Författningssamling

Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Bestämmelser

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022

Bestämmelser-för-brottsförebyggande-rådet

Pensionspolicy för Vara kommun

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Skolskjutsbestämmelser

ABVA18

Bestämmelser för Gatu- och kvartersnamnskommittén

Digitaliseringspolicy

Bestämmelser Arbetsmarknadsråd Vara kommun

Bestämmelser för gestaltningsrådet KS 2020-04-01 § 48

Schaktbestämmelser, TN 2020-06-08, § 103

Bidragsregler

Bidrag till belysningsföreningar 2020

Bidrag enskild väg 2020

Bostadsanpassningsbidrag

Ekonomiskt bistånd

Handikappsorganisationer

Hemsändningsbidrag

Lokalhyror – bidrag till pensionärsföreningar

Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd 2020 i samband med covid-19

Delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning reviderad 2020-10-07 § 129 (KS och KLN)

Bildningsnämndens delegationsordning

Miljö- byggnadsnämndens delegationsordning

Tillfällig, kompletterande delegationsordning MBN – Smittskydd på serveringsställen

Socialnämndens delegationsordning

Delegationsordning för tekniska nämnden, TN 2020-06-08, § 103

Organisation

Förvaltningsorganisation mandatperioden 2019-2022

Nämndsorganisation mandatperioden 2019-2022

Krisledning

Handlingsplan POSOM utan bilagor

Ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018

Lednings- och styrdokument

Plan för Vara kommuns krisberedskapsarbete 20200424 §7

Policy för ledning och organisation

Lokala föreskrifter, stadgar

Avfallsplan Vara kommun 2018-2028 KF 180326

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö-kartor

Lokala ordningsföreskrifter

Renhållningsordning – Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun

Renhållningsordning – Föreskrifter om avfall och gångbanerenhållning

Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Helås

Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Larv

Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Vedum

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden VA-plan 2012-2030

Lokala föreskrifter Smedtofta 1975

Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar 2019-11-27 § 161

Taxor och tillämpningar

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator parker m m antagen av KF 2020-09-28 88

Renhållningsavgifter 2021, med taxa för matavfallsinsamling

Avgifter Vara folkbibliotek

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Taxa för barnomsorg

Taxa för elevavgifter på kulturskolan

Flytvästar

Färdtjänst – tillämpningsföreskrifter

Hyresavgifter vid kommunala kultur- och fritidsanläggningar

Kopieringstaxa

Priser och avgifter på Vara Badhus och Nästegårdsbadet

Riksfärdtjänst – tillämpningsföreskrifter

Taxa för bygg- plan- och kartverksamheten (reviderad 2019-09-23 § 70)

Sotningstaxa

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Tomtpriser

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

Taxa gällande miljöbalken

Taxa- Lotteri

Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor

VA Allmänna bestämmelser ABVA

Äldre- och handikappomsorg – tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Taxa – alkoholtillstånd med mera

Felparkeringsavgift 2021

Lokala ordningsföreskrifter 2021

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark 2021

Dispenstransporter 2021, avgift för dispens för transporter

Livsmedelstaxa från 2020-01-01

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021 (VA-taxa)

Taxa för bygg- plan- och kartverksamheten (reviderad 2019-09-23 § 70)

Taxa för elevavgifter på kulturskolan

Mark och tomter

Regler för försäljning-exploatering av mark

Program

Arbetsinstruktion kommundirektör i Vara kommun

Drogpolitiskt program

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden, VA-plan 2012-2030

Program för framtida bostadsbyggande 

Handlingsprogram Räddningsnämnden för fastställande i KF 2020-06-22 § 66

Policy för bostadsbyggnation

Funktionshinderspolitisk policy

Dokumenthanteringsplan

Policy för Inköp och Upphandling

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-201

Program för parkeringar i Vara kommun

Reglemente

Arbetsordning styrelsen Vara Konserthus

Arkivreglemente

Attestreglemente för Vara kommun

Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB

Bolagsordning Vara koncern AB

Bolagsordning VaraNet AB

Bolagsordning-Vara-Bostäder-AB-2015

Bolagsordning-Vara-konserthus

Färdtjänstreglemente – gemensamt inom Skaraborg

Bestämmelser för det kommunala pensionärsrådet

Bestämmelser för Gatu- och kvartersnamnskommittén

Kommunala rådet för funktionshindrade

Avtal avseende gemensam räddningsnämnd KF § 32 2018-05-02

Reglemente för Räddningsnämnden Västra Skaraborg 2020-04-27

kommunfullmäktiges arbetsordning

Reglemente bildningsnämnden

Reglemente för socialnämnden KF 2020-10-26 § 105

Reglemente kommunstyrelsen

Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente tekniska nämnden

Reglemente krisledningsnämnden

Reglemente revisionen

Reglemente valnämnden

Reglemente överförmyndarnämnden

Reglemente för intern kontroll

Riksfärdtjänst – reglemente

Syskonen Johanssons Stiftelse fr 2011-01-01

Ägardirektiv Vara Koncern AB

Ägardirektiv-bostadsbyggande

Ägardirektiv-Vara-Bostäder-AB

Ägardirektiv-Vara-Industrifastigheter-AB

Ägardirektiv-Vara-Konserthus-AB

Ägardirektiv-VaraNet-AB

Riktlinjer

Riktlinje för investeringsstöd till föreningar, antagen av KF 2020-05-25 § 53

Riktlinje för styrdokument

Riktlinjer Resa i tjänsten

Rutin för distansarbete reviderad 2020-04-28

Avknoppning

Riktlinjer inköp och upphandling Vara kommun

IT-säkerhet för användare

Kommunal hyresgaranti – riktlinjer

Riktlinje gällande julbelysning

Riktlinjer för finansverksamheten

Riktlinjer fordonshantering

Telefoni

Tillämpning av attestreglemente

Riktlinjer – sociala medier

Riktlinjer alkohol, tobak och läkemedel

Riktlinjer för serveringstillstånd, folköl, tobaksförsäljning, handel med mera

Riktlinje Landsbygdsutveckling 2016-2019

Riktlinjer kriskommunikation

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i Vara kommun KF 180226

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020

Riktlinjer synpunkter klagomål avvikelser LSS och SoL lex Sarah

Riktlinjer verksamhetsbidrag till organisationer

Äldre-och-handikappomsorg-tillämpningsföreskrifter

Riktlinje – investeringsprojektprocessen

Riktlinje semesterväxling. Gäller från och med 2021-01-01

Strategisk plan

Strategisk plan och budget 2020-2023

Övrigt

Beslutsunderlag Aktualitetsprövning av ÖP

Begravningsförrättare

Borgensåtagande – riktlinjer och policy

Borgensåtagande vid bostadsbyggande

Borgerliga vigselförrättare

IT infrastrukturplan

Kulturplan 2017-2021

Kulturplan Bilaga 1 Program kultur barn och unga

Kulturplan Bilaga 2 Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet

Kulturplan Bilaga 3 Kulturstipendier och kulturpris

Kulturplan Bilaga 4 Biblioteksplan

Kulturplan Bilaga 5 Konsturvalsprinciper

Kulturplan bilaga 6 Gestaltningsprogram

Kulturplan bilaga 7 Program för friluftsliv

Policy ekonomisk ersättning vattenskyddsområde

Regler för kommunalt partistöd

Regler för miljö- och byggpris

Reklamfinansiering av verksamheter

Representation och värdsskap

Uthyrning av Vara kommuns lokaler, policy

Rutin för datorer till ersättare – digitaliseringsrutin

Översiktsplan Vara kommun

Finanspolicy för Vara kommun

Folkhälso-plan 2020-2022

Inköpskort – regler för hantering

Kontantförsäljningsregler

Överskottsinventarier

Styrprocessen – rutin

Policy

Trafiksäkerhetspolicy

Policy Rökfri arbetstid

Arbetsmiljöpolicy Vara kommun

Policy verksamhetsbesök i Vara kommun KF 181126

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.