Kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Arbetsordning kommunfullmäktige

Antaget av kommunfullmäktige 25 februari 2019 § 7
Reviderad av kommunfullmäktige 30 mars 2020 § 28

Innehållsförteckning

 • Antalet ledamöter
 • Ordföranden och vice ordföranden
 • Tid och plats för sammanträdena
 • Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
 • Ärenden och handlingar till sammanträden
 • Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
 • Upprop
 • Protokollsjusterare
 • Turordning för handläggning av ärendena
 • Yttranderätt för andra än ledamöter
 • Talarordning, repliker och ordning vid sammanträdena
 • Yrkanden
 • Deltagande i beslut
 • Omröstningar
 • Slutna omröstningar
 • Motioner
 • Interpellationer
 • Frågor
 • Beredning av ärenden
 • Ärendebalans
 • Förklaring vid revisionsanmärkning
 • Valberedning
 • Revisorernas budget, räkenskaper och förvaltning
 • Justering av protokollet
 • Reservationer och protokollsanteckningar
 • Sekreterare
 • Expediering m.m.
 • Allmänhetens frågestund
 • Informationsfullmäktige
 • Fullmäktigeberedningar

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning,
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Med ledamot avses i detta dokument även tjänstgörande ersättare.

Antalet ledamöter

1 §

Kommunfullmäktige har 45 ledamöter med maximalt antal ersättare
enligt vallagen.

Ordföranden och vice ordföranden

2 §

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en
andre vice ordförande som tillsammans utgör kommunfullmäktiges
presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls
före december månads utgång.

Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 §

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör den som har varit ledamot i
kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande.

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.

4 §

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost bör kommunfullmäktige, så snart det kan ske,
för återstoden av tjänstgöringstiden välja en annan ledamot för den
som har avgått.

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

5 §

Ordföranden leder kommunfullmäktiges arbete och svarar för ordningen under sammanträdena.

6 §

Fullmäktiges presidium ansvar för de uppgifter som fullmäktige tilldelar
presidiet.

7 §

Fullmäktiges presidium har rätt initiera och bereda vissa ärenden i de
fall det finns angivet i lag eller av kommunfullmäktige antagen författning.

Tid och plats för sammanträdena

8 §

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober på dag och tid som avgående
fullmäktige bestämmer.

9 §

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer
efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.

10 §

Om det föreligger särskilda skäl för det får ordförande, efter samråd
med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.

11 §

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal
respektive plats för sammanträdena.

12 §

Ordföranden bestämmer, efter samråd med övriga presidiet, placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter och andra som ska delta i
fullmäktiges sammanträden.

13 §

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa eller utöka annonseringen i ortstidningarna.

14 §

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Förlängning av sammanträde och fortsatt
sammanträde

15 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde

16 §

Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om
inte annat följer av lag.

17 §

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde – med uppgift om tid
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas (föredragningslista) – ska vara åtföljd av tillhörande handlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer. Sådan fullständig kallelse ska
sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige.

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i anslutning till sammanträdeslokalen under sammanträdet.

18 §

I de valärenden, som inte bereds av valberedningen, ska respektive
parti skriftligen anmäla nominerad kandidat. Anmälan ska lämnas senast i samband med att ärendet behandlas i fullmäktige och innehålla
namn, adress, telefonnummer, personnummer och eventuell epostadress.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

19 §

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens
kansliavdelning. Kansliet låter sedan kalla in den ersättare som står i tur
att tjänstgöra.

20 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och
står i tur att tjänstgöra.

Ledamot ska anmäla till sekreteraren om ledamoten måste lämna sammanträdet och inte har för avsikt att fortsätta sin tjänstgöring

21 §

Det som sagts om ledamot i 18 och 19 §§ gäller också för ersättare,
som kallats till tjänstgöring.

22 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

23 §

En uppropslista, som utvisar de ledamöter som tjänstgör, ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslista.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det uppropet avslutas,
ska anmäla sig hos ordföranden, som tillkännager närvaron och prövar
om ledamoten får tjänstgöra.

Ledamot får inte annat än tillfälligtvis lämna ett sammanträde utan att
anmäla detta till ordföranden.

24 §

Anmälan om att någon ledamot eller ersättare lämnat eller uteslutits ur
ett parti, ska anmälas skriftligt till fullmäktiges sekreterare, eller annan
anställd vid kansliavdelningen. Vid sammanträdet efter en sådan skriftlig anmälan får ledamoten/ersättaren beteckningen (-) i protokollet.

Protokollsjusterare

25 §

Fullmäktige beslutar om tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättas enligt 22 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Fullmäktige väljer även en ersättare till protokolljusterarna ifall någon av justerarna inte skulle ha möjlighet att närvara vid
justeringen.

Turordning för handläggning av ärendena

26 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp
i kungörelsen.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt för andra än ledamöter

27 §

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd, vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet.

Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta
i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

Styrelsens ordförande, i ett företag som avses i 10 kap. 2 § kommunallagen, får delta i överläggningen i ärendet när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör förhållandena i företaget.

28 §

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisionerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisionernas
egen förvaltning.

29 §

Ordföranden låter kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna, kommunala bolag
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller vid kallelse av utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i
vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Ordföranden låter kalla ordföranden eller vice ordföranden i de gemensamma nämnderna samt anställda i de samverkande kommunerna
för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

30 §

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare, kommunjurist och kanslichef får yttra sig om
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning, repliker och ordning vid sammanträdena

31 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Då ett yttrande framförs på ett fullmäktigesammanträde ska det hålla
sig till det ämne som diskuteras. Ifall yttrandet avlägsnar sig från ämnet
och personen inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under
dennes anförande.

32 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt
att begära en replik på högst två minuter för att bemöta ett inlägg från
en tidigare talare. Replik kan bara begäras om en talare blivit av omnämnd av en föregående talare vid namn eller titel. Repliken begärs genom att ledamoten muntligt begär replik av ordföranden efter ett anförande. Ordföranden ska då låta ledamoten som har begärt repliken få
framföra den.

Den talare som repliken riktas till, har rätt att omedelbart avge en
svarsreplik på repliken.

Därefter avslutas replikskiftet genom att den som begärde repliken har
rätt att framföra en svarsreplik på svarsrepliken.

33 §

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte
rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning, som ordföranden inte kan
avstyra, får ordföranden besluta att ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

34 §

De ledamöter som deltar på sammanträdet har yrkanderätt.

Yrkanden som avges under handläggningen av ett ärende ska lämnas in
skriftligt till presidiet om yrkandet rör sig om; tilläggsförslag, ändringsförslag, återremiss eller remiss. Yrkanden om remiss eller återremiss ska
även innehålla en motivering om i vilka avseenden utredningen behöver kompletteras. Yrkanden om bifall till grundförslag, avslag, ajournering och bordläggning behöver inte lämnas in skriftligt.

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar
medge det enhälligt.

Deltagande i beslut

35 §

En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslutet fattas.

En ledamot, som inte har gjort en sådan anmälan, anses ha deltagit i
beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

36 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs på så sätt att ledamöternas namn ropas
upp. Ledamoten avger sin röst genom att svara JA eller NEJ när ledamoten hör sitt namn. Under omröstningen är protokollsjusterarna placerade bakom sekreteraren för att kontrollera att omröstningsprotokollet stämmer. Vid omröstningen ropas ledamöternas namn upp enligt
uppropslistan. En ledamot har även rätt avstå från delta i en omröstning.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.

Slutna omröstningar

37 §

Vid en omröstning som rör personval ska omröstningen vara sluten.

Omröstningen genomförs på så sätt ledamöterna kallas fram enligt
uppropslista och rösten avges genom att ledamöterna lägger sin valsedel i en urna. Under tiden som omröstningen genomförs är protokollsjusterarna placerade jämte urnan.

En valsedel, som avlämnas vid en sluten omröstning, ska uppta så
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om:

 1. den upptar namnet på någon som inte är valbar
 2. den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
 3. den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt gäller inte
bestämmelserna i 36 §. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

38 §

En motion väcks genom att den ges in till kommunens kansliavdelning
eller överlämnas till fullmäktiges sekreterare vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

En ersättare får endast väcka en motion när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.

Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller
flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

När en motion har väckts ska motionen behandlas på det fullmäktigesammanträde som följer närmast efter två veckor att den väcktes. Motionens författare ska då ges möjlighet att läsa upp motionen för fullmäktige under högst två minuter.

Fullmäktige beslutar därefter om remiss för beredning av motionen.

39 §

Återtagandet av en motion ska ske skriftligen av den eller de ledamöter
som lämnat in motionen.

Skriftligt återtagande av en motion ska lämnas till kommunens kansliavdelning eller överlämnas till fullmäktiges sekreterare vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

Kommunfullmäktige fattar beslut om avslut av motionens beredning
på det fullmäktigesammanträde som följer närmast efter två veckor efter att återtagandet av motionen lämnats in.

Interpellationer

40 §

Interpellationer får ställas av fullmäktiges ledamöter och riktas till den
som är ordförande i kommunstyrelsen, i en nämnd, i en gemensam
nämnd, i en fullmäktigeberedning eller i något av kommunens helägda
bolag.

Interpellationen ska ges in till kommunens kansliavdelning eller överlämnas till fullmäktiges sekreterare vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

En ersättare får endast ställa en interpellation när ersättaren tjänstgör
som ledamot vid ett sammanträde.

Interpellationen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot. Den ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, en nämnds eller
en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och ha en motivering och bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen.

När en interpellation har lämnats in ska den behandlas på det fullmäktigesammanträde som följer närmast efter två veckor efter att den lämnades in. Interpellationens författare ska då ges möjlighet att läsa upp
interpellation för fullmäktige under högst två minuter.

Fullmäktige beslutar därefter om interpellationen får ställas.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen
före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

En ersättare, som har ställt en interpellation, får delta i överläggningen
då svaret på interpellationen behandlats bara om ersättaren tjänstgör
som ledamot också vid det tillfället.

Frågor

41 §

Frågor får ställas av fullmäktiges ledamöter och riktas till den som är
ordförande i kommunstyrelsen, i en nämnd, i en gemensam nämnd, i
en fullmäktigeberedning eller i något av kommunens helägda bolag.

Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort
inledande förklaring.

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Svar på frågan behöver inte vara skriftligt.

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar
delta i överläggningen.

I övrigt gäller vad som sägs i 39 § också för frågor.

Beredning av ärenden

42 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur
de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Ärendebalans

43 §

På varje ordinarie sammanträde ska kommunstyrelsen redovisa en
ärendebalans på de ärenden som inte har beretts färdigt exempelvis
motioner. Någon redovisning behöver dock inte göras på första sammanträdet med ett nyvalt fullmäktige.

Ärendebalansen ska även redovisa vilka ärenden som kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträde. I ärendebalansen ska
redovisas vilka beslut om beredning och remiss som har fattats för
ärendena.

Förklaring vid revisionsanmärkning

44 §

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Ordföranden bestämmer, om inte fullmäktige beslutar något annat, i
vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har
fastställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd eller fullmäktige beredning mot vilken anmärkningen riktas.

Skriftliga förklaringar på anmärkningen som har riktats mot nämnd
eller fullmäktigeberedning bör anmälas till fullmäktige i samband med
att revisionsberättelsen behandlas.

Valberedning

45 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige
en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väjer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förfarande av protokoll
m.m. gäller i tillämpliga delar vad som är reglerat för kommunstyrelsen
i 6 kap 17, 23, 27, 33 och 35 §§ kommunallagen.

Valberedningens förslag till beslut ska skriftligen överlämnas till presidiet vid aktuellt fullmäktigesammanträde. I beslutet ska anges namn,
adress, telefonnummer, personnummer och eventuell e-postadress.

Revisorernas budget, räkenskaper och förvaltning

46 §

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget, samt
granskar deras räkenskaper och förvaltning.

Justering av protokollet

47 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen eller muntligt innan fullmäktige justerar den.

Reservationer och protokollsanteckningar

48 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. En ledamot kan också lämna en protokollsanteckning.

Sekreterare

49 §

Sekreterare i kommunfullmäktige och i fullmäktiges valberedning utses
av kanslichefen.

Expediering m.m.

50 §

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges
namn. Fullmäktige kan även besluta att andra har rätt att underteckna
handlingar.

Allmänhetens frågestund

51 §

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens
frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

 1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen, vanligtvis i
  mars
 2. när fullmäktige behandlar budgetramarna, vanligtvis i
  juni
 3. när fullmäktige behandlar budgeten, vanligtvis i november

Vid allmänhetens frågestund besvaras även frågor vilka skriftligen
ställts av kommuninvånare och inkommit till kommunens kansliavdelning senast två veckor före dagen då kommunfullmäktigesammanträdet
ska hållas. Frågorna behöver inte röra ärenden på fullmäktiges dagordning.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna.

Vid allmänhetens frågestund får inte förekomma någon överläggning.

Informationsfullmäktige

52 §

Kommunfullmäktige ska, vid tillfällen som kommunfullmäktige beslutar, ges information om kommande större frågor och kommunens
verksamhet i övrigt.

Kommunfullmäktiges presidium beslutar i samråd med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör hur informationen som fullmäktige önskar ta del av ska presenteras och vilka personer som ska presentera informationen.

Fullmäktigeberedningar

53 §

Tillsättande av fullmäktigeberedning kan initieras av fullmäktigeledamot genom motion eller av nämnd eller kommunstyrelse. Fullmäktige
beslutar när en fullmäktigeberedning ska tillsättas.

En fullmäktigeberedning ska bereda ärenden av tydligt kommunövergripande karaktär, långsiktiga eller policyinriktade.

Kommunfullmäktige beslutar, efter förslag från valberedningen, hur
länge en fullmäktigeberedning ska tjänstgöra samt hur många och vilka
ledamöter som ska ingå i beredningen. Antalet ledamöter i en fullmäktigeberedning ska vara mellan tre och nio stycken. Ledamöterna kan
väljas såväl inom som utom kommunfullmäktige (inklusive ersättare).
Även andra personer än de som redan är förtroendevalda kan utses att
vara ledamot av en beredning. Dessa får dock inte vara i majoritet i beredningen. Skulle en fullmäktigeberedning behöva mer tjänstgöringstid,
fattar kommunfullmäktige beslut om en eventuell förlängning.

Kommunfullmäktige beslutar om en fullmäktigeberednings sammanträde ska vara offentliga eller ej.

En fullmäktigeberedning får väcka ärende i kommunfullmäktige inom
sitt uppgiftsområde.

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. En fullmäktigeberedning får även vid behov adjungera sakkunniga till sig.

För en fullmäktigeberedning ska i tillämpliga delar gälla vad som i
kommunallagen föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

En fullmäktigeberednings förslag till beslut är att anse som huvudförslag. Mot redovisningsskyldighet får beredningen lyfta högst ett basbelopp (prisbasbelopp) för sitt uppdrag (exklusive arvode). Räcker inte
detta kan beredningen begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen. Beredningen får inte binda sig för utgifter som överstiger ett basbelopp
innan den fått tilläggsanslag.

Reglemente bildningsnämnden

Reglemente bildningsnämnden

Reglemente för intern kontroll 2019

Reglemente för intern kontroll 2019

Reglemente för intern kontroll

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2019 § 113

Innehållsförteckning

 • Syfte
 • § 1 Syfte med intern kontroll
 • Organisation och ansvar
 • § 2 Kommunstyrelsen
 • § 3 Nämnder och bolagsstyrelser
 • § 4 Förvaltningschef och VD
 • § 5 Verksamhetschef och enhetschef
 • § 6 Övriga anställda
 • § 7 Granskningsgruppens åtagande

Syfte

§ 1 Syfte med intern kontroll

Intern kontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och
avser de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning
och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål,
uppdrag och övriga styrdokument.

Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som
hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Intern kontroll utformas för att uppnå följande:

 • Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och
  stabilitet.
 • Att informationen och rapporteringen om verksamheten och
  ekonomin är tillförlitlig och rättvisande.
 • Att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.

Organisation och ansvar

§ 2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation
upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån
kommunstyrelsens behov av kontroll.

Kommunstyrelsen har uppsiktsansvaret, vilket innebär att:

 • Utforma en övergripande organisation och ett arbetssätt för den
  interna kontrollen, genom kommunövergripande regler, riktlinjer och
  rutiner.
 • Ha en samordnande och stöttande funktion mot nämnder och
  bolagsstyrelser. Kommundirektören utser en central placerad
  samordnare som ansvarar för kommunens internkontrollprocess.
  Samordnaren utser en granskningsgrupp.
 • Tillse att den interna kontrollen inom nämnder/bolag är tillräcklig.
 • Utvärdera kommunens samlade arbetssätt för intern kontroll, med
  utgångspunkt från nämndernas/bolagens uppföljningsrapporter, och
  föreslå åtgärder till förbättring om så behövs.
 • Kommunstyrelsen är i egenskap av nämnd även ansvarig enligt nedan.

§ 3 Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnderna/bolagsstyrelserna har ansvar för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Nämndernas ansvar för den interna
kontrollen anges i kommunallagen 6:7 och 9:7.

Nämnden/bolaget ansvarar för att:

 • En organisation upprättas för den interna kontrollen.
 • Verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt föreskrifter.
 • Den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på
  ett i övrigt tillfredställande sätt.
 • Rutiner skapas för den interna kontrollen.
 • Årligen besluta om kontrollåtgärder genom att anta en
  internkontrollplan senast i december månad, vilken avser kommande
  budgetår.
 • Följa upp samt bedöma den interna kontrollen och årligen upprätta en
  uppföljningsrapport.
 • Allvarliga brister i den interna kontrollen omedelbart rapporteras till
  kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

§ 4 Förvaltningschef och VD

 • Inom nämnds/VDs område ansvara för att lämpliga anvisningar och
  rutiner upprättas för att uppnå en god intern kontroll.
 • Årligen göra riskanalys som består av konsekvens- och
  sannolikhetsbedömning och därefter upprätta en årlig
  interkontrollplan inom verksamhetsområdet.
 • Årligen rapportera till nämnden/styrelsen om hur den interna
  kontrollen fungerar.
 • Fortlöpande utveckla den interna kontrollen.

Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd eller styrelse. Det är
förvaltningschefens eller VDs ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder vid
konstaterade brister.

§ 5 Verksamhetschef och enhetschef

Chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och
anvisningar samt informera övriga anställda om dess innebörd. De ska också
verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder
som används bidrar till en god intern kontroll. Omedelbart rapportera brister
i den interna kontrollen till närmast överordnad.

§ 6 Övriga anställda

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin
yrkesutövning. Omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till
närmast överordnad som i sin tur är skyldig att rapportera vidare uppåt i
organisationen.

§ 7 Granskningsgruppens åtagande

 • Skapa underlag för rapportering till nämnd eller styrelse.
 • Granska nämndernas/bolagens internkontrollrapporter och
  åtgärdsplaner.
 • Utifrån nämndernas/bolagens internkontrollrapporter och
  revisorernas rekommendationer värdera kommunens samlade system
  samt arbetssätt för internkontroll.

Reglemente kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens reglemente antagen av KF 2022-05-30 § 42

Reglemente kommunstyrelsen

Antaget av kommunfullmäktige 30 maj 2022 § 42

Innehållsförteckning

 • Övergripande uppgifter
 • Övriga verksamheter
 • Arbetsformer
 • Sammanträde
 • Ordföranden
 • Utskott

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Övergripande uppgifter

Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Styrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd.

2 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bland annat att leda och samordna

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • kommunikationsverksamhet
 • den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
 • trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • infrastruktur inkl. datakommunikation
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet och att effektivisera administrationen
 • upphandlingsverksamhet, i enlighet med åtaganden i samverkansavtal om gemensam upphandlingsorganisation
 • säkerhetsarbetet, med undantag för det som är överlämnat till gemensam räddningsnämnd
 • kvalitetsarbetet
 • utvecklingen av brukarmedverkan
 • sysselsättnings- och näringslivsfrågor.
 • informations- och kommunikationstekniken (IKT)
 • personalpolitiken
 • ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär

Styrfunktionen

3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

 • leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål och policies.
 • ange ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och att göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
 • övergripande ansvara för organisatorisk utformning av den kommunala verksamheten
 • övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
 • tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
 • ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna
 • ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
 • tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Övriga verksamheter

Ekonomisk förvaltning

4 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

I denna uppgift ingår även att vid offentlig auktion pröva inköp av fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller där kommunen åtagit sig ansvar för lån, i fall där det bedöms erforderligt för att tillvarata kommunens intressen.

Styrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att

 • tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
 • handha egen donationsförvaltning och utdelning samt placering av medel för övriga nämnders donationsfonder
 • avskrivning av fordringar

Personalpolitik

5 §

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid at

 • vara anställningsmyndighet för all personal
 • ansvara för övriga övergripande policies i personalpolitiska frågor
 • besluta om stridsåtgärd
 • med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-tagare
 • förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11—14 §§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
 • avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
 • lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
 • tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet 11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal
 • utarbeta regler betr. förtroendemännens arvoden och ersättningar samt tolkning av desamma

Uppgifter enligt speciallagstiftning

6 §

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente för Vara kommun.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och tillhörande personuppgiftslagstiftning för behandling av de
personuppgifter som styrelsen inom sin verksamhet förfogar över, samt för sådana kommunövergripande system som används av flera av kommunens verksamheter.

Övriga verksamheter

7 §

Kommunstyrelsen ansvarar även för följande:

 • övergripande planering av energi, trafik, mark- och planberedskap, bostads-försörjning, varuförsörjning med mera.
 • att för kommunens räkning besluta om köp och försäljning av fastigheter
 • samordning av samhällsbetald trafik
 • kommunens centrala informationsverksamhet
 • utformningen av kommunfullmäktiges handlingar och författningssamling för kommunen
 • tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
 • de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
 • Rådgivning inom samtliga verkanhetsområden och kommunens strategiska miljöarbete
 • pröva ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Torsgårdshallen
 • Konsumentvägledning

Delegering från kommunfullmäktige

8 §

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden

 • Vid behov ta upp lån inom den beloppsram, placering av likvida medel och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.
 • Organisation av den centrala administrationen.
 • Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.
 • I sådana mål och ärenden, där det ankommer på styrelsen att föra kommunens talan och på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
 • Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
 • Användningen av medel för oförutsedda behov enligt av kommunfullmäktige för varje år fastställd ram.
 • Handläggning av kommunens översiktsplan. Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden ska höras.

__________

Författning
6 kap 3-4 §§ PBL

Ärende
Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande att mark utan ersättning ska avstås till kommunen eller upplåtas till annan huvudman.

__________

Författning
6 kap 6 § PBL

Ärende
Rätt att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten. (Lantmäteriet)

__________

Ansvar och rapporteringsskyldighet

9 §

Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Styrelsen ska efter varje tertial och i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera en uppföljning över ekonomi och verksamhet. I uppföljningen ska särskilt redovisas av kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfullmäktige.

Styrelsen har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av kommun-fullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling.

Processbehörighet

10 §

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskom-melser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och pla-ner.

Arbetsformer

Sammansättning

11 §

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunalråd och presidie

12 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett, väljer kommunfullmäktige ordförande samt förste vice och andre vice ordförande bland styrelsens ledamöter.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid och ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen, dess bolag samt i dess intresseorganisationer. Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara oppositionsråd. Oppositionsrådet ska ägna sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Ersättarnas tjänstgöring

13 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen, såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

14 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

15 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd vid kommunstyrelsens kansli, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

16 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

17 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Kallelse

18 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den i styrelsen till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldre av dem göra detta.

Yttranderätt

19 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad eller bilagd protokollet.

Deltagande på distans

20 §

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ordföranden

21 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

 • närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd-förvaltning
 • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
 • främja samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga nämnder
 • regelbundet kalla till ordförandeöverläggningar
 • representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
 • representera styrelsen i kontakter med näringslivet, den sociala ekonomin och löpande vänortssamarbete.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

22 §

Kommunstyrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation

23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd vid kommunstyrelsens kansli före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

24 §

Delgivning till kommunstyrelsen sker genom ordföranden, kommundirektören, kommunjuristen, förvaltningssekreteraren eller annan anställd som styrelsen beslutar.

Undertecknande av handlingar/firmatecknare

25 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ordförande och kontrasigneras av kommundirektören eller någon anställd som styrelsen beslutar. Firmatecknare för Vara kommun som helhet är kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektören. I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar.

Utskott

Arbetsutskott

26 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott för beredning av allmänna ärenden samt med särskilda uppdrag enligt delegeringsordning.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer för samma tid som de invalts i styrelsen.

27 §

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

28 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

29 §

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälf-ten av ledamöterna är närvarande.

Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för styrelsen om jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, justering, protokoll och reservation, ska även gälla utskottet.

30 §

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

31 §

Utskottets protokoll ska tillställas kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare.

Personalutskott

32 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott för beredning av personalärenden samt med särskilda uppdrag enligt delegeringsordning

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer för samma tid som de invalts i styrelsen. Personalutskottets uppdrag anges under Personalpolitiken 5 § i detta reglemente.

33 §

Vad som gäller i 27-31 §§ gäller även personalutskottet.

Råd

34 §

Till kommunstyrelsen knyts följande råd:

 • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
 • Folkhälsorådet (FHR)
 • Gestaltningsrådet’
 • Arbetsmarknadsråd
 • Näringslivsråd
 • Kommunala rådet för funktionshindrade

Närvarorätt för övriga

35 §

Vid kommunstyrelsens och utskottens sammanträde får, i den mån ej styrelsen, eller utskotten i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och kommun-direktör närvara med rätt att delta i överläggningarna. Förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter ordförandens bedömande.

I övrigt ska styrelsen/utskotten godkänna att någon får rätt att närvara.

Reglemente krisledningsnämnden

Reglemente krisledningsnämnden, antagen av KF 2021-02-22, § 4

Reglemente krisledningsnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 2021-02-22 § 4

Innehållsförteckning

 • Reglemente för krisledningsnämnden
 • Krisledningsnämndens uppgifter
 • Organisation och befogenheter
 • Ordförandens uppdrag
 • Ansvar och rapporteringsskyldighet
 • Sekretess
 • Protokoll
 • Motivering till reservation
 • Delgivning
 • Undertecknande av handlingar
 • Deltagande på distans
 • Närvarorätt för övriga

I kommunen ska det finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som i fredstid avviker från det normala. Händelsen ska innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar.

Krisledningsnämndens uppgifter

1 §

Krisledningsnämnden har, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, till uppgift att:

 • Tolka kommunens roll.
 • Ange riktning för krishantering.
 • Företräda kommunen utåt mot kommuninvånarna.
 • Besluta om förändringar i servicenivåer.
 • Besluta om omfördelning av kommunens resurser.
 • Vid behov ge bistånd till andra kommuner.
 • Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas.
 • Ansvara för informationsinsatser.
 • Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffade händelser.
 • Fatta beslut och ge delegationer.

Organisation och befogenheter

2 §

Krisledningsnämnd för Vara kommun utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska utses till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden.

3 §

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning eller art.

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.

4 §

Kommunstyrelsen beslutar när behovet av den aktiverade krisledningsnämnden i den extraordinära händelsen ska avslutas. Krisledningsnämnden avvecklas då och verksamhetsområdena återgår till ordinarie nämnd.

Kommunfullmäktige har alltid möjlighet att få in och fatta beslut om upp-hörande om kommunstyrelsen inte har gjort det.

5 §

Krisledningsnämnd får på begäran bistå andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Efter att bistånd har lämnats har krisledningsnämnden enligt LEH rätt till skälig ersättning från den andra kommunen eller regionen.

6 §

När en enskild persons vistelse i Vara kommun är föranledd av en extraordinär händelse i fredstid har krisledningsnämnden enligt LEH rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen.

7 §

Krisledningsnämnden får enligt LEH under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

Ordförandes uppdrag

8 §

Ordföranden i krisledningsnämnden beslutar, efter samråd med kommundirektör, när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

9 §

Vid ordförandens förhinder övertas nämnda bedömnings- och beslutanderätt av i första hand 1:e vice ordförande och i andra hand av 2:e vice ordförande.

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

10 §

Krisledningsnämnden ska se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt, de föreskrifter som finns i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente.

11 §

Krisledningsnämnden ska rapportera nämndens beslut till kommunfullmäktige samt göra en sammanställning över den extraordinära händelsen, vidtagna åtgärder och oförutsedda kostnader.

12 §

Krisledningsnämnden ska ge länsstyrelsen, eller annan myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt vidtagna och planerade åtgärder.

Sekretess

13 §

Om krisledningsnämnden övertar en ordinarie nämnds verksamhet ska dess ledamöter få tillgång till den nämndens sekretessbelagda handlingar i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra dess uppgifter.

För krisledningsnämndens hantering av information gäller sekretess i samma omfattning som för den ordinarie nämnden, samt de ytterligare bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt som finns i LEH kapitel 7.

Protokoll

14 §

Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

15 §

Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan mötet är över. En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Motivering till reservation

16 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Delgivning

17 §

Delgivning till krisledningsnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, kanslichef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

18 §

Avtal, handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller av annan som krisledningsnämnden bestämmer.

Deltagande på distans

19 §

Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Närvarorätt för övriga

20 §

Vid krisledningsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden i särskilt fall beslutar, berörd sekreterare och förvaltningschef närvara med rätt att delta i överläggningar.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

Reglemente miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente miljö- och byggnadsnämnden antaget av KF 2020-05-25 § 54

Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden

Gäller från och med 2021-01-01

Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2020 § 54

Innehållsförteckning

 • Verksamhet
 • Arbetsformer
 • Sammanträde
 • Ordföranden
 • Justering av protokoll
 • Reservation
 • Delgivning
 • Undertecknande av handlingar
 • Utskott
 • Närvarorätt för övriga

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Verksamhet

Verksamhetsområde

1 §

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar omfattar följande:

 • att fullgöra kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och ha det
  närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och
  bygglagen (PBL).
 • att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB).
 • att fullgöra kommunens uppgifter inom planväsendet (översiktsplan
  undantagen).
 • övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala
  nämnden inom byggnadsväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet.
 • övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala
  nämnden inom planväsendet.

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för prövning och tillsyn samt i
övrigt handlägga och granska ärenden enligt

 • Alkohollagen
 • Livsmedelslagen
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Strålskyddslagen
 • Tobakslagen
 • Fastighetsbildningslagen
 • Anläggningslagen
 • Ledningsrättslagen
 • Spellagen
 • Lagen om animaliska biprodukter

Miljö- och byggnadsnämnden ska även handha

 • kommunens kartverk och geografiska informationssystem
 • energirådgivning till enskilda
 • rådgivning inom samtliga verksamhetsområden

Delegering från fullmäktige

2 §

Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta i följande ärenden:

 • Organisation av verksamheten inom de riktlinjer kommunfullmäktige
  fastställt.
 • Adressättning på landsbygden samt kvarters- och gatunamn inom
  planlagt område.
 • Ärenden enligt PBL m.fl. lagar enligt följande:
Författning Ärende

5 kap. 2 § PBL
Beslut om planbesked som inte i övrigt är av större vikt.

5 kap 27, 38 och 39 §§ PBL
Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och som inte reglerar exploateringssamverkan.

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot detaljplanen.

Miljö- och byggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 §). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan som har antagits av kommunfullmäktige före genomförandetidens utgång

6 kap 3-4 §§ PBL
Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande att mark utan ersättning ska avstås till kommunen eller upplåtas till annan huvudman.

6 kap 6 § PBL
Rätt att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten. (Lantmäteriet)

6 kap 8 § PBL
Rätt att hos länsstyrelsen begära att en markägare ska
bekosta anläggandet av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp.

8 § Lagen om exploateringssamverkan
Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan.

5 kap. 3 § 3:e st. Fastighetsbildningslagen
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.

Fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § 2:a st
Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.

18 § Anläggningslagen
Rätt att påkalla förrättning.

 • Serveringstillstånd samt tillsyn av försäljning av öl klass II enligt alkohollagen.
 • Tillsyn av försäljningen av tobak enligt tobakslagen
 • Ärenden och tillsyn enligt lotterilagen.

Övriga uppgifter

3 §

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de personregister som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över.

Besluta om utdelning av miljö- och byggnadspris

Personalfrågor

4 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av personalfrågor framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Taxor

5 §

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att ändra fasta tillsynsavgifter med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen och inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer, göra kompletteringar med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk.

Nämnden har också rätt att göra tillägg och förändringar i övriga taxor med anledning av nya lagar och förordningar.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

6 §

Miljö- och byggnadsnämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige.

Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Nämnden ska efter varje tertial och i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera en uppföljning över ekonomi och verksamhet. I uppföljningen ska särskilt redovisas av kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfullmäktige.

Processbehörighet

7 §

Miljö- och byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i
förhållande till fastställda mål och planer.

Arbetsformer

Sammansättning

8 §

Miljö- och byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande och en vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

9 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde ,ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen, såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

10 §

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

11 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till miljö- och byggnadsnämndens sekreterare eller annan anställd vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

12 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens  samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

13 §

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

14 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem göra detta.

Yttranderätt

15 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning  rörande ärendet noterad eller bilagd protokollet.

Deltagande på distans

16 §

Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ordföranden

17 §

Det åligger miljö- och byggnadsnämndens ordförande att:

närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling samt att

representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Justering av protokoll

18 §

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

19 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare eller annan anställd vid miljö- och byggandsnämndens kansli före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

20 §

Delgivning till miljö- och byggnadsnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, förvaltningens administratör, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

21 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av någon anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Utskott

22 §

Miljö- och byggnadsnämnden kan inrätta utskott och ska då besluta hur många ledamöter och eventuella ersättare det aktuella utskottet ska ha.

Skulle miljö- och byggnadsnämnden inrätta utskott, gäller reglerna i 22- 26 §§.

23 §

Miljö- och byggnadsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

24 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

25 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. .
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för miljö och byggnadsnämnden om jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, justering, protokoll och reservation, ska även gälla utskottet.

26 §

Nämnden beslutar vilket ansvarsområde som utskottet ska ha och vilka ärenden som utskottet ska bereda.

Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

27 §

Utskottets protokoll ska tillställas nämndens samtliga ledamöter och ersättare.

Närvarorätt för övriga

28 §

Vid miljö- och byggnadsnämndens och eventuellt utskotts sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och förvaltningschef samt resultatenhetscheferna för miljö- respektive plan- och byggenheten, närvara med rätt att delta i överläggningarna.

Förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter ordförandens bedömande.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men ej i besluten.

I övrigt ska nämnden och eventuellt utskott godkänna att någon får rätt att närvara.

Reglemente socialnämnden

Reglemente socialnämnden

Reglemente Socialnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 26 oktober 2020 § 105

Innehållsförteckning

Verksamhet 3

Ansvar 3

Verksamhetsområden_ 3

Övriga uppgifter 4

Personalansvar 5

Personuppgiftsansvar 5

Processbehörighet 5

Rapportering 5

Arbetsformer 6

Sammansättning 6

Ersättarnas tjänstgöring 6

Inkallande av ersättare 7

Ersättare för ordföranden_ 7

Sammanträde 7

Tidpunkt 7

Kallelse 7

Yttranderätt 8

Ordföranden_ 9

Protokoll 9

Motivering till reservation_ 9

Delgivning 10

Undertecknande av handlingar 10

Utskott 10

Arbetsutskott 10

Råd_ 12

Närvarorätt för övriga 12

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

 Verksamhet

Ansvar

 1 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden är huvudman och vårdgivare för kommunal hälso- och sjukvård. Socialnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd.

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, med fullmäktiges mål och riktlinjer samt med bestämmelser i detta reglemente.

Inom sitt verksamhetsområde ska socialnämnden besluta om organisation av verksamheten och i frågor som rör förvaltningen. Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig och att dess verksamhet sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att dess interna kontroll är tillräcklig.

Verksamhetsområden

2 §

Socialnämnden ska fullgöra kommunens ansvar vad gäller

 1. individ och familjeomsorg samt omsorg om äldre enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och tillhörande författningar,
 2. omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller SoL och tillhörande författningar,
 3. anhörig- och brottsofferstöd enligt SoL,
 4. budget och skuldrådgivning enligt SoL samt ärenden enligt skuldsaneringslagen och tillhörande författningar,
 5. ledning och utförande av den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, tillhörande författningar och överenskommelser,
 6. dödsboförvaltning och dödsboanmälan som följer av ärvdabalken, åtgärder som följer av lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt åtgärder rörande begravning som följer av begravningslagen,
 7. ärenden om våld i nära relationer,
 8. ärenden enligt föräldrabalken för vilka överförmyndaren inte ansvarar,
 9. ärenden om bostadsanpassning,
 10. ärenden om riksfärdtjänst och färdtjänst
 11. mottagandet av flyktingar, samt
 12. insatser för att förebygga eller minska verkningarna av arbetslöshet enligt lagen om arbetslöshetsnämnd, vidta åtgärder för sysselsättning för personer med funktionshinder samt anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

Övriga uppgifter

3 §

Socialnämnden ska även

 1. lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde,
 2. upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde,
 3. upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag
 4. avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde,
 5. besluta om verksamhetsbidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde, samt
 6. Besluta om utdelning från donationsstiftelse inom socialnämndens ansvarsområde.

 

Personalansvar

 4 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Personalfrågor regleras av kommunstyrelsens reglemente.

Personuppgiftsansvar

5 §

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och tillhörande personuppgiftslagstiftning för behandling av de personuppgifter som nämnden förfogar över.

Processbehörighet

6 §

Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser, under förutsättning att överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Rapportering

7 §

Socialnämnden ska efter varje tertial i en rapport till kommunstyrelsen redovisa en uppföljning över ekonomi och verksamhet. Uppföljningen ska innehålla särskilda uppdrag som socialnämnden har fått från kommunfullmäktige. En gång per år ska rapporten även innehålla en redogörelse av avtalssamverkan som socialnämnden har med andra kommuner och regioner.

Socialnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts enligt speciallagstiftning.

Arbetsformer

Sammansättning

8 §

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande samt förste vice och andre vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

9 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan

10 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

11 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare eller annan anställd vid kansliavdelningen, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

12 §

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

13 §

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

14 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och åtföljas av en föredragningslista.

Kallelse och beslutsunderlag ska finnas tillgängligt för ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordföranden bestämmer, utifrån sekretess och med hänsyn till personlig integritet, i vilken utsträckning beslutsunderlag inte ska vara tillgängligt för andra än ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Information om var kallelse och beslutsunderlag finns tillgängligt ska skickas till varje ledamot och ersättare på deras kommunala e-postadress.

I undantagsfall får ordförande besluta att kallelse ska ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvarar för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem göra detta.

Yttranderätt

15 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Deltagande på distans

16 §

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ordföranden

17 §

Det åligger socialnämndens ordförande att

 1. närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
 2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, samt
 3. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Protokoll

18 §

Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar.

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

19 §

Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan mötet är över.

En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Motivering till reservation

20 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Delgivning

21 §

Delgivning till socialnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

22 §

Avtal, handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller av annan som socialnämnden bestämmer.

Utskott

Arbetsutskott

23 §

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som nämnden väljer för samma tid som de invalts i nämnden.

24 §

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

25 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

26 §

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot någon enskild ska arbetsutskottet vara fulltaligt.

Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för nämnd om jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, protokoll, reservation och deltagande på distans ska även gälla utskottet.

27 §

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

28 §

Utskottets protokoll ska tillgängliggöras nämndens samtliga ledamöter och ersättare i den mån som det är lämpligt. De delar av protokollet som omfattas av sekretess tillgängliggörs inte.

Råd

29 §

Till socialnämndens knyts följande råd:

 • Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Kommunfullmäktige antar bestämmelser för råden.

Närvarorätt för övriga

30 §

Vid socialnämndens och utskottets sammanträde får i den mån ej nämnden eller utskottet i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och förvaltningschefen, närvara med rätt att delta i överläggningar.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men ej i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Reglemente tekniska nämnden

Tekniska nämndens reglemente

Reglemente tekniska nämnden

Antaget av kommunfullmäktige 12 december 2022 § 126

Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Verksamhet
  • Ansvar
  • Verksamhetsområden
   • Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
   • Parkförvaltning, förvaltning av allmänna platser och naturområden
   • Vattenförsörjning och avloppshantering
   • Fastighetsförvaltning (befintliga och tillkommande fastigheter)
   • Lokalvård
   • Kostverksamhet
  • Övriga uppgifter
  • Delegering från kommunfullmäktige
  • Taxor
  • Personalansvar
  • Personuppgiftsansvar
  • Processbehörighet
  • Rapportering
 • Arbetsformer
  • Nämndens sammansättning
  • Ordförande
  • Sammanträde
   • Tidpunkt
   • Kallelse
   • Tjänstgöring och ersättare
   • Inkallande av ersättare
   • Ersättare för ordföranden
   • Närvarorätt för övriga
   • Yttranderätt
   • Deltagande på distans
 • Protokoll
  • Protokollsanteckning
  • Reservation
 • Undertecknande av handlingar
  • Delgivning
  • Avtal, skrivelser och andra handlingar

Inledning

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 44 § ska kommunfullmäktige anta reglementen för sina nämnders verksamhet och arbetsformer. Reglementet kompletterar det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.

Ett reglemente beskriver det kommunala ansvar som kommunfullmäktige överlämnat till nämnden, hur nämnden ska organiseras och hur dess arbetsformer ska se ut.

Tekniska nämnden kan också anta egna styrande dokument för att styra den egna förvaltningsorganisationen.

Verksamhet

Ansvar

1 §

Tekniska nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, med fullmäktiges mål och riktlinjer samt med bestämmelser i detta reglemente.

Inom sitt verksamhetsområde ska tekniska nämnden besluta om organisation av verksamheten och i frågor som rör förvaltningen. Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig och att verksamheterna sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att dess interna kontroll är tillräcklig.

Tekniska nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom teknisk verk-samhet och bedriva den löpande verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Detta omfattar att leda och samordna kommunens tekniska verksamhet inom följande områden:

 • Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
 • Parkförvaltning, förvaltning av allmänna platser och naturområden
 • Vattenförsörjning och avloppshantering (VA)
 • Fastighetsförvaltning (befintliga och tillkommande fastigheter)
 • Lokalvård
 • Kostverksamhet

Verksamhetsområden

2 §

Tekniska nämnden ska fullgöra kommunens ansvar vad gäller:

Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering

Tekniska nämnden är trafiknämnd vilket innefattar ansvar för de trafikupp- gifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Tekniska nämnden är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen.

Tekniska nämnden hanterar bidrag till väghållning.

Tekniska nämnden beslutar om uttag av gatukostnader (6 kap. 24–25 §§ Plan- och bygglag PBL 2010:900) utifrån de av kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna.

Tekniska nämnden handlägger frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Tekniska nämnden hanterar kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning med mera.

Tekniska nämnden ansvarar för handläggning av ärenden beträffande utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tekniska nämnden ansvarar för handläggning av frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Tekniska nämnden ansvarar för upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, inklusive torghandel.

Parkförvaltning, förvaltning av allmänna platser och naturområden

Tekniska nämnden medverkar i arbetet med den översiktliga planeringen av användningen av natur­resurser.

Tekniska nämnden handhar kommunens uppgifter enligt anläggningslagen.

Vattenförsörjning och avloppshantering

Tekniska nämnden är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA) och ska fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster (exklusive fastställelse av taxa).

Tekniska nämnden initierar och bereder ärenden som gäller inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat.

Fastighetsförvaltning (befintliga och tillkommande fastigheter)

Tekniska nämnden förvaltar kommunens fasta egendom om inte kommun-fullmäktige beslutat annat i särskilt fall. Detta innebär bland annat underhåll och skötsel av kommunens skogar, parker, grönområden, tekniska anläggningar och byggnader samt in- och uthyrning av lokaler.

Tekniska nämnden har elanläggningsansvar inom kommunens anläggningar.

Lokalvård

Tekniska nämnden ansvarar för lokalvården i kommunens verksamheter.

Kostverksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för kosthanteringen i kommunens verksam-heter.

Övriga uppgifter

3 §

Tekniska nämnden ska även:

 • Medverka i arbetet med trafikpolitiska frågor och en tillfreds-ställande trafikförsörjning.
 • Lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvars-område.
 • Upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde.
 • Upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag.
 • Avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde.
 • Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.
 • Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt avfallsförordningen.
 • Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken som inte överlåtits till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS).

Delegering från kommun­full­mäktige

4 §

Tekniska nämnden ska besluta i följande ärenden:

 • Organisation av verksamheten inom de riktlinjer kommun-fullmäktige fastställt.
 • I sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att
  föra kommunens talan och på kommunens vägnar träffa överens-kommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå för­lik­ning
  och sluta annat avtal.

Taxor

5 §

Tekniska nämnden har rätt att fastställa följande taxor:

 • Avgifter för personalmåltider.
 • Avgifter för ”pedagogiska måltider” inom bildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.
 • Avgifter för måltider för föräldrar och övriga matgäster

Personalansvar

6 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal och ansvarar för facklig samverkan och förhandling, anställningar och personaladministration samt arbetsmiljö och personalhälsa. Personalfrågor regleras av kommunstyrelsens reglemente.

Personuppgiftsansvar

7 §

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsför-ordningen och tillhörande personuppgiftslagstiftning för behandling
av de personuppgifter som nämnden förfogar över.

Tekniska nämnden ansvarar för att utse ett dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde.

Processbehörighet

8 §

Tekniska nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verk­sam­hets­område och träffa bindande överens­kommelser, under förutsättning att överenskommelsen inte innebär utvid­g­ning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Rapportering

9 §

Tekniska nämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäk­tige. Behovet av samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärk-samhet.

Tekniska nämnden ska efter varje tertial och i en delårsrapport inför kommunfull­mäktige presentera en uppföljning över ekonomi och verk-samhet. I uppföljningen ska särskilt redovisas av kommun­fullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfull­mäktige.

Tekniska nämnden har i övrigt att följa de regler och rikt­linjer som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling.

Motverka korruption

10 §

Tekniska nämnden ska utifrån nämndens riskhantering tidigt anmäla misstankar om korruption och oegentligheter till kommunrevisionen.

Arbetsformer

Nämndens sammansättning

11 §

Tekniska nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande samt vice ordförande.

Ordförande

12 §

Det åligger tekniska nämndens ordförande att:

 • Närmast under nämnden ha uppsikt över och ansvara för nämndens verksamhet.
 • Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling.
 • Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Sammanträde

Tidpunkt

13 §

Tekniska nämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

14 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och åtföljas av en föredragningslista.

Kallelse och beslutsunderlag ska finnas tillgängligt för ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas i kallelsen.

Information om var kallelse och beslutsunderlag finns tillgängligt ska skickas till varje ledamot och ersättare på deras kommunala e-postadress.

I undantagsfall får ordförande besluta att kallelse ska ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvarar för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem göra detta.

Tjänstgöring och ersättare

15 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfull-mäktige har beslutat om.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

16 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett samman-träde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

17 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd vid kansliavdelningen, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

18 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman-träde eller i en del av ett sammanträde, ska den till tjänsteåren äldste ledamoten genomföra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Närvarorätt för övriga

19 §

Vid tekniska nämndens sammanträde får berörd sekreterare och förvaltningschefen närvara med rätt att delta i överläggningar om inte nämnden beslutar något annat i särskilt fall.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens samman-träde och delta i överläggningen men ej i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Yttranderätt

20 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad eller bilagd protokollet.

Deltagande på distans

21 §

Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Protokoll

22 §

Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar.

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skrift­ligt innan nämnden justerar den.

Protokollsanteckning

23 §

Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan mötet är över.

En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga

Reservation

24 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till nämndens sekreterare eller annan anställd på kansliavdelningen före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedel-bar justering.

En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i proto-kollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Undertecknande av handlingar

Delgivning

25 §

Delgivning till tekniska nämnden sker genom ordföranden, förvaltnings-chefen, sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Avtal, skrivelser och andra handlingar

26 §

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden, ska undertecknas av ordfö­ran­den eller vid förfall för denne av en vice ordförande och kontrasigneras av någon anställd som nämnden beslutar.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Reglemente valnämnden

Reglemente valnämnden, antagen av KF 2021-02-22, § 12

Reglemente för valnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 22 februari 2021 § 12

Innehållsförteckning

 • Verksamhet
 • Verksamhetsområde
 • Övriga uppgifter
 • Personalfrågor
 • Ansvar och rapporteringsskyldighet
 • Processbehörighet
 • Arbetsformer
 • Sammansättning
 • Ersättarnas tjänstgöring
 • Inkallande av ersättare
 • Ersättare för ordföranden
 • Sammanträde
 • Tidpunkt
 • Kallelse
 • Yttranderätt
 • Ordföranden
 • Justering av protokoll
 • Reservation
 • Delgivning
 • Undertecknande av handlingar
 • Deltagande på distans
 • Närvarorätt för övriga

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Verksamhet

Verksamhetsområde

1 §

Valnämnden ska fullgöra uppgifter enligt vallagen.

Övriga uppgifter

2 §

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över.

Personalfrågor

3 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av personalfrågor framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

4 §

Valnämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige.

Processbehörighet

5 §

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Arbetsformer

Sammansättning

6 §

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande och en vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

7 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen, såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

8 §

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

9 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunstyrelsens kansli, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

10 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

11 §

Ordföranden eller vid dennes förhinder vice ordföranden bestämmer dag och tid för sammanträden.

Kallelse

12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den i valnämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem göra detta.

Yttranderätt

13 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning noterad eller bilagd protokollet.

Ordföranden

14 §

Det åligger valnämndens ordförande att:

 • närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
 • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling samt att
 • representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Justering av protokoll

15 §

Valnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

16 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

17 §

Delgivning till valnämnden sker genom ordföranden, kommunjuristen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

18 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ord-förande och kontrasigneras av någon anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Deltagande på distans

19 §

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Närvarorätt för övriga

20 §

Vid valnämndens sammanträde får, i den mån nämnden inte i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och kommunjuristen, närvara med rätt att delta i överläggningarna.

Förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter ordförandens bedömande.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men inte i besluten.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Reglemente överförmyndarnämnden

Reglemente överförmyndarnämnden, antagen av KF 2021-02-22, § 12

Reglemente överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

 • Verksamhet
 • Allmänt
 • Delegation
 • Personalfrågor
 • Processbehörighet
 • Arkiv- och registeransvarig
 • Organisation
 • Arbetsformer
 • Sammansättning
 • Ersättarnas tjänstgöring
 • Inkallande av ersättare
 • Ersättare för ordförande
 • Sammanträde
 • Tidpunkt
 • Kallelse
 • Ordföranden
 • Justering av protokoll
 • Reservation
 • Delgivning
 • Undertecknande av handlingar
 • Deltagande på distans
 • Närvarorätt för övriga

Utöver det som föreskrivs i föräldrabalken om överförmyndarnämnd och det som föreskrivs i kommunallagen om nämnder i allmänhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Verksamhet

Allmänt

1 §

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens
19 kapitlet, förmynderskapsförordningen (1995:397) samt andra för-fattningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet.

Överförmyndarnämnden är också ansvarig för att

 • underlag för kommande budget lämnas till kommunfullmäktige
 • information om nämndens verksamhet sprids till allmänheten
 • nödvändiga handlingar läggs upp för allmänheten i kommunhuset
 • förändringar av öppettider och vem som är i tjänst meddelas kommunens telefonväxel och anslås på kommunens anslagstavla

Delegation

2 §

Beslut som inte får delegeras av nämnden är
– framställning till kommunfullmäktige
– beslut om entledigande av god man eller förvaltare på grund av olämplighet
– beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
– beslut om vitesföreläggande
– avslagsbeslut

Personalfrågor

3 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av personalfrågor framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Processbehörighet

4 §

Överförmyndarnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fast-ställda mål och planer.

Arkiv- och registeransvarig

5 §

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över.

Organisation

6 §

Myndighetens organisation består av vald överförmyndarnämnd jämte ersättare.

Myndighetens förvaltningsorganisation är samordnad med flera sam-verkanskommuner och har en gemensam kanslifunktion belägen i Lidköping.

Arbetsformer

Sammansättning

7 §

Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

8 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen om det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

Ersättare har endast rätt att närvara om denne ska tjänstgöra.

9 §

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

10 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunstyrelsens kansli, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordförande

11 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

12 §

Ordföranden eller vid dennes förhinder vice ordföranden bestämmer dag och tid för sammanträden.

Kallelse

13 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre dagar före sammanträdesdagen.

I undantagsfall och vid brådskande ärenden får kallelse ske på annat sätt och med kortare varsel än tre dagar.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den i överförmyndarnämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem göra detta.

Ordföranden

14 §

Det åligger överförmyndarnämndens ordförande att

 • Närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
 • Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, samt att
 • Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Justering av protokoll

15 §

Överförmyndarnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

16 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

17 §

Delgivning till överförmyndarnämnden sker genom ordföranden, den gemensamma kansliorganisationen i Lidköping eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

18 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av överförmyndar-nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ordförande och kontrasigneras av någon anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Deltagande på distans

19 §

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Närvarorätt för övriga

20 §

Vid överförmyndarnämndens sammanträde får, i den mån nämnden inte i särskilt fall annat beslutar, berörda handläggare från den gemensamma kansliorganisationen och kommunjuristen närvara med rätt att delta i överläggningarna.

Förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter ordförandens bedömande.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Reglemente för revisorerna

Revisorernas reglemente

Revisorernas reglemente

Antaget av Kommunfullmäktige 23 september 2019 § 75

Innehållsförteckning

 • Revisionens roll
 • Revisionens uppdrag och formella reglering
 • Revisorernas antal och organisation
 • Revisorernas uppgifter
 • Revisorernas sakkunniga biträden
 • Revisorernas ekonomi och förvaltning
 • Revisorernas arbetsformer
 • Revisorerna och fullmäktige
 • Revisorernas rapportering
 • Revisorerna är personuppgiftsansvariga
 • Revisorernas dokumenthantering och arkiv

Revisionens roll

1 §

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i de kommunala bolagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens uppdrag och formella regle­ring

2 §

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens bolag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den senaste versionen av Sveriges Kommuner och Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige, som exempelvis arkivreglemente och dokumenthanteringsplan.

Revisorernas antal och or­ga­nisa­tion

3 §

Kommunen har sex stycken revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

4 §

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden ska fullmäktige förrätta fyllnadsval så snart som möjligt.

5 §

Revisorerna ska arbeta samfällt med hela granskningsuppdraget.

6 §

Bland kommunens revisorer ska fullmäktige utse lekmannarevisorer och supple­anter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

7 §

Fullmäktige ska välja en ordförande och en vice ordfö­rande för varje mandatperiod. Ordförandens uppdrag är att vara sammankallande och leda gemensamma samman­komster och sammanträden.

Revisorernas uppgifter

8 §

Utöver lagstadgade uppdrag ska revisorerna ansvara för granskningen av de donationsstiftelser som kommunen förvaltar, om inte annat framgår av stiftelsens stadgar.

Revisorernas sakkunniga bi­träden

9 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna ska själva anlita sakkunniga till sin gransk­ning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god re­visionssed.

Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revi­sorerna och lekmannarevisorerna ska själva besluta om upphandling.

10 §

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revi­sorernas rätt till upplysningar ska också gälla de sakkunniga som biträder reviso­rerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

11 §

Fullmäktiges pre­sidium ansvarar för beredning av revisorernas reglemente och budget.

12 §

Kostnaderna för lekmannarevisonen och dess sakkunniga biträden i aktiebolagen samt revisorerna i stiftelserna ska belasta revisorernas budget.

13 §

Revisorernas räkenskaper och förvaltning ska granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna ska lämna de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas arbetsformer

14 §

Ordföranden ska kalla revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv.

Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigebe­redningar och nämnder till dessa sammankomster.

15 §

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i gransknings­arbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

16 §

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv ska reviso­rerna sammanträda enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. Dessa beslut ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

17 §

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet ford­rar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ord­föranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorerna och fullmäktige

18 §

Revisorerna och fullmäktiges presidium ska ha överläggningar minst två gånger varje år. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till överläggningarna.

19  §

I de kommunfullmäktigeärenden som avser och berör revisionen har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.

20  §

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige eller i en nämnd med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Ordförande i kommunfullmäktige eller i nämnden ansvarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

21 §

Revisorerna ska årligen på ett kommunfullmäktigesammanträde informera kommunfullmäktige om revisorernas arbete och planerade revisioner. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för att revisorerna kallas.

Revisorernas rapportering

22 §

Revisorerna ska rapportera till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav ska revisorerna rapportera till fullmäktige.

Fullmäktiges ordförande ansvarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

23 §

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Revisionsberättelsen ska innehålla en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

24 §

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapporten bör lämnas till fullmäktige senast två veckor före det fullmäktigesammanträde där delårsrapporten ska behandlas. Om det skulle innebära att revisorerna inte tillförsäkras skälig tid för granskning ska den lämnas så snart det är möjligt, dock senast vardagen före det fullmäktigesammanträdet.

25 §

Lekmannarevisionernas granskningsrapporter ska årligen lämnas till bolagens styrelser senast tre veckor före ordinarie årsstämma.

26 §

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna ska tillställas fullmäktige så snart en granskning är avslutad.

Revisorerna är personuppgiftsansvariga

27 §

Revisorerna är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas inom ramen för deras verksamhet och ska själva fatta beslut om att utse ett dataskyddsombud.

Revisorernas dokumenthantering och arkiv

28 §

Revisorerna ansvarar för att revisionens dokumenthantering sker i enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan samt gällande lagstiftning.

29 §

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

_________

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Arbetsordning kommunfullmäktige

Antaget av kommunfullmäktige 25 februari 2019 § 7
Reviderad av kommunfullmäktige 30 mars 2020 § 28

Innehållsförteckning

 • Antalet ledamöter
 • Ordföranden och vice ordföranden
 • Tid och plats för sammanträdena
 • Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
 • Ärenden och handlingar till sammanträden
 • Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
 • Upprop
 • Protokollsjusterare
 • Turordning för handläggning av ärendena
 • Yttranderätt för andra än ledamöter
 • Talarordning, repliker och ordning vid sammanträdena
 • Yrkanden
 • Deltagande i beslut
 • Omröstningar
 • Slutna omröstningar
 • Motioner
 • Interpellationer
 • Frågor
 • Beredning av ärenden
 • Ärendebalans
 • Förklaring vid revisionsanmärkning
 • Valberedning
 • Revisorernas budget, räkenskaper och förvaltning
 • Justering av protokollet
 • Reservationer och protokollsanteckningar
 • Sekreterare
 • Expediering m.m.
 • Allmänhetens frågestund
 • Informationsfullmäktige
 • Fullmäktigeberedningar

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning,
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Med ledamot avses i detta dokument även tjänstgörande ersättare.

Antalet ledamöter

1 §

Kommunfullmäktige har 45 ledamöter med maximalt antal ersättare
enligt vallagen.

Ordföranden och vice ordföranden

2 §

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en
andre vice ordförande som tillsammans utgör kommunfullmäktiges
presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls
före december månads utgång.

Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 §

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör den som har varit ledamot i
kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten) som ordförande.

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.

4 §

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost bör kommunfullmäktige, så snart det kan ske,
för återstoden av tjänstgöringstiden välja en annan ledamot för den
som har avgått.

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

5 §

Ordföranden leder kommunfullmäktiges arbete och svarar för ordningen under sammanträdena.

6 §

Fullmäktiges presidium ansvar för de uppgifter som fullmäktige tilldelar
presidiet.

7 §

Fullmäktiges presidium har rätt initiera och bereda vissa ärenden i de
fall det finns angivet i lag eller av kommunfullmäktige antagen författning.

Tid och plats för sammanträdena

8 §

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober på dag och tid som avgående
fullmäktige bestämmer.

9 §

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer
efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.

10 §

Om det föreligger särskilda skäl för det får ordförande, efter samråd
med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.

11 §

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal
respektive plats för sammanträdena.

12 §

Ordföranden bestämmer, efter samråd med övriga presidiet, placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter och andra som ska delta i
fullmäktiges sammanträden.

13 §

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa eller utöka annonseringen i ortstidningarna.

14 §

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Förlängning av sammanträde och fortsatt
sammanträde

15 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde

16 §

Ordföranden bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om
inte annat följer av lag.

17 §

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde – med uppgift om tid
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas (föredragningslista) – ska vara åtföljd av tillhörande handlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer. Sådan fullständig kallelse ska
sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige.

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i anslutning till sammanträdeslokalen under sammanträdet.

18 §

I de valärenden, som inte bereds av valberedningen, ska respektive
parti skriftligen anmäla nominerad kandidat. Anmälan ska lämnas senast i samband med att ärendet behandlas i fullmäktige och innehålla
namn, adress, telefonnummer, personnummer och eventuell epostadress.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

19 §

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens
kansliavdelning. Kansliet låter sedan kalla in den ersättare som står i tur
att tjänstgöra.

20 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och
står i tur att tjänstgöra.

Ledamot ska anmäla till sekreteraren om ledamoten måste lämna sammanträdet och inte har för avsikt att fortsätta sin tjänstgöring

21 §

Det som sagts om ledamot i 18 och 19 §§ gäller också för ersättare,
som kallats till tjänstgöring.

22 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

23 §

En uppropslista, som utvisar de ledamöter som tjänstgör, ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslista.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det uppropet avslutas,
ska anmäla sig hos ordföranden, som tillkännager närvaron och prövar
om ledamoten får tjänstgöra.

Ledamot får inte annat än tillfälligtvis lämna ett sammanträde utan att
anmäla detta till ordföranden.

24 §

Anmälan om att någon ledamot eller ersättare lämnat eller uteslutits ur
ett parti, ska anmälas skriftligt till fullmäktiges sekreterare, eller annan
anställd vid kansliavdelningen. Vid sammanträdet efter en sådan skriftlig anmälan får ledamoten/ersättaren beteckningen (-) i protokollet.

Protokollsjusterare

25 §

Fullmäktige beslutar om tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättas enligt 22 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Fullmäktige väljer även en ersättare till protokolljusterarna ifall någon av justerarna inte skulle ha möjlighet att närvara vid
justeringen.

Turordning för handläggning av ärendena

26 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp
i kungörelsen.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt för andra än ledamöter

27 §

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd, vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet.

Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta
i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

Styrelsens ordförande, i ett företag som avses i 10 kap. 2 § kommunallagen, får delta i överläggningen i ärendet när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör förhållandena i företaget.

28 §

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisionerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisionernas
egen förvaltning.

29 §

Ordföranden låter kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna, kommunala bolag
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller vid kallelse av utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i
vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Ordföranden låter kalla ordföranden eller vice ordföranden i de gemensamma nämnderna samt anställda i de samverkande kommunerna
för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

30 §

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare, kommunjurist och kanslichef får yttra sig om
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning, repliker och ordning vid sammanträdena

31 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Då ett yttrande framförs på ett fullmäktigesammanträde ska det hålla
sig till det ämne som diskuteras. Ifall yttrandet avlägsnar sig från ämnet
och personen inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under
dennes anförande.

32 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt
att begära en replik på högst två minuter för att bemöta ett inlägg från
en tidigare talare. Replik kan bara begäras om en talare blivit av omnämnd av en föregående talare vid namn eller titel. Repliken begärs genom att ledamoten muntligt begär replik av ordföranden efter ett anförande. Ordföranden ska då låta ledamoten som har begärt repliken få
framföra den.

Den talare som repliken riktas till, har rätt att omedelbart avge en
svarsreplik på repliken.

Därefter avslutas replikskiftet genom att den som begärde repliken har
rätt att framföra en svarsreplik på svarsrepliken.

33 §

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte
rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning, som ordföranden inte kan
avstyra, får ordföranden besluta att ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

34 §

De ledamöter som deltar på sammanträdet har yrkanderätt.

Yrkanden som avges under handläggningen av ett ärende ska lämnas in
skriftligt till presidiet om yrkandet rör sig om; tilläggsförslag, ändringsförslag, återremiss eller remiss. Yrkanden om remiss eller återremiss ska
även innehålla en motivering om i vilka avseenden utredningen behöver kompletteras. Yrkanden om bifall till grundförslag, avslag, ajournering och bordläggning behöver inte lämnas in skriftligt.

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar
medge det enhälligt.

Deltagande i beslut

35 §

En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslutet fattas.

En ledamot, som inte har gjort en sådan anmälan, anses ha deltagit i
beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

36 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs på så sätt att ledamöternas namn ropas
upp. Ledamoten avger sin röst genom att svara JA eller NEJ när ledamoten hör sitt namn. Under omröstningen är protokollsjusterarna placerade bakom sekreteraren för att kontrollera att omröstningsprotokollet stämmer. Vid omröstningen ropas ledamöternas namn upp enligt
uppropslistan. En ledamot har även rätt avstå från delta i en omröstning.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.

Slutna omröstningar

37 §

Vid en omröstning som rör personval ska omröstningen vara sluten.

Omröstningen genomförs på så sätt ledamöterna kallas fram enligt
uppropslista och rösten avges genom att ledamöterna lägger sin valsedel i en urna. Under tiden som omröstningen genomförs är protokollsjusterarna placerade jämte urnan.

En valsedel, som avlämnas vid en sluten omröstning, ska uppta så
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om:

 1. den upptar namnet på någon som inte är valbar
 2. den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
 3. den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt gäller inte
bestämmelserna i 36 §. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

38 §

En motion väcks genom att den ges in till kommunens kansliavdelning
eller överlämnas till fullmäktiges sekreterare vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

En ersättare får endast väcka en motion när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.

Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller
flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

När en motion har väckts ska motionen behandlas på det fullmäktigesammanträde som följer närmast efter två veckor att den väcktes. Motionens författare ska då ges möjlighet att läsa upp motionen för fullmäktige under högst två minuter.

Fullmäktige beslutar därefter om remiss för beredning av motionen.

39 §

Återtagandet av en motion ska ske skriftligen av den eller de ledamöter
som lämnat in motionen.

Skriftligt återtagande av en motion ska lämnas till kommunens kansliavdelning eller överlämnas till fullmäktiges sekreterare vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

Kommunfullmäktige fattar beslut om avslut av motionens beredning
på det fullmäktigesammanträde som följer närmast efter två veckor efter att återtagandet av motionen lämnats in.

Interpellationer

40 §

Interpellationer får ställas av fullmäktiges ledamöter och riktas till den
som är ordförande i kommunstyrelsen, i en nämnd, i en gemensam
nämnd, i en fullmäktigeberedning eller i något av kommunens helägda
bolag.

Interpellationen ska ges in till kommunens kansliavdelning eller överlämnas till fullmäktiges sekreterare vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

En ersättare får endast ställa en interpellation när ersättaren tjänstgör
som ledamot vid ett sammanträde.

Interpellationen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot. Den ska avse ämnen som tillhör fullmäktiges, en nämnds eller
en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och ha en motivering och bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen.

När en interpellation har lämnats in ska den behandlas på det fullmäktigesammanträde som följer närmast efter två veckor efter att den lämnades in. Interpellationens författare ska då ges möjlighet att läsa upp
interpellation för fullmäktige under högst två minuter.

Fullmäktige beslutar därefter om interpellationen får ställas.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen
före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

En ersättare, som har ställt en interpellation, får delta i överläggningen
då svaret på interpellationen behandlats bara om ersättaren tjänstgör
som ledamot också vid det tillfället.

Frågor

41 §

Frågor får ställas av fullmäktiges ledamöter och riktas till den som är
ordförande i kommunstyrelsen, i en nämnd, i en gemensam nämnd, i
en fullmäktigeberedning eller i något av kommunens helägda bolag.

Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort
inledande förklaring.

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Svar på frågan behöver inte vara skriftligt.

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar
delta i överläggningen.

I övrigt gäller vad som sägs i 39 § också för frågor.

Beredning av ärenden

42 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur
de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Ärendebalans

43 §

På varje ordinarie sammanträde ska kommunstyrelsen redovisa en
ärendebalans på de ärenden som inte har beretts färdigt exempelvis
motioner. Någon redovisning behöver dock inte göras på första sammanträdet med ett nyvalt fullmäktige.

Ärendebalansen ska även redovisa vilka ärenden som kommit in efter
det närmast föregående ordinarie sammanträde. I ärendebalansen ska
redovisas vilka beslut om beredning och remiss som har fattats för
ärendena.

Förklaring vid revisionsanmärkning

44 §

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Ordföranden bestämmer, om inte fullmäktige beslutar något annat, i
vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har
fastställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd eller fullmäktige beredning mot vilken anmärkningen riktas.

Skriftliga förklaringar på anmärkningen som har riktats mot nämnd
eller fullmäktigeberedning bör anmälas till fullmäktige i samband med
att revisionsberättelsen behandlas.

Valberedning

45 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige
en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väjer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förfarande av protokoll
m.m. gäller i tillämpliga delar vad som är reglerat för kommunstyrelsen
i 6 kap 17, 23, 27, 33 och 35 §§ kommunallagen.

Valberedningens förslag till beslut ska skriftligen överlämnas till presidiet vid aktuellt fullmäktigesammanträde. I beslutet ska anges namn,
adress, telefonnummer, personnummer och eventuell e-postadress.

Revisorernas budget, räkenskaper och förvaltning

46 §

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget, samt
granskar deras räkenskaper och förvaltning.

Justering av protokollet

47 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen eller muntligt innan fullmäktige justerar den.

Reservationer och protokollsanteckningar

48 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. En ledamot kan också lämna en protokollsanteckning.

Sekreterare

49 §

Sekreterare i kommunfullmäktige och i fullmäktiges valberedning utses
av kanslichefen.

Expediering m.m.

50 §

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges
namn. Fullmäktige kan även besluta att andra har rätt att underteckna
handlingar.

Allmänhetens frågestund

51 §

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens
frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

 1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen, vanligtvis i
  mars
 2. när fullmäktige behandlar budgetramarna, vanligtvis i
  juni
 3. när fullmäktige behandlar budgeten, vanligtvis i november

Vid allmänhetens frågestund besvaras även frågor vilka skriftligen
ställts av kommuninvånare och inkommit till kommunens kansliavdelning senast två veckor före dagen då kommunfullmäktigesammanträdet
ska hållas. Frågorna behöver inte röra ärenden på fullmäktiges dagordning.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna.

Vid allmänhetens frågestund får inte förekomma någon överläggning.

Informationsfullmäktige

52 §

Kommunfullmäktige ska, vid tillfällen som kommunfullmäktige beslutar, ges information om kommande större frågor och kommunens
verksamhet i övrigt.

Kommunfullmäktiges presidium beslutar i samråd med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör hur informationen som fullmäktige önskar ta del av ska presenteras och vilka personer som ska presentera informationen.

Fullmäktigeberedningar

53 §

Tillsättande av fullmäktigeberedning kan initieras av fullmäktigeledamot genom motion eller av nämnd eller kommunstyrelse. Fullmäktige
beslutar när en fullmäktigeberedning ska tillsättas.

En fullmäktigeberedning ska bereda ärenden av tydligt kommunövergripande karaktär, långsiktiga eller policyinriktade.

Kommunfullmäktige beslutar, efter förslag från valberedningen, hur
länge en fullmäktigeberedning ska tjänstgöra samt hur många och vilka
ledamöter som ska ingå i beredningen. Antalet ledamöter i en fullmäktigeberedning ska vara mellan tre och nio stycken. Ledamöterna kan
väljas såväl inom som utom kommunfullmäktige (inklusive ersättare).
Även andra personer än de som redan är förtroendevalda kan utses att
vara ledamot av en beredning. Dessa får dock inte vara i majoritet i beredningen. Skulle en fullmäktigeberedning behöva mer tjänstgöringstid,
fattar kommunfullmäktige beslut om en eventuell förlängning.

Kommunfullmäktige beslutar om en fullmäktigeberednings sammanträde ska vara offentliga eller ej.

En fullmäktigeberedning får väcka ärende i kommunfullmäktige inom
sitt uppgiftsområde.

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. En fullmäktigeberedning får även vid behov adjungera sakkunniga till sig.

För en fullmäktigeberedning ska i tillämpliga delar gälla vad som i
kommunallagen föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

En fullmäktigeberednings förslag till beslut är att anse som huvudförslag. Mot redovisningsskyldighet får beredningen lyfta högst ett basbelopp (prisbasbelopp) för sitt uppdrag (exklusive arvode). Räcker inte
detta kan beredningen begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen. Beredningen får inte binda sig för utgifter som överstiger ett basbelopp
innan den fått tilläggsanslag.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.