Styrdokument för politiker

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2023-2026

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Antagna av kommunfullmäktige 30 maj 2022 § 40

Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § i Kommunallagen (2017:725).

Arvoden för förtroendevalda

Bestämmelserna i detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, i övriga nämnder och organ för beredning, i beredningar som tillsatts av fullmäktige, samt för revisorer och revisorsersättare.

För att arvode för sammanträde eller förrättning ska utgå ska den förtroendevalde ha inbjudits av Vara kommun eller fått sitt deltagande bekräftat genom beslut i styrelse, nämnd eller utskott.

Styrelseledamöter i bolagen likställs med övriga förtroendevalda och har rätt till arvoden enligt detta reglemente, under förutsättning att respektive bolagsstämma fastställer arvoden i enlighet med kommunens arvodesregler.

Följande arvoden finns:

 1. Fasta arvoden
 2. Sammanträdesarvoden
 3. Förrättningsarvoden

§ 1 Fasta arvoden

Fast arvode till kommunalt förtroendevalda utgår enligt vad som anges i § 11.

Fast arvode (25 procent eller mer av kommunalrådets månadsarvode) utgör ersättning för hela uppdraget, det vill säga både för det ansvar och för de kontakter som medföljer uppdraget och för deltagande i sammanträden och förrättningar inom kommunen och tillsammans med samarbetspartners. Ersättning utöver månadsarvodet utbetalas enbart för förrättning för sådan kurs, konferens eller dylikt som i utbildningssyfte anordnas av annan än kommunen.

I uppdraget som kommunalt förtroendevald med fast arvode förutsätts ingå deltagande bland annat i:

 • Förberedelser inför nämnd, utskott, råd eller styrelse, till exempel genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, före-dragande tjänsteperson, chef eller annan anställd med anledning av sammanträde, förrättning eller dylikt.
 • Överläggningar med kommunstyrelse, till exempel i samband med budgetberedning.
 • Överläggningar och träffar vid samarbete med andra kommuner och regionen.
 • Rutinmässigt följa förvaltningens arbete samt överläggningar med anställda.
 • Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling.
 • Myndighetsutövning, beslutsfattande på delegation, inspektioner och besiktningar, inklusive de förberedelser som erfordras.
 • Möten och telefonkontakter med medborgare.
 • Representation och seminarier inom den egna verksamheten.
 • Föreläsningar och seminarier arrangerade av kommunen eller av kommunen närstående bolag eller organisationer i de fall de är viktiga för uppdraget.
 • Studiebesök i egen eller annan verksamhet.
 • Restid med anledning av ovan uppräknade aktiviteter.

Kommunfullmäktige förväntar sig att den tid och det arbete som läggs ner av de förtroendevalda motsvarar uppdragets grad av heltidstjänstgöring.

Ingen förtroendevald kan sammantaget inom kommunen (inklusive i de kommunala bolagen) ha uppdrag och få ut ersättning som motsvarar mer än 100 procent.

För förtroendevald som innehar uppdrag med 100 procent för kommunens räkning föreligger rätt till semester.

Avgår förtroendevald, som uppbär månadsarvode, under tjänstgörings-perioden upphör ersättningen vid tidpunkten då uppdraget formellt upphör.

Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger 1 månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode, uppbär ersättaren arvode för avtalad tid och omfattning.

I samband med kommunens årsredovisning ska förtroendeman med månadsarvode med 50–100 procent lämna redovisning till HR-avdelningen på alla sidouppdrag för vidare prövning av personalutskottet.

§ 2 Sammanträdesarvoden

För förtroendevalda utgår sammanträdesarvode för tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare vid:

 • Sammanträde med
  • Kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidie- och fullmäktigeberedningar
  • kommunstyrelse och styrelsens utskott
  • nämnder, nämndutskott och nämndberedningar
  • styrelsemöte inom kommunägt bolag
  • revisionens sammanträden (de kommunalvalda revisorernas sammanträden inom de kommunägda bolagen belastar bolagen) samt fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för revisionsuppdrag
  • av kommunen inrättade råd
  • projektgrupper och arbetsgrupper
  • organ där den förtroendevalde utsetts att representera Vara kommun.
 • Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
 • Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.
 • Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
 • Gruppledarträffar som Vara kommun sammankallar till och där protokoll förs.
 • Beredningsmöten och dialogdag. Ledamot söker arvode från den nämnd som ledamoten representerar vid mötet.

Ajourneringar i upp till 30 minuter ger rätt till sammanträdesarvode. Planerade ajourneringar som vid kallelsens utskick eller vid ajourneringar som enligt beslut från ordförande innan sammanträdet påbörjats planeras att vara längre än 30 minuter berättigar inte till sammanträdesarvode.

För partiinterna eller partiövergripande överläggningar/utbildningar utbetalas inte arvode.

Närvarande icke tjänstgörande förtroendevalda har halva arvodet av det som utgår för tjänstgörande förtroendevalda.

För att arvode för sammanträde ska utgå ska den förtroendevalde ha inbjudits av Vara kommun eller fått sitt deltagande bekräftat genom beslut i styrelse, nämnd eller utskott. På samma sätt krävs beslut av kommun-styrelsens arbetsutskott för att det ska utgå arvode för ej tjänstgörande ledamöter som närvarar vid sammanträde för bolagsstyrelse.

Justering av protokoll ger inte rätt till sammanträdesarvode.

För förtroendevald som innehar enskilt uppdrag med 25 procent eller mer föreligger inte rätt till arvode för sammanträde för uppdrag inom ramen för det månadsarvoderade uppdragets verksamhetsområde.

Sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och rese-ersättning kan dock utgå för uppdrag i en annan nämnd som inte omfattas av det månadsarvoderade uppdragets verksamhetsområde.

För förtroendevalda som innehar uppdrag med mer än 80 procent för kommunens räkning (inklusive kommunala bolag) utgår inte sammanträdes-arvode eller övriga ersättningar.

Arvode vid distansmöten

För deltagande i möten som hålls på distans med ledmötena uppkopplade digitalt utgår samma sammanträdesarvode som vid deltagande i fysiska möten.

Den rutin som finns för distansarbete för anställda ska gälla även för förtroendevalda i tillämpliga delar.

Ordföranden för nämnd och styrelsen beslutar om rätten till distans-deltagande.

Närvarande icke tjänstgörande förtroendevalda som tillåts delta på sammanträden via distans har rätt till samma ersättning som vid ett fysiskt sammanträde.

§ 3 Förrättningsarvoden

Förrättningsarvode utgår för kurs, konferens, informationsmöte, studie-besök, studieresa eller liknande, som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget, samt annat som rör kommunal angelägenhet.

Arvode för förrättning utgår till närvarande ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som har fått sitt deltagande i förrättningen bekräftat genom beslut vid något av de sammanträden som anges under § 2.

Arvode utbetalas för faktisk förrättningstid (innefattar alltså inte restid).

Det kan inte utgå förrättningsarvode för mer än 8 timmar per dygn.

Förrättningsarvode utgår inte för tid som avsätts för lunch under förrättningar då det inte kan anses vara en del av den faktiska förrättningstiden.

För förtroendevalda som innehar uppdrag med mer än 80 procent för kommunens räkning (inklusive kommunala bolag) utgår inte förrättnings-arvode.

Ersättningar

Ersättning kan utbetalas i form av ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för förlorad pensionsförmån, ersättning för kostnader enligt särskilda grunder, ersättning för förlorad semesterförmån samt rese-kostnads- och traktamentsersättning.

§ 4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår när förtroendevald förlorar arbetsinkomst på grund av sitt kommunala uppdrag. Ersättning utgår för alla närvarande ledamöter oavsett om hen är tjänstgörande ledamot eller inte. Med faktiskt förlorad arbetsinkomst likställs ersättning för förlorad inarbetad tid eller semester. Ersättningen utgår med faktisk förlorad inkomst per timma för de som har fast arvode under 25 procent av kommunalrådets månadsarvode. Detta kan dock högst motsvara kommunalrådets månadsarvode/165 och utges för högst 8 timmar per dygn.

En förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrka tiden och inkomstbortfallets storlek. Den senare genom uppgift om senast aktuell inkomst. Förtroendevald har ansvar för att omgående inkomma med nytt intyg då inkomsten ändras.

Förtroendevald med anställning ska inlämna uppgift till personal-avdelningen där arbetsgivaren styrker aktuell timlön, semesterersättning och pensionsförmån. För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomstförlust som gäller vid det aktuella tillfället.

Förtroendevald med eget företag ska inlämna uppgift till personal-avdelningen där förlorad arbetsinkomst styrks av revisor eller annan oberoende person. Inkomstförlusten ska avse aktuell bruttolön i det egna företaget eller senast taxerat överskott av näringsverksamhet från före-gående år. Förvaltningen beräknar ersättningen enligt kontant bruttolön per år plus överskott av näringsverksamheten per år/12/165.

Förtroendevald har även rätt till ersättning när det kan anses skäligt att denne, på grund av oregelbunden arbetstid eller särskilda arbetsför-hållanden, inte kan återgå till sin ordinarie arbetstid i anslutning till sammanträde eller förrättning.

Förtroendevalda med timanställning i kommunen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utgångspunkten ska vara att en förtroendevald som har meddelat att hen har avstått för arbete annars skulle ha arbetat under tiden för sammanträdet.

Som förlorad ordinarie arbetsinkomst räknas i förekommande fall även förlorad pensions- eller semesterersättning eller A-kassa.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår vid sammanträde, förrättningar samt protokollsjustering.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för den tid mötet/förrättningen varat, inklusive faktisk restid mellan hemmet/arbetsplatsen och platsen för mötet/förrättningen. Ledamöterna har även rätt till ersättning för deltagande i gruppmöte i upp till en timme innan kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

§ 5 Schablonersättning för förlorad arbetsinkomst

I yttersta undantagsfall kan ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut enligt schablonberäknad årsinkomst till egenföretagare och fria yrkesutövare som har fast arvode under 25 procent av kommunalrådets månadsarvode. Schablonberäknad årsinkomst utgår med 0,28 procent av kommunalrådets månadsarvode per timma och inkluderar semesterersättning.

För att kunna ta del av schablonersättning finns följande krav:

 • Det ska redovisas och styrkas med godtagbara skäl varför faktisk förlorad arbetsinkomst inte kan visas eller inte skulle vara rättvisande.
 • Det ska kunna styrkas att företaget är registrerat och bedrivs i aktiv form.

Ersättningen betalas ut under en löpande 12-månadersperiod från och med det datum som ansökan om schablonersättning inkommer till kommunen. Därefter krävs att en ny ansökan görs.

Schablonersättning utges för högst 8 timmar per dygn.

Ansökan om att få schablonersättning ska lämnas in av den förtroendevalda och prövas av personalutskottet, som i varje enskilt fall tar ställning till om förutsättningar finns för att bevilja sådan ersättning.

I övrigt gäller för denna form av ersättning samma bestämmelser som i § 4.

§ 6 Pensionsbestämmelser/förmåner för förtroendevalda med fast arvode

Pensionsavtal OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) gäller för:

 • Heltidssysselsatta förtroendevalda.
 • Deltidssysselsatt förtroendevald som i ett eller flera uppdrag för kommunens räkning har en sammanlagd sysselsättning uppgående till minst 40 procent av heltidssysselsättning.

Observera att den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen kan omfattas av andra tidigare pensionsavtal, som till exempel PBF.

§ 7 Pensionsbestämmelser/förmåner för övriga förtroendevalda

Tjänstepension av anställning kan i vissa fall påverkas negativt av ledighet i anställningen som den förtroendevalde tvingas ta för att kunna fullgöra sitt eller sina uppdrag.

Ersättning utges till deltidssysselsatt förtroendevald, som inte omfattas av OPF-KL, och vars tjänstepension i huvudanställning konstaterats ha minskats på grund av uppdraget/uppdragen.

§ 8 Ersättning för kostnader enligt särskilda grunder

Barntillsynskostnader

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande.

Föranleder sammanträdet att man måste utnyttja fler timmar än ordinarie barnomsorgstid ska ersättning utgå. Kostnaden ska styrkas genom faktura.

Vård av person med funktionsvariation

Ersättning utgår för faktiska kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av en person med funktionsvariation som vistas i den förtroendevaldes bostad.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller sammanboende.

Förtroendevald med funktionsvariation

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsvariation för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

§ 9 Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmån hos ordinarie arbets-givare faktiskt påverkats av kommunala uppdrag har rätt till motsvarande kompensation.

§ 10 Resekostnads- och traktamentsersättning

Förtroendevalda har rätt till ersättning för resekostnader samt traktamente vid resa till sammanträde, förrättning eller protokollsjustering. Ersättning utgår enligt gällande Riktlinje vid resa i tjänsten.

För resor inom kommunen har förtroendevald endast rätt till ersättning under förutsättning att avståndet från dennes fasta bostad eller arbetsplats till resmålet överstiger tre kilometer.

Föräldraledighet och sjukskrivning

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att vid föräldraledighet vara ledig högst 18 månader, dock längst till och med mandatperiodens slut.

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att vid sjukskrivning vara ledig högst 12 månader, dock längst till och med mandatperiodens slut.

Kommunfullmäktige beslutar om ledighet med anledning av föräldra-ledighet eller sjukskrivning samt utser ersättare för den förtroendevalda.

Vid sammanhängande föräldraledighet över 1 månad utgår förmån på likartat sätt, som för anställd medarbetare i Vara kommun.

Inga förmåner utgår till den förtroendevalda under sjukskrivning.

Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag.

Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 4–10

Det åligger de förtroendevalda att på särskild räkning redovisa samman-träden och förrättningar som han/hon deltagit i och där ersättning yrkas.

För ändamålet ska särskilt framtagna blanketter/rutiner användas vid redovisningen. Mötessekreteraren ansvarar för att tiderna är samstämmiga för mötesdeltagarna. Övriga kostnader för uppdragets fullgörande ska prövas och styrkas med faktura eller kvitto.

Redovisning bör ske månadsvis, senast under nästkommande månad. Det finns inte någon egentlig tidsbegränsning men för att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt är det önskvärt om redovisning sker i samband med sammanträdet eller inom en månad.

Ersättningarnas storlek

§ 11  Månadsarvoden

Fast arvode utgår som månadsarvode och motsvarar för heltidstjänst-görande kommunalråd (100 procent) 90 procent av årsarvode för riksdags-män delat med 12.

Tjänstgöringsgrad för respektive ledamot motsvarar angiven procentsats av kommunalrådets månadsarvode, med undantag för oppositionsråd (kommunstyrelsens andre vice ordförande) där tjänstgöringsgraden är 100 procent.

  % av kommunal-
rådets månads-
arvode
Samman-trädes-arvode
Kommunfullmäktige, 45 ledamöter
Ordförande 12,5 % Ja
1:a vice ordförande 2 % Ja
2:e vice ordförande 2 % Ja
Revisorer, 6 ledamöter
Ordförande 12,5 % Ja
Vice ordförande 5 % Ja
Revisor 2 % Ja
Valberedning, 9 ledamöter
Ordförande 5 % månadsarvode nov-dec, valår efter att valberedningen valts.

Månad då kommunfull-mäktige ger valberedning uppdrag utgår ett månadsarvode med 1 %.

Ja
Valnämnd, 5 ledamöter
Ordförande, (valår) 2 % Ja
Kommunstyrelse, 13 ledamöter
Ordförande 100 % Nej
1:a vice ordförande 20 % Ja
2:e vice ordförande 80 % Nej
Personalutskott, 3 ledamöter
Ordförande 7 % Ja
Vice ordförande 2 % Ja
Teknisk nämnd, 5 ledamöter
Ordförande 17,5 % Ja
Vice ordförande 2 % Ja
Miljö- och byggnadsnämnd, 5 ledamöter
Ordförande 25 % Nej
Vice ordförande 2 % Ja
Bildningsnämnd, 9 ledamöter
Ordförande 50 % Nej
1:a vice ordförande 12,5 % Ja
2:e vice ordförande 20 % Ja
Socialnämnd, 9 ledamöter
Ordförande 50 % Nej
1:a vice ordförande 12,5 % Ja
2:e vice ordförande 20 % Ja
Överförmyndarnämnd, 3 ledamöter
Ordförande 0 % Ja
Vara Konserthus AB
Ordförande 12,5 % Ja
VaraNet AB
Ordförande 7 % Ja
Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB
Ordförande (samma för båda bolagen) 12,5 % totalt för båda uppdragen Ja

§ 12  Timarvoden

Sammanträdesarvodet utgår med 0,17 procent av kommunalrådets månads-arvode per påbörjad halvtimma.

Förrättningsarvodet utgår med 50 procent av sammanträdesarvodet per påbörjad halvtimma. Det kan dock inte utgå för mer än 8 timmar per dag.

Tolkning

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av personalutskottet, som även utfärdar särskilda anvisningar och bestämmelser där så erfordras.

Policy verksamhetsbesök i Vara kommun KF 181126

Policy verksamhetsbesök i Vara kommun KF 181126

Policy för förtroendevaldas besök i kommunens verksamheter

Fastställd av kommunfullmäktige 26 november 2018 § 86

Inledning

Vara kommun är en politisk styrd organisation. Detta innebär att
förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har möjlighet att
informera sig om verksamheten genom att ta kontakt med
verksamhetsföreträdare eller genomföra besök i verksamheten.

Det är dock viktigt att komma ihåg att man vid verksamhetsbesöken är just en
besökare, och att besöken enbart är avsedda att vara ett komplement till den
ordinarie inhämtningen av information.

I första hand inhämtas information genom inläsning av nämndens handlingar
och övriga styrande dokument samt föredragningar av ärenden och
information från verksamhetsföreträdarna.

Utgångspunkter vid information och verksamhetsbesök

Det är positivt att förtroendevalda i Vara kommun tillvaratar möjligheten att
informera sig om kommunens verksamheter genom att ta kontakt med
verksamhetsföreträdare eller genomföra besök i verksamheten.

Det är dock även viktigt att verksamhetsinformation eller besök kan
genomföras utan att det blir en påtaglig belastning på den ordinarie
verksamheten.

Verksamhetsföreträdare ska alltid prioritera det ordinarie arbetet och
information eller verksamhetsbesök ska enbart genomföras om verksamheten
klarar av det.

Flera av kommunens verksamheter riktas även mot enskilda individer.

Syftet med verksamhetsbesöken ska vara att lära sig mer om hur verksamheten
fungerar. Det är inte tillåtet att diskutera eller föra ut politiska, religiösa,
kulturella budskap eller ideologier i samband med besöken. Överhuvudtaget får
samtal med elever, brukare eller anhöriga enbart föras i en omfattning och på
ett sätt som inte riskerar att inkräkta på deras personliga integritet.

Var och en i Sverige är genom grundlagen skyddad gentemot det allmänna mot
betydande intrång i den personliga integriteten och ingen får av det allmänna
tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat
sådant hänseende eller att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i
demonstration eller annan meningsyttring.

Det som för kommunen är en verksamhet, kan för den enskilda individen vara
dess hem, den skola där den är tvungen att vara på grund av sin lagstadgade
skolplikt eller på annat sätt vara dess fasta punkt i tillvaron.

Det är av yttersta vikt att verksamhetsbesöken genomförs med respekt för de
individer som finns där och för deras personliga integritet.

Alla har rätt till sin privata sfär och verksamhetsbesök får aldrig inkräkta på
den.

Den ansvarige enhetschefen ska omedelbart avbryta ett verksamhetsbesök om
det innebär fara för intrång i den personliga integriteten för personal, brukare,
anhöriga, elever eller andra medborgare.

Nämnders verksamhetsbesök

En nämnd kan ha beslutat om egna rutiner/planer för planerade
verksamhetsbesök för nämndens ledamöter och ersättare. Dessa besök kan
bland annat ske genom att en ledamot tilldelas en verksamhet att besöka där
besöket sen ska redovisas för nämnden. Verksamhetsbesök kan också ske
genom att nämndsmöten förläggs på plats i verksamheten där ansvarig
verksamhetschef kallas att delta för att informera nämnden om verksamhetens
arbete och ansvarsområden.

Om en nämndsledamot har önskemål om att genomföra ett verksamhetsbesök
eller få information om en verksamhet i samband med ett nämndsammanträde
ska ordföranden meddelas om detta.

Ordföranden tar i sin tur kontakt med förvaltningschefen om genomförande.

Enhetschefen för verksamheten som besöks är ansvarig vid verksamhetsbesöket.

Information från verksamheterna

Ett sätt för förtroendevalda i Vara kommun att få fördjupad information om
kommunens verksamheter är att bjuda in verksamhetsföreträdare till ett möte i
partigruppen.

Syftet med information direkt från verksamhetsföreträdaren är att
partigrupperna ska få möjlighet att lära sig mer om hur verksamheten fungerar
och bedrivs samt att kunna ställa frågor direkt till verksamhetschefen.

För att bjuda in en verksamhetsföreträdare till ett partigruppsmöte ska en
representant från partiet kontakta berörd enhetschef. Enhetschefen beslutar
själv om möjligheten till deltagande och alltid med utgångspunkt i
objektivitetsprincipen.

Partiers verksamhetsbesök

Alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige är välkomna
på egna verksamhetsbesök.

Om ett parti har önskemål om att genomföra ett verksamhetsbesök ska den
kontakta den ansvariga enhetschefen om detta.

Enhetschefen beslutar om och när verksamhetsbesök kan genomföras med
hänsyn till:

 • att besöket kan genomföras på ett sätt som inte riskerar att inkräkta på
  personalens, brukarnas, anhörigas, elevers och andra medborgares
  integritet.
 • att det passar för verksamheten vid det aktuella tillfället och att det inte
  riskerar att utgöra en belastning för verksamheten.
 • att partiet behandlas enligt objektivitetsprincipen, vilket innebär att alla
  förfrågningar om verksamhetsbesök ska behandlas lika.

För att verksamhetsbesök inte ska riskera att bli en belastning på den ordinarie
verksamheten begränsas partiernas egna verksamhetsbesök till som mest ett
besök per enhet och år.

Det år kommunval äger rum ska inga partibesök i verksamheten förekomma.

Arvode

De planerade verksamhetsbesöken utifrån nämndens antagna plan/rutin
arvoderas i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna arvodesreglerna.

De politiska partiernas egna verksamhetsbesök arvoderas inte.

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunal partistöd antagna av KF 2020-09-28 84

Regler för kommunalt partistöd

Antagen av fullmäktige den 28 september 2020 § 84.

Gäller från och med den 1 januari 2021
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Vara kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Syfte

Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin i Vara kommun.

2 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Vara kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

3 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av:

 • ett grundstöd, som 2020 uppgår till 10 653 kronor per parti och år, samt
 • ett mandatstöd, som 2020 uppgår till 13 425 kronor per mandat och år.

Partistödet är indexreglerat och ska varje år räknas upp med en summa motsvarande prisbasbeloppets ökning.

4 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas de mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enlig 14 kap. vallagen (2005:837).

Om en ledamot lämnar sitt parti under en mandatperiod fortsätter partiet att få partistöd för ledamoten. I formell mening har det ursprungliga partiet kvar sin fastställda ledamot på mandatet även om den enskilda ledamoten själv träder ur partiet. De situationer där ledamöter anger att de upphör att företräda ett parti, för vilket de valts in för, påverkar därför inte partiets rätt till partistöd.

Om representationen för ett parti minskar under ett verksamhetsår reduceras det mandatbundna partistödet omedelbart i motsvarande omfattning. Om representationen helt upphör så upphör partistödet omedelbart i sin helhet. Reglering av sådan reducering av partistödet sker i samband med nästkommande års beslut om utbetalning.

Representationen upphör först när Länsstyrelsen inte längre har något namn att tillgå vid en ny röstsammanräkning efter att en ledamot avsagt sig sitt uppdrag. Att ledamöter och ersättare uteblir från fullmäktigesammanträden är därför inte en grund för reducerat partistöd.

5 § Redovisning och granskningsrapport

En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, redovisa hur föregående års partistöd har använts. Detta sker genom att följande två underlag lämnas in till kommunen:

 • Redovisning
 • Granskningsrapport

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ska visa att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, det vill säga för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Vara kommun samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

Granskningsrapporten ska utfärdas av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet, som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

6 § Utbetalning

Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av partistöd för nästkommande år.

Partistödet betalas därefter ut i förskott under februari månad året efter.

Om inte både redovisning och granskningsrapport har lämnats in till kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Representation och värdskap Regler för förtroendevalda i Vara kommun

Representation och värdskap Regler för förtroendevalda i Vara kommun

Representation och värdskap Regler för förtroendevalda i Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2019 § 10

Syfte

Vara kommuns värdskap ska, inom given anslagsram, utövas för att främja
kommunens utåtriktade kontakter och stödja till kommunen förlagda
evenemang av samhällsintresse eller i syfte att vidareutveckla kommunens
intressen i övrigt.

Avgränsning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens representation beslutas i varje
enskilt fall av respektive ordförande. Detta för enhetlig behandling och
kostnadskontroll. Kommunfullmäktiges utåtriktade representation handhas av
dess ordförande i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Nämndernas
representation beslutas, enligt samma princip, i varje enskilt fall av respektive
ordförande.

Extern representation

Med extern representation avses värdskap med gäst/gäster som ej är anställda
eller har förtroendeuppdrag inom Vara kommun och dess bolag. Värdskapet
kan utövas av såväl förtroendevalda som anställda. Som representation räknas
måltider, logi, transporter, särskilda besök, föredragningar, gåvor,
konsertbesök, bidrag till arrangemang i form av hyror, resor och flaggning
samt uppvaktningar. Representation kan utövas såväl i Vara som vid besök på
andra orter inom och utom landet och som överensstämmer med
ovannämnda syfte.

Extern representation får utövas i följande fall:

 1. Officiella besök med gäster vars syfte är att knyta eller vidareutveckla
  kontakt med kommunfullmäktige, övriga styrelser och förvaltningar/bolag.
 2. Besök som har kommunal anknytning eller är av särskilt intresse för
  kommunens utveckling.
 3. Vänortsbesök.
 4. I Vara förlagda världsmästerskap, europamästerskap, nordiska och svenska
  mästerskap samt därmed jämställda tävlingar.
 5. Riksorganisationers kongresser, årsmöten och liknande sammankomster
  dock inte på lokalnivå.
 6. Jubileer. Ideell organisation med samhällsnyttig verksamhet, som firar 10-,
  25-, 50-, 60-årsjubileum osv.
 7. Kommundirektören får i samråd med kommunfullmäktiges och
  kommunstyrelsens ordförande härutöver besluta om representation i sådant
  fall där så bedöms lämpligt.

Övrigt

Kommunens verksamhet är av sådan art och omfattning att ett väl
genomtänkt värdskap är en väsentlig del av kommunens marknadsföring.
I den mån alkoholhaltiga drycker serveras ska stor restriktivitet iakttagas.

Intern representation, uppvaktning och avtackning

Med intern representation avses några få speciella tillfällen då förtroendevalda
uppvaktas eller uppmärksammas på annat sätt. Följande regler gäller:

1. Regler för minnessak/gratifikation

Förtroendevald som slutar och varit verksam i 25 år eller mer erhåller en
minnessak eller gratifikation till ett värde av 6 000 kronor (inkl. moms 2018).

Förtroendevald som slutar och som varit verksam i 15-24 år erhåller en
minnessak eller gratifikation till ett värde av 3 000 kronor (inkl. moms 2018).

Förtroendevald som slutar efter att ha varit verksamhet en mandatperiod till
15 år uppvaktas med blommor.

Dessa belopp regleras årligen med konsumentprisindex 1997 (mars) som
basmånad. Beloppen avrundas till jämna hundratal kronor.

2. Uppvaktningar vid födelsedagar

De principer som tillämpas beträffande uppvaktningar vid födelsedagar är att
förtroendevalda uppvaktas då de fyller 50 år och därefter vid jämna 10 år. För
att uppvaktning ska ske gäller att förtroendevalda vid födelsedagen ska vara
invalda som ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige eller i någon nämnd
eller styrelse. Varje nämnd ombesörjer att dessa regler följs. Rekommenderat
värde vid uppvaktning är 200 kr exkl. moms för gåva/blomma.

3. Deltagande vid begravningar

Kommunen deltar vid begravningar för vid frånfället tjänstgörande
förtroendemän.

4. Övriga former av intern representation

Övriga former av intern representation ska ha ett bestämt syfte i linje
med ovanstående och vara begränsad.

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (2019-2022)

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (2019-2022)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:

1. Inledande bestämmelser

 • Pensionsmyndighet
 • Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd

 • Aktiva omställningsinsatser
 • Ekonomiskt omställningsstöd
 • Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

 • Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 • Sjukpension
 • Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd

Kapitel 1
Inledande bestämmelser

§ 1 Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

§ 7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3
Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

 1. a. avgiftsbestämd ålderspension
 2. b. sjukpension
 3. c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller
föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

 • Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar

 • Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
 • Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

 • Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och
 • Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

 • under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
 • under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:

 • inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

 • under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
 • under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 8 Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.

Vägledande råd för att hantera hot- & våldssituationer mot förtroendevalda i Vara kommun

Vägledande råd för hantering av hot och våld 200221_

Vägledande råd för att hantera hot- & våldssituationer mot förtroendevalda i Vara kommun

Innehållsförteckning

Hot och våld mot förtroendevalda ………………………………1
Vad är trakasserier hot och våld? ………………………………1
Vid akut hot- eller våldssituation ……………………………….2
Om ett hot övergår till handling ………………………………..2
Vid icke akuta situationer ………………………………………..2
Organisation och fördelning av ansvar ……………………….3
Ytterligare läsning …………………………………………………4
Bilaga 1 – Checklista – egen riskbedömning ………………………..5
Bilaga 2 – Checklista – Ordförandens uppgifter inför, under och efter ett sammanträde……………………………………………………..6
Bilaga 3 – Riskbedömning inför sammanträde…………………….7

Hot och våld mot förtroendevalda

Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Hot och våld som riktas mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot den demokratiska beslutsprocessen.

Som politiskt aktiv har du det demokratiska uppdraget att diskutera och föra ut de frågor som dina väljare och ditt parti står för. För att du ska kunna göra detta finns det flera faktorer som spelar in. En viktig faktor är att du ska känna dig trygg och säker. Detta gäller oavsett politiskt parti eller var på den politiska arenan du är verksam.

Det är viktigt att förtroendevalda vet vem de ska vända sig till om hot och våld förekommer. Förtroendevalda är inte formellt anställda i Vara kommun och omfattas därför inte av arbetsmiljölagstiftningen på samma sätt som anställda gör. Det är det egna partiets organisation som har huvudansvaret för säkerhetsfrågor gällande hot, våld och trakasserier. Kommunens ansvarar för att stötta partiet och enskilda förtroendevalda vid hanteringen om en situation uppstår samt se till att tillhandahålla utbildningar till förtroendevalda.

I Brottsförebyggande rådets undersökningar de senaste åren har det visat sig finnas flertalet tecken på normförskjutning i samhället. Fler förtroendevalda upplever idag att både samhället och rättsväsendet sänder signaler om att ”politiker ska tåla lite mer än andra”. Motsvarande normförskjutning har skett hos de förtroendevalda som ofta själva uttrycker att ”lite får man tåla”.

Tydligt är att det politiska klimatet har en stor betydelse. En hård samtalston i politiken återspeglar en kultur som kan få genomslag även i förhållandet mellan medborgare och förtroendevalda.

Detta dokument är tänkt att fungera som ett stöd och vägledning till förtroendevalda vid en eventuell händelse av hot och våldssituationer.

Vad är trakasserier hot och våld?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en inspirationsskrift hot och våld mot förtroendevalda (Hot och Våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift för förtroendevalda ISBN 978-91-7585-168-6)  gjort en förtydligad redogörelse över begreppen hot, trakasserier och våld enligt nedan:

Ett samlingsbegrepp for trakasserier, hot och våld är otillåten påverkan. Med otillåten påverkan avses allvarliga trakasserier och hot samt våldssituation mot-person eller egendom, som utöver att vara ett stort arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskildes beslut och som därför i förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin.

Hot definieras som allt från att någon har uttalat ett konkret hot, till att någon mottagit ett SMS om att egendom ska skadas om en förtroendevald inte fattar ett visst beslut eller förhåller sig passiv. Hot är en form av otillåten påverkan som alltid handlar om straffbara garningar. Det kan till exempel handla om olaga hot eller utpressning.

Med trakasserier avses obehagliga telefonsamtal, tecken på kartläggning eller att oönskade varor har beställts i den enskildas namn i syfte att hämnas eller av annat skal väcka obehag. Det ska noteras att trakasserier är en form av påver-kan som inte alltid ar straffbar, men som går ut på att ”hota” en förtroendevald med subtila metoder där syftet är att påverka eller reagera på något som inträffat. I vissa situationer kan emellertid trakasserierna betraktas som ofredande, olaga förföljelse eller fridskränkningsbrott och är därmed straffbara gärningar.

Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda med anledning av deras uppdrag. Våld är, fysiskt sett, den grövsta formen av otillåten påverkan. Det kan vara våld, till exempel misshan-del, mot en förtroendevald, en anhörig eller en kollega. Det kan även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse.

Vid akut hot- eller våldssituation

 • Uppträd lugnt och tillmötesgående, provocera inte.
 • Försök uppmärksamma någon annan på situationen.
 • Undvik fysisk kontakt.

Om ett hot övergår till handling

 • Ta skydd
 • Ropa på hjälp
 • Försök att ta dig från platsen
 • Ring 112. Uppge vem du är, var du är, vad som har hänt, eventuella skador och omfattningen av dessa samt telefonnummer som det går att nå dig på.
 • Som ledamot i en kommunal nämnd informera förvaltningschefen om händelsen. Förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige informerar kanslichef om händelsen.

Vid icke akuta situationer

 • Hot eller trakasserier som kommer via brev, e-post, telefon, sms eller annan media kan upplevas obehagliga även om det inte är akuta. Vid sådana situationer kan du agera enligt följande:
 • Spara alla hot eller trakasserier som inkommer oavsett om det är i digital eller fysisk form. Detta kan användas som bevismaterial
 • Notera namn och telefonnummer till personer som hört eller sett vad som hänt.
 • Som ledamot i en kommunal nämnd informera förvaltningschefen om händelsen. Förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige informerar kanslichef om händelsen.
 • Grundregeln är att brott ska polisanmälas. För polisanmälan ring 114 14. Uppge att du är förtroendevald.

Om förtroendevalda inte polisanmäler hot och våld bidrar det till en normförskjutning i samhället.

Polisen kan, under vissa förutsättningar, åtkomstskydda din polisanmälan. Det-ta innebär att endast de tjänstemän vid polisen som är berörda och arbetar med ditt ärende kan ta del av innehållet.

Organisation och fördelning av ansvar

Polisens ansvar

Den lokala polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda. Detta innebär att den polisiära handläggningen av ärenden om hot och våld mot för-troendevalda är en uppgift för respektive polismyndigheten.

Det är utifrån varje enskild polisanmälan som polisen gör en bedömning av åtgärder, exempelvis behov av personskydd.

Säkerhetspolisen och polismyndigheten har tagit fram en handbok för politiskt aktiva som återger exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Handbok för politiskt aktiva

Partiets ansvar

I respektive parti bör det finnas rutiner för hantering av en hot- eller våldssituation. Dessa vägledande råd bör fungera som utgångspunkt i partiets rutiner och därigenom bli kända för samtliga partimedlemmar.

Rekommendationen är att varje parti därutöver tydliggör:

 • Vem partimedlemmarna ska vända sig till i händelse av hot och våld
 • Stöd som kan ges till den utsatta vid
  • hantering av händelsen och ärendet
  • polisanmälan
  • genomföra riskbedömning, mall finns i bilaga 1.
 • Vikten av samverkan med andra partier och kommunen vid behov av ytterligare stöd för hantering av ärendet.

Enskilda förtroendevalda

Ansvarar för att:

 • Upprätthålla en god politisk samtalston och klimat. Både vid de offentliga kommunala mötena, genom media och sociala medier samt i allmänhet.
 • Rapportera eventuella incidenter till partiet, polisen och kommunen.
 • Medverka vid de utbildningar om hot och våld som erbjuds av kommunen.

Ordförandens ansvar

Ordförandena i respektive politiskt organ ansvarar för att:

 • Upprätthålla god ordning under sammanträdet
 • Genomföra riskbedömning samt vidta åtgärder inför ett sammanträde om hotbild förekommer, Mall finns i bilaga 2 och 3.

Kommunens ansvar

 • Kommunen ansvarar för att:
 • Tillhandahålla utbildningar om hot- och våld till förtrorendvalda
 • Stötta och vara rådgivande till den utsatta samt partiet i hantering av ärendet.

Stötta ordförandena vid åtgärder och riskbedömning inför ett samman-träde för det fall hotbild förekommer mot enskild förtroendevald eller för hela sammanträdet.

SKL erbjuder stöd till kommunerna när enskilda förtroendevalda blivit utsatta. Stödet ges dels genom uppdaterad information på SKLs hemsida samt telefonstöd i form av att kunna bolla frågor med Anna Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda eller Greta Berg, handläggare för trygghet- och säkerhetsfrågor.

Ytterligare läsning

 • Säkerhetspolisens Handbok för politiskt aktiva
 • SKLs publikationer om hot och hat
 • Webbutbildning hot och hat

Bilaga 1

Checklista – egen riskbedömning

Nedan frågor kan fungera som stöd till dig som förtroendevald för att identifiera risker och bedöma vilka åtgärder som bör vidtas.

Vänd dig till ditt parti om du önskar få stöd vid genomförande av riskbedömningen.

Frågor att utgå från för att bedöma risker och åtgärder:

 • Var och när finns det en risk att du kan bli utsatt för hot- och våld?
 • Vid vilken situation är risken för hot- och våld som störst?
 • Vad finns det för åtgärder du själv kan vidta för att minska risken?
 • Vad har du för möjligheter till skydd om en akut hot- eller våldssituation uppstår?
 • Vad har du för möjligheter att snabbt larma polis eller påkalla uppmärksamhet för att få hjälp om något skulle inträffa?

Bilaga 2

Checklista – Ordförandens uppgifter inför, under och efter ett sammanträde

Vid händelse av hot eller våld mot enskild förtroendevald i nämnd eller kom-munfullmäktige ska förvaltningschef eller kanslichef informeras. Förvaltnings-chef eller kanslichef behöver i sin tur informera ordföranden om händelsen för att ordföranden ska kunna göra en riskbedömning inför att ett sammanträdes ska genomföras.

Innan sammanträdet

Genomför riskbedömning i enlighet med bilaga 3.

Innan mötet öppnas

Informera ledamöterna om utrymningsplan om utrymning måste genomföras.

Under mötet

Vid händelse av hot- eller våld larma polisen. Ring 112 vid akut situation. Ring 114 14 vid icke akut situation.

Efter mötet

Om polisen varit kontaktad i förberedelserna, meddela dem att sammanträdet är avslutat.
Följ upp och utvärdera säkerhetsarbete.

Bilaga 3

Riskbedömning inför sammanträde

Ifylld riskbedömning tillsammans med checklista överlämnas till kansliavdelningen för registrering och arkivering.

Utvärdera riskfaktorJa/NejÅgärder (vid Ja)
Finns det en risk att en enskild förtroendevalds hotbild överförs till sammanträdetGenomför riskbedömning.
Kontakta polisen för att informera om riskbedömningen och be att få en kontaktperson.
RiskbedömningJa/Nej
Är det lämpligt att genomföra mötet?
Är sammanträdesrummet säkert? Vad finns det för utrymningsvägar, bevakningsmöjligheter, möjlighet att möblera om?
Finns det någon utsedd säkerhetsan-svarig under sammanträdet som an-svarar för att larma om något inträffar?
Vad finns det för möjlighet att kommunicera med omvärlden från sammanträdesrummet? (tex. mobil-telefoner, extra laddare osv).
Finns det något polisen meddelat behöver tas hänsyn till?

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Antagna av kommunfullmäktige 30 maj 2022 § 40

Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § i Kommunallagen (2017:725).

Arvoden för förtroendevalda

Bestämmelserna i detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, i övriga nämnder och organ för beredning, i beredningar som tillsatts av fullmäktige, samt för revisorer och revisorsersättare.

För att arvode för sammanträde eller förrättning ska utgå ska den förtroendevalde ha inbjudits av Vara kommun eller fått sitt deltagande bekräftat genom beslut i styrelse, nämnd eller utskott.

Styrelseledamöter i bolagen likställs med övriga förtroendevalda och har rätt till arvoden enligt detta reglemente, under förutsättning att respektive bolagsstämma fastställer arvoden i enlighet med kommunens arvodesregler.

Följande arvoden finns:

 1. Fasta arvoden
 2. Sammanträdesarvoden
 3. Förrättningsarvoden

§ 1 Fasta arvoden

Fast arvode till kommunalt förtroendevalda utgår enligt vad som anges i § 11.

Fast arvode (25 procent eller mer av kommunalrådets månadsarvode) utgör ersättning för hela uppdraget, det vill säga både för det ansvar och för de kontakter som medföljer uppdraget och för deltagande i sammanträden och förrättningar inom kommunen och tillsammans med samarbetspartners. Ersättning utöver månadsarvodet utbetalas enbart för förrättning för sådan kurs, konferens eller dylikt som i utbildningssyfte anordnas av annan än kommunen.

I uppdraget som kommunalt förtroendevald med fast arvode förutsätts ingå deltagande bland annat i:

 • Förberedelser inför nämnd, utskott, råd eller styrelse, till exempel genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, före-dragande tjänsteperson, chef eller annan anställd med anledning av sammanträde, förrättning eller dylikt.
 • Överläggningar med kommunstyrelse, till exempel i samband med budgetberedning.
 • Överläggningar och träffar vid samarbete med andra kommuner och regionen.
 • Rutinmässigt följa förvaltningens arbete samt överläggningar med anställda.
 • Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling.
 • Myndighetsutövning, beslutsfattande på delegation, inspektioner och besiktningar, inklusive de förberedelser som erfordras.
 • Möten och telefonkontakter med medborgare.
 • Representation och seminarier inom den egna verksamheten.
 • Föreläsningar och seminarier arrangerade av kommunen eller av kommunen närstående bolag eller organisationer i de fall de är viktiga för uppdraget.
 • Studiebesök i egen eller annan verksamhet.
 • Restid med anledning av ovan uppräknade aktiviteter.

Kommunfullmäktige förväntar sig att den tid och det arbete som läggs ner av de förtroendevalda motsvarar uppdragets grad av heltidstjänstgöring.

Ingen förtroendevald kan sammantaget inom kommunen (inklusive i de kommunala bolagen) ha uppdrag och få ut ersättning som motsvarar mer än 100 procent.

För förtroendevald som innehar uppdrag med 100 procent för kommunens räkning föreligger rätt till semester.

Avgår förtroendevald, som uppbär månadsarvode, under tjänstgörings-perioden upphör ersättningen vid tidpunkten då uppdraget formellt upphör.

Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger 1 månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode, uppbär ersättaren arvode för avtalad tid och omfattning.

I samband med kommunens årsredovisning ska förtroendeman med månadsarvode med 50–100 procent lämna redovisning till HR-avdelningen på alla sidouppdrag för vidare prövning av personalutskottet.

§ 2 Sammanträdesarvoden

För förtroendevalda utgår sammanträdesarvode för tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare vid:

 • Sammanträde med
  • Kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidie- och fullmäktigeberedningar
  • kommunstyrelse och styrelsens utskott
  • nämnder, nämndutskott och nämndberedningar
  • styrelsemöte inom kommunägt bolag
  • revisionens sammanträden (de kommunalvalda revisorernas sammanträden inom de kommunägda bolagen belastar bolagen) samt fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för revisionsuppdrag
  • av kommunen inrättade råd
  • projektgrupper och arbetsgrupper
  • organ där den förtroendevalde utsetts att representera Vara kommun.
 • Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
 • Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.
 • Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
 • Gruppledarträffar som Vara kommun sammankallar till och där protokoll förs.
 • Beredningsmöten och dialogdag. Ledamot söker arvode från den nämnd som ledamoten representerar vid mötet.

Ajourneringar i upp till 30 minuter ger rätt till sammanträdesarvode. Planerade ajourneringar som vid kallelsens utskick eller vid ajourneringar som enligt beslut från ordförande innan sammanträdet påbörjats planeras att vara längre än 30 minuter berättigar inte till sammanträdesarvode.

För partiinterna eller partiövergripande överläggningar/utbildningar utbetalas inte arvode.

Närvarande icke tjänstgörande förtroendevalda har halva arvodet av det som utgår för tjänstgörande förtroendevalda.

För att arvode för sammanträde ska utgå ska den förtroendevalde ha inbjudits av Vara kommun eller fått sitt deltagande bekräftat genom beslut i styrelse, nämnd eller utskott. På samma sätt krävs beslut av kommun-styrelsens arbetsutskott för att det ska utgå arvode för ej tjänstgörande ledamöter som närvarar vid sammanträde för bolagsstyrelse.

Justering av protokoll ger inte rätt till sammanträdesarvode.

För förtroendevald som innehar enskilt uppdrag med 25 procent eller mer föreligger inte rätt till arvode för sammanträde för uppdrag inom ramen för det månadsarvoderade uppdragets verksamhetsområde.

Sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och rese-ersättning kan dock utgå för uppdrag i en annan nämnd som inte omfattas av det månadsarvoderade uppdragets verksamhetsområde.

För förtroendevalda som innehar uppdrag med mer än 80 procent för kommunens räkning (inklusive kommunala bolag) utgår inte sammanträdes-arvode eller övriga ersättningar.

Arvode vid distansmöten

För deltagande i möten som hålls på distans med ledmötena uppkopplade digitalt utgår samma sammanträdesarvode som vid deltagande i fysiska möten.

Den rutin som finns för distansarbete för anställda ska gälla även för förtroendevalda i tillämpliga delar.

Ordföranden för nämnd och styrelsen beslutar om rätten till distans-deltagande.

Närvarande icke tjänstgörande förtroendevalda som tillåts delta på sammanträden via distans har rätt till samma ersättning som vid ett fysiskt sammanträde.

§ 3 Förrättningsarvoden

Förrättningsarvode utgår för kurs, konferens, informationsmöte, studie-besök, studieresa eller liknande, som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget, samt annat som rör kommunal angelägenhet.

Arvode för förrättning utgår till närvarande ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som har fått sitt deltagande i förrättningen bekräftat genom beslut vid något av de sammanträden som anges under § 2.

Arvode utbetalas för faktisk förrättningstid (innefattar alltså inte restid).

Det kan inte utgå förrättningsarvode för mer än 8 timmar per dygn.

Förrättningsarvode utgår inte för tid som avsätts för lunch under förrättningar då det inte kan anses vara en del av den faktiska förrättningstiden.

För förtroendevalda som innehar uppdrag med mer än 80 procent för kommunens räkning (inklusive kommunala bolag) utgår inte förrättnings-arvode.

Ersättningar

Ersättning kan utbetalas i form av ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för förlorad pensionsförmån, ersättning för kostnader enligt särskilda grunder, ersättning för förlorad semesterförmån samt rese-kostnads- och traktamentsersättning.

§ 4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår när förtroendevald förlorar arbetsinkomst på grund av sitt kommunala uppdrag. Ersättning utgår för alla närvarande ledamöter oavsett om hen är tjänstgörande ledamot eller inte. Med faktiskt förlorad arbetsinkomst likställs ersättning för förlorad inarbetad tid eller semester. Ersättningen utgår med faktisk förlorad inkomst per timma för de som har fast arvode under 25 procent av kommunalrådets månadsarvode. Detta kan dock högst motsvara kommunalrådets månadsarvode/165 och utges för högst 8 timmar per dygn.

En förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrka tiden och inkomstbortfallets storlek. Den senare genom uppgift om senast aktuell inkomst. Förtroendevald har ansvar för att omgående inkomma med nytt intyg då inkomsten ändras.

Förtroendevald med anställning ska inlämna uppgift till personal-avdelningen där arbetsgivaren styrker aktuell timlön, semesterersättning och pensionsförmån. För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbetsinkomst utifrån den inkomstförlust som gäller vid det aktuella tillfället.

Förtroendevald med eget företag ska inlämna uppgift till personal-avdelningen där förlorad arbetsinkomst styrks av revisor eller annan oberoende person. Inkomstförlusten ska avse aktuell bruttolön i det egna företaget eller senast taxerat överskott av näringsverksamhet från före-gående år. Förvaltningen beräknar ersättningen enligt kontant bruttolön per år plus överskott av näringsverksamheten per år/12/165.

Förtroendevald har även rätt till ersättning när det kan anses skäligt att denne, på grund av oregelbunden arbetstid eller särskilda arbetsför-hållanden, inte kan återgå till sin ordinarie arbetstid i anslutning till sammanträde eller förrättning.

Förtroendevalda med timanställning i kommunen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utgångspunkten ska vara att en förtroendevald som har meddelat att hen har avstått för arbete annars skulle ha arbetat under tiden för sammanträdet.

Som förlorad ordinarie arbetsinkomst räknas i förekommande fall även förlorad pensions- eller semesterersättning eller A-kassa.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår vid sammanträde, förrättningar samt protokollsjustering.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för den tid mötet/förrättningen varat, inklusive faktisk restid mellan hemmet/arbetsplatsen och platsen för mötet/förrättningen. Ledamöterna har även rätt till ersättning för deltagande i gruppmöte i upp till en timme innan kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

§ 5 Schablonersättning för förlorad arbetsinkomst

I yttersta undantagsfall kan ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut enligt schablonberäknad årsinkomst till egenföretagare och fria yrkesutövare som har fast arvode under 25 procent av kommunalrådets månadsarvode. Schablonberäknad årsinkomst utgår med 0,28 procent av kommunalrådets månadsarvode per timma och inkluderar semesterersättning.

För att kunna ta del av schablonersättning finns följande krav:

 • Det ska redovisas och styrkas med godtagbara skäl varför faktisk förlorad arbetsinkomst inte kan visas eller inte skulle vara rättvisande.
 • Det ska kunna styrkas att företaget är registrerat och bedrivs i aktiv form.

Ersättningen betalas ut under en löpande 12-månadersperiod från och med det datum som ansökan om schablonersättning inkommer till kommunen. Därefter krävs att en ny ansökan görs.

Schablonersättning utges för högst 8 timmar per dygn.

Ansökan om att få schablonersättning ska lämnas in av den förtroendevalda och prövas av personalutskottet, som i varje enskilt fall tar ställning till om förutsättningar finns för att bevilja sådan ersättning.

I övrigt gäller för denna form av ersättning samma bestämmelser som i § 4.

§ 6 Pensionsbestämmelser/förmåner för förtroendevalda med fast arvode

Pensionsavtal OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) gäller för:

 • Heltidssysselsatta förtroendevalda.
 • Deltidssysselsatt förtroendevald som i ett eller flera uppdrag för kommunens räkning har en sammanlagd sysselsättning uppgående till minst 40 procent av heltidssysselsättning.

Observera att den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen kan omfattas av andra tidigare pensionsavtal, som till exempel PBF.

§ 7 Pensionsbestämmelser/förmåner för övriga förtroendevalda

Tjänstepension av anställning kan i vissa fall påverkas negativt av ledighet i anställningen som den förtroendevalde tvingas ta för att kunna fullgöra sitt eller sina uppdrag.

Ersättning utges till deltidssysselsatt förtroendevald, som inte omfattas av OPF-KL, och vars tjänstepension i huvudanställning konstaterats ha minskats på grund av uppdraget/uppdragen.

§ 8 Ersättning för kostnader enligt särskilda grunder

Barntillsynskostnader

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande.

Föranleder sammanträdet att man måste utnyttja fler timmar än ordinarie barnomsorgstid ska ersättning utgå. Kostnaden ska styrkas genom faktura.

Vård av person med funktionsvariation

Ersättning utgår för faktiska kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av en person med funktionsvariation som vistas i den förtroendevaldes bostad.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller sammanboende.

Förtroendevald med funktionsvariation

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsvariation för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

§ 9 Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmån hos ordinarie arbets-givare faktiskt påverkats av kommunala uppdrag har rätt till motsvarande kompensation.

§ 10 Resekostnads- och traktamentsersättning

Förtroendevalda har rätt till ersättning för resekostnader samt traktamente vid resa till sammanträde, förrättning eller protokollsjustering. Ersättning utgår enligt gällande Riktlinje vid resa i tjänsten.

För resor inom kommunen har förtroendevald endast rätt till ersättning under förutsättning att avståndet från dennes fasta bostad eller arbetsplats till resmålet överstiger tre kilometer.

Föräldraledighet och sjukskrivning

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att vid föräldraledighet vara ledig högst 18 månader, dock längst till och med mandatperiodens slut.

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att vid sjukskrivning vara ledig högst 12 månader, dock längst till och med mandatperiodens slut.

Kommunfullmäktige beslutar om ledighet med anledning av föräldra-ledighet eller sjukskrivning samt utser ersättare för den förtroendevalda.

Vid sammanhängande föräldraledighet över 1 månad utgår förmån på likartat sätt, som för anställd medarbetare i Vara kommun.

Inga förmåner utgår till den förtroendevalda under sjukskrivning.

Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag.

Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 4–10

Det åligger de förtroendevalda att på särskild räkning redovisa samman-träden och förrättningar som han/hon deltagit i och där ersättning yrkas.

För ändamålet ska särskilt framtagna blanketter/rutiner användas vid redovisningen. Mötessekreteraren ansvarar för att tiderna är samstämmiga för mötesdeltagarna. Övriga kostnader för uppdragets fullgörande ska prövas och styrkas med faktura eller kvitto.

Redovisning bör ske månadsvis, senast under nästkommande månad. Det finns inte någon egentlig tidsbegränsning men för att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt är det önskvärt om redovisning sker i samband med sammanträdet eller inom en månad.

Ersättningarnas storlek

§ 11  Månadsarvoden

Fast arvode utgår som månadsarvode och motsvarar för heltidstjänst-görande kommunalråd (100 procent) 90 procent av årsarvode för riksdags-män delat med 12.

Tjänstgöringsgrad för respektive ledamot motsvarar angiven procentsats av kommunalrådets månadsarvode, med undantag för oppositionsråd (kommunstyrelsens andre vice ordförande) där tjänstgöringsgraden är 100 procent.

  % av kommunal-
rådets månads-
arvode
Samman-trädes-arvode
Kommunfullmäktige, 45 ledamöter
Ordförande 12,5 % Ja
1:a vice ordförande 2 % Ja
2:e vice ordförande 2 % Ja
Revisorer, 6 ledamöter
Ordförande 12,5 % Ja
Vice ordförande 5 % Ja
Revisor 2 % Ja
Valberedning, 9 ledamöter
Ordförande 5 % månadsarvode nov-dec, valår efter att valberedningen valts.

Månad då kommunfull-mäktige ger valberedning uppdrag utgår ett månadsarvode med 1 %.

Ja
Valnämnd, 5 ledamöter
Ordförande, (valår) 2 % Ja
Kommunstyrelse, 13 ledamöter
Ordförande 100 % Nej
1:a vice ordförande 20 % Ja
2:e vice ordförande 80 % Nej
Personalutskott, 3 ledamöter
Ordförande 7 % Ja
Vice ordförande 2 % Ja
Teknisk nämnd, 5 ledamöter
Ordförande 17,5 % Ja
Vice ordförande 2 % Ja
Miljö- och byggnadsnämnd, 5 ledamöter
Ordförande 25 % Nej
Vice ordförande 2 % Ja
Bildningsnämnd, 9 ledamöter
Ordförande 50 % Nej
1:a vice ordförande 12,5 % Ja
2:e vice ordförande 20 % Ja
Socialnämnd, 9 ledamöter
Ordförande 50 % Nej
1:a vice ordförande 12,5 % Ja
2:e vice ordförande 20 % Ja
Överförmyndarnämnd, 3 ledamöter
Ordförande 0 % Ja
Vara Konserthus AB
Ordförande 12,5 % Ja
VaraNet AB
Ordförande 7 % Ja
Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB
Ordförande (samma för båda bolagen) 12,5 % totalt för båda uppdragen Ja

§ 12  Timarvoden

Sammanträdesarvodet utgår med 0,17 procent av kommunalrådets månads-arvode per påbörjad halvtimma.

Förrättningsarvodet utgår med 50 procent av sammanträdesarvodet per påbörjad halvtimma. Det kan dock inte utgå för mer än 8 timmar per dag.

Tolkning

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av personalutskottet, som även utfärdar särskilda anvisningar och bestämmelser där så erfordras.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.