Miljö

Här hittar du blanketter om avlopp, sopor, slam, livsmedel med mera. Blanketterna utgörs av både Word-dokument och ifyllningsbara pdf:er. Fyll i på skärmen, skriv ut, skriv under och skicka in.

Verksamhet inom hälsoskyddsområdet

(Bad, fotvård, solarier och andra hygienlokaler, skolor, fritidshem, etc)

Anmälan hygienlokal
Anmälan av verksamhet enligt 38 §

Cisterner

Anmälan av cistern
Skrotningsintyg

Enskilt avlopp

Ansökan och anmälan enskild avloppsanläggning
Bilaga 1 Infiltration
Bilaga 2 Markbädd
Bilaga 3 Minireningsverk
E-rapport infiltration ifyllbar
E-rapport sluten tank och BDT ifyllbar
E-rapport Markbädd ifyllbar

Förorenade områden

Anmälan enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alt. upplysning enligt 10 § Miljöbalken

Checklista Anmälans innehåll

Livsmedel

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Ansökan om godkännande eller registrering av dricksvattenanläggning
Anmälan om avregistrering av livsmedelsverksamhet

Lantbruk och kemiska bekämpningsmedel

Anmälan verksamhet mer än 100DE
Gödseldispens
Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel på allmän plats
Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel samt gödsel inom vattenskyddsområde
Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark
Ansökan om djurhållning inom detaljplan

Industrier och annan miljöfarlig verksamhet

Anmälan av övertagande eller överlåtande av miljöfarlig verksamhet
Anmälan miljöfarlig verksamhet

Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Anmälan schaktmassor

Skyddade områden

Ansökan om dispens för åtgärder i skyddade områden

Sophämtning och slamtömning

Ansökan om uppehåll i sophämtning och slamtömning
Ansökan om nedsatt hämtning av hushållssopor-miniservice
Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam
Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avloppsanläggning
Anmälan om kompostering av matavfall

Tobak

Anmälan om försäljning av tobak

Värmepumpar

Anmälningsblankett värmepump

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.