Bidragsregler

Bidrag enskild väg

Bidrag till enskild väg

Bidrag till enskild väg

Gäller från och med: 28 oktober 2021

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 25 oktober 2021 § 110

Innehållsförteckning

 • Bidrag till enskild väg
 • Årligt driftsbidrag
 1. Enskild väg med statligt driftsbidrag
 2. Enskild väg utan statligt driftsbidrag
 • Särskild driftsbidrag
 1. Enskild väg med statligt driftsbidrag
 2. Enskild väg utan statligt driftsbidrag
 • Övriga villkor för kommunalt bidrag
 • Vägarnas standard
 • Vägarnas öppethållande
 • Vägbesiktning
 • Tolkning och tillämpning

Bidrag till enskild väg

Målsättningen är att genom kommunala bidrag verka för att det enskilda vägnätet kan hållas i godtagbart skick

A Årligt driftsbidrag

1 Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med följande procentsatser på den av Trafikverket beräknade underhållskostnaden inklusive moms.

Trafikverkets vägkategorier:

 • A Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde 15 procent
 • B Väg för fast boende inom bebyggelseområde 0 procent
 • C Genomfartsväg 10 procent
 • D Väg som har betydelse för det rörliga friluftslivet 0 procent
 • E Väg för fritidsbebyggelse 0 procent
 • F Väg för näringslivet 0 procent

Bidrag betalas ut senast 31 mars baserat på Trafikverket föregående års utbetalningsbeslut.

2 Enskild väg utan statligt driftsbidrag

Bidrag beviljas med 3,00 kronor per meter väg och kalenderår, för väg-sträckor upp till 1 000 meter. Vägsträckan räknas mellan boningshusets omedelbara närhet och fram till anslutande allmän väg eller annan enskild väg som erhåller driftsbidrag. För vägsträckor över 1 000 meter kan stats-bidrag sökas hos Trafikverket.

Bidrag under 500 kronor betalas inte ut, vilket medför att kortare väg-sträckor inte beviljas bidrag.

Förutsättning för att bidrag ska beviljas är att vägen utgör utfartsväg från minst en fastighet med fast bosättning.

Om väg utgör utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna inte är i en ägares hand, erfordras för att bidrag ska beviljas att skriftlig överenskommelse träffas mellan fastighetsägarna (väghållarna) med innebörden, att väghållarna förbinder sig att gemensamt svara för väghållningen.

Ansökan om driftsbidrag sker på särskild blankett som inlämnas till tekniska förvaltningen senast den 30 juni.

Bidragsperioden är 3 år. Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse utgår om att ny ansökan ska lämnas.

Om bidrag inte kan utbetalas på grund av ändrade kontouppgifter eller motsvarande, utgår ingen påminnelse.

För de vägar till turistmål, som fått bidrag tidigare, beviljas även fortsättningsvis bidrag utan förnyad prövning, trots att de inte uppfyller kraven om fast bosättning.

Årligt bidrag betalas ut för innevarande kalenderår senast den 30 november.

Tekniska nämnden har rätt att reglera bidragets storlek.

B Särskilt driftsbidrag

1 Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med 25 procent på skillnaden mellan den av Trafikverket godkända kostnaden, inklusive moms, och utgående stats-bidrag dock högst 7,5 procent av kostnaden.

Bidrag betalas ut löpande baserat på Trafikverket beslut

2 Enskild väg utan statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med 7,5 procent av kostnaden, inklusive moms, till de vägar till turistmål, vilka beviljas årligt driftsbidrag.

C Övriga villkor för kommunalt bidrag

1 Vägarnas standard

Enskild väg till vilken enbart kommunalt bidrag beviljas ska hållas i tillfred-ställande skick och vara farbar med bil och standarden ska i huvudsak fylla kraven för statlig bidragsgivning

2 Vägarnas öppethållande

Väg får inte avstängas för trafik utom under tjällossningsperioder och då inte under längre tid än vad som krävs för vägens goda bestånd.

3 Vägbesiktningar

Vägar som får vägbidrag kan komma att avsynas och besiktigas av kommunal besiktningsman.

Enskilda vägar med statligt driftsbidrag besiktigas genom Trafikverkets försorg.

D Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser tillkommer tekniska nämnden.

Dessa regler ersätter författningen ”Bidrag till enskild väg” antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2021, § 2.

 

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag

Förmedling av bostadsanpassningsbidrag

Enligt beslut av riksdagen svarar kommunerna fr.o.m. 1 januari 1993 för 100% av kostnaderna för bostadanpassningsbidragen. Bidrag lämnas för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostadslägenhet som behövs för att den funktionshindrade skall kunna bo kvar i sin bostad.

Till standardhöjande åtgärder lämnas bidrag om lägenheten har lägsta godtagbara standard enligt jordabalken och åtgärderna inte utgör ett led i en större upprustning. Bidrag ges om åtgärderna behövs för att det skall vara möjligt för den funktionshindrade att bo kvar i sin bostad.

Handikappsorganisationer

Handikappsorganisationer

Fastställda av socialnämnden den 30 maj 1990

Riktlinjer för bidrag till handikappsorganisationer.

Bidrag utgår till lokala föreningar enl. nedanstående.

Med lokal förening avses förening som verkar helt inom den egna kommunen eller till förening som verkar inom flera kommuner dock ej över hela länet.

Villkor
* Föreningen kan tillhöra en riksorganisation som är handikapporganisation och som är öppen för medlemskap för alla med visst handikapp. Som medlem kan också anhöriga eller annan närstående räknas.

Definition av medlem:

Som medlem räknas den som vid slutet av föreningens verksamhetsår är registrerad i föreningens medlemsmatrikel, har erlagt medlemsavgift till föreningen samt haft möjlighet att delta i och ta ansvar för beslut som fattas i föreningen. Dessutom kan räknas som medlem en familjemedlem eller annan närstående under förutsättning att även denne erlägger medlemsavgift samt i övrigt uppfyller krav i enlighet med och årsmötesbeslutet.

Det kan finnas föreningar som inte tillhör en riksorganisation men som gör värdefulla insatser för handikappade i kommunen. Det kan t ex röra sig om en ny förening som ännu ej hunnit bilda riksorganisationen. Bidrag till sådan förening bör kunna utgå efter särskild prövning.

* Föreningen skall ha valt en styrelse och antagit stadgar som ger möjlighet för dessa medlemmar att påverka beslut om föreningens verksamhet och inriktning.

* Bidragssökande organisation skall varje år på sätt kommunen finner lämplig styrka att föreningen haft verksamhet.

* Som villkor för bidrag bör också gälla att föreningen låter kommunen ta del av uppgifter som ligger till grund för bidragsframställan.

* Ansökan skall ha inkommit senast den 30 april under bidragsåret och innehålla uppgift om medlemsantal i kommunen 31/12 före bidragsåret.

Generella bidrag
Grundbidrag
a. belopp per förening 100/1000 inv. i kommunen
b. 20 kr per medlem i Vara kommun

Bidrag till särskilda insatser
Upptages till särskild prövning. Det kan t ex röra sig om
* inköp av inventarier
* speciellt kostnadskrävande material
* särskilda arrangemang eller verksamheter

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag

Antagen av kommunfullmäktige den 29 oktober 2001 § 63

Hemsändningsbidrag

1986 beslutade Kommunfullmäktige att införa hemsändningsbidrag till butiker som kör hem dagligvaror till hushåll utanför kommunens tätorter. Bidraget var 15 kr per leverans.

En höjning av bidraget har skett under åren och från och med 2001 är bidraget 60 kr per leverans.

Regler för hemsändningsbidrag.

 • Hemsändningsbidrag utgår för hemsändning av dagligvaror till hushåll utanför kommunens tätorter.
 • Hemsändningen skall avse hushåll som har minst 1 kilometer till närmaste butik.
 • Bidrag utgår för en leverans per hushåll och vecka.
 • Bidrag utgår med 60:– kronor per leverans.
 • Hemsändning sker med handlarens eget fordon.
 • Konsumenten väljer själv leverantör/butik.
 • Utförda leveranser skall noteras på särskild lista.
 • Listan skickas kvartalsvis till Vara kommun, Kommunledningskontoret, 534 81 Vara. Listan skall vara inlämnad snarast efter det kvartal den avser.
 • Utbetalning av hemsändningsbidraget görs kvartalsvis i efterskott via post- eller bankgiro.
 • Varje butik avgör själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid hemsändning av varor.

Lokalhyror - bidrag till pensionärsföreningar

Lokalhyror – bidrag till pensionärsföreningar

Fastställt av socialnämnden den 26 januari 1990 § 15

Bidrag till lokalhyror, pensionärsföreningar

Pensionärsföreningar får lokalhyran vid medlemsmöten betald i den mån äldreomsorgens lokaler är otillräckliga.

Riktlinjer för investeringsstöd till föreningar

Riktlinje för investeringsstöd till föreningar

Riktlinjen finns endast tillgänglig i pdf-format.

Antogs av kommunfullmäktige 4 oktober 2021 § 91

Riktlinjer och handläggningsrutiner ekonomiskt bistånd SN 180516 § 67

Riktlinjer och handläggningsrutiner ekonomiskt bistånd SN 180516 § 67

Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och folkbildning

Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och folkbildning antagna av KF 2021-12-20 140

Regler för stipendier och priser inom kultur- och fritidsområdet

Regler för stipendier och priser inom kultur- och fritidsområdet antagna av KF 2021-12-20, § 139

Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Antagen av kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 157

Regeringen har lagt fram förslag om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om totalt 195 miljoner kronor. Pengarna är avsedda som ett stöd till kommunerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år eller åldersuppskrivs under pågående asylprocess, bo kvar i kommunen. Det är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas.

Vara kommuns tillfälliga kommunbidrag uppgår 910 669 kronor för år 2017 och 2018.

Kommunfullmäktige har den 30 oktober 2017 § 93 beslutat att inrätta ett föreningsbidrag under kommunstyrelsen. Bidraget uppgår till samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget och kan sökas av ideella organisationer/föreningar.

Förutsättningar för att söka

Bidrag kan sökas av ideella organisationer och föreningar (benämns ”föreningen” nedan) i Vara kommun som ska använda de ansökta medlen till att stödja ensamkommande ungdomar som fyller eller åldersuppskrivs till 18 år (eller mer) och som befinner sig i asylprocessen att bo kvar i kommunen.

Medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa bo-endelösningar om de väljer att stanna kvar i Vara som eget boende.

Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till asylsökande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • projektbeskrivning
 • budget
 • genomförandeplan/tidplan
 • verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 15 december 2017.

Vad får bidraget användas till?

Bidraget ska användas till det som föreningen har ansökt om, enligt dessa riktlinjer och kommunstyrelsens beslut om bidrag.

Föreningsbidraget får användas till kostnader för boende och kringkostnader som är direkt förenade med boende, så som:

 •  hyra
 • hemförsäkring
 • elektricitet
 • VA-avgifter
 • sophämtning
 • trädgårdsskötsel

Föreningsbidraget kan även användas till tolkkostnader som uppstår i samband med att information förmedlas.

Föreningsbidraget får inte användas till mat, kläder eller annat som täcks av LMA ersättning.

Hur kommer urvalet att göras?

För att erhålla bidrag ska följande kriterier uppfyllas:

Föreningen ska ha upprättat stadgar och vara en icke vinstdrivande organisation.
Föreningen får inte agera i strid med gällande lagstiftning.

Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla i Vara kommun i den för föreningen angivna målgruppen. Föreningen, eller verksamhetens definition av målgruppen, får inte utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning om det inte finns särskilda och av kommunstyrelsen godtagna skäl till det på grund av verksamhetens art.

Föreningen ska arbeta för att använda medlen på ett så effektivt sätt som möjligt för att ensamkommande ungdomar ska få möjlighet att bo kvar i Vara kommun.

Det är positivt för föreningens ansökan om föreningen även tillhandahåller socialt stöd för de ungdomar som de hjälper med boende.

Kulturchef gör en samlad bedömning utifrån kriterierna vid utredning av en ansökan. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra offentliga medel.

Avvisning

Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar kulturchef ansökan.

Om ansökan inte avvisas tecknar kulturchef ett avtal med föreningen där det framgår hur stort bidrag som beviljas samt de ytterligare villkor för användning av bidraget som ställs.

Utbetalning och redovisning

Utbetalning av bidraget görs snarast efter att avtal har upprättats mellan föreningen och kommunen.

Användning av erhållet bidrag ska årligen redovisas till kommunen genom att föreningen skickar in årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och årsredovisning, samt en redovisning över vad bidraget har använts till.

Återbetalning av bidrag

Föreningen ska återbetala återstående medel till kommunstyrelsen om pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser. Återstående pengar får av föreningen inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år.

Kommunstyrelsen kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om:

 • Föreningen inte följer dessa regler eller upprättat avtal.
 • Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller redovisning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och dess bilagor utan en föregående dialog med, och godkännande av, kulturchef
 • Föreningen inte genomför planerad verksamhet eller aktiviteter som legat till grund för beslutet om bidraget, eller om verksamheten avsevärt ändrat inriktning utan en föregående dialog med, och godkännande av, kulturchef.
 • Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt tid.

Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd 2020 i samband med covid-19

Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd 2020 i samband med covid-19

Tillfälliga riktlinjer för föreningsstöd i samband med covid-19

Gäller under: 2020

 • Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
 • Fastställd: 30 november 2020, § 128
 • Typ av dokument: Riktlinjer
 • Diarienummer: KS 2020/118
 • Ansvarig nämnd: Bildningsnämnden
 • Datum för revidering: –
 • Dokumentansvarig: Bildningschef

Innehållsförteckning

 • Syfte med de tillfälliga riktlinjerna
 • Villkor för stöd
 • Vad får stödet användas till?
 • Ansökan
 • Urval och beslutsprocess
 • Avvisning
 • Utbetalning
 • Redovisning av bidrag
 • Återbetalning av bidrag

Syfte med de tillfälliga riktlinjerna

Coronapandemin och covid-19 påverkar föreningslivet då aktiviteter, matcher,
sammankomster, festligheter, uppträdanden med mera ställs in eller avbokas
helt utifrån myndigheters restriktioner/förbud. Det gör att föreningar tappar
viktiga inkomstkällor som hyresintäkter, entréavgifter, bokningar, ersättningar
för ideellt arbete med mera.

De tillfälliga riktlinjerna för föreningsstöd gör det möjligt att omfördela
tillgängliga medel inom befintlig budgetram i syfte att möta de mest
prioriterade behoven.

Villkor för stöd

Stöd kan endast ges till föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga
verksamhet i Vara kommun och som har lämnat in en komplett ansökan vid
ansökningstillfällets slutdatum.

Vad får stödet användas till?

Bidraget får användas för att täcka föreningens fasta kostnader som föreningen
har för att uppfylla föreningens syfte, exempelvis:

 • Fastighetshyra (inklusive el, vatten, värme och så vidare)
 • Fastighetsskötsel
 • Personalkostnader
 • Försäkringar

Ansökan

Föreningar ansöker om särskilt covid-19 stöd senast den 15 november 2020.
Ansökan ska beskriva hur covid-19 har påverkat föreningens ekonomi
avseende intäkter och kostnader och hur detta har påverkat föreningens
framtida verksamhet.

Ansökan ska även beskriva vilka andra stöd som föreningen har sökt och fått
beviljat samt beskriva hur föreningen har arbetat för att hantera pandemins
påverkan på föreningens ekonomi och framtida verksamhet.

Ansökan ska även redovisa för vilka kostnader bidraget ska användas till.

Urval och beslutsprocess

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de tillfälliga
riktlinjerna på sitt sammanträde den 30 november 2020 kommer urvals- och
beslutsprocessen att påbörjas.

Bildningsnämnden beslutar om fördelning av tillgängliga medel inom befintligt
anslag för föreningsstöd 2020 baserat på de inkomna ansökningarna.

Bildningsnämnden gör en samlad bedömning utifrån kriterierna vid fördelning
av medel. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra
stöd.

Beviljade belopp kan variera mellan ansökningar beroende på nämndens
prioriteringar. Nämnden ska prioritera stöd till föreningar utifrån två kriterier:

 • Den rådande pandemin ska ha en påvisad negativ ekonomisk
  påverkan som är betydande för föreningens framtida verksamhet
  vidare)
 • Föreningen ska kunna påvisa att de själva arbetat aktivt med att
  hantera pandemins påverkan på föreningens ekonomi och
  framtida verksamhet.

Avvisning

Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar bildningsnämnden ansökan.

Utbetalning

Utbetalning av bidraget görs snarast efter att bildningsnämnden beslutat om
tilldelning.

Redovisning av bidrag

Användning av erhållet bidrag ska redovisas till kommunen genom att
föreningen skickar in en redovisning över vad bidraget har använts till.
Redovisningen ska lämnas in senast den 31 maj 2021.

Återbetalning av bidrag

Föreningen ska återbetala återstående medel till bildningsnämnden om
pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser. Återstående pengar
får av föreningen inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller
användas kommande år.

Bildningsnämnden kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om:

 • Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller
  redovisning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och
  dess bilagor utan en föregående dialog med, och godkännande
  av, bildningsnämnden.
 • Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt
  tid.

Bidrag till enskild väg

Bidrag till enskild väg

Gäller från och med: 28 oktober 2021

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 25 oktober 2021 § 110

Innehållsförteckning

 • Bidrag till enskild väg
 • Årligt driftsbidrag
 1. Enskild väg med statligt driftsbidrag
 2. Enskild väg utan statligt driftsbidrag
 • Särskild driftsbidrag
 1. Enskild väg med statligt driftsbidrag
 2. Enskild väg utan statligt driftsbidrag
 • Övriga villkor för kommunalt bidrag
 • Vägarnas standard
 • Vägarnas öppethållande
 • Vägbesiktning
 • Tolkning och tillämpning

Bidrag till enskild väg

Målsättningen är att genom kommunala bidrag verka för att det enskilda vägnätet kan hållas i godtagbart skick

A Årligt driftsbidrag

1 Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med följande procentsatser på den av Trafikverket beräknade underhållskostnaden inklusive moms.

Trafikverkets vägkategorier:

 • A Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde 15 procent
 • B Väg för fast boende inom bebyggelseområde 0 procent
 • C Genomfartsväg 10 procent
 • D Väg som har betydelse för det rörliga friluftslivet 0 procent
 • E Väg för fritidsbebyggelse 0 procent
 • F Väg för näringslivet 0 procent

Bidrag betalas ut senast 31 mars baserat på Trafikverket föregående års utbetalningsbeslut.

2 Enskild väg utan statligt driftsbidrag

Bidrag beviljas med 3,00 kronor per meter väg och kalenderår, för väg-sträckor upp till 1 000 meter. Vägsträckan räknas mellan boningshusets omedelbara närhet och fram till anslutande allmän väg eller annan enskild väg som erhåller driftsbidrag. För vägsträckor över 1 000 meter kan stats-bidrag sökas hos Trafikverket.

Bidrag under 500 kronor betalas inte ut, vilket medför att kortare väg-sträckor inte beviljas bidrag.

Förutsättning för att bidrag ska beviljas är att vägen utgör utfartsväg från minst en fastighet med fast bosättning.

Om väg utgör utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna inte är i en ägares hand, erfordras för att bidrag ska beviljas att skriftlig överenskommelse träffas mellan fastighetsägarna (väghållarna) med innebörden, att väghållarna förbinder sig att gemensamt svara för väghållningen.

Ansökan om driftsbidrag sker på särskild blankett som inlämnas till tekniska förvaltningen senast den 30 juni.

Bidragsperioden är 3 år. Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse utgår om att ny ansökan ska lämnas.

Om bidrag inte kan utbetalas på grund av ändrade kontouppgifter eller motsvarande, utgår ingen påminnelse.

För de vägar till turistmål, som fått bidrag tidigare, beviljas även fortsättningsvis bidrag utan förnyad prövning, trots att de inte uppfyller kraven om fast bosättning.

Årligt bidrag betalas ut för innevarande kalenderår senast den 30 november.

Tekniska nämnden har rätt att reglera bidragets storlek.

B Särskilt driftsbidrag

1 Enskild väg med statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med 25 procent på skillnaden mellan den av Trafikverket godkända kostnaden, inklusive moms, och utgående stats-bidrag dock högst 7,5 procent av kostnaden.

Bidrag betalas ut löpande baserat på Trafikverket beslut

2 Enskild väg utan statligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag beviljas med 7,5 procent av kostnaden, inklusive moms, till de vägar till turistmål, vilka beviljas årligt driftsbidrag.

C Övriga villkor för kommunalt bidrag

1 Vägarnas standard

Enskild väg till vilken enbart kommunalt bidrag beviljas ska hållas i tillfred-ställande skick och vara farbar med bil och standarden ska i huvudsak fylla kraven för statlig bidragsgivning

2 Vägarnas öppethållande

Väg får inte avstängas för trafik utom under tjällossningsperioder och då inte under längre tid än vad som krävs för vägens goda bestånd.

3 Vägbesiktningar

Vägar som får vägbidrag kan komma att avsynas och besiktigas av kommunal besiktningsman.

Enskilda vägar med statligt driftsbidrag besiktigas genom Trafikverkets försorg.

D Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser tillkommer tekniska nämnden.

Dessa regler ersätter författningen ”Bidrag till enskild väg” antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2021, § 2.

 

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.