Kommunala bolag

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige 23 februari 2015 § 18
__________

1. Bakgrund och omfattning

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all
kommunal verksamhet, även den som ägs och bedriv i bolagsform. De av
kommunen direkt och indirekt ägda bolagen representerar stora tillgångar som
kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket fordrar
en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Det är
viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som
Vara kommun äger och förvaltar, oavsett om de bedrivs i bolags- eller
förvaltningsform. Därför bör en klar och tydlig bild om syftet med ägarskapet,
samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen, kommuniceras. Genom att
använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bolagspolicy och
ägardirektiv, kan grunden läggas för en kultur som gör det möjligt att styra och
följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.

Bolag och stiftelser som kommunen äger tillsammans med andra kommuner
eller privata aktörer omfattas inte av denna bolagspolicy.

2. Syfte

Syftet med denna bolagspolicy är dels att förtydliga det gemensamma
regelverket för att utveckla kommunens verksamhet och att fastslå
rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra
styrelsens roll och ansvar i bolagen. Syftet är även att utveckla gemensamma
förhållningssätt i bolagen och kommunen.

3. Ägarroll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fungerar
som ägare av kommunens bolag. Bolagen är ett instrument för kommunen att,
på samma sätt som nämnderna, tillgodose kommunmedlemmarnas behov.
Ägarstyrningen över bolagen utgår därför alltid från kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige som ägare utövar formellt sin roll gentemot bolagen
genom att:

 • Fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet.
 • Föreslå bolagsordningar.
 • Formulera ägardirektiv.
 • Utse styrelser.
 • Utse lekmannarevisorer. Bolagspolicy för Vara kommun sid 2 (8)
 • Lämna instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämmor i
  frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 • Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större
  vikt innan beslut fattas i bolaget.
 • Ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt
  bolag.

Eftersom all ägarstyrning utgår från kommunfullmäktig

e har direktiv utfärdade
av fullmäktige alltid företräde framför direktiv utfärdade av annan. Av detta
följer att fullmäktige också kan ändra sådana senare direktiv.

Fullmäktige ska hållas väl informerade om bolagens förhållanden och
utveckling. Det ankommer på kommunstyrelsen att, vid de tidpunkter och i de
avseenden som fullmäktige bestämmer, svara för sådan information. Bolagens
styrelser ska också på begäran lämna fullmäktige information.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

 • Ha uppsikt över kommunens bolag
 • Utfärda ägardirektiv till moderbolaget inom de områden som ryms
  inom delegationen från fullmäktige
 • Lämna instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämmor i
  frågor som inte är av principiell karaktär eller annars av större vikt.

Moderbolaget

Vara Koncern AB är moderbolag i Vara kommuns bolagskoncern och ska
fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för
dotterbolagen och tillse verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens
beslut gällande koncernen. Moderbolagets roll är:

 • Att verka för att minska risktagandet inom bolagssfären.
 • Årligen upprätta en plan för möten mellan kommunstyrelsen,
  moderbolaget och övriga bolagsledningar.
 • Ha en aktiv dialog med bolagens styrelse
 • Säkerställa att det finns ett förtroende mellan ägaren och av denne
  utsedda styrelsen.
 • Ansvara för samordningen av kommunens bolag och övriga
  kommunala verksamheter.
 • Att effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och
  samordning mellan de kommunala bolagen och kommunens övriga
  verksamheter.
 • Att utveckla gemensamma förhållningssätt i bolagen och kommunen.
 • Att verka för att upprätthålla en god ekonomi för koncernen.
 • Att verka för att bolagens verksamhet hålls inom ramen för vad som är
  kompetensenligt samt att bolagen följer offentlighetsprincipen och
  lagen om offentlig upphandling.
 • Att följa upp och verka för att verksamheten i bolagen utvecklas på
  såväl kort som lång sikt enligt ägarens intentioner.
 • Att bidra till en stärkt ägarstyrning och effektivisering av kommunens
  uppföljning och kontroll av bolagen.

Målet är att bolagen så långt som möjligt ska bedriva sin verksamhet
ekonomiskt självbärande utan kommunala bidrag. Undantag kan vara bolag där
andra skäl än ekonomiska ligger bakom bolagsformen.

Moderbolaget får ålägga dotterbolagen att begära moderbolagets godkännande
innan beslut fattas i dotterbolaget i frågor av större betydelse. Moderbolaget
kan dock inte vägra godkännande i fråga där fullmäktiges ställningstagande har
inhämtats och åtgärden godkänts där.

4. Formella styrdokument

Bolagsordning

Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget
ska ägna sig åt, det vill säga föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala
ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital,
styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma
på ordinarie årsstämma.

Direktiv

Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess
ledning. Även bolagspolicy, eller delar av den kan fastställas som direktiv.
Direktiven överlämnas via kommunens ombud till bolagsstämman.
Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för det
specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet
med ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets
ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. De
ska vara enkla och tydliga och ska om möjligt upprättas i samråd med bolagen.
Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller moderbolaget beroende på dess innehåll och fastställs
på extra eller ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen och moderbolaget
ansvarar för att direktiv och bolagspolicy är aktuella.

Bolagen ska i sina förvaltningsberättelser redogöra för hur bolaget utvecklas i
förhållande till ägarens intentioner. Denna redogörelse utgör en del av
kommunens uppföljning av ägardirektiven.

5. Bolagsstämma

Bolagsstämmans uppgifter

Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning.
Stämman bör därför ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag.

Kallelse till ordinarie årsstämma

Bolaget ansvarar för att utfärda kallelse till bolagsstämman. Bolaget ska sträva
efter att bolagets ägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom
kallelsen får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska
behandlas.

Ägarens ombud på bolagsstämman

Bolagets ägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för
ägarens aktier.

Bolagets ägare ska utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen ska omfatta hur
ombudet ska rösta i de ärenden som förekommer på stämman. Om
instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt ska instruktionen utfärdas av
kommunfullmäktige.

Protokoll från bolagsstämman

Protokollet från stämman ska tillställas kommunen, moderbolaget,
styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från senaste
ordinarie årsstämma och eventuella därefter hållna extra stämmor ska finnas
publicerade på bolagets alternativt kommunens hemsida.

6. Bolagsstyrelsen

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets
verksamhet, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och
kontrollera verkställande direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige
får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars större vikt samt se till att bolagets ägare informeras om bolagets
utveckling och ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att det finns
tillfredställande kontroll av att bolaget följer de regler som gäller för bolagets
verksamhet.

Mer konkret innebär detta att styrelsen ska:

 • Fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot
  kommunens ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som
  fastställts samt se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå
  dessa mål. Vid behov ska styrelsen inom ramen för ägarens riktlinjer
  utvärdera och revidera bolagets strategier och mål.
 • Se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är
  tillfredställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att
  redovisningen och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras
  på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll.
 • Se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i
  etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det
  omgivande samhället i övrigt.
 • Diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras i
  bolagets namn.
 • Årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om
  styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter,
  om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt
  sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer
  fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda
  bristerna eller anmäla dem till bolagets ägare.
 • Årligen utvärdera verkställande direktörens insatser vid ett styrelsemöte
  där endast styrelseledamöterna ska närvara.

Tillsättande av styrelsen

Styrelseledamöterna ska utses av kommunfullmäktige och anmälas på
bolagsstämman. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning
präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens,
erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen ska
eftersträvas.

Styrelsens ledamöter

En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget, Det innebär att
ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att
på bästa sätt tillvarata bolagets intressen. En styrelseledamot ska alltså verka för
att kommunens ändamål med verksamheten, så som det kommer till uttryck i
bolagsordningen och ägardirektiv, förverkligas.

En styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och
omvärldsförutsättningar i övrigt som krävs för att tillsammans med övriga
styrelseledamöter kunna göra, i förhållande till företagsledningen, självständiga
bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra
styrelsens uppgifter.

Ny styrelseledamot ska genomgå en introduktionsutbildning om styrelsearbete,
om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad m.m. samt den utbildning
i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig för
att ledamoten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att
styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt:

 • Organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och
  konstruktiv diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och
  skapar bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete,
 • se till att styrelsens fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina
  kunskaper om bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får den
  utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas
  effektivt,
 • upprätthålla kontakt och dialog med bolagets ägare i syfte att styrelsen
  ska känna till ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål
  och strategi och andra viktigare frågor,
 • ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och
  stöd för bolagets verkställande direktör samt se till att styrelsen
  utvärderar verkställande direktörens arbete,
 • se till att styrelsen får tillfredställande information och beslutsunderlag,
 • kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt
 • se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ett kollegialt organ där alla ledamöter ska beredas möjlighet att
delta i arbetet. Styrelsens får enligt lag inte besluta i ett ärende om inte, såvitt
möjligt, samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredställande underlag för att
avgöra ärendet och tid att sätta sig in i underlaget.

Styrelsen ska besluta om arbetsordning och instruktion för verkställande
direktören. När ny styrelse tillsätts ska styrelsen göra en noggrann prövning av
samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning ska göras
varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året. Instruktionerna ska vara
anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta
att de kan fungera som styrdokument för styrelsens arbete.

Styrelsen ska sammanträda i den omfattning som krävs för att hinna behandla
de frågor som ankommer på dem. Styrelsens arbete måste vara organiserat så
att styrelsen kan ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande
rapporteringen bör vara strukturerad så att uppföljnings- och kontrollfrågorna
inte tar större del av styrelsens tid i anspråk än att särskilt de strategiska
frågorna kan ägnas den uppmärksamhet de kräver.

Styrelsens ordförande ska efter samråd med verkställande direktören fastställa
förslag till dagordning för styrelsens sammanträden och se till att dessa är väl
förberedda och genomförs effektivt. De beslutsärenden som ska behandlas på
styrelsens sammanträden ska anges tydligt i dagordningen för sammanträdet.
Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende ska ge en saklig, utförlig och
relevant belysning av det ärende beslutet gäller. Skriftligt material inför
styrelsesammanträde bör normalt tillställas ledamöterna senast en vecka före
sammanträdet.

Varje styrelseledamot ska sätta sig in i de ärenden styrelsen har att behandla
och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden dessa
föranleder. Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som
ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda
beslut. Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats,
vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut
som fattats. Ett färdigt protokoll ska sändas till eller hållas tillgängligt för
styrelsens ledamöter senast två veckor efter sammanträdet.

Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll

Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till
bolagets ägare. Bolagets ägare ska i ägardirektiv klargöra hur rapporteringen ska
ske. Den årliga verksamhetsrapporteringen ska innehålla en redovisning av hur
väl bolaget uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten.

Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i
överensstämmelse med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen
ska framgå på vilket regelverk den grundas.

Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
Styrelsen ska inför varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget.
Styrelsen ska dokumentera på vilket sätt den säkerställer:

 • ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande verksamhet i bolaget,
 • kvaliteten i rapportering om verksamhet och ekonomi och intern
  kontroll, samt
 • bedömning och uppföljning av bolagets risker.

7. Verkställande direktör

Verkställande direktörens uppgifter

Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att
verkställande direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som
krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen. Verkställande direktören
ska alltså verka för att kommunens ändamål med verksamheten, så som den
kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrelsebeslut,
förverkligas.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och
medelförvaltning sker på ett betryggande sätt. Verkställande direktören
ansvarar för att förse styrelsen med den information om bolaget och dess
verksamhet, samt det underlag i övrigt, styrelsen behöver för sitt arbete.
Materialet ska vara så sakligt, utförligt och relevant som krävs för att styrelsen
ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören ska också se
till att styrelsen hålls väl informerade om utvecklingen av bolagets verksamhet
mellan styrelsens sammanträden.

Tillsättande av verkställande direktör

Styrelsen ska utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med
kommunen. Alla frågor som rör verkställande direktörens
anställningsförhållanden beslutas av styrelsen efter samråd med moderbolagets
verkställande direktör. Innan nya avtal eller beslut om större förändring av
gällande avtal fattas ska samråd ske med kommunens HR-chef.

Ersättning till verkställande direktören

Kommunfullmäktige ska fastställa principer för ersättning till verkställande
direktör i de kommunägda bolagen. Principerna ska fastställas genom
ägardirektiv och kan omfatta:

 • fast, respektive rörlig ersättning,
 • pension,
 • uppsägningstid,
 • avgångsvederlag, samt
 • övriga förmåner.

Verkställande direktörens rätt att ha bisysslor ska regleras i anställningsavtal.

8. Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer

Bolagets revisorer utses på bolagsstämman. Bolagets revisor ska i den
utsträckning som följer av god revisionssed granska räkenskaperna och
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagsstämman får ge
revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag,
bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna i bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla
aktier ska utses av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämman.
Bolagets lekmannarevisorer ska i den utsträckning som följer av god sed för
lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna
kontroll är tillräcklig. Bolagsstämman får ge lekmannarevisorn ett utökat
granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller
god sed för lekmannarevisorer inklusive god sed för hur allmän granskning ska
genomföras.

Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna

Styrelsen ska se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och
lekmannarevisorer upprätthålls. Styrelsen ska överväga att en gång varje år
sammanträffa med revisorerna utan närvaro av någon från företagsledningen.

9. Informationsregler

Information i årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport

De kommunägda bolagen ska i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i
årsredovisningen lämna följande information:

 1. Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts.
 2. Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag,
  aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har
  affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma bransch som
  bolaget.
 3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning,
  antal sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit
  sekreterare vid styrelsens sammanträden.
 4. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets
  syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering,
  är organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret.
 5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
 6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
 7. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda
  kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning.

Information på internet

Bolagen ska ha en hemsida som nås via kommunens hemsida. Om kommunen
bestämmer det kan information om bolaget istället finnas på kommunens
hemsida.

När information lämnas på kommunens eller bolagets hemsida ska reglerna i
personuppgiftslagen beaktas.

10. Tvister

Vid interna avtal mellan bolagen eller mellan bolagen och kommunen får inte
skiljedomsklausuler användas. Parterna ska istället i avtalen komma överens om
att en eventuell framtida tvist ska hänskjutas till kommunstyrelsen för särskilt
förlikningsförfarande.

Vid tvister mellan förvaltning och kommunalt bolag eller mellan de
kommunala bolagen inbördes ska parterna genom förhandlingar söka en
överenskommelse. Om samförstånd inte uppnås ska parterna utan onödigt
dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för särskilt
förlikningsförfarande

Bolagsordning Vara Konserthus AB

Bolagsordning Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Godkänd av kommunfullmäktige 23 februari 2015 § 19
Antagen av bolagsstämma 11 mars 2015 § 12

Innehållsförteckning

§ 1 Firma
§ 2 Säte
§ 3 Verksamhetsföremål
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
§ 7 Antal aktier
§ 8 Inspektionsrätt
§ 9 Styrelse
§ 10 Närvarorätt
§ 11 Revisorer
§ 12 Lekmannarevisorer
§ 13 Revisorernas berättelse
§ 14 Kallelse till bolagsstämma
§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma
§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma
§ 17 Bolagsstämmans kompetens
§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning
§ 19 Ändring av bolagsordning
§ 20 Firmateckning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vara Konserthus Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus med därtill förenlig verksamhet, samt driva och säkerställa storbandsutvecklingen. Bolaget ska även bedriva uthyrningsverksamhet av sina lokaler med därtill förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet,
lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen, bedriva en verksamhet
med stor bredd och särskilt fokus på barn och unga. Bolaget ska eftersträva
samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer samt vara öppen
för produktion av experimentell art och bedriva projekt i samspel med det fria
kulturlivet. Verksamheten ska ha ambitionen att bidra till en positiv utveckling i
närområdet med befolkningstillväxt, företagsutvecklingar och nyetableringar
som mål.

Uthyrningen av lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund och med
iakttagande av lokaliseringsprincipen

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 00 000 kronor och högst  4000 000 kronor.
Aktie ska lyda på 1 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Inspektionsrätt

Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, Kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på
grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
eller godkänd revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare.

§ 13 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie årsstämma.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller genom e-post
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma
ska hållas före april månads utgång

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
  lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med
  ersättare
 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor med ersättare
 10. Val av revisor och ersättare
 11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
  eller bolagsordningen.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

 • Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste fyra räkenskapsåren
 • Ställande av säkerhet
 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av
  1 000 000 kronor per affärstillfälle.
 • Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande
  ett värde av 5 000 000 kronor exklusive moms per affärstillfälle.
 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas fram
för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vara kommun.

§ 20 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening

Bolagsordning Vara Bostäder AB

Bolagsordning-Vara-Bostäder-AB-2015

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Godkänd av kommunfullmäktige 23 februari 2015 § 19
Antagen av bolagsstämman 11 mars 2015 § 13

Innehållsförteckning

§ 1 Firma
§ 2 Säte
§ 3 Verksamhetsföremål
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
§ 6 Aktiekapital
§ 7 Antal aktier
§ 8 Inspektionsrätt
§ 9 Styrelse
§ 10 Närvarorätt
§ 11 Revisorer
§ 12 Lekmannarevisorer
§ 13 Revisorernas berättelse
§ 14 Kallelse till bolagsstämma
§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma
§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma
§ 17 Bolagsstämmans kompetens
§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning
§ 19 Ändring av bolagsordning
§ 20 Firmateckning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vara Bostäder Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vara kommun förvärva,
äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med
bostädslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med
lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt
samband med den övriga verksamheten.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska, i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vara kommun och erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 25 000 000 kronor.
Aktie ska lyda på 1000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 7 000 aktier och högst 25 000 aktier.

§ 8 Inspektionsrätt

Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, kommunstyrelsen i Vara kommun och
kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån inga hinder finns på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen och
verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har närvarorätt och
yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
eller godkänd revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare.

§ 13 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma
ska hållas före april månads utgång.

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justare.
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
  lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med
  ersättare.
 10. Val av revisor och ersättare
 11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt
  aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

 • Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste
  fyra räkenskapsåren
 • Ställande av säkerhet
 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av
  15 000 000 kronor per affärstillfälle
 • Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande
  ett värde av 15 000 000 kronor exklusive moms per affärstillfälle
 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska  läggas fram
för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Vara kommun.

§ 20 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB

Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB

Godkänd av kommunfullmäktige 23 februari 2015 § 19
Antagen av bolagsstämma 11 mars 2015  13

Innehållsförteckning

§ 1 Firma
§ 2 Säte
§ 3 Verksamhetsföremål
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
§ 7 Antal aktier
§ 8 Inspektionsrätt
§ 9 Styrelse
§ 10 Närvarorätt
§ 11 Revisorer
§ 12 Lekmannarevisorer
§ 13 Revisorernas berättelse
§ 14 Kallelse till bolagsstämma
§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma
§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma
§ 17 Bolagsstämmans kompetens
§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning
§ 19 Ändring av bolagsordning
§ 20 Firmateckning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vara Industrifastigheter Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamet och offentlig verksamhet, samt på ett allmänt näringsfrämjande sätt underlätta lokal- och markanskaffning i kommunen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och förbudet
mot spekulativ verksamhet, arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling för kommunens näringsliv och därigenom stärka kommunens attraktionskraft.

Uthyrning av lokaler till näringslivet ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Aktie ska lyda på 1 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8 Inspektionsrätt

Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, Kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på
grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
eller godkänd revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare.

§ 13 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie årsstämma.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller genom e-post
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma
ska hållas före april månads utgång

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
  lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med
  ersättare
 9. Val av revisor och ersättare
 10. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
  eller bolagsordningen.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

 • Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste fyra räkenskapsåren
 • Ställande av säkerhet
 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av
  15 000 000 kronor per affärstillfälle.
 • Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande
  ett värde av 15 000 000 kronor exklusive moms per affärstillfälle.
 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas fram
för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vara kommun.

§ 20 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening

Bolagsordning VaraNet AB

Bolagsordning VaraNet AB

Bolagsordning för Vara Net AB

Godkänd av kommunfullmäktige 23 februari 2015 § 19
Antagen av bolagsstämma 11 mars 2015 § 12

Innehållsförteckning

§ 1 Firma
§ 2 Säte
§ 3 Verksamhetsföremål
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
§ 7 Antal aktier
§ 8 Inspektionsrätt
§ 9 Styrelse
§ 10 Närvarorätt
§ 11 Revisorer
§ 12 Lekmannarevisorer
§ 13 Revisorernas berättelse
§ 14 Kallelse till bolagsstämma
§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma
§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma
§ 17 Bolagsstämmans kompetens
§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning
§ 19 Ändring av bolagsordning
§ 20 Firmateckning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vara Net Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Vara kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, likställighets- och självkostnadsprincipen främja tillgången till bredband för boende och företag inom Vara kommun. Bolaget ska vidare ha fokus på att utveckla moderna metoder för verksamhetsföremålet samt genom användning och tillämpning av modern teknik skapa förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringslov, offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande sätt.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vara kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
Aktie ska lyda på 1 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 8 Inspektionsrätt

Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, Kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på
grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vara kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige..

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
eller godkänd revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare.

§ 13 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie årsstämma.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller genom e-post
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma
ska hållas före april månads utgång

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
  lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultat- och balansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med
  ersättare
 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor med ersättare
 10. Val av revisor och ersättare
 11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
  eller bolagsordningen.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

 • Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste fyra räkenskapsåren
 • Ställande av säkerhet
 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av
  1 000 000 kronor per affärstillfälle.
 • Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande
  ett värde av 2 000 000 kronor exklusive moms per affärstillfälle.
 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas fram
för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vara kommun.

§ 20 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening

Ägardirektiv Vara Konserthus AB

Ägardirektiv Vara Konserthus AB

Ägardirektiv

Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Konserthus AB

Beslutat av fullmäktige 28 september 2015 § 75
Utfärdat av Vara Koncern AB 8 oktober 2015 § 28
Fastställt av bolagsstämman 13 november 2015 § 7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
 2. Kommunernas direktivrätt
 3. Kommunens ledningsfunktion
 4. Sekretess
 5. Bolagets verksamhet
 6. Bolagets ändamål
 7. Fullmäktiges ställningstagande
 8. Förvaltningsberättelsen
 9. Granskningsrapporten
 10. Ekonomiska mål
 11. Finansiering
 12. Information och ägardialog
 13. Budget och verksamhetsplan
 14. Kommunal koncernredovisning och budget
 15. Allmänna handlingar
 16. Arkivreglemente
 17. Bolagspolicy

Verksamhetsdirektiv

Detta ägardirektiv avser Vara Bostäder AB, (556440-4803), nedan kallat
bolaget, och har fastställts på bolagsstämma 13 november 2015.

I den mån tidigare ägardirektiv finns utfärdade inom samma område som
regleras här ersätts de av detta direktiv.
__________

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs indirekt av Vara kommun genom moderbolaget Vara Koncern AB.
Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet
beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av
bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.

Moderbolaget, kommunstyrelsen och kommunens revisorer har rätt att ta del
av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Bolaget ska lämna dessa den information om verksamheten
som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd
med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att

 • Anordna offentliga föreställningar och konserter
 • Vara en resurs för civilsamhället
 • Tillhandahålla möteslokaler
 • Driva eller tillhandahålla restaurangverksamhet i samband med
  aktiviteteter i Vara Konserthus

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen,

 • Att bedriva verksamheten på ett sätt som stärker Vara Konserthus roll i
  det svenska kulturlivet.
 • Att genom sin verksamhet stärka barns och ungas möjlighet att
  utvecklas och väcka deras intresse för musik, dans och teater.
 • Att stärka bilden av Vara konserthus som en mötesplats för all världens
  kultur.

Bolaget ska också, i syfte att uppnå synergieffekter och effektiviseringsvinster
men med beaktande av affärsmässighet och de lagar bolaget har att följa,
samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga
kommunala bolag i Vara kommun.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman.
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta
vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med
moderbolaget och kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom kommunala, regionala och andra bidrag samt
genom intäkter från biljettförsäljning och uthyrning. Bolaget ska sträva efter att
uppfylla uppdragens målsättningar och samtidigt ha en ekonomi i balans.
Verksamheten skall bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen via olika bidrag samt genom
hyresintäkter och intäkter från biljettförsäljning. Långsiktiga investeringar kan
finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess
verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget och kommunen om
omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den
30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på
viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets
verksamhet.

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av

 • protokoll från bolagsstämma
 • protokoll från styrelsesammanträde
 • bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
  granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år, senast under april månad
(ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast under
november månad.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget
bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen.

15. Allmänna handlingar

Bolaget påminns om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars
offentlighet enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och
sekretesslagen och ska tillämpa dessa regler på samma sätt som kommunen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller
efter dennes bestämmande.

Bolaget ska tillämpa den för Vara kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Vara kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vara kommun.

17. Bolagspolicy

Bolaget är skyldigt att till alla delar följa Vara kommuns, vid var tid gällande,
bolagspolicy, som på detta sätt fastställs som ett ägardirektiv

Ägardirektiv bostadsbyggande

Ägardirektiv bostadsbyggande

Ägardirektiv – Bostadsbyggande

Den 5 juli 2016 § 20 fastställde bolagsstämman följande ägardirektiv till Vara
Bostäder AB:

Vara Bostäder AB får i uppdrag att skapa en ökad beredskap avseende
bostadsförsörjning för att möta framtida bostadsfrågan. Bolaget ges i uppdrag
att verka för ökad integration och mångfald i ett bostadsperspektiv.
___________

Ägardirektivet har, inför fastställande, godkänts av kommunfullmäktige den 30
maj 2016 § 38 och utfärdats av Vara Koncern AB den 10 juni 2016 § 28.

___________

Bakgrund till ägardirektivet

Tillgången på bostäder är en av de viktigaste förutsättningarna för kommunens
utveckling och för att kunna tillgodose bostadsbehov för de etableringar som
beräknas ske inom bildnings- och kulturområdet Sprinten, konsekvenser av
migrationen samt övriga bostadsbehov för kommuninvånare i olika åldrar samt
inflyttare.

Vara Bostäder AB är den viktigaste aktören för att nå kommunens mål. För att
bolaget ska uppnå en ökad beredskap avseende bostadsförröjning för framtida
bostadsefterfrågan behöver ett ägardirektiv ges till Vara Bostäder AB.

Ägardirektiv Vara Bostäder AB

Ägardirektiv Vara Bostäder AB

Ägardirektiv

Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB

Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 § 75
Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-10-08 § 28
Fastställt av bolagsstämman 2015-11-13 § 7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
 2. Kommunernas direktivrätt
 3. Kommunens ledningsfunktion
 4. Sekretess
 5. Bolagets verksamhet
 6. Bolagets ändamål
 7. Fullmäktiges ställningstagande
 8. Förvaltningsberättelsen
 9. Granskningsrapporten
 10. Ekonomiska mål
 11. Finansiering
 12. Information och ägardialog
 13. Budget och verksamhetsplan
 14. Kommunal koncernredovisning och budget
 15. Allmänna handlingar
 16. Arkivreglemente
 17. Bolagspolicy

Verksamhetsdirektiv

Detta ägardirektiv avser Vara Bostäder AB, (556440-4803), nedan kallat
bolaget, och har fastställts på bolagsstämma 2015-XX-XX.

I den mån tidigare ägardirektiv finns utfärdade inom samma område som
regleras här ersätts de av detta direktiv.
__________

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs indirekt av Vara kommun genom moderbolaget Vara Koncern AB.
Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet
beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av
bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.

Moderbolaget, kommunstyrelsen och kommunens revisorer har rätt att ta del
av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Bolaget ska lämna dessa den information om verksamheten
som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd
med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.

Bolagets huvudsakliga uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Vara
kommun och ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa
förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Vara kommun
att äga bolaget.

Bolaget kan på eget initiativ komplettera sitt fastighetsbestånd genom
nybyggnad eller förvärv av fastigheter inom olika delar av kommunen. Bolaget
har därvid särskilt att beakta de direktiv och uppdrag som kommunen och
moderbolaget lämnar.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen,

 • Att tillse olika hushållstypers behov av boende.
 • Att fungera som en viktig funktion i kommunens totala utveckling och,
  när kommunfullmäktige finner lämpligt, medverka i förnyelse och
  utveckling av Vara kommuns tätorter
 • Att bidra till att motverka segregation och utveckla en god gemenskap
  och trygghet i bostadsområdena
 • Att medverka till att lösa kommunens skyldighet att tillgodose
  bostadsefterfrågan till äldre och socialt utsatta genom regelbundna och
  goda kontakter med kommunens socialförvaltning. I de fall andra
  möjligheter är uttömda ska bolaget medverka till att en lösning kommer
  till stånd. Kostnaderna för detta får dock inte belasta övriga delar av
  bolagets verksamhet.
 • Att bedriva sin verksamhet med en sådan öppenhet att lagkraven om
  hyresgästernas möjlighet till bolinflytande och inflytande i bolaget
  uppfylls.

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykeltänktandet. Bolaget ska eftersträva
att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom att se till att
verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget ska också, i syfte att uppnå synergieffekter och effektiviseringsvinster
men med beaktande av affärsmässighet och de lagar bolaget har att följa,
samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga
kommunala bolag i Vara kommun.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman.
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta
vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med
moderbolaget och kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom hyresintäkter. Bolaget ska bedriva sin verksamhet
enligt affärsmässiga principer, vara ekonomiskt självbärande på ett sådant sätt
att tillskott från kommunen som huvudregel inte ska behövas.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 10 procent.
Till dess att soliditetsmålet är nått ska all vinst återinvesteras i bolaget. Därefter
ska avkastningskrav sättas upp för bolaget. Vid så omfattande nyproduktion
eller ombyggnader att soliditeten åter riskerar att hamna under 10 procent ska
särskilt beslut inhämtas från ägare.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen via hyresintäkter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess
verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget och kommunen om
omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den
30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på
viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets
verksamhet.

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av

 • protokoll från bolagsstämma
 • protokoll från styrelsesammanträde
 • bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
  granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år, senast under april månad
(ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast under
november månad.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget
bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen.

15. Allmänna handlingar

Bolaget påminns om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars
offentlighet enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och
sekretesslagen och ska tillämpa dessa regler på samma sätt som kommunen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller
efter dennes bestämmande.

Bolaget ska tillämpa den för Vara kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Vara kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vara kommun.

17. Bolagspolicy

Bolaget är skyldigt att till alla delar följa Vara kommuns, vid var tid gällande,
bolagspolicy, som på detta sätt fastställs som ett ägardirektiv

Ägardirektiv Vara Industrifastigheter AB

Ägardirektiv Vara Industrifastigheter AB

Ägardirektiv

Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Industrifastigheter AB

Beslutat av fullmäktige 28 september 2015 § 75
Utfärdat av Vara Koncern AB 8 oktober 2015 § 28
Fastställt av bolagsstämman 13 november 2015 § 7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
 2. Kommunernas direktivrätt
 3. Kommunens ledningsfunktion
 4. Sekretess
 5. Bolagets verksamhet
 6. Bolagets ändamål
 7. Fullmäktiges ställningstagande
 8. Förvaltningsberättelsen
 9. Granskningsrapporten
 10. Ekonomiska mål
 11. Finansiering
 12. Information och ägardialog
 13. Budget och verksamhetsplan
 14. Kommunal koncernredovisning och budget
 15. Allmänna handlingar
 16. Arkivreglemente
 17. Bolagspolicy

Verksamhetsdirektiv

Detta ägardirektiv avser Vara Bostäder AB, (556440-4803), nedan kallat
bolaget, och har fastställts på bolagsstämma 13 november 2015.

I den mån tidigare ägardirektiv finns utfärdade inom samma område som
regleras här ersätts de av detta direktiv.
__________

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs indirekt av Vara kommun genom moderbolaget Vara Koncern AB.
Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet
beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av
bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.

Moderbolaget, kommunstyrelsen och kommunens revisorer har rätt att ta del
av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Bolaget ska lämna dessa den information om verksamheten
som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd
med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.

Bolaget ska, utifrån ett långsiktigt och affärsmässigt perspektiv, skapa
förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Vara kommun
att äga bolaget.

Bolaget har till uppgift att

 • Bidra till samhällsnyttan genom att i nära samarbete med kommunen
  och andra intressenter bygga eller förvärva och förvalta
  byggnader/anläggningar för uthyrning till företag, föreningar, stiftelser,
  stat/landsting samt kommunala förvaltningar.
 • Genom sin verksamhet främja näringslivet i Vara kommun.
 • Vara en aktiv aktör inom fastighetsbranschen och lokalförsörjningen i
  Vara kommun.

 

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen,

 • Att hålla sig informerade och öka kunskapen om vilka lokalbehov som
  finns i Vara kommun genom regelbundna kontakter med
  kommunledning, enskilda företag och näringslivets lokala
  organisationer
 • Att medverka som en viktig funktion i kommunens totala utveckling.

I verksamheten ska bolaget iaktta livscykeltänktandet. Bolaget ska eftersträva
att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom att se till att
verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget ska också, i syfte att uppnå synergieffekter och effektiviseringsvinster
men med beaktande av affärsmässighet och de lagar bolaget har att följa,
samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga
kommunala bolag i Vara kommun.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman.
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta
vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med
moderbolaget och kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom hyresintäkter.

Bolaget ska ha som mål att direktavkastningen på det egna kapitalet ska vara 2-
5 procent.

Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 15 procent.
Vid så omfattande nyproduktion eller ombyggnader att soliditeten riskerar att
hamna under 15 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägare.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen via hyresintäkter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess
verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget och kommunen om
omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den
30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på
viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets
verksamhet.

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av

 • protokoll från bolagsstämma
 • protokoll från styrelsesammanträde
 • bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
  granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år, senast under april månad
(ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast under
november månad.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget
bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen.

15. Allmänna handlingar

Bolaget påminns om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars
offentlighet enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och
sekretesslagen och ska tillämpa dessa regler på samma sätt som kommunen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller
efter dennes bestämmande.

Bolaget ska tillämpa den för Vara kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Vara kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vara kommun.

17. Bolagspolicy

Bolaget är skyldigt att till alla delar följa Vara kommuns, vid var tid gällande,
bolagspolicy, som på detta sätt fastställs som ett ägardirektiv

Ägardirektiv VaraNet AB

Ägardirektiv VaraNet AB

Ägardirektiv

Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara NetAB

Beslutat av fullmäktige 28 september 2015 § 75
Utfärdat av Vara Koncern AB 8 oktober 2015 § 28
Fastställt av bolagsstämman 13 november 2015 § 7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
 2. Kommunernas direktivrätt
 3. Kommunens ledningsfunktion
 4. Sekretess
 5. Bolagets verksamhet
 6. Bolagets ändamål
 7. Fullmäktiges ställningstagande
 8. Förvaltningsberättelsen
 9. Granskningsrapporten
 10. Ekonomiska mål
 11. Finansiering
 12. Information och ägardialog
 13. Budget och verksamhetsplan
 14. Kommunal koncernredovisning och budget
 15. Allmänna handlingar
 16. Arkivreglemente
 17. Bolagspolicy

Verksamhetsdirektiv

Detta ägardirektiv avser Vara Bostäder AB, (556440-4803), nedan kallat
bolaget, och har fastställts på bolagsstämma 13 november 2015.

I den mån tidigare ägardirektiv finns utfärdade inom samma område som
regleras här ersätts de av detta direktiv.
__________

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs indirekt av Vara kommun genom moderbolaget Vara Koncern AB.
Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet
beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av
bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.

Moderbolaget, kommunstyrelsen och kommunens revisorer har rätt att ta del
av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och
dess verksamhet. Bolaget ska lämna dessa den information om verksamheten
som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd
med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att

 • Genom tillhandahållandet av ett fiberstamnät bidra till att kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber-
 • Tillhandahålla ett fiberstamnät som är uppkopplat mot alla kommunens verksamheter
 • Hyra ut tillgång till fiberstamnät (svartfiber).

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringslov och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom målsättningen att Vara kommun blir först i Sverige med att ge tillgång till fiber år alla kommuninvånare.

Bolaget ska också, i syfte att uppnå synergieffekter och effektiviseringsvinster
men med beaktande av affärsmässighet och de lagar bolaget har att följa,
samarbeta och samutnyttja resurser med kommunens förvaltningar och övriga
kommunala bolag i Vara kommun.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman.
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta
vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med
moderbolaget och kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom kommunala, regionala och andra bidrag samt
genom intäkter från biljettförsäljning och uthyrning. Bolaget ska sträva efter att
uppfylla uppdragens målsättningar och samtidigt ha en ekonomi i balans.
Verksamheten skall bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen via olika bidrag samt genom
hyresintäkter och intäkter från biljettförsäljning. Långsiktiga investeringar kan
finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess
verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget och kommunen om
omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den
30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på
viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets
verksamhet.

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av

 • protokoll från bolagsstämma
 • protokoll från styrelsesammanträde
 • bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
  granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år, senast under april månad
(ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast under
november månad.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget
bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen.

15. Allmänna handlingar

Bolaget påminns om att det omfattas av reglerna om allmänna handlingars
offentlighet enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och
sekretesslagen och ska tillämpa dessa regler på samma sätt som kommunen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller
efter dennes bestämmande.

Bolaget ska tillämpa den för Vara kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Vara kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Vara kommun.

17. Bolagspolicy

Bolaget är skyldigt att till alla delar följa Vara kommuns, vid var tid gällande,
bolagspolicy, som på detta sätt fastställs som ett ägardirektiv

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige 23 februari 2015 § 18
__________

1. Bakgrund och omfattning

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all
kommunal verksamhet, även den som ägs och bedriv i bolagsform. De av
kommunen direkt och indirekt ägda bolagen representerar stora tillgångar som
kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket fordrar
en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning. Det är
viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som
Vara kommun äger och förvaltar, oavsett om de bedrivs i bolags- eller
förvaltningsform. Därför bör en klar och tydlig bild om syftet med ägarskapet,
samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen, kommuniceras. Genom att
använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bolagspolicy och
ägardirektiv, kan grunden läggas för en kultur som gör det möjligt att styra och
följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.

Bolag och stiftelser som kommunen äger tillsammans med andra kommuner
eller privata aktörer omfattas inte av denna bolagspolicy.

2. Syfte

Syftet med denna bolagspolicy är dels att förtydliga det gemensamma
regelverket för att utveckla kommunens verksamhet och att fastslå
rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra
styrelsens roll och ansvar i bolagen. Syftet är även att utveckla gemensamma
förhållningssätt i bolagen och kommunen.

3. Ägarroll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fungerar
som ägare av kommunens bolag. Bolagen är ett instrument för kommunen att,
på samma sätt som nämnderna, tillgodose kommunmedlemmarnas behov.
Ägarstyrningen över bolagen utgår därför alltid från kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige som ägare utövar formellt sin roll gentemot bolagen
genom att:

 • Fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet.
 • Föreslå bolagsordningar.
 • Formulera ägardirektiv.
 • Utse styrelser.
 • Utse lekmannarevisorer. Bolagspolicy för Vara kommun sid 2 (8)
 • Lämna instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämmor i
  frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 • Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större
  vikt innan beslut fattas i bolaget.
 • Ha rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt
  bolag.

Eftersom all ägarstyrning utgår från kommunfullmäktig

e har direktiv utfärdade
av fullmäktige alltid företräde framför direktiv utfärdade av annan. Av detta
följer att fullmäktige också kan ändra sådana senare direktiv.

Fullmäktige ska hållas väl informerade om bolagens förhållanden och
utveckling. Det ankommer på kommunstyrelsen att, vid de tidpunkter och i de
avseenden som fullmäktige bestämmer, svara för sådan information. Bolagens
styrelser ska också på begäran lämna fullmäktige information.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

 • Ha uppsikt över kommunens bolag
 • Utfärda ägardirektiv till moderbolaget inom de områden som ryms
  inom delegationen från fullmäktige
 • Lämna instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämmor i
  frågor som inte är av principiell karaktär eller annars av större vikt.

Moderbolaget

Vara Koncern AB är moderbolag i Vara kommuns bolagskoncern och ska
fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för
dotterbolagen och tillse verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens
beslut gällande koncernen. Moderbolagets roll är:

 • Att verka för att minska risktagandet inom bolagssfären.
 • Årligen upprätta en plan för möten mellan kommunstyrelsen,
  moderbolaget och övriga bolagsledningar.
 • Ha en aktiv dialog med bolagens styrelse
 • Säkerställa att det finns ett förtroende mellan ägaren och av denne
  utsedda styrelsen.
 • Ansvara för samordningen av kommunens bolag och övriga
  kommunala verksamheter.
 • Att effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och
  samordning mellan de kommunala bolagen och kommunens övriga
  verksamheter.
 • Att utveckla gemensamma förhållningssätt i bolagen och kommunen.
 • Att verka för att upprätthålla en god ekonomi för koncernen.
 • Att verka för att bolagens verksamhet hålls inom ramen för vad som är
  kompetensenligt samt att bolagen följer offentlighetsprincipen och
  lagen om offentlig upphandling.
 • Att följa upp och verka för att verksamheten i bolagen utvecklas på
  såväl kort som lång sikt enligt ägarens intentioner.
 • Att bidra till en stärkt ägarstyrning och effektivisering av kommunens
  uppföljning och kontroll av bolagen.

Målet är att bolagen så långt som möjligt ska bedriva sin verksamhet
ekonomiskt självbärande utan kommunala bidrag. Undantag kan vara bolag där
andra skäl än ekonomiska ligger bakom bolagsformen.

Moderbolaget får ålägga dotterbolagen att begära moderbolagets godkännande
innan beslut fattas i dotterbolaget i frågor av större betydelse. Moderbolaget
kan dock inte vägra godkännande i fråga där fullmäktiges ställningstagande har
inhämtats och åtgärden godkänts där.

4. Formella styrdokument

Bolagsordning

Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget
ska ägna sig åt, det vill säga föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala
ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital,
styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma
på ordinarie årsstämma.

Direktiv

Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess
ledning. Även bolagspolicy, eller delar av den kan fastställas som direktiv.
Direktiven överlämnas via kommunens ombud till bolagsstämman.
Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för det
specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet
med ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets
ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. De
ska vara enkla och tydliga och ska om möjligt upprättas i samråd med bolagen.
Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller moderbolaget beroende på dess innehåll och fastställs
på extra eller ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen och moderbolaget
ansvarar för att direktiv och bolagspolicy är aktuella.

Bolagen ska i sina förvaltningsberättelser redogöra för hur bolaget utvecklas i
förhållande till ägarens intentioner. Denna redogörelse utgör en del av
kommunens uppföljning av ägardirektiven.

5. Bolagsstämma

Bolagsstämmans uppgifter

Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning.
Stämman bör därför ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag.

Kallelse till ordinarie årsstämma

Bolaget ansvarar för att utfärda kallelse till bolagsstämman. Bolaget ska sträva
efter att bolagets ägare och andra som har rätt att närvara vid stämman genom
kallelsen får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska
behandlas.

Ägarens ombud på bolagsstämman

Bolagets ägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för
ägarens aktier.

Bolagets ägare ska utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen ska omfatta hur
ombudet ska rösta i de ärenden som förekommer på stämman. Om
instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt ska instruktionen utfärdas av
kommunfullmäktige.

Protokoll från bolagsstämman

Protokollet från stämman ska tillställas kommunen, moderbolaget,
styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från senaste
ordinarie årsstämma och eventuella därefter hållna extra stämmor ska finnas
publicerade på bolagets alternativt kommunens hemsida.

6. Bolagsstyrelsen

Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets
verksamhet, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och
kontrollera verkställande direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige
får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars större vikt samt se till att bolagets ägare informeras om bolagets
utveckling och ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att det finns
tillfredställande kontroll av att bolaget följer de regler som gäller för bolagets
verksamhet.

Mer konkret innebär detta att styrelsen ska:

 • Fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot
  kommunens ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som
  fastställts samt se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå
  dessa mål. Vid behov ska styrelsen inom ramen för ägarens riktlinjer
  utvärdera och revidera bolagets strategier och mål.
 • Se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är
  tillfredställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att
  redovisningen och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras
  på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll.
 • Se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i
  etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det
  omgivande samhället i övrigt.
 • Diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras i
  bolagets namn.
 • Årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om
  styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter,
  om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt
  sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen kommer
  fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda
  bristerna eller anmäla dem till bolagets ägare.
 • Årligen utvärdera verkställande direktörens insatser vid ett styrelsemöte
  där endast styrelseledamöterna ska närvara.

Tillsättande av styrelsen

Styrelseledamöterna ska utses av kommunfullmäktige och anmälas på
bolagsstämman. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning
präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens,
erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen ska
eftersträvas.

Styrelsens ledamöter

En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget, Det innebär att
ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att
på bästa sätt tillvarata bolagets intressen. En styrelseledamot ska alltså verka för
att kommunens ändamål med verksamheten, så som det kommer till uttryck i
bolagsordningen och ägardirektiv, förverkligas.

En styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och
omvärldsförutsättningar i övrigt som krävs för att tillsammans med övriga
styrelseledamöter kunna göra, i förhållande till företagsledningen, självständiga
bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra
styrelsens uppgifter.

Ny styrelseledamot ska genomgå en introduktionsutbildning om styrelsearbete,
om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad m.m. samt den utbildning
i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig för
att ledamoten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att
styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt:

 • Organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och
  konstruktiv diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och
  skapar bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete,
 • se till att styrelsens fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina
  kunskaper om bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får den
  utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas
  effektivt,
 • upprätthålla kontakt och dialog med bolagets ägare i syfte att styrelsen
  ska känna till ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål
  och strategi och andra viktigare frågor,
 • ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och
  stöd för bolagets verkställande direktör samt se till att styrelsen
  utvärderar verkställande direktörens arbete,
 • se till att styrelsen får tillfredställande information och beslutsunderlag,
 • kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt
 • se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ett kollegialt organ där alla ledamöter ska beredas möjlighet att
delta i arbetet. Styrelsens får enligt lag inte besluta i ett ärende om inte, såvitt
möjligt, samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredställande underlag för att
avgöra ärendet och tid att sätta sig in i underlaget.

Styrelsen ska besluta om arbetsordning och instruktion för verkställande
direktören. När ny styrelse tillsätts ska styrelsen göra en noggrann prövning av
samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning ska göras
varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året. Instruktionerna ska vara
anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta
att de kan fungera som styrdokument för styrelsens arbete.

Styrelsen ska sammanträda i den omfattning som krävs för att hinna behandla
de frågor som ankommer på dem. Styrelsens arbete måste vara organiserat så
att styrelsen kan ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande
rapporteringen bör vara strukturerad så att uppföljnings- och kontrollfrågorna
inte tar större del av styrelsens tid i anspråk än att särskilt de strategiska
frågorna kan ägnas den uppmärksamhet de kräver.

Styrelsens ordförande ska efter samråd med verkställande direktören fastställa
förslag till dagordning för styrelsens sammanträden och se till att dessa är väl
förberedda och genomförs effektivt. De beslutsärenden som ska behandlas på
styrelsens sammanträden ska anges tydligt i dagordningen för sammanträdet.
Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende ska ge en saklig, utförlig och
relevant belysning av det ärende beslutet gäller. Skriftligt material inför
styrelsesammanträde bör normalt tillställas ledamöterna senast en vecka före
sammanträdet.

Varje styrelseledamot ska sätta sig in i de ärenden styrelsen har att behandla
och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden dessa
föranleder. Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som
ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda
beslut. Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats,
vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut
som fattats. Ett färdigt protokoll ska sändas till eller hållas tillgängligt för
styrelsens ledamöter senast två veckor efter sammanträdet.

Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll

Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till
bolagets ägare. Bolagets ägare ska i ägardirektiv klargöra hur rapporteringen ska
ske. Den årliga verksamhetsrapporteringen ska innehålla en redovisning av hur
väl bolaget uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten.

Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i
överensstämmelse med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen
ska framgå på vilket regelverk den grundas.

Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
Styrelsen ska inför varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget.
Styrelsen ska dokumentera på vilket sätt den säkerställer:

 • ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande verksamhet i bolaget,
 • kvaliteten i rapportering om verksamhet och ekonomi och intern
  kontroll, samt
 • bedömning och uppföljning av bolagets risker.

7. Verkställande direktör

Verkställande direktörens uppgifter

Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att
verkställande direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som
krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen. Verkställande direktören
ska alltså verka för att kommunens ändamål med verksamheten, så som den
kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrelsebeslut,
förverkligas.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och
medelförvaltning sker på ett betryggande sätt. Verkställande direktören
ansvarar för att förse styrelsen med den information om bolaget och dess
verksamhet, samt det underlag i övrigt, styrelsen behöver för sitt arbete.
Materialet ska vara så sakligt, utförligt och relevant som krävs för att styrelsen
ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören ska också se
till att styrelsen hålls väl informerade om utvecklingen av bolagets verksamhet
mellan styrelsens sammanträden.

Tillsättande av verkställande direktör

Styrelsen ska utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med
kommunen. Alla frågor som rör verkställande direktörens
anställningsförhållanden beslutas av styrelsen efter samråd med moderbolagets
verkställande direktör. Innan nya avtal eller beslut om större förändring av
gällande avtal fattas ska samråd ske med kommunens HR-chef.

Ersättning till verkställande direktören

Kommunfullmäktige ska fastställa principer för ersättning till verkställande
direktör i de kommunägda bolagen. Principerna ska fastställas genom
ägardirektiv och kan omfatta:

 • fast, respektive rörlig ersättning,
 • pension,
 • uppsägningstid,
 • avgångsvederlag, samt
 • övriga förmåner.

Verkställande direktörens rätt att ha bisysslor ska regleras i anställningsavtal.

8. Revisorer och lekmannarevisorer

Revisorer

Bolagets revisorer utses på bolagsstämman. Bolagets revisor ska i den
utsträckning som följer av god revisionssed granska räkenskaperna och
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagsstämman får ge
revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag,
bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna i bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla
aktier ska utses av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämman.
Bolagets lekmannarevisorer ska i den utsträckning som följer av god sed för
lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna
kontroll är tillräcklig. Bolagsstämman får ge lekmannarevisorn ett utökat
granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller
god sed för lekmannarevisorer inklusive god sed för hur allmän granskning ska
genomföras.

Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna

Styrelsen ska se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och
lekmannarevisorer upprätthålls. Styrelsen ska överväga att en gång varje år
sammanträffa med revisorerna utan närvaro av någon från företagsledningen.

9. Informationsregler

Information i årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport

De kommunägda bolagen ska i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i
årsredovisningen lämna följande information:

 1. Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts.
 2. Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag,
  aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har
  affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma bransch som
  bolaget.
 3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning,
  antal sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit
  sekreterare vid styrelsens sammanträden.
 4. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets
  syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering,
  är organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret.
 5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
 6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
 7. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda
  kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning.

Information på internet

Bolagen ska ha en hemsida som nås via kommunens hemsida. Om kommunen
bestämmer det kan information om bolaget istället finnas på kommunens
hemsida.

När information lämnas på kommunens eller bolagets hemsida ska reglerna i
personuppgiftslagen beaktas.

10. Tvister

Vid interna avtal mellan bolagen eller mellan bolagen och kommunen får inte
skiljedomsklausuler användas. Parterna ska istället i avtalen komma överens om
att en eventuell framtida tvist ska hänskjutas till kommunstyrelsen för särskilt
förlikningsförfarande.

Vid tvister mellan förvaltning och kommunalt bolag eller mellan de
kommunala bolagen inbördes ska parterna genom förhandlingar söka en
överenskommelse. Om samförstånd inte uppnås ska parterna utan onödigt
dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för särskilt
förlikningsförfarande

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.