vara till för ALLA? Pappersversionen kräver SKRIVARE & FRISKA BEN. Tänk på det.. Vill ni inre att alla ska kunna skriva & läsa på BÄTTRE VARA?

Hej,

Tack för din synpunkt.

Självklart vill vi att alla ska kunna lämna och ta del av de synpunkter som kommer in till kommunen, precis som tidigare. Vi förstår också att den nya funktionen kan kännas krånglig att använda i början. Men tanken är att det på sikt ska upplevas lättare för våra kommuninvånare att lämna en synpunkt eller uträtta ett ärende genom att allt sköts på samma ställe på vår hemsida, i något som vi kallar Självservice.

Precis som tidigare lägger vi ut frågorna på kommunens hemsida så fort de kommer in till oss, så alla kan ta del av både frågor och svar. Den enda skillnaden är egentligen att den som lämnar en synpunkt inte ser den direkt på hemsidan utan den måste först registreras i vårt system innan den kommer ut på hemsidan. Men vi tar givetvis emot synpunkter på annat sätt också för den som inte har möjlighet att lämna en synpunkt via dator eller mobil. Du är alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

Vänliga hälsningar

Maria Joelsson, kommunikationschef

————————————————————————————————————————

2020-02-25
Det blåser ner stora grenar från björkarna och det är bredvid gångvägen. Dessutom är det en plats där barnen i området ofta leker!

Hej och tack för din synpunkt

Vi tittar på området, men att det lossnar kvistar och grenar när det blåser är inget konstigt alls man måste vara observant. Vi försöker att hålla en hög nivå på hur våra träd mår samtidigt att det inte ska vara någon risk/ fara. Det finns mycket tydliga rekommendationer när det gäller trädvård ifrån Länsstyrelsen Västra Götaland, tex ett ihåligt träd har inte större säkerhetsrisk än andra träd så länge som minst 30% av stamdiametern är intakt, dessa träd är en bristvara i dagens landskap och det är därför vi är måna om att bevara dem.

Vänligen Mikael Jönsson Gatu-och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-24
Torsdag den 6 februari hände följande på AMB – gymnasium i Vara: Det var finalkväll för låtskrivartävling och lokalen var fullsatt. I början av föreställningen hänvisade konferencieren mycket riktigt till branddörrarna i salen.Under pausen gick brandlarmet i skolan igång som tur nog bara var falsk alarm. I fall att detta ändå hade varit ett allvarligt alarm lade jag märke till följande:
1. Det kom inget meddelande via en högtalare eller personal att lokalen skulle utrymmas,
2. Besökarna som gick ut under alarmet stannade upp utanför, ingången, dem efterkommande personer fick tränga sig förbi.
3. Några bilar hade parkerad direkt utanför ingången. När dem 2 brandbilar kom var det ingen som bad bilägarna att flytta på sina fordon för att underlätta för brandmännen.
4. Ingen ur personalen gav klartecken att besökarna fick gå in igen.
5. När programmet fortsatte efter pausen så nämnde konferencieren inte ett ord om brandlarmsincidenten..
6. Vid hemgången så lämnade jag scenrummet via branddörren på höger sidan – sett från scenen.

Då lade jag även märke till att den dörren inte var lätt att nå snabb vid en eventuell brand. Där finns minst en stol som skulle behövas tas bort för att kunna ta sig lätt ut via den dörren. Borde inte ett brandlarm tas på mer allvar? Framförallt när lokalen var fullsatt + alla elever som befann sig på och bakom scenen. Ingår detta inte i skolans brandpolicy? Hur ställer sig skolans skyddsombud till detta? Jag är själv skyddsombud på min arbetsplats och skulle reagerat åtminstone. Någon i personalen borde tagit initiativ för att reglera publikströmmen ut och hälla en väg fri för brandmännen…. Jag har kontaktat skolan för 2 veckor sedan via mail, men inte fått något svar än!

Avslutningsvis en stor eloge till dem duktiga elever.

Hej och tack för din synpunkt.

Det är inte kommunen som är ansvarig för det systematiska brandskyddsarbete på AMB, det är skolan själva. Vi hänvisar dig till rektor Anna Sjögren, epost: anna.sjogren@ambsweden.com.

Vänligen, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-02-21
Bor på Smedjegatan och är trött på att det ser för jävligt ut utanför mitt hus. Postnord och andra företag som kör ut post gör stora spår på kommunens gräsmatta, tråkig syn och jag tycker inte det är okej. Det måste gå att göra någonting åt detta?

Hej,
Tack för din synpunkt! Gatu- och parkenheten arbetar i dessa frågor för hela kommunen, kontaktar de vi känner till som kan ställa till dessa saker!

Vänligen Mikael Jönsson Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-20
Utfart från Rådmansgatan till Tingshusgatan är ett lotteri om man ska klara utan att hamna i en trafikolycka.  Fordon från centrum kör minst 40 km/h eller MER, och sikten är noll. Ändra så att häcken till vänster om utfarten från Rådmansgatan flyttas ca 2 m, så kan man se fordon som kommer. Man kan också ta bort häcken utan att flytta trottoaren, så att sikt skapas. Om inget görs så kommer det att bli kollisioner, och jag vill inte delta i detta.

Tack för din synpunkt!

Vår bedömning av häcken är att den följer de krav/rekommendationer som vi finner att följa. 80 cm hög och tio meter ifrån korsningen. Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-19
När jag som fotgängare är ute och går i samhället, irriterar jag mig på att husägare låter sina häckar bre ut sig utanför tomtgränser, ut på gångbanor. T. ex. i korsningen Torggatan – Eklandagatan. Där tar tujahäcken mer än en halvmeter av gångbanan.

Ett annat problem är att häckarna skymmer sikten för bilister, och skapar onödiga olycksrisker, då de en gång om året klipps ner, och ett par dagar efter har  vuxit över rätt höjd. Hur vore det om chefen för gatukontoret tog en sig för, att gå ut och gå på Varas gator med en måttstock i näven en dag.

För övrigt borde det vara förbjudet att ha häckar, murar och staket man inte kan se igenom, högre än ett stående barn. Det skulle minska den olycksrisken.

Hej och tack för din synpunkt!

Kommunen har ett regelverk att följa när det gäller utskjutande växtlighet och skymmande växtlighet. Dessa försöker vi följa, men vi utför ingen uppletande verksamhet. Ser vi något startar vi givetvis ett ärende, men vi är beroende av kommuninvånarens ögon.

Istället för att göra ett ärende via Bättre Vara, skicka in en felanmälan istället, kan göras både via hemsidan eller via en APP ”felanmälan Vara”.

Angående Torggatan och Eklandagatan, ärendet pågår! Gatu- och parkenheten startar många ärenden av denna art varje år.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

————————————————————————————————————————

2020-02-10
Vad har hänt med alla inkommande förslag?

Hej och tack för din synpunkt.

Inkommande förslag och synpunkter går att läsa på kommunens hemsida. Du hittar dem i vänsterspalten på sidan för Bättre Vara, under Kommun och politik –> Bättre Vara –> Läs inkomna synpunkter 2014-2019 eller Läs inkomna synpunkter 2020.

Vänliga hälsningar
Malin Körling, kommunikatör

Januari

2020-01-29
Hej
Har påpekat detta tidigare men i och med att det inte ageras från kommunens sida så får det bli ännu ett brev. Något måste göras åt det trafikläge som förekommer dagligen på Allégatan innan det händer en allvarlig olycka. Var väl runt förra sommaren som 2 bilar smällde ihop pga att den som kom på Allégatan hade allt för hög hastighet. Men tänk den dagen som något barn kommer på cykel eller ska gå över och inte reagerar på att den där bilen som ser ut att va långt bort i själva verket kör för fort. Så sent som ikväll när jag var ute och rastade hunden kom en vit nyare Bmwkombi och blåste säkert på runt 100-110 km, en stund senare kom en röd Volvo, också den i runt 80-90. Inte heller är det ovanligt att bilar race:ar, som regel på väg till lagmansparkeringen där det verkar vara ett tillhåll kvällstid. Men sen verkar väldigt många vara stressade till badhus/gym/förskola. Sist jag påpekade detta med hastigheten fick jag bara till svar att hastigheten bedömdes vara ”normal”. Då är ju frågan vem som kommit fram till det. När gjordes det senast en långsiktig hastighetsmätning på denna gata? Skulle vara hög tid att göra det igen isf. Jag välkomnar gärna polismyndigheten att stå i vår trädgård och mäta av trafiken, de skulle
helt klart få in en massa pengar till kaffekassan per dag.

Än så länge går inte dottern själv till skolan eller kompisar men den dagen hon börjar med det vill
man inte som förälder vara livrädd för att hon inte kommer levande hem.

Varför kan inte fartdämpande åtgärder göras likt smedjegatan med chikaner/utbyggnader så folk inte kan stå på gasen? Något måste i alla fall göras, ni kan ju börja med att mäta av och se verkligheten för oss boende
utefter gatan.

Hej och tack för din synpunkt!

Att sänka hastigheten på Allégatan kan tyckas vara en lätt åtgärd, men det är inte alltid så lätt när man ska ta hänsyn till många parameter. Chikaner/ utbyggnader som du påpekar, påverkar hela gatubilden. För att en chikan ska fungera bra så kräver de mötande trafik, vilket innebär att chikaner kanske inte är den mest optimala lösningen för just Allégatan.

Fartgupp är ett effektivt sätt att sänka hastigheten, men speciellt tung trafik skapar vibrationsproblem i närliggande hus. Det har funnits fler gupp än det gör idag, men dessa har därför tagits bort.

Ett annat sätt att sänka hastigheten är att man smalnar av vägens bredd, en smalare vägbredd gör att man automatiskt sänker hastigheten. Det är något vi utreder, men då Allégatan är en huvudled ställer det krav!

En mycket positiv sak med Allégatan är ju gång- och cykelvägarna som finns på båda sidor av gatan. Gång- och cykeltrafikanterna är bra skyddade, det är vid passagen över Allégatan som riskerna ökar.

Vänligen Mikael Jönsson

————————————————————————————————————————

2020-01-30
Hej! Jag har ett förslag som gäller hastighetsbegränsningen i Vedum på den sträcka som är 30 km/timme. Anpassa tiden då hastigheten gäller till skoltider, förslagsvis kl 07-18 på vardagar. Det skulle öka respekten för hastighetsbegränsningen.

Hej och tack för din synpunkt.

Motivet för 30-sträckan i Vedum är primärt Vedums skola samt idrottshallen. Barn rör sig till dessa under såväl vardagar som helgdagar. Därför är en begränsning till måndag-fredag inte tillräcklig, utan snarare olämplig.

Därutöver har vi ett farthinder på Herrljungavägen. Det bör skyltas för det, åtminstone med en rekommendation om 30 km/h.

Att tidsstyra 30 km/h till exempelvis 7-18 alla dagar, för att under de resterande timmarna ha rekommenderat 30 km/h verkar olämpligt, och lär inte öka varken trafiksäkerheten eller respekten för kommunens skyltning.

Vänligen,
Stellan Gedell, Gatuingenjör

————————————————————————————————————————

2020-01-28
Det finns aldrig lediga parkeringsplatser för besökande till Vårdcentralen ! Misstänker att besökande till Badhuset/gymmet och personal på vårdcentralen använder dessa platser. Även platser mot konserthuset används förmodligen av personal.
Det behövs SKYLTNING av platserna ; särskilt de närmast huvudingången till vårdcentralen ! Om inte parkeringsplatserna räcker till för personal, gör fler längre bort på Johan Brinks gata !

Hej
Tack för din synpunkt! Det har inkommit synpunkt tidigare angående parkering runt Vårdcentralen. Gatu- och parkenheten och fastighetsenheten arbetar i ärendet för att se över problematiken angående parkeringsplatser vid Vårdcentralen.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-26
Anmälaren har under en period i höstas gått som praktikant på Sefram. Initialt en osämja mellan anmälaren och en specifik kollega på Sefram. Handledaren lämnade problemet utan åtgärd och svarade med irritation och dåligt bemötande. Då detta eskalerade över tid innebar det en väldig psykisk påfrestning för anmälaren. Vi ifrågasätter därför att handledaren har rätt kompetens för sitt arbete.Andra exempel på förhållandena: Fick ej göra vad man ville under rasterna. Ej OK att umgås med f d kolleger man trivts med tidigare på AME, utan man skall enbart umgås med kolleger på Sefram? Ett exempel på kommentar från den aktuella handledare på Sefram:”Du kommer minsann aldrig att få ett riktigt jobb”. Slutligen besökte en handläggare från arbetsförmedlingen, anmälaren och Sefram, och problemet kunde åtgärdas på ett professionellt sätt.

Hej och tack för din synpunkt. Inom vår verksamhet möter vi hela tiden personer med olika behov. Vi försöker alltid stödja den enskildes process i att komma närmare arbete. Om det har uppfattats som att vi ger ett dåligt bemötande är detta givetvis inte acceptabelt men det finns ofta två sidor av en situation. Man är givetvis alltid välkommen att diskutera det hela med mig som chef.

Med vänlig hälsning, Håkan Olsson, Enhetschef Arbete och sysselsättning

————————————————————————————————————————

2020-01-26
Hej.Kan inte hitta något om att det vid Almesåsen finns motionsspår som lämpar sej för alla även funktionshindrade som sitter i rullstol.
Kan tänka mej att det skulle vara otroligt roligt och friskvårdande om man kunde komma ut i naturen som rullstolsbunden.
Jag är medlem i Ryda SK och har under snart 50 år arbetat med motionsspåren. Har gjort det med målsättning att få till ett underlag som lämpar sig för alla och det gäller naturligtvis all kommuninnevånare. Min personliga åsikt är att Almesåsen utnyttjas alldeles för lite av Vara Kommun. Tycker att Vara Kommun skulle vara mer alerta och ställa frågan till föreningarna vid Almesåsen. Kan ni hjälpa oss med det eller det. Istället för att föreningarna skall stå med mössan i hand och be om olika bidrag. Har nu bestämt mej för att växla ned men vill naturligtvis att mitt arbete varit värdefullt och att några tar över för framtiden. Det är av största vikt att sådana områden bevaras där allmänheten utan att boka tid kan komma ut i naturen utan att det kostar något. Nog med alla lokaler men här måste man boka och oftast betala för.

Hej! Ryda SK har genom åren gjort ett stort jobb med spår och annat i området vilket har varit och är värdefullt och uppskattat av många.

Sedan ett antal år tillbaka har det beslutats i Vara kommun att mycket ska drivas i föreningsregi. Det kan vara anläggningar, spår/leder, besöksmål mm. De regler och bidrag som styr det fastställdes 2017 och togs fram i samverkan med föreningslivet på olika sätt. Ett antal föreningar har överenskommelser med kommunen genom ett ”särskilt avtal” om skötsel o drift av objekt med särskilda kommunbetydelse. I övrig får föreningarna söka de stöd som finns till förfogande. I några få fall har ett investeringsstöd beviljas av KS efter noggranna prövningar. Formerna för detta stöd ses över under våren.

Att uppdatera hemsidan kring hur tillgängligheten vad gäller spår o andra faciliteter gör vi gärna. Alternativt så lägger vi en länk till er hemsida där ni kanske bättre beskriver tillgängligheten. Vi behöver dock få hjälp med beskrivningar från er så det blir rätt info. Skicka ett mail med text till Magnus Södervall eller Jesper Svensson så fixar vi det.

Magnus.sodervall@vara.se eller Jesper.svensson2@vara.se

Mvh, Fritidsenheten Vara Kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-24
Vi är ett antal Vedumsbor som undrar när den fina utsmyckningen av platsen framför BK-Hallen ska göras färdig? Det som lovades, både på öpnna mötet i Vedumhallen, och på en direkt ställd fråga till tekniska nämndens ordförande. Det som kvarstår till en fullt acceptabel utsmyckning, är att ersätta grusplätten med plattor, sten el dyl, liknande det som är utanför grusplätten, tex. Och då menar vi HELA grusplätten ska ersättas, inte bara några kantstenar! Det vore väl tjusigt med ett liknande cirkelformat mönster, av den typ som Vara ska föräras med! Nu har vi ingen fontän här i Vedum att fånga upp och bygga på, än, då den försvann när nuvarande ej färdiga, utsmyckning skulle genomföras! Men vi har en fd liten fin damm vid Vidhemsgården, som kanske kan fångas upp? Dock består den idag av en sörja av lerfyllning, av tvivelaktigt mtrl, en geggamoja värdig en 3-årings lerhink! Så detta formspråk betackar vi oss för.
Rent ut sagt fruktansvärt dåligt gjort av Vara Kommun, dessutom vågar ingen ta ett ansvar för beställt jobb. Så det liknande Varas cirkelformade mönster blir säkert bra? Bara vi slipper det billiga gruset! Och givetvis en damm värdig alla Vedumsbor!

I detta sammanhang, att det inte får kosta att göra färdigt, både här o där, så förutsätter vi alla skattebetalare i Vara Kommun, att det presenteras en fullständig redogörelse vad ALLA kostnader blir för den invigning av Sprinten som genomfördes? Inkl kommuns eget arbete, annonser, artister, tilltugg, VIP, olika betalda inkallade, resekostnader, ja rubbet, osv.
Detta är ett KRAV!

Hej! Tack för din synpunkt. Angående torget i Vedum så ska gatu- och parkenheten se till att åtgärda detta.

Vad gäller din synpunkt om att presentera en fullstädning redogörelse över kostnader för invigningen har du möjlighet att begära ut allmänna handlingar och uppgifter från kommun och dess bolag. Vänd dig till respektive bolag och till kommunen på varakommun@vara.se för att specificera vad det är för handlingar och uppgifter du begär. Gäller din synpunkt istället att du mer allmänt sett ser vikten av att kostnaderna presenteras i en redogörelse för politiken och därigenom offentliggörs är detta ett bra förslag att lyfta med de politiska representanter som sitter i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Med vänliga hälsningar Mikael Jönsson, gatu- och parkchef och Emelia Runeberg, kanslichef.

————————————————————————————————————————

2020-01-24
Hej Tror att kommun behöver titta över Infotavlorna. Stannade vid den mot Grästorp. Mycket inaktuellt och grön av mossa.

Hej och tack för inkommen synpunkt. Dessa tavlor är inte uppdaterade och vi är medvetna om att det behöver göras något åt dessa. Vi förstår din synpunkt och tar med oss dem för vidare hantering.

Vänligen,
Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef, Vara kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-22 13:46:16
Nu har kommunalt ägda Vara Bostäder fått för sig att numrera upp och hyra ut för 100kr/månad, parkeringsplatser för de fastigheter som har parkering. Så till min fråga, hur är det tänkt att se ut för hyresgäster som inte väljer att hyra parkering? Vilka möjligheter kommer att finnas att parkera för dem? Och hur blir det med parkeringsmöjligheter för bilburna gäster till hyresgäster som inte har parkeringsplats?

Det kommer att finnas gästparkeringsplatser på de flesta ställen där man, precis som i många städer, får korttidsparkera mot en avgift. Alternativt kan man parkera på gatan utanför om så är tillåtet. Orsaken till införandet är bland annat att Vara Bostäder vill få bort fordon som inte hör till de boende samt skrotbilar och annat som stått uppställt under lång tid och som utgör en miljörisk samt skapar otrivsel.

Vänliga hälsningar Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder

————————————————————————————————————————

2020-01-17 15:07:01
Hej, Jag är en ungdom som bor i vara och har hamnat i en dålig väg och just nu sitter i SIS. Jag har några syn punkter för att undvika att andra ungdomar ska hamna i kriminalitet och drog missbruk. Först vet jag inte hur det går för vara kommuns ekonomi och hur mycket ni spenderar på fritids aktiviteter så jag har några förslag, Torsbo fritidsgård ska kunna vara öppen under helgen och höga tider ni kan tex erbjuda att under jul så ska man han en personal som jobbar där och så ska man anställa ungdomar vid 16års åldern att hjälpa till med att organisera och sälja produkter, sen ska man ändra lite grann på studion i Torsbo jag är någon som är intresserad av musik och ibland vill jag vara där och hålla på med i studion men det finns bara en personal som kan med datan och utrustning som finns satt även om ungdomen kan allt detta så måste han var med det tycker jag att man borde ändra på det så att man köpa tex en månads kort som man kan öpnna rummet med när torsbo är öppen och så måste föräldrarna skriva på ett kontrakt att deras barn kommer att vara överbevakad av en kamera som spelar in när man blippar sin kort så att om nåtning försvinner ifrån rummet man gå tbx och kolla vem och hur och vad som har försvunnet så da kan man polis anmäla rätt person och dra hans studio kort. som sagt kameran ska sättas på när ungdomen blippar kortet och att han/hon är ansvariga om nånting försvinner under tiden deras kort är aktivt, har mycket med andra förslag satt är inte kontakt bar för tillfälligt. 

Hej Mohamad och tack för att du delar med dig av dina tankar och dina förslag. Vi är mitt uppe i ett arbete där vi ser över öppettiderna på våra tre fritidsgårdar. Vi håller med om att fritidsgårdarna är en bra verksamhet och en plats där man som ungdom i Vara Kommun kan ta del av bra aktiviteter. Jag kan inte lova något men vi ser över vad vi kan göra med de resurser vi har. Dina förslag kring att anlita tonåringar för att hjälpa till i verksamheten samt dina idéer kring musikstudion tar vi med till personalgruppen. Som exempel kan jag nämna att elevcafeterian på Alléskolan bemannas av elever på skolan vilket fungerar mycket bra, det ger eleverna en möjlighet att vara med och ta ansvar och ger goda erfarenheter inför framtiden.

Med vänlig hälsningar, Jesper Svensson, Fritidschef Vara Kommun

————————————————————————————————————————

2020-01-17 11:13:18
Ett förslag nu när vi ej har snö men inte kan klippa gräsmattorna så är vore det trevligt om kommunen kunde städa bort allt skräp som sitter i buskar och häckar runt om i kommunen. Där jag sett en hel del skräp är:
– Häcken som är vid Folkhögskolan – den häcken som är utefter stora gatan in i Vara vid ICA.
– Häcken vid mot parkeringen till Torsbo fritidsgård utefter Smedjegatan.
Det finns säkert fler ställen men dessa ställen har jag tänkt på i flera år att det ser hemskt ut, men skräpet försvinner när häckarna börjar bli gröna.
Det vore trevligt om det kunde rensas någon gång och nu är det ju en utmärkt tid.

Hej
Tack för din synpunkt!
Du har helt rätt, vi har redan börjat! Kommunen har fler gator än de du har nämnt, ett mycket bra tips.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu- och parkchef

2020-07-22
Hej. Jag undrar om det finns någon kommunskytt som kan ta hand om alla kråkfåglar, dom är i hundratal och äter upp alla våra bär samt
skiter ner våra hus. Vi bor på kullenområdet. Det har blivit massor av kråkor och råkor och skator sen ni rev brinkaskogen.

Hej och tack för din synpunkt
Vi är just nu inne i en intensiv period för fåglarna då ungarna precis har blivit flygfärdiga. Om några veckor brukar fåglarna förflytta sig längre ut från samhällena och störningen kommer då minska. Vi har en kommunal skytt vi kan förmedla kontakten till men då får man själv stå för kostnaden.

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor, kråkor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Tidigare erfarenheter visar att ta ner träd och skyddsjakt enbart ger tillfällig och begränsad effekt. Detta utgör då inte en hållbar lösning.

Mer information finns på hemsidan:
https://vara.se/bygga-bo-och-miljo/miljoskydd/djur-och-skadedjur/storande-faglar/

Vänlig hälsning
Albin Jönsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör

———————————————————————————————————————-
2020-07-20
Tack!
Jag har tidigare lämnat in synpunkt om belysningen på denna sträckan och vill nu tacka, om än sent, för att ni satt upp belysning via cykelvägen från
innebadet/vårdcentralen och utefter fotbollsplanen mot Alléskolan. Jag har även haft synpunkter på platsen uppe vid brandstationen där man källsorterar och att det varit uselt där när det regnar med stora vattenpölar och så vidare. Jag vill tacka er då det blivit jätte fint där sedan ni asfalterat där.
————————————————————————————————————————-

2020-07-02
Ska det verkligen stå funktionsnedsättning och religiös åskådning….. en matintolerans räknas väl inte som en funktionsnedsättning…
och har man verkligen rätt att fråga om religiös åskådning.?

Hej!
Tack för din synpunkt, det är av stor betydelse att vi uttrycker oss rätt och gör tydligt hur vi menar.
När vi loggar in på E-tjänsten kan vi inte se någon särskild information om varken funktionsnedsättning eller religiös åskådning. Elever och personal som har behov av specialkost av andra skäl än medicinska, tillfrågas aldrig om vilken religion man bekänner sig till, endast om vilka livsmedel man önskar utesluta ur sin kost.

I informationstexten som finns på här (och som vi antar är den information som du har läst?) förklarar vi vilka specialkoster som erbjuds: ”Vi erbjuder specialkost av medicinska skäl samt vegetarisk kost, vegankost och kost utan kött. Vi erbjuder också anpassad måltid vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid andra tillfällen då detta kan behövas.”

 En matintolerans räknar vi absolut inte som en funktionsnedsättning! Däremot kan man ju på grund av en funktionsnedsättning vara i behov av anpassad kost för att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen under skoldagen. Detta erbjuds efter diskussion mellan vårdnadshavare, skola, elevhälsa och kök, och är av största vikt för att göra skoldagen så bra som möjligt för dessa elever.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta det aktuella köket, eller oss på Kostenhetens kontor. Kontaktuppgifter kostenheten.

Med vänlig hälsning
Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun

En förtydligande av mitt förra ärende, under E-tjänst specialkost, under behandling av personuppgifter står det:

Personuppgifter som behandlas
Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Mobilnummer
Hälsa (funktionsnedsättning)
Religiös åskådning

det var det jag menade med min förra synpunkt, där står det funktionsnedsättning och religiös åskådning.

Hej!

Bra med förtydligandet, för nu kan vi hitta den text du hänvisar till.

Denna text är till för att tydliggöra att vi hanterar personuppgifter enligt gällande GDPR.

Vad gäller religiös åskådning är detta endast en uppgift som behandlas om den som fyller i formuläret anger vilken religion man tillhör. Detta är dock inte nödvändigt för att kunna anmäla t.ex. önskemål om fläskfri kost. Det finns även människor från kristen tradition som idag väljer att utesluta rött kött. Av vilken anledning man gör detta, djurskydds-, religiösa, eller hälsoskäl, behöver man aldrig svara på.

Vad gäller punkten Hälsa (funktionsnedsättning) kan det ibland finnas känsliga uppgifter i bifogade läkarintyg, t.ex. olika diagnoser som leder till behov av anpassad kost.  Det kan röra sig om allt ifrån näringsberikning till begränsning av kaloriintag, sondmatning eller önskekost. Eftersom dessa uppgifter kommer in för ett fåtal barn/elever, finns det också med i förteckningen över de personuppgifter som kan komma att behandlas i E-tjänsten. Förteckningen är till för att vi skall leva upp till dataskyddslagstiftningen GDPR.

Hoppas att du fått svar på varför det ser ut som det gör.
Återkom gärna med frågor mailledes till: ann-kristin.torstensson@vara.se ,
även om svar nu kan dröja på grund av semestertider.

Med vänlig hälsning Ann-Kristin Torstensson, Kostchef Vara kommun

—————————————————————————————————————————–

2020-07-02
Hej! Hur tänker ni när genomfartsgatan stängs av så länge? varför kan man inte göra klart mitt i korsningen först och sen släppa på igen sen är det ju bara att ”bygga” på från varje ända. säg inte att det inte går för det har jag sett att dom gjort på andra ställen det här skapar ett stort kaos tycker väldigt synd om bl.a Nordpolen som gått på knäna länghe pg.a Corona sen kommer det här som lite plåster på såren ? vi ska vara väldigt glada att det inte var Jordgubbens dag iår. 

Hej och tack för din synpunkt.

Förstår din frustration, vi har fört och för dialog med näringsidkare som påverkas av detta projekt. Och att detta projekt är det första som kommer att störa Vara tätort med stor inverkan, vi ska göra samma åtgärd på Torggatan och Storgatan inom en 2-4 års period. Vilket kommer att påverka ännu mer!

Det fanns inget annat alternativ på avstängning. Att till exempel börja i korsningen hade inte minskat störningen. Sedan är det är inte lämpligt att börja inne i ett avlopps och vattensystem, man börjar i någon av ”ändarna”!

Angående Jordgubbens dag hade vi redan tittat på andra alternativ på lösning och vi var klara med hur vi skulle göra.

Vi arbetar med att störa så lite som möjligt, det finns många att ta hänsyn till inte bara trafik, boende och näringsidkare önskar ett fungerande vatten och avlopps system under tiden.

Vänligen Mikael Jönsson, Gatu-och parkchef

—————————————————————————————————————————–

2020-07-01
Lösa hundar i vara tätort bl. I parken vid jerkers åkeri. skriv vad som gäller i axet o om det är straffbart. Vi har själva en valp o är extra orolig. Men vet att hundar kan rymma! Men inte när husse går med kopplet i jämte. Det är inte första gången det sker. Tack på förhand.

Hej och tack för din synpunkt.

När det gäller lösa hundar så är det till polisen man anmäler och det är Ordningslagen som gäller. På Vara kommuns hemsida kan man läsa lite vad som gäller i ”Lokala ordningsföreskrifter i Vara kommun”.

Där står det om hundar i 13, 14 och 15 §§.

13 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person, hund i offentlig tjänst eller hund som används av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt 16-19 §§ jaktförordningen (1987:905).

14 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt i och i närheten av anlagda motionsspår. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Hundar får inte vistas på badplatser, annat än på anvisad plats.

15 § På offentlig plats och i motionsspår ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Det står också i 19 § i att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 14 och 15 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket Ordningslagen.

Vi tar med oss detta till kommunikationsavdelningen som ansvarar för Axet.

Med vänlig hälsning, Växeln Vara kommun

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.