Författningssamling

Bilden föreställer Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Bestämmelser

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022

Pensionspolicy för Vara kommun

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Skolskjutsbestämmelser

ABVA18

Bestämmelser för Gatu- och kvartersnamnskommittén

Digitaliseringspolicy

Bestämmelser Arbetsmarknadsråd Vara kommun

Bestämmelser för gestaltningsrådet KS 2020-04-01 § 48

Schaktbestämmelser, TN 2020-06-08, § 103

Bidragsregler

Bidrag till belysningsföreningar 2020

Bidrag enskild väg 2020

Bostadsanpassningsbidrag

Ekonomiskt bistånd

Handikappsorganisationer

Hemsändningsbidrag

Lokalhyror – bidrag till pensionärsföreningar

Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Delegationsordning

Kommunstyrelsens och krisledningsnämndens delegationsordning. Reviderad 2020-10-07 § 129

Bildningsnämndens delegationsordning

Miljö- byggnadsnämndens delegationsordning

Tillfällig, kompletterande delegationsordning MBN – Smittskydd på serveringsställen

Socialnämndens delegationsordning

Delegationsordning för tekniska nämnden, TN 2020-06-08, § 103

Organisation

Förvaltningsorganisation mandatperioden 2019-2022

Nämndsorganisation mandatperioden 2019-2022

Krisledning

Handlingsplan POSOM utan bilagor

Ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018

Lednings- och styrdokument

Plan för Vara kommuns krisberedskapsarbete 20200424 §7

Policy för ledning och organisation

Lokala föreskrifter, stadgar

Avfallsplan Vara kommun 2018-2028 KF 180326

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö-kartor

Lokala ordningsföreskrifter

Renhållningsordning – Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun

Renhållningsordning – Föreskrifter om avfall och gångbanerenhållning

Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Helås

Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Larv

Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Vedum

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden VA-plan 2012-2030

Lokala föreskrifter Smedtofta 1975

Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar 2019-11-27 § 161

Mark och tomter

Regler för försäljning-exploatering av mark

Program

Arbetsinstruktion kommundirektör i Vara kommun

Drogpolitiskt program

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden, VA-plan 2012-2030

Program för framtida bostadsbyggande 

Handlingsprogram Räddningsnämnden för fastställande i KF 2020-06-22 § 66

Policy för bostadsbyggnation

Funktionshinderspolitisk policy

Dokumenthanteringsplan

Policy för Inköp och Upphandling

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-201

Program för parkeringar i Vara kommun

Reglemente

Arbetsordning styrelsen Vara Konserthus

Arkivreglemente

Attestreglemente för Vara kommun

Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB

Bolagsordning Vara koncern AB

Bolagsordning VaraNet AB

Bolagsordning-Vara-Bostäder-AB-2015

Bolagsordning-Vara-konserthus

Färdtjänstreglemente – gemensamt inom Skaraborg

Bestämmelser för det kommunala pensionärsrådet

Bestämmelser för Gatu- och kvartersnamnskommittén

Kommunala rådet för funktionshindrade

Avtal avseende gemensam räddningsnämnd KF § 32 2018-05-02

Reglemente för Räddningsnämnden Västra Skaraborg 2020-04-27

kommunfullmäktiges arbetsordning

Reglemente bildningsnämnden

Reglemente för socialnämnden KF 2020-10-26 § 105

Reglemente kommunstyrelsen

Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente tekniska nämnden

Reglemente krisledningsnämnden

Reglemente revisionen

Reglemente valnämnden

Reglemente överförmyndarnämnden

Reglemente för intern kontroll

Riksfärdtjänst – reglemente

Syskonen Johanssons Stiftelse fr 2011-01-01

Ägardirektiv Vara Koncern AB

Ägardirektiv-bostadsbyggande

Ägardirektiv-Vara-Bostäder-AB

Ägardirektiv-Vara-Industrifastigheter-AB

Ägardirektiv-Vara-Konserthus-AB

Ägardirektiv-VaraNet-AB

Riktlinjer

Riktlinje för investeringsstöd till föreningar, antagen av KF 2020-05-25 § 53

Riktlinje för styrdokument

Riktlinjer Resa i tjänsten

Rutin för distansarbete reviderad 2020-04-28

Avknoppning
Riktlinjer inköp och upphandling Vara kommun
IT-säkerhet för användare
Kommunal hyresgaranti – riktlinjer
Riktlinje gällande julbelysning
Riktlinjer för finansverksamheten
Riktlinjer fordonshantering
Telefoni
Tillämpning av attestreglemente
Riktlinjer – sociala medier
Riktlinjer alkohol, tobak och läkemedel
Riktlinjer för serveringstillstånd, folköl, tobaksförsäljning, handel med mera
Riktlinje Landsbygdsutveckling 2016-2019
Riktlinjer kriskommunikation
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i Vara kommun KF 180226
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020

Riktlinjer synpunkter klagomål avvikelser LSS och SoL lex Sarah

Riktlinjer verksamhetsbidrag till organisationer

Äldre-och-handikappomsorg-tillämpningsföreskrifter

Riktlinje – investeringsprojektprocessen

Strategisk plan

Strategisk plan och budget 2020-2023

Taxor och tillämpningar

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker med mera

Renhållningstaxa 2020

Renhållningsavgifter 2021 – Med taxa för matavfallsinsamling

Avgifter Vara folkbibliotek

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Taxa för barnomsorg

Taxa för elevavgifter på kulturskolan

Flytvästar

Färdtjänst – tillämpningsföreskrifter

Hyresavgifter vid kommunala kultur- och fritidsanläggningar

Kopieringstaxa

Offentlig kontroll inom livsmedel- och foderområdet – taxa

Priser och avgifter för Vara Badhus och Nästegårdsbadet

Riksfärdtjänst – tillämpningsföreskrifter

Taxa för bygg- plan- och kartverksamheten (reviderad 2019-09-23 § 70)

Sotningstaxa

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Tomtpriser

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel

Taxa gällande miljöbalken

Taxa- Lotteri

Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor

VA Allmänna bestämmelser ABVA

Äldre- och handikappomsorg – tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Taxa – alkoholtillstånd med mera

Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2020

VA taxa Vara kommun allmänt VA 2020

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun 2020

Dispenstransporter avgift 2020

Livsmedelstaxa från 2020-01-01

Taxa för bygg- plan- och kartverksamheten (reviderad 2019-09-23 § 70)

Övrigt

Beslutsunderlag Aktualitetsprövning av ÖP

Begravningsförrättare

Borgensåtagande – riktlinjer och policy

Borgensåtagande vid bostadsbyggande

Borgerliga vigselförrättare

IT infrastrukturplan

Kulturplan 2017-2021

Kulturplan Bilaga 1 Program kultur barn och unga

Kulturplan Bilaga 2 Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet

Kulturplan Bilaga 3 Kulturstipendier och kulturpris

Kulturplan Bilaga 4 Biblioteksplan

Kulturplan Bilaga 5 Konsturvalsprinciper

Kulturplan bilaga 6 Gestaltningsprogram

Kulturplan bilaga 7 Program för friluftsliv

Policy ekonomisk ersättning vattenskyddsområde

Regler för kommunalt partistöd

Regler för miljö- och byggpris

Reklamfinansiering av verksamheter

Representation och värdsskap

Uthyrning av Vara kommuns lokaler, policy

Rutin för datorer till ersättare – digitaliseringsrutin

Översiktsplan Vara kommun

Finanspolicy för Vara kommun

Folkhälso-plan 2020-2022

Inköpskort – regler för hantering

Kontantförsäljningsregler

Överskottsinventarier

Policy

Trafiksäkerhetspolicy

Policy Rökfri arbetstid

Arbetsmiljöpolicy Vara kommun

Policy verksamhetsbesök i Vara kommun KF 181126

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.