Miljö

Här hittar du blanketter om avlopp, sopor, slam, livsmedel med mera. Blanketterna utgörs av både Word-dokument och ifyllningsbara pdf:er. Fyll i på skärmen, skriv ut, skriv under och skicka in.

Verksamhet inom hälsoskyddsområdet

(Bad, fotvård, solarier och andra hygienlokaler, skolor, fritidshem, etc)

Anmälan hygienlokal
Anmälan av verksamhet enligt 38 § p.g.a. av lagändring

Cisterner

Anmälan av cistern
Skrotningsintyg

Enskilt avlopp

Förorenade områden

Anmälan enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alt. upplysning enligt 10 § Miljöbalken
Checklista Anmälans innehåll

Livsmedel

Lantbruk och kemiska bekämpningsmedel

Industrier och annan miljöfarlig verksamhet

Anmälan av övertagande eller överlåtande av miljöfarlig verksamhet
Anmälan miljöfarlig verksamhet

Schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Anmälan schaktmassor

Skyddade områden

Ansökan om dispens för åtgärder i skyddade områden

Sophämtning och slamtömning

Tobak

Anmälan om försäljning av tobak

Värmepumpar

Anmälningsblankett värmepump

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.