Avgifter och taxor

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Gäller från och med 1 januari 2017

Fastställd av kommunfullmäktige 28 november 2016 § 89

Allmänna principer för anslutning av
fastigheter utanför verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp, till
kommunens vatten- och avloppsnät

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen.

Gällande taxa innanför verksamhetsområde för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning kallas nedan för VA-taxa.

De allmänna principerna listade nedan ska gälla i Vara kommun vid anslutning av fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

För anslutning av enskild fastighet eller VA-förening debiteras

 • en servisavgift som tas ut i de fall som servisledningar upprättas,
 • en avgift för upprättande av förbindelsepunkt samt,
 • en avgift per ansluten fastighet som baseras på lägenhetsavgiften.

Avgifternas storlek baseras på gällande VA-taxa vid anslutningstillfället, § 5-6 och § 8.

Fastighetsägaren eller VA-föreningen bekostar mätning av förbrukat vatten, i enlighet med de allmänna principerna nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften debiteras enligt kommunens vid varje tillfälle gällande VAtaxa, § 14.

En enskild fastighet ansluts via avtal med VA-huvudmannen och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa.

En VA-förening betraktas som ett flerbostadshus med en förbindelsepunkt mot kommunens vatten- och avloppsnät och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa för bebyggd fastighet med flera lägenheter. Om det
finns flera bostäder inom en fastighet så debiteras varje bostad en lägenhetsavgift.

En förutsättning är att föreningen är en juridisk person med ansvar för föreningens ekonomi.

Allmänna principer för anslutning utanför
verksamhetsområde

 • Huvudmannen bestämmer vilka villkor som gäller för anslutning.
  Huvudmannen är inte skyldig att ge tillstånd till anslutning.
 • Godkänt återströmningsskydd är ett krav, för att skydda dricksvattnet från smittor som kan spridas via ledningsnätet.
 • Skriftligt avtal tecknas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare utanför verksamhetsområde. I avtalet anges att kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska följas och att brukningsavgifter i VA-taxan ska följas.
 • Då VA-föreningar ansluter sig ingår det i avtalet att informera huvudmannen om framtida tillkommande fastigheter i föreningen och att betala avgifter för dessa till huvudmannen.
 • Huvudmannen ska alltid ha täckning för den faktiska kostnaden att upprätta en förbindelsepunkt.
 • Huvudmannens leveransskyldighet efter ingånget avtal gäller för hushållsförbrukning i första hand. Vatten- och avloppsanslutningar ges inte till djurhållning eller industri om inte särskild utredning visar att detta kan ske utan olägenhet för huvudmannen. Vid vattenbrist måste
  vatten till djurhållning och industri kunna kopplas ifrån.
 • För anslutning av en VA-förening krävs alltid mätarbrunn för dricksvatten. Enskilda fastigheter som ansluts kan ha vattenmätare i byggnaden. Servisledningens längd mellan fastighetens förbindelsepunkt och vattenmätare får inte överstiga 100 meter. Vid behov av längre servisledning än 100 meter krävs att en vattenmätarbrunn anläggs intill förbindelsepunkten. Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren.
 • Drifttidsmätare krävs på avloppspumpstationer, för att säkerställa att inget ovidkommande vatten tillförs ledningsnätet.

Historik

Denna kommunala författning ersätter författningen ”Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde, Gäller från och med 2015-01-
01, Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 65/14:2”.

Avgift för utlåning av flytvästar

Avgift för utlåning av flytvästar

Antagen av Kommunstyrelsen 22 maj 1990 § 84

Reviderad med nya priser 19 juni 2007

Avgift för utlåning av flytvästar

Varje utlånad flytväst debiteras med 20 kr.

För varje därpå påbörjad 7-dagarsperiod debiteras 30 kr om lånet ej
återlämnas senast inom 7 dagar.

Avgifterna används i första hand att inköpa och komplettera förslitna
flytvästar.

Avgifter Vara folkbibliotek

Avgifter Vara folkbibliotek

Avgifter på Vara folkbiblioteket

Antagen av bildningsnämnden 5 december 2017 § 132

Typ av avgiftAvgift
Förseningsavgift vuxen; film, tv-spel10 kr/dag och exemplar
Förseningsavgift vuxen övrig vuxenmedia2 kr/dag och exemplar
Förseningsavgift barnIngen avgift
Beställningsavgift fjärrlån inkl. aviseringIngen avgift
Släktforskning15kr/volym
Ersättningsavgift, vuxen och barn10 kr
Ersättning förstört/förlorat materialSchablonpriser
Fakturaavgift60 kr

Schablon förstört/förlorat material

Schablonbelopp används för ersättning av förstört eller förlorat material. Nivåerna på ersättningar för förlorat material är anpassade till gällande priser med ett påslag för arbetstid förknippat med återköp och iordningställande av
ersättningsmaterial.

Kategori:123
Barnmedia50 kr200 kr650 kr
Vuxenmedia100 kr300 kr650 kr
Typ av mediaTidsskrifthäftenBöcker och cd-skivorFilmer, tv-spel, spräkkurser

Vid exeptionella dyrbart material förbehålls rätten att gå ifrån denna schablon.

Dispenstransporter 2021, avgift för dispens för transporter

Dispenstransporter 2021, avgift för dispens för transporter

Avgift för dispens för tung, bred eller lång transport år 2021

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 118

Tung transport- 1 660 kronor

 

Bred transport, högst 450 cm bred – 870 kronor

Bred transport, bredden överstiger 450 cm – 1 660 kronor

 

Lång transport, högst 35 m – 870 kronor

Lång transport, längden överstiger 35 m – 1 660 kronor

 

Bred och lång transport, högst 450 cm bred och högst 35 m lång – 870 kronor

 

Övriga kombinationer av transporter – 1 660 kronor

Felparkeringsavgift 2021

Felparkeringsavgift 2021 antagen av KF 2020-11-30 116

Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276), i lokala trafikföreskrifter, samt kontrollavgift vid felaktig parkering på privat mark

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 116
Gäller från och med 1 januari 2021.

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
 • Stannat eller parkerat fordon
 • Parkerat fordon
 • Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)
 • Stannat eller parkerat fordon
 • Parkerat fordon
 • Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark
 • Historik

Introduktion

Vid parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp – gatumark och tomtmark. Då parkering sker på gatumark, parkeras fordonen oftast utmed en gata eller på ett torg. Tomtparkering utförs oftast på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning. Gatumark är ofta allmän plats eller gata och torg. Tomtmark är enskild plats, privat mark, avgränsade markparkeringar eller P-hus/garage. Då de två typerna av mark regleras av två olika lagstiftningar (gatumarken av offentligrättslig lagstiftning och tomtmark av civilrättslig lagstiftning) blir det två olika förfaringssätt vid bötfällandet.

Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning ut av en parkeringsvakt som har ett förordnande. Vid felparkering på tomtmark kan kontrollavgift utfärdas

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

01

på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 400 kr

02

på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 400 kr

03

mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 400 kr

04

på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfar (3 kap. 53 §) 1 000 kr

05

i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §) 400 kr

07

för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §) 1 000 kr

08

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §), 400 kr

på en plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad (3 kap. 54 §) 1 000 kr

09

Enligt antecknad överträdelse 400 kr

Parkerat fordon

20

med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §) 400 kr

21

längre tid än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag ( 3 kap. 49 a §) 300 kr

24

framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras ( 3 kap. 55 §) 400 kr

25

på en huvudled ( 3 kap. 55 §) 400 kr

26

på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 400 kr

27

enligt antecknad överträdelse 400 kr

Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

30

inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

31

på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

33

enligt antecknad överträdelse 1 000 kr

Parkerat fordon

34

inom område där fordon inte får parkeras 400 kr

35

på plats där fordon inte får parkeras 400 kr

38

längre än tillåten tid 300 kr

42

enligt antecknad överträdelse 400 kr

Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark

Följande kontrollavgifter för felaktig parkering på privat mark gäller i Vara kommun.

 • Inom område med förbud att parkera (tomtmark) 400 kr
 • På plats med förbud att parkera (P-förbud) 400 kr
 • På plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad 1 000 kr

Historik

Denna taxa ersätter följande författning:

”Felparkeringsavgift inom Vara kommun Taxa år 2020” antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 103.

Färdtjänst - tillämpningsföreskrifter

Färdtjänst – tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Vara kommun

med utgångspunkt i reglemente fastställt av
kommunfullmäktige KF § 65, 1997

Antagna av socialnämnden 26 november 2003 § 125

Dessa tillämpningsföreskrifter är utarbetade inom ramen för det av Västtrafik Skaraborg AB framtagna färdtjänstreglementet

Färdtjänst

Färdtjänst är särskilt anpassad kollektivtrafik för personer med funktionshinder och regleras i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736).

Huvudman

Socialnämnden

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst görs hos färdtjänsthandläggare på socialförvaltningen som gör en individuell utredning och bedömning av behovet samt fattar beslut. Läkarintyg kan erfordras för att färdtjänsthandläggaren skall kunna fatta ett beslut.

Färdtjänstberättigad

Färdtjänstberättigad är den som

 • Är folkbokförd i Vara kommun
 • Har ett funktionshinder, som inte endast är tillfälligt. Funktionshindret skall bedömas ha en varaktighet om minst tre månader
 • Har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel

Färdtjänstens omfattning

Kommunfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt kommuner som angränsar till dessa.

Regionfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får, efter registrering, resa upp till 10 enkelresor per kalenderår inom Västra Götalandsregionen. Registrering skall göra årligen.

Uppehåll

Färdtjänstresor kan endast göras från en adress till en annan. Beställt resmål kan inte ändras under resans gång.

Inga stopp för att uträtta ärenden under resan är tillåtna.

Färdtjänsttillstånd

Tillstånd till färdtjänst beviljas tillsvidare eller för viss tid.

Beroende på den färdtjänstberättigades funktionshinder kan tillståndet förenas med föreskrifter om färdsätt, personbil (taxi) eller specialfordon.

Om det finns särskilda skäl får tillståndet i övrigt förenas med villkor .

Har den funktionshindrade blivit beviljad bilstöd till en handikappanpassad bil, som han/hon själv kör, kan färdtjänst endast beviljas då bilen är trasig eller av andra skäl obrukbar.

Tillstånd får återkallas om:

 • Förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, t ex vid flytt från kommunen
 • Tillståndshavaren gjort sig skyldig till överträdelse av gällande föreskrifter

Färdtjänsttillståndet omfattar alla typer av resor med undantag av resor som skall bekostas av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisation eller företag.
Det är inte tillåtet att utnyttja färdtjänst för någon form av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.

Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig upp till tre medresenärer på resan. Medresenärerna måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och får inte innebära att ett större fordon måste trafikera resan.

Ledsagare

Tillstånd till ledsagare ges endast till den som av färdtjänsthandläggaren bedöms ha ett större hjälpbehov under färden än den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är knutet till resan och innefattar inte hjälp som den färdtjänstberättigade behöver vid resmålet.

Ledsagare till färdtjänstberättigad med tillstånd att ta med ledsagare reser utan kostnad. På och avstigning skall göras på samma ställe som den färdtjänstberättigade.

Ledsagaren får inte själv vara färdtjänstberättigad.

Någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla ledsagare, till färdtjänstberättigad med tillstånd, föreligger inte.

Personaltillstånd

Har den färdtjänstberättigade insatser enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) eller Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387), i särskilt eller ordinärt boende, kan vid behov tjänstgörande personal få åka med som ledsagare. Detta även om tillståndet inte innefattar ledsagare.

Den tjänstgörande personalen skall då beställa resan och uppge till Beställningscentralen att den färdtjänstberättigade kommer att åtföljas av personal från berörd resultatenhet. Till personal räknas anställda inom kommunen, eller hos entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade medhjälpare t ex kontaktpersoner.

Individuellt behov

Utöver vad som anges i avtalet med transportföretaget kan individuell prövad hjälp beviljas, t ex:

 • Lyfthjälp ut ur och in i bostaden
 • Trappklättrare
 • Individuella villkor, t ex behov av att resa ensam
 • Utrymmen för rullstol eller bår
 • Extra utrymme vid sittplats

Bagage

Endast bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska får medtagas.

Vid behov av mer bagage skall detta anmälas vid beställningen, dock får bagaget ej innebära att ett större fordon måste trafikera resan.

Barn

Skäl för att bevilja barn färdtjänsttillstånd kan t ex vara att barnets vagn eller rullstol inte ryms på en buss eller att barnets funktionshinder är av den art att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer.
Barn till färdtjänstberättigad har rätt att följa med på resan t o m juni det år de fyller 16.

Arbetsresor/utbildningsresor

För resor till arbete eller utbildning krävs ett speciellt individuellt tillstånd. Den som är arbetssökande kan jämställa resor till arbetsförmedlingen med arbetsresor.

Sådan resa är endast tillåten till eller från arbetet/skolan.

Det är dock tillåtet att resa till och från matställe under lunchen.

Den berättigade kan vidare vid hemfärden välja annat resmål än hemmet inom samma hemkommun.

Den som är beviljad resor till och från arbete/skola kan på väg till eller från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg.

Arbetsresor är endast tillåtna till och från ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten bekostas av
arbetsgivaren.

Resa i annan kommun

Resa i annan kommun inom ovan beskrivna färdtjänstområde är tillåten utan särskild prövning.

Vid vistelse i annan kommun, utanför färdtjänstområdet, kan färdtjänst utnyttjas.
Besökskommunens färdtjänstregler och taxa gäller för sådana resor.
För resa i kommun utanför färdtjänstområdet görs ansökan hos kommunens färdtjänsthandläggare som, efter prövning, kan utfärda intyg.

Andra kommuners färdtjänstberättigade som vistas i Vara kommun äger rätt att, mot uppvisande av intyg, utnyttja kommunens färdtjänst enligt gällande regler och taxa. Resan debiteras hemkommunen.

Restider och beställning av resa

Resor med färdtjänst kan göras de tider under dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer i Västra Skaraborg.

Alla dagar

Klockan 0.5.00 – 23.00

Nattrafik

Natt mot lördag och söndag samt övriga helgdagar, enligt Västtrafiks nattrafikregler, gäller en utökning till klockan 02.00.

Färdtjänstberättigad som har tillstånd att färdas i specialfordon har rätt att åka färdtjänst dygnet runt.

Beställning av resa skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppettid. Resan skall beställas i så god tid som möjligt dock senast 60 minuter före önskad restid.

Beställning av återresa kan med fördel göras vid beställning av framresa. Det går också att beställa flera resor samtidigt.

Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras hela dygnet.

Beställningscentralen

För beställning av resa:

Telefon: 020 – 91 90 90
Fax: 0515 – 814 20
Texttelefon 0515 – 824 30

Öppettider

Vardagar: 06-00 – 22.00
Lör-, sön- och helgdagar: 08.00 – 22.00

Egenavgift

Avgiften följer Västtrafiks zontaxa för kollektivtrafiken och dess taxeförändringar.

Avgiften motsvarar Västtrafiks kollektivtrafikstaxa för enkelbiljett + 50 %

Efter klockan 24.00 är avgiften Västtrafiks kollektivtrafikstaxa + 100 %

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Ledsagare följer med gratis.

Avgiften för arbets/utbildningsresor motsvarar kollektivtrafikens periodkort.

Passagerare som är barn till färdtjänstberättigad åker gratis t o m juni det år de fyller 6 år och betalar halv avgift som medresenär t o m juni det år de fyller 16.

Samåkning

Färdtjänsten skall i största möjliga omfattning samordnas med övriga samhällsbetalda resor. En färdtjänstberättigad måste godta samåkning om inte särskilda skäl föreligger. Detta innebär att två eller flera färdtjänstberättigade kan få dela bil/specialfordon hela eller delar av resvägen.

Färdtjänstkort

Den färdtjänstberättigade erhåller ett personligt färdtjänstkort som styrker rätt till färdtjänst. Vid resa skall giltigt färdtjänstkort uppvisas. Eventuell rätt att medtaga ledsagare finns angivet på färdtjänstkortet.

Överklagande av beslut

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till Länsrätten. Överklagandet skall vara skriftligt och ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter det att sökanden har fått del av beslutet.

Livsmedelstaxa

Livsmedelstaxa från och med 2020-01-01

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- lagstiftningen

Antagen av kommunfullmäktige 24 februari 2020 § 4

Innehållsförteckning

 • Inledande bestämmelser
 • Timavgift
 • Avgift för registrering
 • Årlig kontrollavgift
 • Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
 • Nedsättning efter höjning av avgift
 • Avgift exportkontroll
 • Avgift importkontroll
 • Avgiftens erläggande och verkställighet
 • Överklaganden
 • Ikraftträdande

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Vara kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2016:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

 1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument1, och
 2. Snus och tuggtobak.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för

 1. Registrering av anläggning
 2. Årlig offentlig kontroll
 3. Uppföljande kontroll som inte var planerad
 4. Utredning av klagomål
 5. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg
 6. Importkontroll
 7. Offentlig kontroll i övrigt

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 §

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa tas en timavgift ut. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 §

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 §

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen ((2006:804) ska en fast årlig avgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

8 §

Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval ab nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

10 §

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 §

Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Nedsättning eller höjning av avgift

12 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

13 §

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift för importkontroll

14 §

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och EU- bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys.

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vara kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i avgiftsbeslutet eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut att anta den vinner laga kraft.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas tidigare beslutad taxa fram till och med den 31 december 2019. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under denna period.

 

Bilaga 1

Riskmodul

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

RiskklassKontrolltid (timmar)
126
220
314
410
56
64
72
81

 

Orsak till kontrollbehov vid anläggningenVerksamhetens storlekKontrolltid (timmar)
Utformar märkning men märker/förpackar inte livsmedelOberoende24
Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedela - mycket stor
b - stor
8
c- - mellan
d - liten
6
e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)
g - ytterst liten
2
Utformar inte märkning men märket/förpackar livsmedela - mycket stor
b - stor
4
c - mellan
d - liten
3
e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)
g - ytterst liten
1
Utformar presentatio men märker/förpacka inte livsmedelOberoende 1
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedelOberoende0

 

ErfarenetsklassABC
Tidsfaktor0,511,5

 

Lokala ordningsföreskrifter 2021

Lokala ordningsföreskrifter 2021.

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Gäller från och med 1 januari 2021

Antagen av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 117

Innehållsförteckning

 • Reglernas innehåll och tillämpningsområde
 • Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark
 • Torghandel
 • Innehavarens upplysningsskyldighet
 • Renhållning/Återställande
 • Markvärme
 • Överträdelse av föreskrift
 • Historik

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Reglernas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Dessa regler gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §

Reglerna gällande torghandel är tillämpliga på östra delen av Stora torget i Vara inklusive angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i Vedum, som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Vid större evenemang kan andra områden upplåtas.

3 §

Torghandel ska anmälas till kommunens torghandelsansvarig, enligt § 11. Övrig användande av offentlig plats kräver tillstånd, vilket söks hos Polisen. Polisen begär yttrande från kommunen enligt ordningslagen.

4 §

Tekniska nämnden ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. Tekniska nämnden får även besluta om ändring av §§ 11 – 20, så länge ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen

5 §

Tekniska nämnden får besluta om undantag från reglerna i det enskilda fallet, om det föreligger särskilda skäl och det sker i enlighet med likställighetsprincipen.

Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark

6 §

För användning av kommunägd allmän platsmark har kommunen rätt att ta ut avgift enligt § 7.

7 §

Taxa

 1. Avgiften baseras på den upplåtna ytans storlek och upplåtelsens längd. Vid flera upplåtelser under ett år till en privatperson eller företag uppsummeras antalet upplåtelsedagar, som underlag för avgiftsberäkning enligt nedan.
 2. Upplåtelser 0 – 30 dagar är avgiftsfria.
 3. För upplåtelser 30 – 90 dagar debiteras ett belopp på 20 kr/kvm, dock minst 200 kr.
 4. För upplåtelser längre än 90 dagar debiteras 20 kr/kvm, dock minst 200 kr, plus 20 kr/kvm för varje påbörjad 30-dagarsperiod utöver de första 90 dagarna.
 5. Avgift för infrastruktur som el och vatten debiteras enligt självkostnadsprincip.
 6. Upplåtelser för trottoarpratare, varuexponering och motsvarande, vilka uppställts i anslutning till affärslokal i enlighet med Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter, är avgiftsfri.

8 §

Taxan äger inte tillämpning på markupplåtelse som regleras av gällande separata avtal.

9 §

Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.

10 §

Avgift ska betalas mot faktura.

Torghandel

11 §

Gällande torghandel finns det både fasta och tillfälliga saluplatser.

 1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år. Innehavaren av fast plats ska i god tid före upplåtelsens slut anmäla om handeln ska fortsätta.
 2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torghandelsansvarig.
 3. Evenemang måste anmälas till torghandelsansvarig minst fyra veckor före dagen för evenemanget.

12 §

Vid fördelningen av saluplatser gäller följande:

 1. Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna av torghandelsansvarig i den ordning som de anmält sig.
 2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående torsdag.
 3. Om tillgången på platser medger kan flera intill varandra liggande platser upplåtas till samma person.
 4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före kl. 09:00 och inte gjort anmälan till torghandelsansvarig om att platsen senare under dagen kommer att användas, har torghandelsansvarig rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats.
 5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 6. När torgplatser vid speciella tillfällen/evenemang behöver nyttjas för annan verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ plats.
 7. För fasta torghandlare, som har upplåtelser bokade längre än 100 dagar per år, ingår plats vid högst fyra evenemang, såsom Jordgubbens dag, vår- och höstmarknad. Ordinarie plats kan inte garanteras vid dessa evenemang. Information om datum för evenemang och eventuell ändrad placering meddelas från kommunen senast två veckor före evenemanget.
 8. För att erhålla fast saluplats skall vederbörande försäljare ha hyrt tillfällig saluplats på torget minst 20 gånger under föregående år, eller haft fast plats föregående år.

13 §

Torghandel får pågå måndag – fredag kl. 07:00 – 19:00 och lördag kl. 07:00 – 24:00.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Om ett evenemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta gäller i stället att torghandeln får pågå till dess evenemanget avslutas.

14 §

På torgplatsen får torgvagnar uppställas från måndag kl. 07:00 till lördag kl. 24:00. Övrig tid ska torgvagnar bortforslas från torget.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs torghandelsansvarigs tillstånd.

15 §

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813), samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Vid hantering av livsmedel krävs tillgång till vattendunk med kran, tvål och handsprit för att en god handhygien ska kunna upprätthållas.

Om det är livsmedel (bröd, sylt, eller dylikt) du tillverkar och säljer själv ska det finnas en förteckning som talar om vad det innehåller.

16 §

Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehavarens upplysningsskyldighet

17 §

Uppställd utrustning såsom salustånd, byggställning eller motsvarande ska vara tydligt märkt med innehavarens (näringsidkarens) namn, postadress och telefonnummer.

Renhållning/Återställande

18 §

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Vid torghandel gäller att innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort det.

19 §

Vid all upplåtelse av allmän platsmark gäller att nyttjaren ska återställa marken till samma skick som den var i före upplåtelsen.

Besiktning före och efter ianspråktagandet ska ske på sökandens bekostnad.

Markvärme

20 §

Allmän platsmark ska inte upplåtas långsiktigt för privata ändamål såsom utvinning av markvärme (bergvärme/jordvärme).

Överträdelse av föreskrift

21 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Historik

Denna kommunala författning ersätter dessa tidigare författningar:

 • Torghandel, Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 119
 • Taxa och villkor för upplåtelse av allmän platsmark år 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 118.
 • Policy för markvärme på kommunal mark i Vara kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 69.

Lokalhyror - bidrag till pensionärsföreningar

Lokalhyror – bidrag till pensionärsföreningar

Bidrag till lokalhyror för pensionärsföreningar

Fastställt av Socialnämnden 26 januari 1999 § 15

Bidrag till lokalhyror, pensionärsföreningar

Pensionärsföreningar får lokalhyran vid medlemsmöten betald i den mån äldreomsorgens lokaler är
otillräckliga.

Priser och avgifter Vara Badhus-Nästegårdsbadet

Priser och avgifter Vara Badhus-Nästegårdsbadet

Priser och avgifter Vara Badhus, Nästegårdsbadet

Entréavgifter och motionssim Vara Badhus

 1-Gång12-kortÅrskort
Barn 0-2 årGratis
Barn 3-11 år40 kr350 kr1 000 kr
Ungdom 12-17 år60 kr550 kr1 700 kr
Pensionär60 kr550 kr1 700 kr
Studerande60 kr550 kr1 700 kr
Endast motionssim60 kr550 kr1 700 kr
Vuxen upplevelsebad80 kr750 kr2 300 kr
Familj (2 vuxna+2 barn/ungdom, 30 kr/ytterligare barn210 kr

Relaxavdelningen Vara Badhus

 1- Gång12-kortÅrskort
Relax fr. 18 år110 kr1 100 kr
Relax Barn 3-11 år*40 kr
Relax Ungdom 12-17 år60 kr
Relax + upplevelsebad fr. 18 år150 kr1 500 kr1 500 kr
Relax+upplevelsebad Barn 3-11 år*60 kr
Relax + upplevelsebad Ungdom 12-17 år100 kr

Hyrespriser Vara Badhus

Hyra hela badet (allt utom relax)4 000 kr/timme
Hyra relaxavdelningen2 000 kr/timme
Hyra endast upplevelsebad max 50 st. (ej relax, undervisningsbassäng eller motionsbassäng2 000 kr/timme
Hyra undervisningsbassängen800 kr/tim rabatt vid fler bokningar
Hyra föreningar för träning40 kr/bana
Hyra förening för tävling, simskola100 kr/bana och timme
Hyra simbana föreningar, skolor för andra kommuner159 kr/bana och timme
Avgift simskola500 kr/kurs
Avgift babysim700 kr/kurs
Hyra badkläder/handduk20 kr/st

Hyra undervisningsbassängen/varmbassängen

1-5 ggr800 kr/tim
6-10 ggr700 kr/tim
11-15 ggr600 kr/tim
16-20 ggr500 kr/tim
21 ggr-400 kr/tim

Entréavgifter Nästegårdsbadet

1- gång12-kortÅrskort
Barn 0-2 årGratis
Barn 3-11 år30 kr275 kr800 kr
Ungdom 12-17 år35 kr325 kr975 kr
Vuxen 18 år - 45 kr425 kr1 300 kr
Pensionär35 kr325 kr975 kr
Studerande 35 kr325 kr975 kr
Familj 2 vuxna - 2 barn +25 kr/ytterligare barn120 kr

Pristillägg för personer som har ett 12-kort eller årskort i Kvänum men som bada på Vara Badhus

 Tilläggskostnad
Barn 0-2 årGratis
Barn 3-11 år10 kr/bad
Ungdom 12-17 år25 kr/bad
Vuxen 18 år - 35 kr/bad
Pensionär25 kr/bad
Studerande25 kr/bad
Endast motionssim15 kr/bad

Hyrespriser Nästegårdsbadet

Hyra hela badet 1-9 ggr500 kr/tim
Hyra hela badet 10 ggr <400 kr/tim

 

 

 

 

 

 

 

Renhållningsavgifter 2021

Renhållningsavgifter 2021 antagen av KF 2020-09-28 87

Riktlinjer verksamhetsbidrag till organisationer

Riktlinjer verksamhetsbidrag till organisationer

Riktlinjer för verksamhetsbidrag till organisationer

Bakgrund

Socialnämnden betalar årligen ut verksamhetsbidrag till ett antal organisationer.

Handikapporganisationer

Verksamhetsbidrag betalas ut i enlighet med de bidragsregler som framgår av Vara kommuns författningssamling, avsnitt Handikapporganisationer.

Vidare tillämpas, sedan 1998, nedanstående principer för bidragets belopp:

Lokala organisationer:

Vara, Vara-Essunga, Grästorp

Grundbidrag:

1 700 kronor

Medlembidrag:

20 kronor per medlem i Vara kommun.

____________________

Regionala organisationer:

Skaraborg eller delar av Skaraborg

Grundbidrag:

850 kronor

Medlemsbidrag:

20 kronor per medlem från Vara kommun

____________________

Rikstäckande organisationer:

50 kronor per medlem från Vara kommun.

____________________

Övriga organisationer

För övriga organisationer gäller vad som ovan sagts om handikapporganisationer.

En fjärde princip tillämpas om socialnämnden bedömer att en organisations verksamhet är till omfattande nytta för kommunens invånare och ovannämnda beräkningsprinciper inte är tillämpbara. I sådant fall kan nämnden besluta om bidrag 0,40 kronor per invånare i Vara kommun.

Organisationens verksamhet har tydlig anknytning till en eller flera av socialnämndens egna verksamhetsområden. Ett betydande antal av kommunens invånare får insatser eller hjälp av organisationen som också ska kunna påvisa verksamhetens kontinuitet över tid.

Ansökningar och beslut

Ansökan om bidrag ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 1/12. Ansökningar om bidrag som kommit in senare beviljas endast i undantagsfall.

Då verksamhetsbidraget är likställigt med en gåva från socialnämnden går ett avslagsbeslut på ansökan inte att överklaga.

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut om att bifalla eller avslå ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer vid första ansökningstillfället.

För organisation som får bifall till ansökan beslutar socialnämnden på vilken av de fyra ovannämnda principerna verksamhetsbidraget grundas.

För organisation som beviljats verksamhetsbidrag av socialnämnden handläggs fortsättningsvis den årliga ansökan av socialförvaltningen.

Bedömer socialnämnden att organisationen och dess verksamhet visat bristande seriositet saknas grund för att bevilja ansökan. Detta gäller vidare för organisationer vars verksamhet uteslutande anses vända sig till personer utanför kommunen.

Sotningstaxa

Sotningstaxa

Taxa-alkohollagen, tobakslagen m.m

Taxa-alkohollagen, tobakslagen m.m

Taxa för

 • Alkohollagen

 • Tobakslagen

 • Lagen om handel med receptfria läkemedel

 • Lagen om elektroniska cigaretter

Taxan gäller från och med 1 januari 2018

Antagen av kommunfullmäktige 27 november 2017

Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohollagen
 • Tillsynsavgifter för detaljhandel/servering av folköl, försäljning av tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter.

Inledning

I Vara kommun svarar miljö- och byggnadsnämnden för prövning och tillsyn av
ärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).

Enligt alkohollagens 8 kap. 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av
ansökan om serveringstillstånd. Avgift får även tas ut för tillsyn utifrån
alkohollagens 9 kap. och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med
eller servering av folköl. Enligt 23 § lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel får kommunen för sin kontroll ta ut en avgift av den som bedriver
detaljhandel. Motsvarande bestämmelse finns även i 19 b § tobakslagens § och i 46
§ lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohollagen

Översyn av nedan avgifter ska ske vart tredje år enligt Konsumentprisindex med basår 2016. Avrundning ska ske till närmaste hundratal.

 

Stadigvarande serveringstillstånd 
Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap Paustillstånd 8 000 kr 5 000 kr
Paustillstånd

5 000 kr
Ändringar i tillståndet stadigvarande (1) 3 500 kr
Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (2)600 kr
Provsmakning vid tillverkning6 000 kr
Tillstånd för konkursförvaltare (max tre månader) 3 000 kr
Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/bolagsändring4 500 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme 4 000 kr

 

 1. T ex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta
 2. T ex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta

Tillfälliga serveringstillstånd 
Servering till allmänheten längre än tre dagar
6 500 kr
Servering till allmänheten upp till tre dagar 5 500 kr
Slutna sällskap 800 kr
Slutna sällskap sammanhängande
dagar Paustillstånd upp till tre månader
100 kr
Paustillstånd upp till tre månader 1 000 kr
Provsmakning vid arrangemang4 000 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme upp till en månad 1 000 kr

 

 1. Till summan adderas 100 kr för varje extra dag som tillståndet ska gälla förutom den första dagen

Övrigt
Kunskapsprov (ingår möjlighet till två omprov) 1 500 kr

 

 

Grundavgift tillsyn årligen (1) 
Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl. 22.00
2 500 kr
Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 4 000 kr
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.005 000 kr
Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 6 000 kr

 

 

Tillsynsavgift baserad på årlig omsättning 
1-50 000 kr750 kr
50 001 - 100 000 kr1 500 kr
100 001 - 250 000 kr3 000 kr
250 001 - 500 000 kr6 000 kr
500 001 - 1 000 000 kr8 000 kr
1 000 001 - 5 000 000 kr12 000 kr
5 000 001 - 10 000 000 kr13 000 kr
10 000 001 kr och över14 000 kr

 

 

Tillsynsavgifter för försäljning av tobak, detaljhandel/servering av folköl, receptfria läkemedel och E-cigaretter

Årlig avgift (!) 
Folköl 1 500 kr
Tobak 1 500 kr
Receptfria läkemedel
E-cigaretter
1 500 kr
E-cigaretter 2 kategorier1 500 kr
2 kategorier 3 000 kr
3 kategorier4 500 kr
4 kategorier6 000 kr

 

 

 1. Den årliga grundavgiften och tillsynsavgiften ska debiteras en gång per år i förskott för varje försäljnings-/serveringsställe

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa enligt miljöbalken antagen 2017

Taxa enligt miljöbalken antagen 2017

Taxa avseende bygg-, plan- och kartverksamhet

Taxa avseende bygg-, plan- och kartverksamhet

Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2019 § 12

Taxa för barnomsorg

Taxa för barnomsorg

Taxa för elevavgifter på kulturskolan

Elevavgifter på kulturskolan

Gäller från och med 1 juli 2020

Antagen av bildningsnämnden 17 juni 2020 § 88

Inledning

Kommunens kulturskola är den del av bildningsnämndens ansvar.

Enligt nämndens reglemente har bildningsnämnden själv rätt att besluta om taxor för kulturskolan. Detta följer av att kommunfullmäktige överlämnat fastställande av avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten som är av mindre ekonomisk betydelse och inte av principiell karaktär till nämnden.

Verksamhetschef för kultur/fritid ansvarar för dokumentet och tar fram förslag på ändringar till bildningsnämnden.

Detta dokument gäller tills vidare.

Elevavgifter Kulturskolan

Musik, sång

Aktivitet: El Sistema kör

Avgift: Gratis

__________

Aktivitet: El Sistema orkester

Avgift: Gratis

__________

Aktivitet: Instrumentalundervisning

Avgift: 600 kr/termin

__________

Aktivitet: Ensemblespel/orkesterspel

Avgift: Gratis vid instrumentalundervisning

__________

Dans

Aktivitet: Dansundervisning

Avgift: 600 kr/termin

__________

Bild och form

Aktivitet: Bild och form, konst

Avgift: 650 kr (inklusive material)/termin

__________

Övriga kurser

Aktivitet: Showgrupp

Avgift: 600 kr/termin

__________

Aktivitet: Enbart deltagande i orkester/ensemble

Avgift: 300 kr/termin.

__________

Allmänt

Maxtaxa per familj 1 200 kr/termin

Instrumenthyra 300 kr/termin (ingår ej i maxtaxa)

Vuxenundervisning i mån av plats 1600 kr/termin (ingår ej i maxtaxa)

Avgiftsbefrielse kan förekomma temporärt en termin på vissa underrepresenterade instrumentgrupper

Kostnader för notmaterial tillkommer.

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Antagen av kommunfullmäktige 25 september 2017 § 71

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska
socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det.

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning i Vara kommun

Avgift per timme (exkl moms);  0,8 % av gällande prisbasbelopp

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Antagen av kommunfullmäktige 26 november 2012 § 67

Redaktionella ändringar gjordes av Miljö- och byggnadsnämnden 17 maj 2017.

Med stöd av 6 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och ani­maliska biprodukter (2006:1165) har kommunfullmäktige i Vara kommun beslutat fastställa taxa för den offentliga kontrollen av foder och animaliska biprodukter.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Vara kommuns kostnader för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för

 1. Handläggning och kontroll enligt förevarande taxas 17 §. 17 § (f.d.15 §).
 2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig offentlig kontroll.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

Handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna.

4 §

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter fattas av miljö- och byggnämnden.

Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa tas en timavgift ut. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktist nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Aktuell timfaktor beslutas separat och återfinns i Timfaktorer för Miljö- och byggnadsnämndens taxor.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myn­digheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontroll­tiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondags­afton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Årlig kontrollavgift/besöksavgift

6 §

För normal offentlig kontroll av en anläggning för foder eller animaliska bi­produkter ska en årlig avgift uttas enligt 3 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter enligt taxans 17 §.

7 §

Av 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att den årliga avgiften skall betalas med avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. Avgiften skall därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

8 §

Fast besöksavgift skall betalas vid kontrollbesök enligt förevarande taxans 17 §.

9 §

Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att den årliga kontrollavgiften/ besöksavgiften ska betalas av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.

Avgift för extra offentlig kontroll

10 §

Bristande efterlevnad medför avgift för extra offentlig kontroll och går utöver den normala kontrollverksamheten. Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover, enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll.

11 §

Av 13 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att avgift inte skall betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

Nedsättning av avgift

12 §

Av 11 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får kontrollmyndigheten sätta ner eller efterskänka avgiften. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 4 § i denna taxa.

Indexuppräkning

13 §

Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring fördelat på en kombination av konsument­prisindex (KPI) till en del av 25% räknat fram till 1 oktober före avgiftsåret (basmånad för indexuppräkning är oktober 2008).

Samt lönekostnadsindex (LKI) till en del av 75% beräknat utifrån medlingsinstitutets lönekostnadsstatistik, räknat på ett genomsnitt av lönekostnaderna under en 12- månaders period, september- augusti, före avgiftsåret.

Avgiftens erläggande m.m.

14 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vara kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

15 §

Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det över­klagas.

16 §

Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.

Avgifter

17 §

I de fall handläggnings/tillsynstiden inte täcks av grundavgiften skall timavgift betalas för den faktiskt nedlagda tiden.

 

 Grundavgift
Nedgrävning av animaliska biprodukter (häst) med besök2 tim
Nedgrävning av animaliska biprodukter (häst) utan besök1 tim
Utlämnande och transport av matavfall2 tim
Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning2 tim
Befattning med naturgödsel i primärproduktionen2 tim
 Kontrollavgift
Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen (kadaverhantering)Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften
För extra kontroll debiteras timtaxa
Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionenÅrlig kontrollavgift
3 tim i samband med årligt planerat besök.
Vid planerat miljötillsynsbesök ingår avgiften i miljötillsynsavgiften.
För extra kontroll debiteras timtaxa
Användning av organiska gödslingsmedel Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften.
För extra kontroll debiteras timtaxa

 

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa) 2021

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021 (VA-taxa 2021) antagen av KF 2020-12-14 § 135

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator parker m m

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator parker m m antagen av KF 2020-09-28 § 88

 

Taxa för lotteri

Taxa- Lotteri

Tillämpningsföreskrifter ÄO och OF avgifter 2020

Tillämpningsföreskrifter ÄO och OF avgifter 2020

Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Timfaktorer för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Gäller från och med 2021-01-01

Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-22 § 63

Taxa:
Taxa för livsmedelskontroll

Timfaktor:

1 100 kronor

__________

Taxa:
Taxa för oplanerad kontroll samt registrering inom livsmedelsområdet

Timfaktor:
1 050 kronor.

__________

Taxa:
Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Timfaktor:
1 050 kronor

__________

Taxa:
Taxa gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning

Timfaktor:
1050 kronor

Tomtpriser

Tomtpriser, reviderad 2019-05-27

Tomtpriser från och med 1 januari 2016

Från och med 1 januari 2016

Antagna av kommunfullmäktige 24 november 2008 § 79
Reviderat av kommunfullmäktige 26 november 2012 § 68
Att gälla från och med 1 januari 2013
Reviderat av kommunfullmäktige 12 december 2015 § 116
Reviderat av kommunfullmäktige 27 maj 2019 § 54

Tomtpriser

Bostadstomter för friliggande hus, kedje- eller radhus samt parhus

Vara tätort samt områden detaljplanelagda efter 2010:
150 kr/kvm tomtyta

Övriga områden:
100 kr/kvm

Industrimark

Vara tätort med närhet till E20:
31 220 kr + 32 kr/kvm

Vara tätort, övriga områden:
31 220 kr + 32 kr/kvm

Övriga tätorter:
31 220 kr + 32 kr/kvm

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Gäller från och med 1 januari 2017

Fastställd av kommunfullmäktige 28 november 2016 § 89

Allmänna principer för anslutning av
fastigheter utanför verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp, till
kommunens vatten- och avloppsnät

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen.

Gällande taxa innanför verksamhetsområde för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning kallas nedan för VA-taxa.

De allmänna principerna listade nedan ska gälla i Vara kommun vid anslutning av fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

För anslutning av enskild fastighet eller VA-förening debiteras

 • en servisavgift som tas ut i de fall som servisledningar upprättas,
 • en avgift för upprättande av förbindelsepunkt samt,
 • en avgift per ansluten fastighet som baseras på lägenhetsavgiften.

Avgifternas storlek baseras på gällande VA-taxa vid anslutningstillfället, § 5-6 och § 8.

Fastighetsägaren eller VA-föreningen bekostar mätning av förbrukat vatten, i enlighet med de allmänna principerna nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften debiteras enligt kommunens vid varje tillfälle gällande VAtaxa, § 14.

En enskild fastighet ansluts via avtal med VA-huvudmannen och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa.

En VA-förening betraktas som ett flerbostadshus med en förbindelsepunkt mot kommunens vatten- och avloppsnät och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa för bebyggd fastighet med flera lägenheter. Om det
finns flera bostäder inom en fastighet så debiteras varje bostad en lägenhetsavgift.

En förutsättning är att föreningen är en juridisk person med ansvar för föreningens ekonomi.

Allmänna principer för anslutning utanför
verksamhetsområde

 • Huvudmannen bestämmer vilka villkor som gäller för anslutning.
  Huvudmannen är inte skyldig att ge tillstånd till anslutning.
 • Godkänt återströmningsskydd är ett krav, för att skydda dricksvattnet från smittor som kan spridas via ledningsnätet.
 • Skriftligt avtal tecknas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare utanför verksamhetsområde. I avtalet anges att kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska följas och att brukningsavgifter i VA-taxan ska följas.
 • Då VA-föreningar ansluter sig ingår det i avtalet att informera huvudmannen om framtida tillkommande fastigheter i föreningen och att betala avgifter för dessa till huvudmannen.
 • Huvudmannen ska alltid ha täckning för den faktiska kostnaden att upprätta en förbindelsepunkt.
 • Huvudmannens leveransskyldighet efter ingånget avtal gäller för hushållsförbrukning i första hand. Vatten- och avloppsanslutningar ges inte till djurhållning eller industri om inte särskild utredning visar att detta kan ske utan olägenhet för huvudmannen. Vid vattenbrist måste
  vatten till djurhållning och industri kunna kopplas ifrån.
 • För anslutning av en VA-förening krävs alltid mätarbrunn för dricksvatten. Enskilda fastigheter som ansluts kan ha vattenmätare i byggnaden. Servisledningens längd mellan fastighetens förbindelsepunkt och vattenmätare får inte överstiga 100 meter. Vid behov av längre servisledning än 100 meter krävs att en vattenmätarbrunn anläggs intill förbindelsepunkten. Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren.
 • Drifttidsmätare krävs på avloppspumpstationer, för att säkerställa att inget ovidkommande vatten tillförs ledningsnätet.

Historik

Denna kommunala författning ersätter författningen ”Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde, Gäller från och med 2015-01-
01, Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 65/14:2”.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.