Allmänt om styrdokument som används i Vara kommun

Här följer en kort sammanfattning över vilka styrdokument som används i  Vara kommun. Mer om olika styrdokument går att läsa här.

Övergripande styrdokument

 • Mål och framgångsfaktorer
 • Strategisk plan och budget
 • Reglemente, bolagsordning och ägardirektiv
 • Delegationsordning

Övriga styrdokument

Dokument som anger hur kommunen ska agera för att nå ett visst resultat

 • Strategi – En strategi fastslår ett vägval och pekar ut en handlingsriktning och långsiktiga mål för verksamheten inom större områden/frågor.
 • Program – Ett program är ett styrande dokument som ska bidra till att uppfylla visionen och/eller budgeten (strategisk plan och budget).
 • Plan – En plan ska fungera som en instruktion över de initiativ som ska tas. Planen ger direktiv till både nämnder och förvaltningar att utföra olika saker och en plan ska även ange en tidplan.

Dokument som avger hur organisationen ska möta givna situationer

 • Policy – I ett policydokument fastslår kommunen grunder och värderingar som ska styra arbetet inom ett avgränsat område.
 • Riktlinjer – Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok och anger ramarna för handlingsutrymme i en viss fråga.
 • Regler – Regler anger absoluta normer för agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda beteenden. Regler gäller tillsvidare men bör ses över regelbundet.

Dokument som beslutas på tjänstemannanivå och anger mer detaljerade handfasta råd i givna situationer eller i en konkretisering av politisk målsättning.

 • Rutiner – Rutiner anger detaljerade instruktioner om verkställighet och kan exempelvis avse verkställigheten av politiskt beslutade riktlinjer eller andra styrdokument.
 • Arbetsplaner – En arbetsplan ska arbetas fram på varje enhet tillsammans med medarbetare och beslutas av verksamhets- eller förvaltningschef.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.