Delegationsordningar

Bildningsnämndens delegationsordning

Bildningsnämndens delegationsordning

Kommunstyrelsens tillika krisledningsnämndens delegationsordning

Delegationsordning KS och krisledningsnämnd. Reviderad 2022-05-11 § 53

Revideringen avser: delegationspunkt 8 (med anledning av kommunens uppgifter i säkerhetsskyddslagen), delegation för förvaltningschef samt punkter avseende avsteg från kopieringstaxa samt delegation om att besluta att inte publicera synpunkter på Bättre Vara.

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden, reviderad MBN 2021-04-22, § 54

Socialnämndens delegeringsordning

Delegationsordning för socialnämnden, reviderad SN 2021-09-22 § 92

Tekniska nämndens delegationsordning

Delegationsordning tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden 12 december 2022 § 170

Valnämndens delegationsordning

Delegationsordning för valnämnden

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.