Strategisk plan och budget

Strategisk plan och budget är Vara kommuns främsta styrdokument. Styrdokumentet innehåller övergripande mål för perioden 2020- 2023, skattesats, hur skattemedlen ska användas och därigenom vilka prioriteringar kommunen väljer att göra framöver.

Strategisk plan och budget är därmed även det yttersta styrdokumentet för kommunfullmäktige för att ge nämnder och styrelser en övergripande politisk inriktning. Här beskrivs kommunens principer om mål- och resultatstyrning där fördelade* resurser, utifrån beslutade mål, ska leda till resultat vilka ligger till grund för uppföljning, analys samt planering inför kommande år.

Styrdokumentet fastslår resursfördelning mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheten de fyra kommande åren.

Strategisk plan och budget 2021-2024

Framsida budgetdokument.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.