Dokument tillhörande barn och utbildning

Mer information om barn och utbildning finns här.

Skolskjutsbestämmelser - Förskoleklass och grundskola

Skolskjutsbestämmelser

Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 § 99

Innehållsförteckning

 • Definitioner
 • Avstånd
 • Form av skolskjuts
 • Restid
 • Tidtabeller
 • Självskjuts
 • Ramscheman
 • Extra skolskjuts
 • Trafikfarlig väg
 • Val av skola
 • Elever med skolbarnsomsorg
 • Elever med busskort
 • Information av busschaufför/utrymnings-övning
 • Ansvar
 • Ordningsregler
 • Kontroll och uppföljning av skolskjutsavtal
 • Besvärshänvisning

Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola och särskola regleras i Skollagen och därutöver finns Skolskjutsförordningen. Till detta kommer kommunalt fastställda regler. För elever i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet att anordna skolskjuts men i Vara kommun ges dessa elever rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som övriga elever.

För elev som är folkbokförd i Vara kommun och inskriven i förskoleklass/
grundskola eller särskola anordnar kommunen resor till och från den skola som eleven hänvisas till.

Definifioner

Med skola avses F-9 enheter.

Med elev avses barn inom förskoleklass t o m år 9.

Med skolskjuts avses resa till och från skola, ej resor som görs under
dagen som studieresor, idrottsdagar etc. Skolskjuts erbjuds i form av
upphandlad skolskjuts, kollektivtrafik, taxi eller självskjuts. Skolskjutsansvarig
svarar för planering av skolskjutsar och väljer den form
som är den för kommunen förmånligaste formen för skolskjuts och de
speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

Med skolväg avses kortaste väg (kan vara bil, cykel, gångväg) till den
skola dit eleven hänvisas

Med hållplatsavstånd avses avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen.

Med självskjuts avses skjuts med föräldrar eller annan anhörig/bekant.

Med väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan
och första lektionens början, dels tiden från sista lektionens slut till
skolskjutsens avgång från skolan.

Med växelvis boende avses att elev bor på två adresser, regelbundet,
halva tiden vardera hos vårdnadshavarna. De båda adresserna ska vara
vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser varav den ena är elevens.
Båda adresserna ska vara i Vara kommun. Det växelvisa boendet ska
vara förordnat i domstol eller fastställt i ett godkänt avtal eller på annat
sätt intygat.

Elever boende i ett bostadsområde/tätort kan behandlas lika vad gäller
rätten till skolskjuts. Gångavstånd resp. hållplatsavstånd kan därvid för
de längst bort boende överstiga nedan angivna avstånd.

Elev som inte är skjutsberättigad kan medfölja tur utan kostnad (inte
linjetrafik) i mån av plats.

Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på väg från hemmet till skolan
eller hållplatsen. Om eleven missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret
för att eleven kommer till skolan. Efter skolan ska kommunen anses
aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavarna när elev på överenskommen
tid går från fritidshem/skola eller när elev stiger av skolskjutsen.

Avstånd

Skolskjuts anordnas i regel

 • för elever i förskoleklass med mer än 2 km skolväg
 • för elever i år 1-6 med mer än 2km skolväg
 • för elever i år 7-9 med mer än  3 km skolväg

skjuts ordnas för det som överstiger km-gränsen.

Att elev har skolväg som berättigar till skolskjuts är inte liktydigt med
att eleven hämtas vid hemmet.

Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen ska om möjligt inte
överstiga

 • för elev i förskoleklass 2 km
 • för elev i år 1-6 2 km
 • för elev i  år 7-9 3 km

Det normala är att den skjutsberättigade eleven har skjuts från påstigningsplats/
uppsamlingsplats men om det fordon (enl. avtal) som kör i
området inte kan trafikera väg fram till påstigningsplats, enl. avstånd,
ovan kan efter prövning i varje enskilt fall självskjutsersättning beviljas.

Även om avståndet till skolan understiger avståndet för skolskjuts, kan
det, i vissa fall, vara mindre lämpligt att eleven ensam förflyttar sig från
hemmet till skolan. Eftersom föräldrarna ansvarar för att eleven kommer
till skolan, förutsätts att föräldrarna i sådana fall skjutsar eller följer
eleven.

Form av skolskjuts

Skolskjuts erbjuds i form av upphandlade skolskjuts, resa med kollektivtrafik
, taxi eller i vissa fall självskjuts. Skolskjuts ordnas efter skolans
ramscheman. Kommunen väljer form av skolskjuts, i första hand fylls
den upphandlade trafiken först.

Restid

Restiden för elever bör inte överstiga 120 min per dag. Samordning av
skolskjutsar kan medföra att väntetid kan förekomma.

Tidtabeller

Elevskjutslista lämnas ut till eleven i god tid innan läsårsstart. Hållplats
och tider kan förändras under pågående läsår.

Självskjuts

Till skolskjutsberättigad elev, där svårigheter finns att bereda skolskjuts,
kan självskjutsersättning erbjudas. Förälder/anhörig skjutsar i dessa fall
eleven till/från hållplats eller skola.

Ramscheman

Skolskjuts anordnas enligt skolans ramschema. Det kan medföra väntetider.

Skolor med samordnad skjutsning ska, så långt det är möjligt, anpassa
tiderna/scheman till skolskjutsningen. Detta för att skolskjutsningen
ska vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Vid skjutsning som berör flera skolor, ska samordning ske mellan de
olika skolorna.

Extra skolskjuts

Extra skolskjuts kan anordnas för

 • elev med funktionsnedsättning där behov av skolskjuts är uppenbart
  och varaktigt
 • elev som genomgått operation eller som lider av sjukdom där behovet
  av skolskjuts är styrkt genom intyg. Resor vid olycksfall täcks genom
  egen försäkring eller kommunens försäkring
 • elev, som av elevhälsan, bedöms vara i behov av skolskjuts. Skolskjuts
  medges inte till förälder folkbokförd i annan kommun.
 • skjuts vid växelvis boende söks för varje läsår. Skjuts medges enligt
  definitionen ovan. Där boendet ligger utanför skolans upptagningsområde
  kan det medföra lite längre restid/byte av fordon. Om förändring
  betr. boende sker under pågående läsår ska skolskjutsansvarig
  meddelas.

Trafikfarlig väg

E-20 och väg 47 bedöms som ”trafikfarlig väg” ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Elev år F-6 ska ej behöva korsa eller gå längs dessa vägar
utan hjälp av vuxen.

Val av skola

Elev, som väljer skola belägen utanför sitt upptagningsområde men
inom kommunen eller friskola inom kommunen är inte skolskjutsberättigad
men kan erbjudas skolskjuts om det kan ske utan ekonomisk eller
organisatorisk svårighet.

Samma regel gäller om eleven flyttar inom kommunen och väljer att gå
kvar.

Elever med skolbarnsomsorg

Skolskjuts medges inte mellan hem och skolbarnsomsorg.

Elev inskriven i skolbarnomsorg alla eller några dagar i veckan ombeds
lämna information till skolskjutsansvarig med ev. schema. Vid behov
enstaka dagar utöver schema medges skolskjuts om det är möjligt utan
förändringar i tur.

Elever med busskort

Elev, som på grund av byte av adress, flyttar från kommunen o.s.v, ej
längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna busskort till skolan.

Skadat busskort/kort som inte fungerar utbytes gratis enligt Västtrafiks
regler (hänvisas till skolexpeditionen) Elev, som tappar bort/blir bestulen
på busskort, anmäler detta till skolexpeditionen. Förlorat kort spärras.
En administrationskostnad tas ut för ersättningkort.

Information av busschaufför/utrymningsövning

Enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter ska särskild genomgång hållas
med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången
bör omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid
på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet.
Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande
i samband med eventuell olycka. Enligt avtal sköts detta av respektive
skolskjutsentreprenör. Skolskjutsansvarig gör i början av nytt
läsår tillsammans med entreprenör och skola upp en plan för genomförandet.

Ansvar

Elevens väg till skolan är ett delat ansvar.

Föräldrar – ansvarar för att eleven kommer till/från påstigningsplats
och till dess att eleven kommer på bussen. Föräldrarna förutsätts svara
för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert
sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller
påstigningsplats under så lång tid till dess att barnet klarar att gå på egen
hand. Föräldrar ansvarar också för att eleven följer ordningsregler.

Entreprenör – ansvarar för elevens av/påstigning. Ansvarar för eleven
under transporten.

Skola – ansvarar för eleven när hon/han kommer till skolan. Ansvarar
för eleven när hon/han väntar på fordonet före hemresa och ansvarar
för att eleven kommer på fordonet hem.

Ordningsregler

De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller
också i fordon och vid påstigningsplats. För allas säkerhet och trivsel
är det viktigt att ljudnivån är låg. Väskor ska förvaras under sätet eller
på avsedd hylla. Säkerhetsbälten ska användas. Vid behov tar entreprenören
kontakt med skolan som i sin tur tar kontakt med vårdnadshavare.

Kontroll och uppföljning av skolskjutsavtal

En avstämning av respektive läsårs turer/km är i förhållande till antal
km i basavtalet görs i början av varje läsår. Justering av pris sker terminsvis.
Detta redovisas löpande i samband med tertialuppföljning.

Uppföljning av krav i avtal såsom t ex extra bromskontroll, förare, bussar,
alkolås, tillbud görs enligt mall i början av varje läsår respektive lö
pande och redovisas till nämnden under hösten liksom plan för genomförande
av/genomförda utrymningsövningar för skolskjutselever.

Besvärshänvisning

Kommunens beslut angående skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrättsdomstolen enligt 28 kap. 5 § pkt Skollagen.

Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än den som
kommunen skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom
laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § Kommunallagen.

Regler för förskola och fritidshem

Regler för förskola och fritidshem

Rutin vid misstanke om användning av droger (Grundskola-Gymnasieskola)

Rutin vid misstanke om användning av droger (Grundskola-Gymnasieskola)

Rutin för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg

Rutin för tillsyn av fristående förskola fritidshem och annan pedagogisk omsorg

Taxa för barnomsorg

Dokumentet finns endast som PDF

Taxa för barnomsorg

Skolskjutsbestämmelser

Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 § 99

Innehållsförteckning

 • Definitioner
 • Avstånd
 • Form av skolskjuts
 • Restid
 • Tidtabeller
 • Självskjuts
 • Ramscheman
 • Extra skolskjuts
 • Trafikfarlig väg
 • Val av skola
 • Elever med skolbarnsomsorg
 • Elever med busskort
 • Information av busschaufför/utrymnings-övning
 • Ansvar
 • Ordningsregler
 • Kontroll och uppföljning av skolskjutsavtal
 • Besvärshänvisning

Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola och särskola regleras i Skollagen och därutöver finns Skolskjutsförordningen. Till detta kommer kommunalt fastställda regler. För elever i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet att anordna skolskjuts men i Vara kommun ges dessa elever rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som övriga elever.

För elev som är folkbokförd i Vara kommun och inskriven i förskoleklass/
grundskola eller särskola anordnar kommunen resor till och från den skola som eleven hänvisas till.

Definifioner

Med skola avses F-9 enheter.

Med elev avses barn inom förskoleklass t o m år 9.

Med skolskjuts avses resa till och från skola, ej resor som görs under
dagen som studieresor, idrottsdagar etc. Skolskjuts erbjuds i form av
upphandlad skolskjuts, kollektivtrafik, taxi eller självskjuts. Skolskjutsansvarig
svarar för planering av skolskjutsar och väljer den form
som är den för kommunen förmånligaste formen för skolskjuts och de
speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

Med skolväg avses kortaste väg (kan vara bil, cykel, gångväg) till den
skola dit eleven hänvisas

Med hållplatsavstånd avses avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen.

Med självskjuts avses skjuts med föräldrar eller annan anhörig/bekant.

Med väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan
och första lektionens början, dels tiden från sista lektionens slut till
skolskjutsens avgång från skolan.

Med växelvis boende avses att elev bor på två adresser, regelbundet,
halva tiden vardera hos vårdnadshavarna. De båda adresserna ska vara
vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser varav den ena är elevens.
Båda adresserna ska vara i Vara kommun. Det växelvisa boendet ska
vara förordnat i domstol eller fastställt i ett godkänt avtal eller på annat
sätt intygat.

Elever boende i ett bostadsområde/tätort kan behandlas lika vad gäller
rätten till skolskjuts. Gångavstånd resp. hållplatsavstånd kan därvid för
de längst bort boende överstiga nedan angivna avstånd.

Elev som inte är skjutsberättigad kan medfölja tur utan kostnad (inte
linjetrafik) i mån av plats.

Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på väg från hemmet till skolan
eller hållplatsen. Om eleven missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret
för att eleven kommer till skolan. Efter skolan ska kommunen anses
aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavarna när elev på överenskommen
tid går från fritidshem/skola eller när elev stiger av skolskjutsen.

Avstånd

Skolskjuts anordnas i regel

 • för elever i förskoleklass med mer än 2 km skolväg
 • för elever i år 1-6 med mer än 2km skolväg
 • för elever i år 7-9 med mer än  3 km skolväg

skjuts ordnas för det som överstiger km-gränsen.

Att elev har skolväg som berättigar till skolskjuts är inte liktydigt med
att eleven hämtas vid hemmet.

Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen ska om möjligt inte
överstiga

 • för elev i förskoleklass 2 km
 • för elev i år 1-6 2 km
 • för elev i  år 7-9 3 km

Det normala är att den skjutsberättigade eleven har skjuts från påstigningsplats/
uppsamlingsplats men om det fordon (enl. avtal) som kör i
området inte kan trafikera väg fram till påstigningsplats, enl. avstånd,
ovan kan efter prövning i varje enskilt fall självskjutsersättning beviljas.

Även om avståndet till skolan understiger avståndet för skolskjuts, kan
det, i vissa fall, vara mindre lämpligt att eleven ensam förflyttar sig från
hemmet till skolan. Eftersom föräldrarna ansvarar för att eleven kommer
till skolan, förutsätts att föräldrarna i sådana fall skjutsar eller följer
eleven.

Form av skolskjuts

Skolskjuts erbjuds i form av upphandlade skolskjuts, resa med kollektivtrafik
, taxi eller i vissa fall självskjuts. Skolskjuts ordnas efter skolans
ramscheman. Kommunen väljer form av skolskjuts, i första hand fylls
den upphandlade trafiken först.

Restid

Restiden för elever bör inte överstiga 120 min per dag. Samordning av
skolskjutsar kan medföra att väntetid kan förekomma.

Tidtabeller

Elevskjutslista lämnas ut till eleven i god tid innan läsårsstart. Hållplats
och tider kan förändras under pågående läsår.

Självskjuts

Till skolskjutsberättigad elev, där svårigheter finns att bereda skolskjuts,
kan självskjutsersättning erbjudas. Förälder/anhörig skjutsar i dessa fall
eleven till/från hållplats eller skola.

Ramscheman

Skolskjuts anordnas enligt skolans ramschema. Det kan medföra väntetider.

Skolor med samordnad skjutsning ska, så långt det är möjligt, anpassa
tiderna/scheman till skolskjutsningen. Detta för att skolskjutsningen
ska vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Vid skjutsning som berör flera skolor, ska samordning ske mellan de
olika skolorna.

Extra skolskjuts

Extra skolskjuts kan anordnas för

 • elev med funktionsnedsättning där behov av skolskjuts är uppenbart
  och varaktigt
 • elev som genomgått operation eller som lider av sjukdom där behovet
  av skolskjuts är styrkt genom intyg. Resor vid olycksfall täcks genom
  egen försäkring eller kommunens försäkring
 • elev, som av elevhälsan, bedöms vara i behov av skolskjuts. Skolskjuts
  medges inte till förälder folkbokförd i annan kommun.
 • skjuts vid växelvis boende söks för varje läsår. Skjuts medges enligt
  definitionen ovan. Där boendet ligger utanför skolans upptagningsområde
  kan det medföra lite längre restid/byte av fordon. Om förändring
  betr. boende sker under pågående läsår ska skolskjutsansvarig
  meddelas.

Trafikfarlig väg

E-20 och väg 47 bedöms som ”trafikfarlig väg” ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Elev år F-6 ska ej behöva korsa eller gå längs dessa vägar
utan hjälp av vuxen.

Val av skola

Elev, som väljer skola belägen utanför sitt upptagningsområde men
inom kommunen eller friskola inom kommunen är inte skolskjutsberättigad
men kan erbjudas skolskjuts om det kan ske utan ekonomisk eller
organisatorisk svårighet.

Samma regel gäller om eleven flyttar inom kommunen och väljer att gå
kvar.

Elever med skolbarnsomsorg

Skolskjuts medges inte mellan hem och skolbarnsomsorg.

Elev inskriven i skolbarnomsorg alla eller några dagar i veckan ombeds
lämna information till skolskjutsansvarig med ev. schema. Vid behov
enstaka dagar utöver schema medges skolskjuts om det är möjligt utan
förändringar i tur.

Elever med busskort

Elev, som på grund av byte av adress, flyttar från kommunen o.s.v, ej
längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna busskort till skolan.

Skadat busskort/kort som inte fungerar utbytes gratis enligt Västtrafiks
regler (hänvisas till skolexpeditionen) Elev, som tappar bort/blir bestulen
på busskort, anmäler detta till skolexpeditionen. Förlorat kort spärras.
En administrationskostnad tas ut för ersättningkort.

Information av busschaufför/utrymningsövning

Enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter ska särskild genomgång hållas
med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången
bör omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid
på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet.
Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande
i samband med eventuell olycka. Enligt avtal sköts detta av respektive
skolskjutsentreprenör. Skolskjutsansvarig gör i början av nytt
läsår tillsammans med entreprenör och skola upp en plan för genomförandet.

Ansvar

Elevens väg till skolan är ett delat ansvar.

Föräldrar – ansvarar för att eleven kommer till/från påstigningsplats
och till dess att eleven kommer på bussen. Föräldrarna förutsätts svara
för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert
sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller
påstigningsplats under så lång tid till dess att barnet klarar att gå på egen
hand. Föräldrar ansvarar också för att eleven följer ordningsregler.

Entreprenör – ansvarar för elevens av/påstigning. Ansvarar för eleven
under transporten.

Skola – ansvarar för eleven när hon/han kommer till skolan. Ansvarar
för eleven när hon/han väntar på fordonet före hemresa och ansvarar
för att eleven kommer på fordonet hem.

Ordningsregler

De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller
också i fordon och vid påstigningsplats. För allas säkerhet och trivsel
är det viktigt att ljudnivån är låg. Väskor ska förvaras under sätet eller
på avsedd hylla. Säkerhetsbälten ska användas. Vid behov tar entreprenören
kontakt med skolan som i sin tur tar kontakt med vårdnadshavare.

Kontroll och uppföljning av skolskjutsavtal

En avstämning av respektive läsårs turer/km är i förhållande till antal
km i basavtalet görs i början av varje läsår. Justering av pris sker terminsvis.
Detta redovisas löpande i samband med tertialuppföljning.

Uppföljning av krav i avtal såsom t ex extra bromskontroll, förare, bussar,
alkolås, tillbud görs enligt mall i början av varje läsår respektive lö
pande och redovisas till nämnden under hösten liksom plan för genomförande
av/genomförda utrymningsövningar för skolskjutselever.

Besvärshänvisning

Kommunens beslut angående skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrättsdomstolen enligt 28 kap. 5 § pkt Skollagen.

Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än den som
kommunen skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom
laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § Kommunallagen.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.