Författningssamling

Bestämmelser

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022
Pensionspolicy för Vara kommun
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Riktlinje allvarliga missförhållande inom verksamhet enligt Lagen om  stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2009
Riktlinjer anm allvarl missförhåll ÄO SoL 2009
Schaktbestämmelser Vara kommun 2015
Skolskjutsbestämmelser
ABVA18
Digitaliseringspolicy

Bidragsregler

Bostadsanpassningsbidrag
Ekonomiskt bistånd
Bidrag enskild väg 2019
Handikappsorganisationer
Hemsändningsbidrag
Lokalhyror – bidrag till pensionärsföreningar
Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning
Bildningsnämndens delegationsordning
Miljö- byggnadsnämndens delegationsordning
Socialnämndens delegationsordning
Tekniska nämndens delegationsordning

Organisation

Förvaltningsorganisation mandatperioden 2019-2022

Nämndsorganisation mandatperioden 2019-2022

Krisledning

Handlingsplan POSOM utan bilagor
Ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018

Lednings- och styrdokument

Lednings och styrdokument 2016-2019
Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun
Policy för ledning och organisation

Lokala föreskrifter, stadgar

Avfallsplan Vara kommun 2018-2028 KF 180326
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö-kartor
Lokala ordningsföreskrifter
Renhållningsordning – Föreskrifter om avfall och gångbanerenhållning
Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Helås
Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Larv
Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Vedum
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt
Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden VA-plan 2012-2030
Lokala föreskrifter Smedtofta 1975

Mark och tomter

Regler för försäljning-exploatering av mark

Program

Arbetsinstruktion kommundirektör i Vara kommun
Program Landsbygdsutveckling 2016-2019
Besöksstrategiskt program 2016-2019
Drogpolitiskt program
Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden, VA-plan 2012-2030
Program för framtida bostadsbyggande
Räddningstjänsten – handlingsprogram
Policy för bostadsbyggnation
Funktionshinderspolitisk policy
Dokumenthanteringsplan
Policy belysningsföreningar
Policy för Inköp och Upphandling
Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
Program för parkeringar i Vara kommun

Sektorsprogram

Sektorsprogram 2016-2019

Reglemente

Arbetsordning styrelsen Vara Konserthus
Arkivreglemente
Attestreglemente
Avtal avseende gemensam räddningsnämnd
Bolagsordning Vara Bostäder AB
Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB
Bolagsordning Vara Koncern AB
Bolagsordning Vara Konsethus AB
Bolagsordning VaraNet AB
Färdtjänstreglemente – gemensamt inom Skaraborg
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshindrade
kommunfullmäktiges arbetsordning
Reglemente för gemensam räddningsnämnd
Reglemente bildningsnämnden
Reglemente för socialnämnden
Reglemente tekniska nämnden
Reglemente kommunstyrelsen 2019
Reglemente krisledningsnämnden
Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden
Reglemente revisionen
Reglemente valnämnden
Reglemente överförmyndarnämnden
Riksfärdtjänst – reglemente
Syskonen Johanssons Stiftelse fr 2011-01-01
Ägardirektiv Vara Bostäder AB
Ägardirektiv Vara Industrifastigheter AB
Ägardirektiv Vara Koncern ABÄgardirektiv Vara Konserthus AB
Ägardirektiv VaraNet AB

Riktlinjer

Avknoppning
Riktlinjer inköp och upphandling Vara kommun
IT-säkerhet för användare
Kommunal hyresgaranti – riktlinjer
Riktlinje gällande julbelysning
Riktlinjer för finansverksamheten
Riktlinjer fordonshantering
Telefoni
Tillämpning av attestreglemente
Riktlinjer – sociala medier
Riktlinjer alkohol, tobak och läkemedel
Riktlinjer för serveringstillstånd, folköl, tobaksförsäljning, handel med mera
Riktlinje Landsbygdsutveckling 2016-2019
Riktlinjer kriskommunikation
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i Vara kommun KF 180226
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020

Strategisk plan

Strategisk plan 2016 – 2019

Taxor och tillämpningar

Avgifter Vara folkbibliotek
Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning
Antagna avgifter bildningsförvaltningen 2014
Dispenstransporter avgift 2019
Taxa för barnomsorg
Elevavgifter – Kulturskolan, Kulturskoleavgifter antagen av bildningsnämnden 2010
Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2019
Flytvästar
Färdtjänst – tillämpningsföreskrifter
Hyresavgifter vid kommunala kultur- och fritidsanläggningar
Kopieringstaxa
Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun 2019
Offentlig kontroll inom livsmedel- och foderområdet – taxa
Plantaxa
Priser och avgifter för Vara Badhus och Nästegårdsbadet
Riksfärdtjänst – tillämpningsföreskrifter
Renhållningsavgifter i Vara kommun
Sotningstaxa
Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde
Tomtpriser
VA taxa Vara kommun allmänt VA 2019
Taxa för bygg-, plan- och kartverksamheten
Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel
Taxa gällande miljöbalken
Taxa- Lotteri
Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor
VA Allmänna bestämmelser ABVA
Äldre- och handikappomsorg – tillämpningsföreskrifter
Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem
Taxa – alkoholtillstånd med mera
Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun 2019

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan Socialnämnden 2016-2019
Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2016
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2016-2019
Verksamhetsplan Bildningsnämnden 2016-2019

Övrigt

Begravningsförrättare
Borgensåtagande – riktlinjer och policy
Borgensåtagande vid bostadsbyggande
Borgerliga vigselförrättare
Byggnads- och miljöpris
IT infrastrukturplan
Kulturplan 2017-2021
Kulturplan Bilaga 1 Program kultur barn och unga
Kulturplan Bilaga 2 Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet
Kulturplan Bilaga 3 Kulturstipendier och kulturpris
Kulturplan Bilaga 4 Biblioteksplan
Kulturplan Bilaga 5 Konsturvalsprinciper
Kulturplan bilaga 6 Gestaltningsprogram
Kulturplan bilaga 7 Program för friluftsliv
Policy ekonomisk ersättning vattenskyddsområde
Regler för kommunalt partistöd
Regler för miljö- och byggpris
Reklamfinansiering av verksamheter
Representation och värdsskap
Uthyrning av Vara kommuns lokaler, policy
Rutin för datorer till ersättare – digitaliseringsrutin
Översiktsplan Vara kommun
Finanspolicy för Vara kommun
Folkhälso-plan 2020-2022

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.