Avgifter och taxor

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Gäller från och med 1 januari 2017

Fastställd av kommunfullmäktige 28 november 2016 § 89

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen.

Gällande taxa innanför verksamhetsområde för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning kallas nedan för VA-taxa.

De allmänna principerna listade nedan ska gälla i Vara kommun vid anslutning av fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

För anslutning av enskild fastighet eller VA-förening debiteras

 • en servisavgift som tas ut i de fall som servisledningar upprättas,
 • en avgift för upprättande av förbindelsepunkt samt,
 • en avgift per ansluten fastighet som baseras på lägenhetsavgiften.

Avgifternas storlek baseras på gällande VA-taxa vid anslutningstillfället, § 5-6 och § 8.

Fastighetsägaren eller VA-föreningen bekostar mätning av förbrukat vatten, i enlighet med de allmänna principerna nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften debiteras enligt kommunens vid varje tillfälle gällande VAtaxa, § 14.

En enskild fastighet ansluts via avtal med VA-huvudmannen och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa.

En VA-förening betraktas som ett flerbostadshus med en förbindelsepunkt mot kommunens vatten- och avloppsnät och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa för bebyggd fastighet med flera lägenheter. Om det
finns flera bostäder inom en fastighet så debiteras varje bostad en lägenhetsavgift.

En förutsättning är att föreningen är en juridisk person med ansvar för föreningens ekonomi.

Allmänna principer för anslutning utanför
verksamhetsområde

 • Huvudmannen bestämmer vilka villkor som gäller för anslutning.
  Huvudmannen är inte skyldig att ge tillstånd till anslutning.
 • Godkänt återströmningsskydd är ett krav, för att skydda dricksvattnet från smittor som kan spridas via ledningsnätet.
 • Skriftligt avtal tecknas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare utanför verksamhetsområde. I avtalet anges att kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska följas och att brukningsavgifter i VA-taxan ska följas.
 • Då VA-föreningar ansluter sig ingår det i avtalet att informera huvudmannen om framtida tillkommande fastigheter i föreningen och att betala avgifter för dessa till huvudmannen.
 • Huvudmannen ska alltid ha täckning för den faktiska kostnaden att upprätta en förbindelsepunkt.
 • Huvudmannens leveransskyldighet efter ingånget avtal gäller för hushållsförbrukning i första hand. Vatten- och avloppsanslutningar ges inte till djurhållning eller industri om inte särskild utredning visar att detta kan ske utan olägenhet för huvudmannen. Vid vattenbrist måste
  vatten till djurhållning och industri kunna kopplas ifrån.
 • För anslutning av en VA-förening krävs alltid mätarbrunn för dricksvatten. Enskilda fastigheter som ansluts kan ha vattenmätare i byggnaden. Servisledningens längd mellan fastighetens förbindelsepunkt och vattenmätare får inte överstiga 100 meter. Vid behov av längre servisledning än 100 meter krävs att en vattenmätarbrunn anläggs intill förbindelsepunkten. Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren.
 • Drifttidsmätare krävs på avloppspumpstationer, för att säkerställa att inget ovidkommande vatten tillförs ledningsnätet.

Historik

Denna kommunala författning ersätter författningen ”Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde, Gäller från och med 2015-01-
01, Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 65/14:2”.

Avfallstaxa 2023

Avfallstaxa Vara kommun 2023, antagen av KF 2022-11-28 § 86

Avgift för utlåning av flytvästar

Avgift för utlåning av flytvästar

Antagen av Kommunstyrelsen 22 maj 1990 § 84

Reviderad med nya priser 19 juni 2007

Avgift för utlåning av flytvästar

Varje utlånad flytväst debiteras med 20 kr.

För varje därpå påbörjad 7-dagarsperiod debiteras 30 kr om lånet ej
återlämnas senast inom 7 dagar.

Avgifterna används i första hand att inköpa och komplettera förslitna
flytvästar.

Avgifter på kulturskolan

Avgifter på kulturskolan

Avgifter på kulturskolan

Gäller från och med 1 juli 2021

Antagen av bildningsnämnden 23 juni 2021 § 113

Inledning

Kommunens kulturskola är den del av bildningsnämndens ansvar.

Enligt nämndens reglemente (KF 2010-12-20 § 23) har bildningsnämnden själv rätt att besluta om taxor för kulturskolan. Detta följer av att kommunfullmäktige överlämnat fastställande av avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten som är av mindre ekonomisk betydelse och inte av principiell karaktär till nämnden.

Verksamhetschef för kultur/fritid ansvarar för dokumentet och tar fram förslag på ändringar till bildningsnämnden.

Detta dokument gäller tills vidare.

Avgifter kulturskolan

Aktivitet: Aktivitet i samverkan med förskola, skola, fritids, fritidsgård, och prova på-verksamhet

Avgift: Gratis

__________

Aktivitet: El Sistema

Avgift: Gratis

__________

Aktivitet: Ensemblespel/orkesterspel

Avgift: Gratis

__________

Aktivitet: Terminskurs i sång, musik, dans, bild och form och övriga kurser

Avgift: 600 kronor

__________

Aktivitet: Enbart deltagande i ensemble

Avgift: 300 kronor

__________

Aktivitet: Kortkurs, kostnad per tillfälle

Avgift: 50 kronor

__________

Allmänt

 • Maxtaxa per familj 1 200 kr/termin
 • Instrumenthyra 300 kr/termin (ingår ej i maxtaxa)
 • Vuxenundervisning i mån av plats 1600 kr/termin (ingår ej i maxtaxa)
 • Avgiftsbefrielse kan förekomma temporärt en termin på vissa underrepresenterade instrumentgrupper
 • Kostnader för notmaterial tillkommer

Avgifter på Vara folkbibliotek

Avgifter Vara folkbibliotek

Avgifter på Vara folkbiblioteket

Antagen av bildningsnämnden 5 december 2017 § 132

Typ av avgift

Avgift

Förseningsavgift vuxen; film, tv-spel10 kr/dag och exemplar
Förseningsavgift vuxen övrig vuxenmedia2 kr/dag och exemplar
Förseningsavgift barnIngen avgift
Beställningsavgift fjärrlån inkl. aviseringIngen avgift
Släktforskning15kr/volym
Ersättningsavgift, vuxen och barn10 kr
Ersättning förstört/förlorat materialSchablonpriser
Fakturaavgift60 kr

Schablon förstört/förlorat material

Schablonbelopp används för ersättning av förstört eller förlorat material. Nivåerna på ersättningar för förlorat material är anpassade till gällande priser med ett påslag för arbetstid förknippat med återköp och iordningställande av
ersättningsmaterial.

Kategori

1

2

3

Barnmedia50 kr200 kr650 kr
Vuxenmedia100 kr300 kr650 kr
Typ av mediaTidsskrifthäftenBöcker och cd-skivorFilmer, tv-spel, spräkkurser

Vid exeptionella dyrbart material förbehålls rätten att gå ifrån denna schablon.

Dispenstransporter, avgift för dispens för transporter

Ansökningsavgifter för transportdispenser

Antagen av kommunfullmäktige 29 november 2021 § 162, gäller från och med 1 januari 2022 och tills vidare.

Ansökningsavgifter för transportdispenser

Ansökningsavgift för dispens för tung, bred eller lång transport

Tung transport 1 660 kronor

 

Bred transport, högst 450 cm bred 870 kronor

Bred transport, bredden överstiger 450 cm 1 660 kronor

 

Lång transport, högst 35 m 870 kronor

Lång transport, längden överstiger 35 m 1 660 kronor

 

Bred och lång transport, högst 450 cm bred och högst 35 m lång 870 kronor

 

Övriga kombinationer av transporter 1 660 kronor

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifter inom Vara kommun

Felparkeringsavgifter inom Vara kommun

Antagna av kommunfullmäktige 29 november 2021 § 164, gäller från och med 1 januari 2022 och tills vidare.

Introduktion

Vid parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp – gatumark och tomtmark. Då parkering sker på gatumark, parkeras fordonen oftast utmed en gata eller på ett torg. Tomtparkering utförs oftast på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning. Gatumark är ofta allmän plats eller gata och torg. Tomtmark är enskild plats, privat mark, avgränsade markparkeringar eller P-hus/garage. Då de två typerna av mark regleras av två olika lagstiftningar – gatumarken av offentligrättslig lagstiftning och tomtmark av civilrättslig lag­stiftning – blir det två olika förfaringssätt vid botfällandet.

Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning ut av en parkeringsvakt som har ett förordnande. Vid felparkering på tomtmark kan kontrollavgift utfärdas.

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon
01 På allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 kap. 48§) 400 kr
02 På en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 § ) 400 kr
03 Mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 400 kr
04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfar (3 kap. 53 §) 1 000 kr
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §) 400 kr
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §) 1 000 kr
08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §), 400 kr
  på en plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad (3 kap. 54 §) 1 000 kr
09 enligt antecknad överträdelse 400 kr

Parkerat fordon
20 med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §) 400 kr
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49 a §) 300 kr
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55 §) 400 kr
25 på en huvudled (3 kap 55§) 400 kr
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap 1 §) 400 kr
27 enligt antecknad överträdelse 400 kr

 

 

Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon
30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr
33 enligt antecknad överträdelse 1 000 kr

Parkerat fordon
34 Inom område där fordon inte får parkeras 400 kr
35 På plats där fordon inte får parkeras 400 kr
38 Längre än tillåten tid 300 kr
42 Enligt antecknad överträdelse 400 kr

Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark

Följande kontrollavgifter för felaktig parkering på privat mark gäller i Vara kommun.

Inom område med förbud att parkera (tomtmark) 400 kr
På plats med förbud att parkera (P-förbud) 400 kr
På plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad 1 000 kr

Historik

Denna taxa ersätter följande författning:

– ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021” antagen av kommunfullmäktige 2020-11-30 § 116

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276), i lokala trafikföreskrifter, samt kontrollavgift vid felaktig parkering på privat mark

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 116
Gäller från och med 1 januari 2021.

 

Kopieringstaxa

Kopieringstaxa 2021, antagen av KF 2021-06-21, § 74

Kopieringstaxa 2021

Gäller från och med 17 juli 2021.
Beslutsinstans är kommunfullmäktige
Fastställd 21 juni 2021, § 74
Typ av dokument: taxa
Diarienummer KS 2021/71
Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen
Datum för revidering: –
Dokumentansvarig är kanslichef

Innehållsförteckning

 • Avgift för fysisk kopia
 • Avgift för digital kopia
 • Avgift för utskrift av ljud- eller bildupptagning samt avskrift
 • Kostnader för lagringsmedium och försändelse
 • Förskottsbetalning
 • Avgiftsfrihet
 • Undantag

Samtliga nämnder och majoritetsägda bolag (nedan ”myndigheten”) inom Vara kommun ska tillämpa denna taxa då de efter begäran lämnar ut kopior, avskrifter eller utskrifter av allmänna handlingar.

Avgift för fysisk kopia

1 §

Vid begäran om att få en fysisk kopia (på papper) av allmänna handlingar ska den som begärt ut handlingarna betala för dem om antalet sidor är tio eller fler. Avgiften för tio sidor är 50 kronor och därefter kostar varje sida 2 kronor. För varje A-format under A4 ska avgiften fördubblas.

Avgiften utgår per sida och inte per pappersark.

Avgift för digital kopia

2 §

Vid begäran om att få en digital kopia av digitala handlingar som myndigheten bedömer kan och bör expedieras digitalt (via exempelvis e-post eller på ett USB-minne) ska den som begärt ut handlingarna betala för dem om antalet filer är tio eller fler. Avgiften för tio filer är 125 kronor och därefter kostar varje fil 5 kronor.

Om begäran avser att få fysiska handlingar expedierade digitalt, så att handlingarna måste skannas först, tillkommer en avgift baserad på antalet inskannade sidor om antalet sidor som ska skannas är tio eller fler. Avgiften för tio sidor är 50 kronor och därefter kostar varje sida 2 kronor.

Avgift för utskrift av ljud- eller bildupptagning samt avskrift

3 §

Utskrift (transkribering) av ljud- eller bildupptagning debiteras för nedlagd arbetstid med 150 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Detsamma gäller för avskrifter av allmän handling. Med avskrift menas att en anställd skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskriften.

Kostnader för lagringsmedium och försändelse

4 §

Om utlämnande av digitala kopior enligt 2 paragrafen görs på ett lagringsmedium, exempelvis USB-minne, tillkommer faktisk kostnad för lagringsmediet. Av säkerhetsskäl får lagringsmedium inte återanvändas.

Vid begäran om att få handlingarna skickade till sig, tillkommer kostnader för försändelsen (som exempelvis porto och postförskott) med faktisk kostnad, under förutsättning att begäran inte är avgiftsfri.

Förskottsbetalning

5 §

Myndigheten får i ett enskilt fall besluta att avgiften ska betalas helt eller delvis i förväg innan handlingarna lämnas ut.

Avgiftsfrihet

6 §

I nedanstående fall ska inte någon avgift tas ut:

 • Vid begäran från stat, region, kommun, kommunalförbund samt hel- eller delägda kommunala bolag.
 • Vid begäran från den som är part eller sakägare i ett mål eller ärende.
 • Vid begäran om registerutdrag från enskild enligt Artikel 12 i Dataskyddsförordningen.
 • Vid fullgörande av ett avtal/en överenskommelse med enskild aktör.
 • I övrigt när det finns särskilda skäl.

Avgiftsfriheten gäller för en (1) kopia av den aktuella handlingen.

Undantag

7 §

För att undvika att behöva betala för kopiorna kan någon ständigt återkomma med ”småbeställningar”, det vill säga färre än 10 sidor, när beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang.

I dessa fall kan vid varje beställning 50 kronor tas ut redan från och med den första sidan till och med den tionde och därefter med 2 kronor per sida.

Livsmedelstaxa

Livsmedelstaxa från och med 2020-01-01

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- lagstiftningen

Antagen av kommunfullmäktige 24 februari 2020 § 4

Innehållsförteckning

 • Inledande bestämmelser
 • Timavgift
 • Avgift för registrering
 • Årlig kontrollavgift
 • Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
 • Nedsättning efter höjning av avgift
 • Avgift exportkontroll
 • Avgift importkontroll
 • Avgiftens erläggande och verkställighet
 • Överklaganden
 • Ikraftträdande

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Vara kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2016:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

 1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument1, och
 2. Snus och tuggtobak.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för

 1. Registrering av anläggning
 2. Årlig offentlig kontroll
 3. Uppföljande kontroll som inte var planerad
 4. Utredning av klagomål
 5. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg
 6. Importkontroll
 7. Offentlig kontroll i övrigt

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 §

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa tas en timavgift ut. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 §

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 §

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen ((2006:804) ska en fast årlig avgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

8 §

Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval ab nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

10 §

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 §

Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Nedsättning eller höjning av avgift

12 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

13 §

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift för importkontroll

14 §

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och EU- bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys.

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vara kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i avgiftsbeslutet eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut att anta den vinner laga kraft.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas tidigare beslutad taxa fram till och med den 31 december 2019. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under denna period.

 

Bilaga 1

Riskmodul

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

Riskklass

Kontrolltid (timmar)

126
220
314
410
56
64
72
81

 

Orsak till kontrollbehov vid anläggningen

Verksamhetens storlek

Kontrolltid (timmar)

Utformar märkning men märker/förpackar inte livsmedelOberoende24
Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedela - mycket stor
b - stor
8
c- - mellan
d - liten
6
e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)
g - ytterst liten
2
Utformar inte märkning men märket/förpackar livsmedela - mycket stor
b - stor
4
c - mellan
d - liten
3
e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)
g - ytterst liten
1
Utformar presentatio men märker/förpacka inte livsmedelOberoende 1
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedelOberoende0

 

Erfarenhetsklass

A

B

C

Tidsfaktor0,511,5

 

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark gäller från och med 2022-01-01

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark gäller från och med 1 januari 2023

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Gäller från och med 1 januari 2023

Antagen av kommunfullmäktige 12 december 2022 § 125

Innehållsförteckning

 • Reglernas innehåll och tillämpningsområde
 • Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark
 • Taxa
 • Torghandel
 • Innehavarens upplysningsskyldighet
 • Renhållning och återställande
 • Markvärme
 • Överträdelse av föreskrift
 • Historik

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Reglernas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Dessa regler gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §

Reglerna gällande torghandel är tillämpliga på östra delen av Stora torget i Vara inklusive angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i Vedum, som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Vid större evenemang kan andra områden upplåtas.

3 §

Torghandel ska anmälas till kommunens torghandelsansvarig, enligt § 11. Övrig användande av offentlig plats kräver tillstånd, vilket söks hos Polisen. Polisen begär yttrande från kommunen enligt ordningslagen.

4 §

Tekniska nämnden ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. Tekniska nämnden får även besluta om ändring av §§ 11 – 20, så länge ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

5 §

Tekniska nämnden får besluta om undantag från reglerna i det enskilda fallet, om det föreligger särskilda skäl och det sker i enlighet med likställighetsprincipen.

Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark

6 §

För användning av kommunägd allmän platsmark har kommunen rätt att ta ut avgift enligt § 7.

7 §

Taxa

 1. Avgiften baseras på den upplåtna ytans storlek och upplåtelsens längd. Vid flera upplåtelser under ett år till en privatperson eller företag uppsummeras antalet upplåtelsedagar, som underlag för avgiftsberäkning enligt nedan.
 2. Upplåtelser 0 – 30 dagar är avgiftsfria.
 3. För upplåtelser 30 – 90 dagar debiteras ett belopp på 20 kr/kvm, dock minst 200 kr.
 4. För upplåtelser längre än 90 dagar debiteras 20 kr/kvm, dock minst 200 kr, plus 20 kr/kvm för varje påbörjad 30-dagarsperiod utöver de första 90 dagarna.
 5. Avgift för infrastruktur som el och vatten debiteras enligt självkostnadsprincip.
 6. Upplåtelser för trottoarpratare, varuexponering och motsvarande, vilka uppställts i anslutning till affärslokal i enlighet med Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter, är avgiftsfria.
 7. Förvaltningen får reducera avgiften, i motsvarande grad som extra yta tagits i anspråk, utöver den yta som sökande behöver för genomförande av sitt ärende, för främjande av allmänhetens säkerhet. Detta ska tillämpas restriktivt, företrädesvis vid upplåtelser i nära anslutning till skolor, förskolor eller där barn i större omfattning rör sig

8 §

Taxan äger inte tillämpning på markupplåtelse som regleras av gällande separata avtal.

9 §

Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.

10 §

Avgift ska betalas mot faktura.

Torghandel

11 §

Gällande torghandel finns det både fasta och tillfälliga saluplatser.

 1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år. Innehavaren av fast plats ska i god tid före upplåtelsens slut anmäla om handeln ska fortsätta.
 2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torghandelsansvarig.
 3. Evenemang måste anmälas till torghandelsansvarig minst fyra veckor före dagen för evenemanget

12 §

Vid fördelningen av saluplatser gäller följande:

 1. Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna av torghandelsansvarig i den ordning som de anmält sig.
 2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående torsdag.
 3. Om tillgången på platser medger kan flera intill varandra liggande platser upplåtas till samma person.
 4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före kl. 09.00 och inte gjort anmälan till torghandelsansvarig om att platsen senare under dagen kommer att användas, har torghandelsansvarig rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats.
 5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 6. När torgplatser vid speciella tillfällen/evenemang behöver nyttjas för annan verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ plats.
 7. För fasta torghandlare, som har upplåtelser bokade längre än 100 dagar per år, ingår plats vid högst fyra evenemang, såsom Jordgubbens dag, vår- och höstmarknad. Ordinarie plats kan inte garanteras vid dessa evenemang. Information om datum för evenemang och eventuell ändrad placering meddelas från kommunen senast två veckor före evenemanget.
 8. För att erhålla fast saluplats ska vederbörande försäljare ha hyrt tillfällig saluplats på torget minst 20 gånger under föregående år, eller haft fast plats föregående år.

13 §

Torghandel får pågå måndag till fredag klockan 7.00 till 19.00 och lördag klockan 7.00 till midnatt.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Om ett evenemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta gäller i stället att torghandeln får pågå till dess evenemanget avslutas.

14 §

På torgplatsen får torgvagnar uppställas från måndag klockan 7.00 till lördag midnatt. Övrig tid ska torgvagnar bortforslas från torget.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljnings­platsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs torghandels­ansvarigs tillstånd.

15 §

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedels­förordningen (2006:813), samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Vid hantering av livsmedel krävs tillgång till vattendunk med kran, tvål och handsprit för att en god handhygien ska kunna upprätthållas.

Om det är livsmedel (bröd, sylt, eller dylikt) du tillverkar och säljer själv ska det finnas en förteckning som talar om vad det innehåller.

16 §

Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehavarens upplysningsskyldighet

17 §

Uppställd utrustning såsom salustånd, byggställning eller motsvarande ska vara tydligt märkt med innehavarens (näringsidkarens) namn, postadress och telefonnummer.

Renhållning och återställande

18 §

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Vid torghandel gäller att innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort det.

19 §

Vid all upplåtelse av allmän platsmark gäller att nyttjaren ska återställa marken till samma skick som den var i före upplåtelsen.

Besiktning före och efter ianspråktagandet ska ske på sökandens bekostnad.

Markvärme

20 §

Allmän platsmark ska inte upplåtas långsiktigt för privata ändamål såsom utvinning av markvärme (bergvärme/jordvärme).

Överträdelse av föreskrift

21 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Historik

Denna kommunala författning ersätter tidigare författning:

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark, gäller från och med 1 januari 2022, som antogs av kommunfullmäktige 29 november 2021 § 163.

Sotningstaxa

Sotningstaxa

Bidrag till lokalhyror för pensionärsföreningar

Lokalhyror – bidrag till pensionärsföreningar

Bidrag till lokalhyror för pensionärsföreningar

Fastställt av Socialnämnden 26 januari 1999 § 15

Bidrag till lokalhyror, pensionärsföreningar

Pensionärsföreningar får lokalhyran vid medlemsmöten betald i den mån äldreomsorgens lokaler är
otillräckliga.

Priser och avgifter på Vara Badhus, Nästegårdsbadet och Vara Utomhusbad

Priser och avgifter – Vara Badhus Nästegårdsbadet Vara Utomhusbad

Priser och avgifter på Vara Badhus, Nästegårdsbadet och Vara Utomhusbad

De kommunala badhusen och utomhusbaden är en del av bildningsnämndens ansvar. Bland dessa ingår Vara Badhus, Nästegårdsbadet samt Vara Utomhusbad.

Enligt nämndens reglemente (KF 2010-12-20 § 23) 5 § har bildningsnämnden själv rätt att besluta om taxor för bad.

Fritidschef ansvarar för dokumentet och tar fram förslag på ändringar till bildningsnämnden.

Detta dokument gäller tills vidare.

Entréavgifter och motionssim Vara Badhus

 

Ett besök

12-kort

Årskort

Barn 0-2 årGratis
Barn 3-11 år40 kr350 kr1 000 kr
Ungdom 12-17 år60 kr550 kr1 700 kr
Pensionär60 kr550 kr1 700 kr
Studerande60 kr550 kr1 700 kr
Endast motionssim60 kr550 kr1 700 kr
Vuxen upplevelsebad80 kr750 kr2 300 kr
Familj (2 vuxna+2 barn/ungdom, 30 kr/ytterligare barn210 kr

Relaxavdelningen Vara Badhus

 

Ett besök

12-kort

Årskort

Relax fr. 18 år110 kr1 100 kr
Relax Barn 3-11 år*40 kr
Relax Ungdom 12-17 år60 kr
Relax + upplevelsebad fr. 18 år150 kr1 500 kr1 500 kr
Relax+upplevelsebad Barn 3-11 år*60 kr
Relax + upplevelsebad Ungdom 12-17 år100 kr

Hyrespriser Vara Badhus

Hyra

Pris

Hyra hela badet (allt utom relax)4 000 kr/timme
Hyra relaxavdelningen2 000 kr/timme
Hyra endast upplevelsebad max 50 st. (ej relax, undervisningsbassäng eller motionsbassäng2 000 kr/timme
Hyra undervisningsbassängen800 kr/tim rabatt vid fler bokningar
Hyra föreningar för träning40 kr/bana
Hyra förening för tävling, simskola100 kr/bana och timme
Hyra simbana föreningar, skolor för andra kommuner159 kr/bana och timme
Avgift simskola500 kr/kurs
Avgift babysim700 kr/kurs
Hyra badkläder/handduk20 kr/st

Hyra undervisningsbassängen/varmbassängen

Antal gånger

Pris

1-5 ggr800 kr/tim
6-10 ggr700 kr/tim
11-15 ggr600 kr/tim
16-20 ggr500 kr/tim
21 ggr-400 kr/tim

Entréavgifter Nästegårdsbadet

Ett besök

12-kort

Årskort

Barn 0-2 årGratis
Barn 3-11 år30 kr275 kr800 kr
Ungdom 12-17 år35 kr325 kr975 kr
Vuxen 18 år - 45 kr425 kr1 300 kr
Pensionär35 kr325 kr975 kr
Studerande 35 kr325 kr975 kr
Familj 2 vuxna - 2 barn +25 kr/ytterligare barn120 kr

Pristillägg för personer som har ett 12-kort eller årskort i Kvänum men som bada på Vara Badhus

 

Tilläggskostnad

Barn 0-2 årGratis
Barn 3-11 år10 kr/bad
Ungdom 12-17 år25 kr/bad
Vuxen 18 år - 35 kr/bad
Pensionär25 kr/bad
Studerande25 kr/bad
Endast motionssim15 kr/bad

Hyrespriser Nästegårdsbadet

Hyra

Pris

Hyra hela badet 1-9 ggr500 kr/tim
Hyra hela badet 10 ggr <400 kr/tim

Vara Utomhusbad – Entréavgifter

 

Ett besök

Säsongskort

Barn 0-2 år0 kr
Barn 3-11 år0 kr
Ungdom, född 2002 eller senare0 kr
Pensionär60 kr
Studerande60 kr
Vuxen70 kr500 kr

Vara Utomhusbad – Hyrespriser

Fritidschef har rätt att besluta om villkor och priser för uthyrning vid enstaka tillfällen.

Taxa för alkohollagen, tobakslagen, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter

Taxa-alkohollagen, tobakslagen m.m

Taxa för

 • Alkohollagen

 • Tobakslagen

 • Lagen om handel med receptfria läkemedel

 • Lagen om elektroniska cigaretter

Antagen av kommunfullmäktige 27 november 2017, gäller från och med 1 januari 2018 och tills vidare.

Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohollagen
 • Tillsynsavgifter för detaljhandel/servering av folköl, försäljning av tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter.

Inledning

I Vara kommun svarar miljö- och byggnadsnämnden för prövning och tillsyn av
ärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).

Enligt alkohollagens 8 kap. 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av
ansökan om serveringstillstånd. Avgift får även tas ut för tillsyn utifrån
alkohollagens 9 kap. och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med
eller servering av folköl. Enligt 23 § lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel får kommunen för sin kontroll ta ut en avgift av den som bedriver
detaljhandel. Motsvarande bestämmelse finns även i 19 b § tobakslagens § och i 46
§ lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohollagen

Översyn av nedan avgifter ska ske vart tredje år enligt Konsumentprisindex med basår 2016. Avrundning ska ske till närmaste hundratal.

 

Stadigvarande serveringstillstånd

Kostnad

Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap Paustillstånd 8 000 kr 5 000 kr
Paustillstånd

5 000 kr
Ändringar i tillståndet stadigvarande (1) 3 500 kr
Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (2)600 kr
Provsmakning vid tillverkning6 000 kr
Tillstånd för konkursförvaltare (max tre månader) 3 000 kr
Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/bolagsändring4 500 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme 4 000 kr

 

 1. T ex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta
 2. T ex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta

Tillfälliga serveringstillstånd

Kostnad

Servering till allmänheten längre än tre dagar
6 500 kr
Servering till allmänheten upp till tre dagar 5 500 kr
Slutna sällskap 800 kr
Slutna sällskap sammanhängande
dagar Paustillstånd upp till tre månader
100 kr
Paustillstånd upp till tre månader 1 000 kr
Provsmakning vid arrangemang4 000 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme upp till en månad 1 000 kr

 

 1. Till summan adderas 100 kr för varje extra dag som tillståndet ska gälla förutom den första dagen

Övrigt

Kostnad

Kunskapsprov (ingår möjlighet till två omprov) 1 500 kr

 

 

Grundavgift tillsyn årligen (1) - grupp

Kostnad

Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl. 22.00
2 500 kr
Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 4 000 kr
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.005 000 kr
Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 6 000 kr

 

 

Tillsynsavgift baserad på årlig omsättning

 
1-50 000 kr750 kr
50 001 - 100 000 kr1 500 kr
100 001 - 250 000 kr3 000 kr
250 001 - 500 000 kr6 000 kr
500 001 - 1 000 000 kr8 000 kr
1 000 001 - 5 000 000 kr12 000 kr
5 000 001 - 10 000 000 kr13 000 kr
10 000 001 kr och över14 000 kr

 

 

Tillsynsavgifter för försäljning av tobak, detaljhandel/servering av folköl, receptfria läkemedel och E-cigaretter

 

Årlig avgift (!)

Folköl 1 500 kr
Tobak 1 500 kr
Receptfria läkemedel
E-cigaretter
1 500 kr
E-cigaretter 2 kategorier1 500 kr
2 kategorier 3 000 kr
3 kategorier4 500 kr
4 kategorier6 000 kr

 

 

 1. Den årliga grundavgiften och tillsynsavgiften ska debiteras en gång per år i förskott för varje försäljnings-/serveringsställe

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer verksamhetsbidrag till organisationer

Riktlinjer verksamhetsbidrag till organisationer

Riktlinjer för verksamhetsbidrag till organisationer

Bakgrund

Socialnämnden betalar årligen ut verksamhetsbidrag till ett antal organisationer.

Handikapporganisationer

Verksamhetsbidrag betalas ut i enlighet med de bidragsregler som framgår av Vara kommuns författningssamling, avsnitt Handikapporganisationer.

Vidare tillämpas, sedan 1998, nedanstående principer för bidragets belopp:

Lokala organisationer:

Vara, Vara-Essunga, Grästorp

Grundbidrag:

1 700 kronor

Medlembidrag:

20 kronor per medlem i Vara kommun.

____________________

Regionala organisationer:

Skaraborg eller delar av Skaraborg

Grundbidrag:

850 kronor

Medlemsbidrag:

20 kronor per medlem från Vara kommun

____________________

Rikstäckande organisationer:

50 kronor per medlem från Vara kommun.

____________________

Övriga organisationer

För övriga organisationer gäller vad som ovan sagts om handikapporganisationer.

En fjärde princip tillämpas om socialnämnden bedömer att en organisations verksamhet är till omfattande nytta för kommunens invånare och ovannämnda beräkningsprinciper inte är tillämpbara. I sådant fall kan nämnden besluta om bidrag 0,40 kronor per invånare i Vara kommun.

Organisationens verksamhet har tydlig anknytning till en eller flera av socialnämndens egna verksamhetsområden. Ett betydande antal av kommunens invånare får insatser eller hjälp av organisationen som också ska kunna påvisa verksamhetens kontinuitet över tid.

Ansökningar och beslut

Ansökan om bidrag ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 1/12. Ansökningar om bidrag som kommit in senare beviljas endast i undantagsfall.

Då verksamhetsbidraget är likställigt med en gåva från socialnämnden går ett avslagsbeslut på ansökan inte att överklaga.

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut om att bifalla eller avslå ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer vid första ansökningstillfället.

För organisation som får bifall till ansökan beslutar socialnämnden på vilken av de fyra ovannämnda principerna verksamhetsbidraget grundas.

För organisation som beviljats verksamhetsbidrag av socialnämnden handläggs fortsättningsvis den årliga ansökan av socialförvaltningen.

Bedömer socialnämnden att organisationen och dess verksamhet visat bristande seriositet saknas grund för att bevilja ansökan. Detta gäller vidare för organisationer vars verksamhet uteslutande anses vända sig till personer utanför kommunen.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med bilagor

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxebilaga 1 Avgift för prövning av ansökan anmälan och viss tillsyn eller enligt faktisk tid

Taxebilaga 2 Fasta årliga avgifter för tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter

Taxebilaga 3 Avgift för tillsyn på verksamheter som ej är anmälnings- eller tillståndspliktiga

 

Taxa avseende bygg-, plan- och kartverksamhet

Taxa för bygg- plan- och kartverksamheten

Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2019 § 12.

Taxa för nybyggnadskarta reviderad av kommunfullmäktige 20 december 2021 § 135

Taxa för barnomsorg

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg (taxa för barnomsorg)

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Antagen av kommunfullmäktige 25 september 2017 § 71

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska
socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det.

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning i Vara kommun

Avgift per timme (exkl moms);  0,8 % av gällande prisbasbelopp

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen SFS 2018396 , antagna av KF 2022-11-28, § 90

Taxa för tillsyn gällande lagen om foder och animaliska biprodukter

Taxa för tillsyn gällande lagen om foder och animaliska biprodukter

Taxa för tillsyn gällande lagen om foder och animaliska biprodukter

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 89, gäller från och med 1 januari 2023.

Med stöd av Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006:1165) § 6 har kommunfullmäktige i Vara kommun beslutat att fastställa taxa för den offentliga kontrollen av foder och animaliska biprodukter.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Vara kommuns kostnader för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för

 1. Handläggning och kontroll enligt 17 § i denna taxa.
 2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig offentlig kontroll.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

Handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt EU-bestämmelser som kompletteras av lagarna.

4 §

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften för 2022, 1 050 kronor per timme. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Årlig kontrollavgift/besöksavgift

6 §

För normal offentlig kontroll av en anläggning för foder eller animaliska biprodukter ska en årlig avgift tas ut enligt 3 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter enligt taxans 17 §.

7 §

Av 10 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att den årliga avgiften ska betalas med avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

8 §

Fast besöksavgift ska betalas vid kontrollbesök enligt taxans 17 §.

9 §

Av 4 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att den årliga kontroll-/besöksavgiften ska betalas av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.

Avgift för extra offentlig kontroll

10 §

Bristande efterlevnad medför avgift för extra offentlig kontroll och går utöver den normala kontrollverksamheten. Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover, enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll.

11 §

Av 13 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

Nedsättning av avgift

12 §

Av 11 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får kontrollmyndigheten sätta ner eller efterskänka avgiften.

Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 4 § i denna taxa.

Indexuppräkning

13 §

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa fastställd timtaxa med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida i oktober månad.

Avgiftens erläggande med mera

14 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vara kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor med mera

15 §

Av 33 § Lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

16 §

Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunala nämndbeslut om avgift hos länsstyrelsen.

Avgifter

17 §

I de fall handläggnings-/tillsynstiden inte täcks av grundavgiften ska timavgift betalas för den faktiskt nedlagda tiden.

Grundavgift

ÅtgärdAvgift
Nedgrävning av animaliska biprodukter (häst)2 tim
Utlämnande och transport av matavfall2 tim
Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning2 tim
Befattning med naturgödsel i primärproduktionen2 tim

Kontrollavgift

ÅtgärdAvgift
Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen (kadaverhantering)Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften
För extra kontroll debiteras timtaxa
Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionenÅrlig kontrollavgift
3 tim i samband med årligt planerat besök.
Vid planerat miljötillsynsbesök ingår avgiften i miljötillsynsavgiften.
För extra kontroll debiteras timtaxa
Användning av organiska gödslingsmedel Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften.
För extra kontroll debiteras timtaxa

 

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator parker med mera

Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator parker med mera, gäller från 1 november 2020 och tills vidare

Taxa för återställningsarbeten, gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare

Återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker med mera

Antagna av kommunfullmäktige 12 deceber 2022 § 126.

Prislistan gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare. Återställningsarbetet gäller komplett återställande av körbanor och gångbanor. Mängder avrundas till närmaste högre heltal. Övriga arbeten debiteras enligt löpande räkning eller fast pris.

Arbete

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Asfaltbeläggning Typ A, m25205:-/styck1041:-836:-
Asfaltbeläggning Typ B, m23315:-/styck663:-488:-
Asfaltbeläggning Typ C, m22910:-/styck582:-407:-

Asfaltsarbeten upp till 5 m2, debiteras som 5 m2 enligt taxan för 6-50 m2.

Arbete

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Enhet1-5 enh6-10 enh11-50 enh51- enh
kr/enh kr/enh kr/enh kr/enh kr/enh
Smågatsten m22828:- *1834:- *1399:- * 1215:- *
Storgatsten m2
4990:- * 4547:- * 3844:- *3356:- *
Nubbsten 5-7 cm m2
2968:- *2010:- *1476:- *1366:- *
Gångbanor, betongplattor m21625:- *1522:- *923:- * 869:- *
Gångbanor, SF-sten, m22353:- *2225:- * 1520:- *1455:- *
Granitkantsten, sättning m1733:- *1586:- *728:- * 665:- *
Betongkantsten, sättning m 969:-876:- 714:-633:-
Bottensten m822:- *731:- *618:- * 539:- *
Ramsten m1867:- *1642:- * 1269:- * 1074:- *
Bruksgräs klass 1, m2110:-110:-110:-83:-
Bruksgräs klass 2, m2
61:-61:-61:-55:-

* Tillkommer etableringskostnad 2 112 kronor per återställningsadress/beställning

Taxan för asfaltsbeläggningar inkluderar ersättning för fördyrat underhåll. Tekniska förvaltningen har möjlighet att reducera denna ersättning, i de fall där arbeten inte bedöms medföra framtida fördyrat underhåll, eller då beläggningen före arbetena var i dåligt skick.

 

 

Taxa för lotteri

Taxa för registreringslotterier

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa) 2023

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa 2023

Taxor och regler för bokning av idrottshallar i Vara kommun

Taxor och regler för bokning av idrottshallar i Vara kommun

Tillämpningsföreskrifter ÄO och OF avgifter 2020

Tillämpningsföreskrifter ÄO och OF avgifter 2020

Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Timfaktorer för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Gäller från och med 2021-01-01

Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-22 § 63

Taxa:
Taxa för livsmedelskontroll

Timfaktor:

1 100 kronor

__________

Taxa:
Taxa för oplanerad kontroll samt registrering inom livsmedelsområdet

Timfaktor:
1 050 kronor.

__________

Taxa:
Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Timfaktor:
1 050 kronor

__________

Taxa:
Taxa gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning

Timfaktor:
1050 kronor

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Gäller från och med 1 januari 2017

Fastställd av kommunfullmäktige 28 november 2016 § 89

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen.

Gällande taxa innanför verksamhetsområde för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning kallas nedan för VA-taxa.

De allmänna principerna listade nedan ska gälla i Vara kommun vid anslutning av fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

För anslutning av enskild fastighet eller VA-förening debiteras

 • en servisavgift som tas ut i de fall som servisledningar upprättas,
 • en avgift för upprättande av förbindelsepunkt samt,
 • en avgift per ansluten fastighet som baseras på lägenhetsavgiften.

Avgifternas storlek baseras på gällande VA-taxa vid anslutningstillfället, § 5-6 och § 8.

Fastighetsägaren eller VA-föreningen bekostar mätning av förbrukat vatten, i enlighet med de allmänna principerna nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften debiteras enligt kommunens vid varje tillfälle gällande VAtaxa, § 14.

En enskild fastighet ansluts via avtal med VA-huvudmannen och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa.

En VA-förening betraktas som ett flerbostadshus med en förbindelsepunkt mot kommunens vatten- och avloppsnät och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa för bebyggd fastighet med flera lägenheter. Om det
finns flera bostäder inom en fastighet så debiteras varje bostad en lägenhetsavgift.

En förutsättning är att föreningen är en juridisk person med ansvar för föreningens ekonomi.

Allmänna principer för anslutning utanför
verksamhetsområde

 • Huvudmannen bestämmer vilka villkor som gäller för anslutning.
  Huvudmannen är inte skyldig att ge tillstånd till anslutning.
 • Godkänt återströmningsskydd är ett krav, för att skydda dricksvattnet från smittor som kan spridas via ledningsnätet.
 • Skriftligt avtal tecknas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare utanför verksamhetsområde. I avtalet anges att kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska följas och att brukningsavgifter i VA-taxan ska följas.
 • Då VA-föreningar ansluter sig ingår det i avtalet att informera huvudmannen om framtida tillkommande fastigheter i föreningen och att betala avgifter för dessa till huvudmannen.
 • Huvudmannen ska alltid ha täckning för den faktiska kostnaden att upprätta en förbindelsepunkt.
 • Huvudmannens leveransskyldighet efter ingånget avtal gäller för hushållsförbrukning i första hand. Vatten- och avloppsanslutningar ges inte till djurhållning eller industri om inte särskild utredning visar att detta kan ske utan olägenhet för huvudmannen. Vid vattenbrist måste
  vatten till djurhållning och industri kunna kopplas ifrån.
 • För anslutning av en VA-förening krävs alltid mätarbrunn för dricksvatten. Enskilda fastigheter som ansluts kan ha vattenmätare i byggnaden. Servisledningens längd mellan fastighetens förbindelsepunkt och vattenmätare får inte överstiga 100 meter. Vid behov av längre servisledning än 100 meter krävs att en vattenmätarbrunn anläggs intill förbindelsepunkten. Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren.
 • Drifttidsmätare krävs på avloppspumpstationer, för att säkerställa att inget ovidkommande vatten tillförs ledningsnätet.

Historik

Denna kommunala författning ersätter författningen ”Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde, Gäller från och med 2015-01-
01, Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 65/14:2”.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.