Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens funktionstillstånd beror både på individens ansvar och på vilka förutsättningar samhället skapar för individen, genom till exempel politiska beslut.

Blåbärsplockning. Fotografi.

En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalité, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen.

Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att:

skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Arbetet delas upp i åtta målområden:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetenser, kunskaper och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsopriset 2020

Folkhälsorådet i Vara har beslutat att årligen dela ut ett folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

Den/de:

  • ska skapa en ökad hälsa för mer än en person
  • har en idé som kan spridas vidare
  • ska främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • har en anknytning till Vara kommun

Uppge vem som står bakom ansökan och syftet och målet med insatsen/verksamheten. Ansökan eller förslag på mottagare skall vara folkhälsorådet tillhanda senast den 7 maj. Ledamöterna i Folkhälsorådet kan även själva nominera kandidater.
Priset delas ut av folkhälsorådet den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.
Frågor om priset besvaras av folkhälsorådet.

Ansökning görs via vår e-tjänst, skickas via mejl till: folkhalsa@vara.se eller post till;

Emma Hevelius
Folkhälsostrateg
Vara kommun
534 81 Vara
Tel: 0512- 315 17

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.