Kommunala råd

Bestämmelser för arbetsmarknadsrådet

Klicka här för pdf-version av Bestämmelser för arbetsmarknadsrådet i Vara kommun

Bestämmelser för arbetsmarknadsrådet i Vara kommun

Gäller från och med: 1 maj 2021
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Fastställd: 29 mars 2021, § 30
Typ av dokument: Regler
Diarienummer: KS 2020/197
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Datum för revidering: –
Dokumentansvarig: Kanslichef

Innehållsförteckning

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden

Syfte och sammansättning

1 §

Arbetsmarknadsrådet är ett forum för statlig och kommunal samverkan i syfte att effektivisera arbetet med att få grupper som  långt från arbetsmarknaden att kunna etablera sig i arbetslivet. På arbetsmarknadsrådets agenda behandlas frågor som:

 • Arbetsmarknadsläget
 • Rekrytering
 • Kompetensförsörjning
 • Jämlikhet på arbetsmarknaden
 • Ohälsotal

2 §

Arbetsmarknadsrådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder vars verksamheter berör arbetsmarknadsfrågorenligt följande:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ordförande och andre vice ordförande i Socialnämnden
 • Ordförande och andre vice ordförande i Bildningsnämnde
 •  E representant från Arbetsförmedlingen ska erbjudas att ingå
 • En representant från Campus Västra Skaraborg ska erbjudas att ingå

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Samhällsbyggnadschef
 • Arbetsmarknadschef
 • HR-chef

Inbjudan till Arbetsförmedlingen och Campus Västra Skaraborg samt
anmälan av deras representanter sker vid mandatperiodens början. Vid
avhopp anmäler aktuell organisation ny representant.

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i Arbetsmarknadsrådet.

4 §

Socialnämnden utser en vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet.

Organisation och natur

5 §

Arbetsmarknadsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Socialnämndens arbetsmarknadsenhet svarar för att samordna arbetet med arbetsmarknadsrådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering etc.

6 §

Arbetsmarknadsrådet är ett remiss- och referensorgan.
Arbetsmarknadsrådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras
inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

7 §

Arbetsmarknadsrådet sammanträder fyra gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Arbetsmarknadsrådets sammankomster är huvudsakligen diskussionsforum, vars diskussioner sammanställs i minnesanteckningar. Minnesanteckningar ska delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden och bildningsnämnden.

9 §

Kallelse och förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar
ska skriftligen delges Arbetsmarknadsrådets ledamöter minst 7 dagar före
sammanträdet

Bestämmelser för brottsförebyggande rådet

Klicka här för pdf-version av Bestämmelser för brottsförebyggande rådet

Bestämmelser för brottsförebyggande rådet i Vara kommun

Gäller från och med: 8 januari 2021
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Fastställd: 14 december 2020, § 137
Typ av dokument: Bestämmelser
Diarienummer: KS 2020/199
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Datum för revidering: –
Dokumentansvarig: Kanslichef

Innehållsförteckning

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden

Syfte och sammansättning

1 §

Det lokala brottsförebyggande rådet är ett samarbetsorgan mellan kommun
och polis som verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
Vara kommun. Utgångspunkten för arbetet bygger på en samverkansöverenskommelse tecknat mellan kommun och polis. Samverkansavtalet följs upp och revideras varje ny mandatperiod utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.

2 §

Brottsförebyggande rådet ska vara sammansatt av representanter för
kommunala nämnder, vars verksamhet berör brottsförebyggande arbete,
samt representanter för polis enligt följande:

 • Tre representanter jämte tre ersättare från kommunstyrelsens
  arbetsutskott.
 • Ordförande med 2:e vice ordförande som personlig ersättare från
  följande nämnder:
 1. Bildningsnämnden
 2. Socialnämnden
 • Ordförande med 1:e vice ordförande som personlig ersättare från
  följande nämnder:
 1.  Miljö- och byggnadsnämnden
 2. Tekniska nämnden
 • En representant från polisen ska erbjudas ingå.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Kommunens samordnare för det brottsförebyggande arbetet.

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i brottsförebyggande rådet.

4 §

Brottsförebyggande rådet utser inom sig en vice ordförande.

Organisation och natur

5 §

Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Samordnaren för det brottsförebyggande arbetet svarar för att samordna
arbetet med brottsförebyggande rådet, vilket bland annat innefattar stöd till
ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering
etc.

6 §

Brottsförebyggande rådet är ett remiss- och referensorgan.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av
kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

7 §

Brottsförebyggande rådet sammanträder fyra gånger per år, efter varje
kvartalsmöte inom VEST (Vara i effektiv samordning för trygghet).
Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.

8 §

Brottsförebyggande rådets ställningstaganden ska redovisas i anteckningar
efter varje sammanträde.
Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas.
Anteckningarna ska delges rådets ledamöter samt anmälas till
kommunstyrelsen.

9 §

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar
ska skriftligt delges brottsförebyggande rådets ledamöter minst sju dagar
före sammanträdet.

10 §

Brottsförebyggande rådet ska fortlöpande informeras om aktuella frågor
som berör det brottsförebyggande arbetet.

Bestämmelser för folkhälsorådet

Klicka här för pdf-version av Bestämmelser för folkhälsorådet

Bestämmelser för folkhälsorådet i Vara kommun

Gäller från och med: 1 september 2021
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Fastställd: 26 april 2021, § 43
Typ av dokument: Regler
Diarienummer: KS 2020/200
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Datum för revidering: –
Dokumentansvarig: Kanslichef

Innehållsförteckning

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden och information
 • Ekonomi
 • Folkhälsopris

Syfte och sammansättning

1 §

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Vara kommun, Västra Götalandsregionen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet är ett forum för långsiktigt samverkan för att främja en god och jämlik hälsa i befolkning genom strategiskt folkhälsoarbete. Rådets arbetssätt regleras närmare i det samarbetsavtal som finns mellan parterna, vilket även regleras rådets ekonomi och parternas åtagande.

2 §

Folkhälsorådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, samt representanter för Västra Götalandsregionen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden enligt nedan:

 • En representant jämte ersättare från kommunstyrelsen.
 • En representant jämte ersättare från följande nämnder:
  • Bildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Två representanter från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • En representant från närhälsan ska bjudas in att ingå.
 • En representant från folktandvården ska bjudas in att ingå.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • En representant från kommunens ledningsgrupp
 • Folkhälsostrateg i Vara kommun

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i Folkhälsorådet.

4 §

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utser vice ordförande i Folkhälsorådet.

Organisation och natur

5 §

Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Folkhälsostrateg svarar för att samordna arbetet med folkhälsorådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering, etc.

6 §

Folkhälsorådets sammanträden är i första hand ett diskussionsforum för folkhälsofrågor. Rådets synpunkter ska vara rådgivande för kommun-styrelsen och övriga nämnder. Ärenden som rör verksamheter utanför folkhälsorådets verksamhetsplan/budget skickas alltid vidare till berörd nämnd.

Folkhälsorådet har mandat att fatta beslut som inryms i den egna budgeten.

Sammanträden och information

7 §

Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år, och rådets ledamöter och ersättare bjuds även in till den årliga utbildningsdagen för folkhälsoråden i Skaraborg. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Ett beredningsmöte med rådets presidium samt folkhälsostrateg ska hållas inför varje sammanträde.

9 §

Folkhälsorådets ställningstaganden ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde. Protokollet förs på ordförandens ansvar. Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas.

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot och ska delges rådets ledamöter samt anmälas i kommunstyrelsen.

10 §

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligen delges Folkhälsorådets ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet.

11 §

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid rådets sammanträden. Ersättarna har dock inte rätt att medverka vid beslut om ordinarie ledamot är närvarande.

12 §

Frågor om jäv prövas med stöd av 6 kapitlet 24 paragrafen kommunallagen (2017:725).

13 §

Rådet får fatta beslut i ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande och under förutsättningen att både kommunen och regionen är representerade.

14 §

Folkhälsorådet ska fortlöpande informeras om aktuella frågor i nämnderna som berör folkhälsofrågor. Nämndernas föredragningslistor ska tillsändas rådet om de har önskemål om detta.

15 §

Utöver sammanträden har rådets ledamöter rätt att delta i utbildningar och konferenser på rådets vägnar. Rådet eller kommunstyrelsen fattar beslut om ledamöternas deltagande.

16 §

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse ska överlämnas till kommunstyrelsen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ekonomi

17 §

Vara kommun och Västra Götalandsregionen svarar för gemensam finansiering av folkhälsoverksamheten enligt gällande samverkansavtal.

18 §

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetslivsförtjänst utgår
till folkhälsorådets ledamöter enligt kommunfullmäktiges antagna bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (se Vara kommuns författningssamling).

Arvodesersättning till rådets representanter från kommunens nämnder betalas ut av kommunstyrelsen. Arvode och ersättningar för hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter administreras och betalas av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsopris

19 §

Folkhälsorådet delar ut ett årligt folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

Bestämmelser för det kommunala rådet för funktionshindrade

Bestämmelser för kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) i Vara kommun.

Bestämmelser för kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) i Vara kommun.

Gäller från och med: 1 augusti 2021

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 31 maj 2021 § 59

Innehållsförteckning

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden och information

Syfte och sammansättning

1 §

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapp-organisationerna som har medlemmar inom kommunen, dock inte i enskilda ärenden.

Handikapporganisationerna får genom KRF större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten samt ge förslag till åtgärder, som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället. Möjligheten ges vidare att yttra sig vid förberedelser för upphandling av entreprenad som berör funktions-hindrade samt bevaka och verka för ökad tillgänglighet.

Genom KRF ges kommunen möjlighet att samråda med handikapp-organisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör funktionshindrade. Via samrådet förstärks möjligheterna till inflytande för KRF.

Kommunen ska i alla för omsorgen om funktionshindrade principiellt viktiga ärenden:

 • Samråda med KRF före beslut.
 • Informera KRF om sin verksamhet och planerade förändringar samt om resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens funktionshindrade.

2 §

KRF ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars verksamhet berör funktionshindrade samt representanter för handikapporganisationerna enligt följande:

 • Två representanter jämte ersättare från kommunstyrelsen.
 • En representant jämte ersättare från följande nämnder:
 • Bildningsnämnden
 • Socialnämnden
 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • En representant jämte ersättare från primärvården ska erbjudas ingå.
 • En representant jämte ersättare från varje handikapporganisation med medlemmar i kommunen, som är anknuten till en riks-organisation för funktionshindrade.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • En tjänsteperson från samhällsbyggnadsförvaltningen
 • En tjänsteperson från tekniska förvaltningen
 • En tjänsteperson från socialförvaltningen

Förvaltningarna avgör vilken representant från förvaltningen som är bäst lämpad att vara med på respektive rådssammanträde utifrån ärenden som ska behandlas. Utifrån dessa bestämmelser är det förvaltningschefen som anmäler till sekreteraren vem från förvaltningen som kommer att delta på sammanträdet.

Organisationer som ingår i det kommunala rådet för funktionshindrade ska, efter sina årsmöten, anmäla vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i kommunala rådet för funktionshindrade till kommunen. Vid avhopp anmäler aktuell organisation ny ledamot och ersättare. Organisationernas representanter ska vara skrivna i kommunen.

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i KRF.

4 §

KRF utser inom sig en vice ordförande.

Organisation och struktur

5 §

KRF är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnads-förvaltningen svarar för att samordna arbetet med rådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordföranden vid utskick av kallelse, underlag, protokoll-föring, expediering, etc.

6 §

KRF är ett remiss- och referensorgan. KRF behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

7 §

KRF kan vid behov utse en granskningsgrupp, bestående av ett antal av rådets medlemmar, som har rätt att yttra sig på rådets vägnar mellan rådets ordinarier sammanträden.

Sammanträden och information

8 §

KRF sammanträder fyra gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden, vice ordförande eller mer än hälften av KRF:s ledamöter begär det.

9 §

KRF:s ställningstaganden ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde. Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot och ska delges KRF:s ledamöter.

10 §

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligt delges KRF:s ledamöter minst 14 dagar före sammanträdet.

11 §

KRF ska fortlöpande informeras om aktuella frågor. Även nämndernas föredragningslistor tillhandahålls KRF om de har önskemål om detta.

Bestämmelser för gestaltningsrådet

Bestämmelser för Gestaltningsrådet

Bestämmelser för gestaltningsrådet

Antagna av kommunstyrelsen 2020-04-01 § 48

Innehåll

 • Syfte och sammansättning
 • Organisation och natur
 • Sammanträden
 • Ekonomi

Syfte och sammansättning

§ 1

Gestaltningsrådet i Vara kommun har som uppgift att säkerställa kompetens i
gestaltningsfrågor ur ett estetisk, kulturellt och konstnärligt perspektiv från en
punkt utanför den kommunala organisationen och med förmåga att se med
utifrån kommande ögon på gestaltningens möjligheter i samhällsplaneringen i
Vara kommun.

§ 2

I gestaltningsrådet finns konstnärlig och arkitektonisk yrkeskompetens kombinerad med lokal kännedom. Även andra kompetenser där konsten som samhällsbyggande faktor är avgörande kan komma ifråga.

Gestaltningsrådet består av sju ledamöter, enligt följande:

 • en förtroendevald ur kommunstyrelsens arbetsutskott
 • fyra ledamöter hämtas utanför kommunens geografiska område
 • två är boende men inte förtroendevalda i Vara kommun.

Ledamöterna i Vara kommuns gestaltningsråd sitter på personliga meriter och
representerar ingen annan än sig själva. De väljs efter kunskap, intresse och
renommé för fyra år i taget. Om en ledamot behöver lämna rådet, ersätts hen
på återstoden av tiden.

Kommunstyrelsens nominerar och väljer arbetsutskottet representant. Kommunstyrelsen väljer övriga representanter efter nominering av stadsarkitekt.

Organisation och natur

§ 3

Gestaltningsrådet sorterar under kommunstyrelsen. Ansvarig tjänsteman är stadsarkitekten.

Gestaltningsrådet kommer med synpunkter och ger rekommendationer på hur stadsbyggnad, konst och kultur tillsammans tas tillvara i såväl konkreta projekt som i framtida planering. Utgångspunkten är Vara kommuns kulturplan och gestaltningsprogram. Gestaltningsrådet ser till såväl nya som äldre miljöer, byggnader och platser där gestaltning kan tillföra konstnärliga/kulturella värden och därmed höja kvalitén och/eller styrka hållbarheterna (miljömässig, ekonomiskt och social hållbarhet).

Gestaltningsrådet presenteras under mandatperioden för kommunens planer i framför allt Vara, Kvänum, Vedum och Stora Levene.

§ 4

Gestaltningsrådet kan vara ett remiss- och referensorgan för kommunala beslut rörande gestaltning. Det behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

§ 5

Gestaltningsrådet sammanträder vid behov.

§ 6

Gestaltningsrådets sammankomster är huvudsakligen diskussionsforum, varför inget officiellt protokoll förs.

§ 7

Rådets synpunkter kanaliseras genom stadsarkitekten.
Minst en gång per år ska gestaltningsrådets arbete sammanställas och återrapporteras till kommunstyrelsen.

Ekonomi

§ 8

Sammanträdesersättning utbetalas enligt kommunens arvodesreglemente

Bestämmelser för det kommunala pensionärsrådet

Bestämmelser för det kommunala pensionärsrådet

Bestämmelser för det kommunala pensionärsrådet

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-04-27 § 36

Innehåll

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden
 • Ekonomi

Syfte och sammansättning

§ 1

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer, som verkar inom kommunen.

Pensionärerna får genom KPR större delaktighet i samhällets insatser och kan
där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten
samt ge förslag till åtgärder, som berör de äldres förhållanden i samhället
t.ex. yttra sig vid förberedelser för upphandling av entreprenad som berör
äldre, eller vid större planändringar och byggnation.

Genom KPR ges kommunen möjlighet att samråda med pensionärsorganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör pensionärerna. Via samrådet förstärks möjligheterna till inflytande för KPR.

Kommunen skall i alla för ålderspensionärer principiellt viktiga ärenden:

 • Samråda med KPR före beslut
 • Informera KPR om sin verksamhet och planerade förändringar samt om
  resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens
  äldre

§ 2

KPR skall vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars
verksamhet berör pensionärerna samt representanter för pensionärsorganisationerna enligt följande:

 • En representant jämte en ersättare från kommunstyrelsens arbetsutskott
  samt två representanter jämte två ersättare från socialnämnden
 • En representant jämte ersättare från primärvården skall erbjudas ingå
 • En representant jämte ersättare från varje pensionärsförening i kommunen
  som är anknuten till en riksorganisation för pensionärer

Organisationer som ingår i det kommunala pensionärsrådet skall, efter sina
årsmöten i början av mandatperioden, anmäla ledamöter och ersättare som
skall ingå i KPR till socialnämnden. Vid avhopp anmäler aktuell organisation
ny ledamot och ersättare. Organisationernas representanter ska vara skrivna i
kommunen.

Val av ordförande

§ 3

Socialnämnden utser ordförande i KPR.

§ 4

KPR utser inom sig vice ordförande.

Organisation och natur

§ 5

KPR är organisatoriskt knutet till Socialnämnden.
Socialförvaltningen svarar för att samordna arbetet med pensionärsrådet, vilket
bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag,
protokollföring, expediering, etc.

§ 6

KPR är ett remiss- och referensorgan. KPR behöver inte ha en enhetlig uppfattning
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer
och beslutsförhet.

§ 7

KPR kan vid behov utse en granskningsgrupp, bestående av ett antal av rådets
medlemmar, som får representera rådet mellan rådets ordinarier sammanträden.

Sammanträden

§ 8

KPR sammanträder fyra gånger per år. Ett sammanträde skall alltid hållas i
anslutning till kommunens budgetbehandling. Ytterligare sammanträden skall
hållas om ordföranden, vice ordföranden eller mer än hälften av KPR:s ledamöter
begär det.

§ 9

KPR:s ställningstaganden skall redovisas i protokoll efter varje sammanträde.
Avvikande synpunkter som framkommit skall antecknas. Protokollet justeras
av ordföranden och en ledamot och skall delges KPR:s ledamöter, kommunstyrelsen och socialnämnden.

§ 10

Kallelsen och förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar
skall skriftligen delges KPR:s ledamöter minst 14 dagar före sammanträdet.

§ 11

KPR skall fortlöpande informeras om aktuella frågor. Även andra nämnders
föredragningslistor tillhandahålls KPR om de har önskemål om detta. KPR har
möjlighet att bjuda in representanter från alla kommunens nämnder till rådets
sammanträden, för att föredra aktuella frågor i nämnden som berör de äldres
förhållanden i samhället.

Ekonomi

§ 12

Vid resor som genomförs till arrangemang dit rådet har blivit inbjudet och
utsett representanter, ges reseersättning enligt kommunens arvodesreglemente
för förtroendevalda. Reseersättning utbetalas av socialnämnden.

§ 13

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetslivsförtjänst utgår till
nämndernas representanter enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. Varje nämnd utbetalar arvode och ersättning till sina egna representanter.

Bestämmelser för gatu- och kvartersnamnskommittén

Bestämmelser för gatu- och kvartersnamnskommittén

Bestämmelser för gatu- och kvartersnamnskommittén

Fastställd av kommunfullmäktige 2020 04 27 § 37

Innehåll

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden
 • Ekonomi

Syfte och sammansättning

§ 1

Gatu- och kvartersnamnskommittén ska bereda ärenden kring namnsättning av gator och kvarter, för vilka miljö- och byggnadsnämnden är beslutande organ.

§ 2

Gatu- och kvartersnamnskommittén skall vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars verksamhet berör namngivning av gator och kvarter:

 • En representant jämte ersättare från miljö- och byggnadsnämnden
 • En representant jämte ersättare från bildningsnämnden.

Val av ordförande

§ 3

Miljö- och byggnadsnämnden utser ordförande i gatu- och kvartersnamnskommittén.

§ 4

Bildningsnämnden utser vice ordförande i gatu- och kvartersnamnskommittén.

Organisation och natur

§ 5

Gatu- och kvartersnamnskommittén är organisatoriskt knutet till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för att samordna arbetet med kommit-tén, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, un-derlag, protokollföring, expediering till lantmäteriet, berörda nämnder och övriga intressenter, etc.

§ 6

Gatu- och kvartersnamnskommittén är ett beredningsorgan för namn på gator och kvarter, för vilket Miljö- och byggnadsnämnden är beslutande instans

Sammanträden

§ 8

Gatu- och kvartersnamnskommittén sammanträder vid behov.

§ 9

Vid behov ska gatu- och kvartersnamnskommittén ta in synpunkter från berörda intressenter eller parter med specialkunskap, så som bygdegårdsföreningar.

§ 10

Gatu- och kvartersnamnskommitténs ställningstaganden skall redovisas i proto-koll efter varje sammanträde. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot och skall delges miljö- och byggnadsnämnden.

§ 11

Kallelsen och förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar skall skriftligt delges kommitténs ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet.

Ekonomi

§ 12

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. Varje nämnd utbetalar arvode och ersättning till sina egna representanter.

Bestämmelser för näringslivsrådet

Klicka här för PDF-versionen av Bestämmelser för näringslivsrådet i Vara kommun

Bestämmelser för näringslivsrådet i Vara kommun

Gäller från och med: 1 maj 2021
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Fastställd: 29 mars 2021, § 31
Typ av dokument: Regler
Diarienummer: KS 2020/198
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Datum för revidering: –
Dokumentansvarig: Kanslichef

Innehållsförteckning

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden.

Syfte och sammansättning

1 §

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i.
Genom en regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän och näringsliv tas ett gemensamt ansvar för att:

 • tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder,
  rekryteringsförutsättningar etc
 • skapa samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar
 • utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter
 • skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat

2 §
Näringslivsrådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder vars verksamheter berör strategiska samhällsutvecklingsfrågor enligt följande:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • En representant från Företagarna ska erbjudas att ingå
 • En representant från Teknikföretagen ska erbjudas att ingå
 • En representant från LRF ska erbjudas att ingå
 • En representant från fastighetsägarna ska erbjudas att ingå
 • En representant från besöksnäringen ska erbjudas att ingå
 • En representant för transportbranschen ska erbjudas att ingå
 • En representant från träindustrin ska erbjudas att ingå
 • En representant från byggbranschen ska erbjudas att ingå
 • En representant från handeln ska erbjudas att ingå
 • En representant från Kulturella och kreativa näringar ska erbjudas att ingå

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Samhällsbyggnadschef
 • Arbetsmarknadschef
 • Miljö- och byggchef

Inbjudan till berörda organisationer och företag samt anmälan av deras representanter sker vid mandatperiodens början. Vid avhopp anmäler aktuell organisation ny representant.

Val av ordförande

3 §

Näringslivsrådet utser inom sig ordförande.

4 §

Näringslivsrådet utser inom sig vice ordförande.

Organisation och natur

5 §

Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för att samordna arbetet med näringslivsrådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering, etc.

6 §

Näringslivsrådet är ett remiss- och referensorgan.
Näringslivsrådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

7 §

Näringslivsrådet sammanträder fem gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Näringslivsrådets sammanträden protokollförs. Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges rådets ledamöter samt kommunstyrelsen. Protokollen offentliggörs på Vara kommuns officiella hemsida.

9 §

Kallelse med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligen delges Näringslivsrådets ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet

Klicka här för pdf-version av Bestämmelser för arbetsmarknadsrådet i Vara kommun

Bestämmelser för arbetsmarknadsrådet i Vara kommun

Gäller från och med: 1 maj 2021
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Fastställd: 29 mars 2021, § 30
Typ av dokument: Regler
Diarienummer: KS 2020/197
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Datum för revidering: –
Dokumentansvarig: Kanslichef

Innehållsförteckning

 • Syfte och sammansättning
 • Val av ordförande
 • Organisation och natur
 • Sammanträden

Syfte och sammansättning

1 §

Arbetsmarknadsrådet är ett forum för statlig och kommunal samverkan i syfte att effektivisera arbetet med att få grupper som  långt från arbetsmarknaden att kunna etablera sig i arbetslivet. På arbetsmarknadsrådets agenda behandlas frågor som:

 • Arbetsmarknadsläget
 • Rekrytering
 • Kompetensförsörjning
 • Jämlikhet på arbetsmarknaden
 • Ohälsotal

2 §

Arbetsmarknadsrådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder vars verksamheter berör arbetsmarknadsfrågorenligt följande:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ordförande och andre vice ordförande i Socialnämnden
 • Ordförande och andre vice ordförande i Bildningsnämnde
 •  E representant från Arbetsförmedlingen ska erbjudas att ingå
 • En representant från Campus Västra Skaraborg ska erbjudas att ingå

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Samhällsbyggnadschef
 • Arbetsmarknadschef
 • HR-chef

Inbjudan till Arbetsförmedlingen och Campus Västra Skaraborg samt
anmälan av deras representanter sker vid mandatperiodens början. Vid
avhopp anmäler aktuell organisation ny representant.

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i Arbetsmarknadsrådet.

4 §

Socialnämnden utser en vice ordförande i Arbetsmarknadsrådet.

Organisation och natur

5 §

Arbetsmarknadsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Socialnämndens arbetsmarknadsenhet svarar för att samordna arbetet med arbetsmarknadsrådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering etc.

6 §

Arbetsmarknadsrådet är ett remiss- och referensorgan.
Arbetsmarknadsrådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras
inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

7 §

Arbetsmarknadsrådet sammanträder fyra gånger per år. Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Arbetsmarknadsrådets sammankomster är huvudsakligen diskussionsforum, vars diskussioner sammanställs i minnesanteckningar. Minnesanteckningar ska delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden och bildningsnämnden.

9 §

Kallelse och förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar
ska skriftligen delges Arbetsmarknadsrådets ledamöter minst 7 dagar före
sammanträdet

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.