Dokument tillhörande näringsliv och arbete

Mer information om näringsliv och arbete finns här.

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinje för försäljning av kommunal egendom

Riktlinje för försäljning av kommunal egendom

Riktlinje för försäljning av kommunal egendom

Gäller från och med: 8 oktober 2021
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 6 oktober 2021 § 138

1. Inledning

Riktlinjen gäller för Vara kommun och alla dess helägda kommunala bolag,
nedan kallad kommunen. Den gäller för försäljning av all kommunal
egendom, såväl fast (fastigheter och dess tillbehör) och lös (all annan)
egendom. Markanvisningar och exploateringsavtal har även mer preciserade
regler i ett separat styrdokument, ”Riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal”. Inlösen av lös egendom i samband med en upphandling
omfattas inte av denna riktlinje.

2. Grundläggande principer

Kommunens försäljningar av egendom ska präglas av:

 • Affärsmässighet – Kommunal egendom ska säljas till marknadspris.
 • Konkurrens – Marknadspris uppnås enklast genom
  konkurrensutsättning.
 • Saklighet och objektivitet – Val av köpare ska tas på sakliga och
  objektiva grunder.
 • Öppenhet och transparens – Försäljningen ska om möjligt och på
  lämpligt sätt offentliggöras i förväg och dokumenteras i efterhand.

3. Marknadspris

När kommunen säljer egendom kan marknadspris fastställas genom
antingen

 • ett villkorslöst anbudsförfarande
 • en oberoende expertvärdering
 • en särskild taxa som kommunfullmäktige har antagit

3.1. Villkorslöst anbudsförfarande

Villkorslöst anbudsförfarande kan genomföras genom att egendomen bjuds
ut på auktion, via mäklare eller genom en budgivning i egen regi. Om
egendom säljs till det högsta anbudet efter ett villkorslöst anbudsförfarande
så behöver hänsyn inte tas till eventuella värderingar.

Anbudsförfarandet ska offentliggöras genom att upprepade gånger under
minst två månader tillkännages i inhemsk press, fastighetstidningar eller
andra lämpliga publikationer och via fastighetsmäklare, så att alla tänkbara
köpare kan nås.

Att ett anbudsförfarande ska vara villkorslöst innebär att alla köpare,
oberoende av vilka de är och vad för slags rörelse de bedriver, kan köpa
marken och använda den för sina egna syften. Trots detta får villkor ställas
om markanvändning utifrån detalj- eller regionplanering, inskränkningar för
att förhindra olägenheter för allmänheten, för att skydda miljön eller för att
undvika rena spekulationsanbud.

Utöver detta får överlåtelsevillkor i form av särskilda förpliktelser för
köparen endast ställas om alla tänkbara köpare är skyldiga att uppfylla denna
förpliktelse. Deras möjligheter till det måste även vara oberoende av om de
driver en rörelse eller inte och vad för slags rörelse det i så fall är.

3.2. Oberoende expertvärdering

En oberoende expertvärdering ska genomföras av en oberoende och
auktoriserad expertvärderare med adekvat kompetens för den aktuella
egendomen, som har anlitats av kommunen. För att försäkra ett korrekt
försäljningspris får värderingen vara maximalt tre år gammal vid
försäljningstillfället.

I de fall som nya fakta som kan påverka priset framkommer efter att en
värdering är utförd ska dessa framföras till värderaren som sedan på egen
hand avgör ifall den behöver göra en justering av värderingen. Kommunen
ska aldrig göra egna justeringar av värderingen.

När det har gjorts en expertvärdering får försäljningspriset endast sättas
lägre än den om det inte går att sälja för värderingen, och aldrig sättas lägre
än 95 % av värderingen. Om värderingen innehåller intervall så ska
medelvärdet på värderingen användas som utgångspunkt för denna
beräkning.

För kommunens del finns det inga hinder mot att försäljningspriset sätts
högre än värderingen.

Om det skulle ha gjorts flera oberoende expertvärderingar (vare sig dessa
har beställts av kommunen eller av köpare) så får försäljningspriset inte
sättas lägre än det värde som är lägst av (1) värderingarnas medelvärde och
(2) 5 % under den högsta värdering som kommunen har genomfört.

Exempel:

 • Oberoende expertvärdering A (beställd av kommunen): 31 miljoner
  kronor
 • Oberoende expertvärdering B (beställd av kommunen): 30 miljoner
  kronor
 • Oberoende expertvärdering C (beställd av köparen): 26 miljoner
  kronor
 • Värderingarnas medelvärde: 29 miljoner kronor
 • 5% under kommunens högsta värdering: 29,45 miljoner kronor
 • Lägsta möjliga försäljningspris i det här fallet: 29 miljoner kronor

3.3. Särskild taxa

Kommunfullmäktige kan anta en särskild taxa för en viss typ av egendom
(exempelvis: fastighet med byggrätt fastställd i detaljplan). I så fall ska
marknadspriset för egendomen utredas och fastställas så att taxan utgår från
det vid antagandet. Den nämnd som kommunfullmäktige har utsett är
därefter ansvarig för att taxan hålls uppdaterad till marknadspris.

4. Några specialfall

4.1. Försäljning av fast egendom med villkor

Emellanåt sker kommunala försäljningar av fast egendom som av olika skäl
kan ha ett fortsatt intresse från kommunal synvinkel, och där kommunen
därför vill ställa upp villkor som ibland kan påverka marknadspriset vid en
försäljning.

Det kan till exempel vara villkor om att bostäder som byggs på fastigheten
ska upplåtas som hyresrätter, att en andel av bostäderna ska reserveras för
utvalda målgrupper, att en andel av byggrätten ska nyttjas för ett särskilt
ändamål eller att byggherren ska bekosta åtgärder i allmän plats. Det kan
också gälla en kulturhistoriskt intressant byggnad, där kommunen vill att
förvärvaren på visst sätt ska underhålla byggnaden eller fortsätta att driva
verksamheten.

Vid denna typ av försäljningar, som ofta sker till ett lågt pris på grund av de
åtagande som förvärvaren åtar sig i köpekontraktet, är det extra viktigt att
försäljningen sker öppet och transparent.

För att försäkra att försäljningen sker till marknadspris bör ett villkorslöst
anbudsförfarande tillämpas i dessa fall, där kommunens samtliga villkor för
försäljningen klart framgår för samtliga intressenter. Är de villkor
kommunen ställer för en försäljning mycket långtgående så kan det dock
inte uteslutas att det kan bli fråga om en upphandlingssituation, där lagen
om offentlig upphandling eventuellt blir tillämplig.

4.2. Arkitekttävling

Vid försäljning av obebyggda fastigheter är syftet med försäljningen i de
flesta fall att fastigheten ska bebyggas. Kommunen har ett ansvar att främja
en god samhällsutveckling ur många olika aspekter och markresurserna är
ett viktigt verktyg för att uppnå hållbara resultat. Ett sätt att verka för en
god bebyggd miljö är att sälja en fastighet genom en så kallad arkitekttävling.
Vid en sådan försäljning sätts priset för fastigheten i förhand genom en
oberoende auktoriserad värdering grundad på de villkor som kommunen vill
ska gälla för den tänkta försäljningen.

Förutom priset och villkoren för köpet sätts även kriterier upp för vilka
bedömningsgrunder som kommunen avser ta hänsyn till vid valet av den
som får köpa fastigheten. Det skapar en situation där försäljningens innehåll
är förutbestämt och det blir projektets utformning som avgör vilket anbud
som vinner.

4.3. Försäljning av nyligen förvärvad fast egendom

Om kommunen skulle köpa in fast egendom för ett pris och därefter sälja
den för ett lägre pris, kan det innebära ett olagligt stöd. Om kommunen
säljer en fastighet som har förvärvats de senaste tre åren, får
försäljningspriset som huvudregel inte understiga inköpspriset.
Om marknadspriset för fastigheten skulle ha gått ned på grund av en allmän
nedgång i marknadspriserna för fastigheter på den berörda marknaden,
måste en värdering först genomföras så att nedgången kan fastslås särskilt
av den oberoende värderingsmannen.

4.4. Lös egendom

Vid försäljning av lös egendom med ett uppskattat värde understigande en
fjärdedels prisbasbelopp kronor bortfaller kravet på konkurrens och
direktförsäljning är möjligt. Det är i dessa fall dock extra viktigt att övriga
principer respekteras.

Vid försäljning av lös egendom med ett uppskattat värde överstigande en
fjärdedels prisbasbelopp ska ett anbudsförfarande genomföras. Detta kan
exempelvis göras genom att använda en auktionssida på nätet.

5. Dokumentation

Försäljning av kommunal egendom ska dokumenteras. Det står i
kommunens dokumenthanteringsplan vilken dokumentation som ska
sparas. Dokumentation som är viktig i ett ärende om försäljning av
kommunal egendom är bland annat värderingar, förhandlingar om pris,
anbud, kontrakt, samt övriga handlingar av betydelse för försäljningen

Riktlinje för investeringsstöd

Riktlinje-för-investeringsstöd-till-föreningar-reviderad-KF-2021-10-04-§-91

Riktlinje för investeringsstöd till föreningar

Innehållsförteckning

 • Syfte med investeringsstöd
 • Villkor för stöd
 • Ansöknings- och beslutsprocess

Syfte med investeringsstöd

Investeringsstöd ska syfta till att möjliggöra större investeringar i sådan
föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och
till nytta för föreningens verksamhet.

Villkor för stöd

 • Stöd kan ges till ideella föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Vara kommun.
 • Föreningen ska ha ett allmännyttigt ändamål och vara öppen för alla
  intresserade på lika villkor.
 • Föreningen ska äga investeringsobjektet i egen regi.
 • Föreningen bör ha en hög andel barn och unga som deltar i
  verksamheten.
 • Sökt summa ska överstiga 500 000 kronor. Kommunfullmäktige
  beviljar maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden.
 • Bidraget får inte användas för kostnader som betalats av annan
  finansiär.

Ansöknings- och beslutsprocess

Föreningar anmäler intresse och inleder dialog med bildningsnämnden.
Dialogen syftar till att gemensamt ta fram beskrivning av behov och tänkt
lösning. Föreningen ansvarar för sin egen ansökan men får stöd från
bildningsförvaltningen.

Deadline för ansökningar av investeringsstöd är en gång per år, den 31 maj.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av projekt med tänkt budget samt
storleken på sökt bidrag. Den ska även innehålla en tidsplan för projektet
inklusive ett tänkt start- och slutdatum. Till ansökan ska bifogas föreningens
stadgar och underlag för vem som är föreningens firmatecknare.

Bildningsnämnden prioriterar bland inkomna ansökningar och lämnar en
rekommendation till kommunstyrelsen i form av en prioriteringslista med
en skriftlig motivering.

Bildningsnämnden ska vid handläggningen av ansökan värdera
investeringens betydelse utifrån stödformens syfte i jämförelse med andra
ansökningar för perioden. Hänsyn ska även tas till föreningens förmåga att
genomföra projektet enligt ansökan (riskbedömning) samt till stödets
storlek i förhållande till hur många kommunmedborgare som det kommer
till nytta (proportionalitet) samt till vilka tidigare stöd som har getts till
föreningen, dess målgrupp och dess geografiska områden (likställighet). Den
sistnämnda bedömningen ska utgå från bildningsnämndens register för
föreningsstöd.

Innan kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med en
finansiell analys genomförd av Vara kommuns ekonomiavdelning samt ett
avtalsförslag framtaget av Vara kommuns kommunjurist.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Projekt som inte beviljas bidrag innevarande år bordläggs till nästa års
deadline och återgår då till bildningsnämndens prioriteringsprocess om
föreningen önskar det. Bildningsförvaltningen ansvarar för en avstämning
med föreningen för att säkerställa att projektet fortfarande är aktuellt.
Föreningen ansvarar då för att komplettera ansökan med aktuella underlag.

Akuta ärenden som uppstår utifrån extraordinär händelse, exempelvis vid
brand, storm etc. och därigenom orsakar skada så att anläggningen eller
verksamheten hotas, kan i undantagsfall prioriteras särskilt.

Trots att kommunen genom att ge ett stöd bidrar till finansieringen ansvarar
föreningen för alla delar av projektets genomförande. Detta innefattar att
den har rätt att bygga på marken (genom till exempel ägande, arrende eller
nyttjanderätt), att den får bygglov från kommunen enligt projektplanen, att
säkra övrig finansiering, med mera. Att kommunen beviljar ett stöd innebär
inte några ställningstaganden i dessa delar eller andra åtaganden från
kommunens sida.

Det är bildningsnämnden som ansvarar för ärenden om investeringsstöd.
Detta innebär att all kommunikation i första hand ska gå genom bildningsnämnden.
Om föreningarna har frågor om sådant som andra förvaltningar
ansvarar för ska bildningsnämnden hjälpa till att hänvisa föreningarna så att
de kommer rätt

Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol folköl tobak e-cigaretter och vissa receptfria läkemedel

Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och folkbildning.

Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och folkbildning antagna av KF 2021-12-20 § 140

Regler för bildningsnämndens stöd till föreningar och folkbildning

Inledning

Kommunfullmäktige har i bildningsnämndens reglemente (Kommunfullmäktige 30 mars 2020 § 29) beslutat att bildningsnämnden har rätt att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer. Reglerna i detta dokument syftar till att beskriva kommunfullmäktiges riktlinjer för föreningsstöd och ger bildningsnämnden de ramar som nämnden har att förhålla sig till vid beviljandet av stöd.

Föreningar och studieförbund beviljas ekonomiskt och annat stöd i huvudsak baserat på verksamhetens innehåll och aktiviteter. Stödet ska uppfattas som hjälp till självhjälp och ersätter inte egen ekonomisk planering.

Syftet är att stötta föreningslivets självständiga planering för verksamhet i enlighet med den enskilda föreningens stadgar och inriktning och med utgångspunkt i kommunens mål och vision.

Bildningsnämndens stöd till föreningar och folkbildning hanteras av Kultur- och fritidsverksamheten inom Bildningsförvaltningen. Ekonomiskt stöd till föreningar lämnas under förutsättning att bildningsnämndens budget tillåter detta.

Typer av stöd

Ekonomiskt stöd

Bildningsnämnden kan ge ut ett ekonomiskt stöd till föreningar som uppfyller de grundläggande krav som finns för ekonomiskt stöd samt för den aktuella stödformen.

Kunskapsmässigt stöd

Bildningsnämnden ger föreningslivet stöd genom att arrangera föreningsträffar, tillhandahålla föreningsregister och annan information via kommunens hemsida, ge rådgivning i föreningsfrågor samt information om möjligheter till externa stödformer.

Budget för föreningsstöd

Budgeten för det ekonomiska stöd som ges till föreningar är en del av bildningsnämndens ordinarie rambudget, om inget annat beskrivs under respektive stödform. Bildningsnämnden har därför rätt att besluta om hur stor del av nämndens totala budget som ska fördelas till föreningsstöd i samband med att nämnden antar sin detaljbudget. Bildningsnämnden har även rätt att fördela föreningsstödet mellan de olika stödformerna.

Regler för ekonomiskt stöd

Grundläggande krav vid ekonomiskt stöd

 • Föreningen ska kunna redovisa sin verksamhet genom stadgar, årsmötesprotokoll, årsberättelse och ekonomisk redovisning, utsedd styrelse, organisationsnummer samt bankkonto eller bank-/plusgiro.
 • Föreningen ska se till att Bildningsnämnden har uppdaterade kontaktuppgifter till föreningen med minst en e-postadress till kontaktperson.
 • Föreningen ska ha en säker arkivering av handlingar under minst fyra år, förutom innevarande år, så att kommunen i sin roll som bidragsgivare när som helst under den tiden kan begära in underlag till ansökningar, räkenskaper, protokoll eller andra handlingar.
 • Föreningen bör vara ansluten till en riksorganisation om sådan finns.
 • Föreningens verksamhet ska kunna hänföras till Bildningsnämndens kompetensområde kultur och fritid.
 • Verksamheten ska vara öppen och tillgänglig för alla.
 • Verksamheten ska vara lokaliserad till Vara kommun.
 • Verksamheten ska vara drog- och alkoholfri då barn och unga är delaktiga eller närvarande.
 • Den sökta aktiviteten ska inte ha ett kommersiellt syfte (verksamhet som är del i någons näringsverksamhet eller på annat sätt ingår i någons allmänna försörjning).
 • Den sökta aktiviteten ska inte röra föreningars interna aktiviteter, politisk verksamhet, elevföreningar eller arrangemang som äger rum utanför Vara kommuns gränser.
 • Stödet för den sökta aktiviteten ska inte understiga 500 kronor

Ansökan och årlig redovisning

Ansökan och redovisning ska lämnas in till Bildningsnämnden inom den tid och de anvisningar som ges för respektive stöd. För att ansökan ska behandlas måste den vara korrekt ifylld och inskickad i rätt tid

Ansökan om ekonomiskt stöd ska lämnas in av den lokala huvudorganisationen och inte av t ex en sektionsstyrelse.

Ekonomiskt stöd kan stoppas eller krävas tillbaka om:

 • uppgifter kommer fram vid stickprovsundersökningar som visar att underlaget varit felaktigt
 • underlaget har varit gjort på ett sätt som varit medvetet vilseledande
 • det ekonomiska stödet missbrukats i förhållande till regelverkets intentioner
 • föreningen har lämnat oriktiga uppgifter

Marknadsföring

Föreningar som får ekonomiskt stöd ska på ett tydligt sätt synliggöra att Vara kommun bidrar till verksamheten.

Stödformer

Aktivitetsstöd barn och unga

Syfte

Stöd till föreningarnas verksamhet för barn och unga, barns och ungas delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.

Inriktning

Aktivitetsstöd barn och unga följer Riksidrottsförbundets regler, former, ansökningsdatum och åldersintervall för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Stödet baseras på antalet deltagartillfällen för barn och unga i föreningens regi. Med deltagartillfälle menas att en ungdom som bor i Vara kommun aktivt deltar i en aktivitet som genomförs av den sökande föreningen. Det går endast att räkna ett deltagartillfälle per person och dag. Om en person exempelvis deltar i flera tävlingar under en dag, kan bara ett deltagartillfälle den dagen räknas. Aktivitetsstöd barn och unga ges för maximalt 30 personer per tillfälle. Varje aktivitet ska ha en utsedd ansvarig person närvarande.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Det går därför inte att veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan och utbetalning

Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar vårens och höstens aktiviteter.

Vara kommun har samma ansökningsdatum som Riksidrottsförbundets statliga lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Ansökan sker via kommunens e-tjänst för föreningsstöd.
Utbetalning: mars och september.

Samlingslokalsstöd

Syfte

Stöd till föreningar som äger samlingslokaler.

Krav

Samlingslokalen måste ägas av en eller flera ideella organisationer.

Samlingslokalen ska vara öppen och tillgänglig för kulturarrangemang, fritidsaktiviteter, studieverksamhet och föreningslivets möten och arrangemang. Lokalen kan även hyras ut för privata ändamål.

Samlingslokalen ska vara externt uthyrd (dvs. till någon utöver den egna föreningen) minst 10 gånger under ett verksamhetsår.

Stödets storlek

Aktivitetsstödet till samlingslokaler baseras på antalet bokningar under föregående verksamhetsår. Med bokning menas sammankomst som är införd i bokningsjournal och antingen motsvaras av en hyresintäkt i redovisningen eller en offentlig aktivitet arrangerad av föreningen. Internt arbete, t ex föreningens egna styrelsemöten, kan inte räknas som bokning.

Stödets storlek baseras på den totala summan av bokningar, egna och externa. Stödet beräknas efter ett system med koefficienter.

Externa bokningar Koefficient
0-10 externa bokningar 0
11-20 bokningar 1,5
21-40 1,4
41-60 1,3
61-80 1,2
81-100 1,1
101-250 1,0

Föreningen kan tillgodoräkna sig maximalt 250 bokningar per år.

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför går det inte att veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska lämnas till Bildningsnämnden enligt det datum som sätts av nämndens förvaltning Ansökan sker via kommunens e-tjänst för föreningsstöd. Utbetalning: maj.

Arrangemangsstöd

Syfte

Stöd till ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare och besökare.

Inriktning

Arrangemanget kan vara fristående eller del av ett sammanhang.

Aktivitetsstöd arrangemang kan enbart sökas av föreningar.

Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.

Det går inte att få stöd till kommersiella arrangemang, föreningars interna arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.

Krav

Ansökan måste lämnas in innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att arrangemanget är genomfört beviljas inte.

Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att barn och unga ska kunna delta utan kostnad.

En ansvarig person ska vara närvarande vid arrangemanget.

För arrangemanget ska passande marknadsföringsinsatser planeras.

Stödets storlek

Ett maximalt belopp finns för vad en förening kan söka per år.

Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av arrangemanget mot kriterier enligt nedan. Stödet kan påverkas av om medel har beviljats från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek

 • Arrangemanget riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga.
 • Arrangemanget har karaktär av något utöver det vardagliga och tillför bygden något extra.
 • Arrangemanget ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i arrangemanget.
 • Arrangemanget bygger på samarbete mellan flera föreningar och aktörer.

Ansökan, redovisning och utbetalning

Ansökan sker via kommunens e-tjänst för föreningsstöd.
Vid ansökan om belopp över 5 000 kronor ska ansökan lämnas in senast 1 månad före arrangemangets genomförande.

Ansökan ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag. Till ansökan ska bifogas ett underlag för beräkning, exempelvis offerter eller prisuppgifter.

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av arrangemanget till Vara kommun. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning.

Upprustningsstöd

Syfte

Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.

Inriktning

Föreningar kan söka stöd till nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda lokaler och anläggningar. Föreningar kan även söka stöd till insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- och/eller underhållsbehov. Stöd ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt underhåll.

Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att Bildningsnämnden måste göra en prioritering av de ansökningar som lämnats in. Att ett upprustningsprojekt uppfyller kraven för stödet är ingen garanti för att få stöd.

Krav

Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.

Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.

Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara i form av pengar och/eller ideella insatser.

Projektet bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då föreningen inte vet om föreningen får stöd innan beslutet är taget i Bildningsnämnden.

Stödets storlek

Grunden är att stöd beviljas upp till 40 procent av materialkostnaderna.

Om föreningen även beviljas stöd från Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet till projektet, justeras Bildningsnämndens stöd för att möta eventuella tvingande villkor från dessa.

Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.

Ansökan, beslut, redovisning och utbetalning

Ansökan sker via kommunens e-tjänst för föreningsstöd.
Ansökan lämnas vid ett tillfälle under året till Bildningsnämnden enligt datum som sätts av nämndens förvaltning.

Bildningsnämnden tar beslut om vilka föreningar som får stöd. Beslutet rör medel ur kommande budgetår.

Redovisning av byggnationens genomförande och ekonomiska utfall ska lämnas till Bildningsförvaltningen senast 30 november året efter nämndens beslut.

I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Bidraget betalas ut efter att projektet är helt slutfört. Åtgärderna ska vara färdigställda och besiktigade. Delutbetalning kan göras under pågående arbete efter besiktning.

Utvecklingsstöd

Syfte

Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.

Inriktning

Stöd ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet.

Stöd kan sökas till:

Planering eller start av ny/unik verksamhet som inte finns representerad inom Vara kommuns föreningsliv.

Planering eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande förening.

Satsning på ny målgrupp. Till exempel ungdomssatsningar för föreningar med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar på flickor i föreningar med stor andel pojkar och vice versa.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:

 • Graden av nyskapande i projektet
 • Projektets angelägenhetsgrad
 • Samarbetsprojekt mellan föreningar
 • Plan för hur utvecklingsinsatsen kommer att leva vidare efter att projektet är genomfört.

Ansökan, beslut, redovisning och utbetalning

Bildningsnämnden tar beslut om utvecklingsstöd två gånger per år.  Ansökan sker via kommunens e-tjänst för föreningsstöd.
Ansökan ska lämnas till Bildningsnämnden enligt de datum som sätts av nämndens förvaltning. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av projektet till Bildningsförvaltningen. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet. Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning.

Stöd genom särskilda avtal

Syfte

Ge allmänheten tillgång till regelbunden föreningsdriven verksamhet inom kultur och fritid, samt tillgång till lokaler och anläggningar speciellt ägnade för utövande av kultur- och fritidsaktiviteter.

Inriktning

Avtal skrivs med föreningar som arrangerar årligen återkommande kulturarrangemang, arrangerar aktiviteter för särskild målgrupp eller aktiviteter med särskilda teman. Avtal skrivs även med föreningar som tillhandahåller/sköter lokaler och anläggningar speciellt ägnade för aktiviteter inom kultur och rekreation och som kan användas av föreningar och allmänhet. Satsning på särskild målgrupp/tema kan exempelvis vara aktiviteter som främjar inkludering och/eller mångfald.

Avtal skrivs efter dialog mellan respektive förening och Bildningsnämnden. I avtalen fastställs stödets storlek, längden på avtalet (1, 2 eller 3 år) samt föreningens uppdrag.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Avtalen beslutas av Bildningsnämnden och gäller från påföljande årsskifte.

Föreningen ska varje år redovisa hur uppdraget skötts/ planeras genom att lämna in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt en verksamhetsplan till Bildningsnämnden. Skulle avtalets intention inte följas avbryts avtalet av den part som inte är nöjd på sätt som regleras i avtalet.

Utbetalning sker i januari-februari för innevarande avtalsår.

Bygdestöd

Syfte

Stimulera lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningar till verksamhet för en ökad trivsel i bygden/på orten.

Inriktning

Stödet ska användas till specificerade aktiviteter för att höja trivseln i bygden/på orten.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Ansökan sker via kommunens e-tjänst för föreningsstöd. Ansökan ska lämnas till Bildningsnämnden enligt det datum som sätts av nämndens förvaltning. Utbetalning sker inom 2 månader efter sista ansökningsdag. Om bygdestöd har utbetalats för föregående år ska det redovisas i samband ny ansökan.

Studieförbundsstöd

Syfte

Syftet med stödet är att ge föreningsliv och invånare tillgång till olika typer av lärprocesser och evenemang av folkbildande karaktär.

Utöver nedan nämnda stöd berörs studieförbunden av Stöd enligt särskilda avtal.

Krav

Ekonomiskt stöd för studieverksamhet ges till studieförbund som är berättigade till statligt stöd.

Studieförbundet ska ha en självständig ekonomisk förvaltning och en ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Studieförbundet ska kunna presentera de handlingar Bildningsnämnden kräver för att kunna granska inlämnad bidragsansökan.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande studieförbund. Kommunalt stöd kan lämnas för all statsbidragsberättigad verksamhet som bedrivs inom Vara kommun enligt den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet beslutat ska gälla för det statliga bidraget. Bidrag lämnas med budgetbelopp som fastställs av Bildningsnämnden.

Ansökan, redovisning och utbetalning

Vara kommun följer de ansöknings, redovisnings- och utbetalningsförfaranden som Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar.

Vara Snabb

Syfte

Stödja och uppmuntra unga människors engagemang och delaktighet i det lokala kulturlivet samt ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer. Vänder sig till invånare i Vara kommun 13–26 år.

Inriktning

Stöd kan sökas till utåtriktade kulturprojekt och aktiviteter av engångskaraktär, till exempel filmvisning, utställning, tävling och turnering.

Stöd ges inte till aktiviteter som inte är öppna för andra unga, skolprojekt, projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet, etablerad förenings- eller kulturverksamhet, lön för egen insats eller verksamhet som inte följer svensk lag eller garanterar människors lika värde.

Krav

Projektet ska vara utåtriktat och öppet för andra unga.
Projektet ska vara drogfritt.
I marknadsföring av projektet ska det framgå att stöd ges av Vara kommun.
Ansökan måste lämnas in innan projektet är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att projektet är genomfört beviljas inte.

Stödets storlek

Stödets storlek är beroende av ändamålet, innehållet och målgruppen.

Ansökan, utbetalning, redovisning

Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten ska vara påskriven av kontaktperson. Alternativt kan man ansöka via kommunens e-tjänst som kompletteras med underskrift/er i efterhand.

Om den som söker är under 18 år ska samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

Efter att ansökan lämnats in tar handläggare på Bildningsnämndens förvaltning kontakt inom 3 arbetsdagar för att erbjuda handledning kring projektet. Svar på ansökan ges inom 3 veckor.

Stöd ges i första hand i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet.

Senast 3 veckor efter att projektet genomförts ska en kort utvärdering lämnas in till Bildningsnämnden. Utvärderingen kan vara i form av en text, en videoinspelning, fotocollage eller annan form.

Övrigt

Förändringar av projektet kan ske men måste diskuteras med och godkännas av Bildningsnämndens förvaltning.

Om projektet inte genomförs eller stora förändringar gjorts utan Bildningsnämndens förvaltnings godkännande kan kontaktpersonen bli återbetalningsskyldig.

Om budgetsumman för aktivitetsstöd Vara Snabb inte utnyttjas finns möjlighet för Bildningsnämnden att under slutet av året använda kvarvarande budgetsumma till arrangemang/verksamhet för målgruppen13-26 år.

Investeringsstöd

Syfte

Investeringsstödet syftar till att möjliggöra större investeringar för föreningar som bidrar till samhällsnytta för kommunen och till föreningens verksamhet.

Inriktning och krav

 • Föreningen ska äga investeringsobjektet i egen regi.
 • Föreningen bör ha en hög andel barn och unga som deltar i verksamheten.
 • Sökt belopp ska ligga över nivån för upprustningsstödets budget.
 • Kommunfullmäktige beviljar maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden.
 • Bidraget får inte användas för kostnader som betalats av annan finansiär.

Budget

Budgeten för investeringsstöd är inte en del av bildningsnämndens ordinarie budget utan tas inom ramen för kommunens eget kapital. Möjligheten att bevilja investeringsstöd påverkas därför av det ekonomiska läget för kommunen under det aktuella året.

Ansökning, beslut, redovisning och utbetalning

Föreningar anmäler intresse och inleder dialog med Kultur och Fritid. Dialogen syftar till att gemensamt ta fram beskrivning av behov och tänkt lösning. Föreningen ansvarar för sin egen ansökan utifrån den mall som Kultur och Fritid tillhandahåller. Kultur och Fritid finns med som stöd i processen. Bildningsnämnden ansvarar för investeringsstödet.
Om föreningarna har frågor om sådant som andra förvaltningar ansvarar för får föreningen hjälp med rätt hänvisning genom Kultur och Fritid.

Ansökan ska lämnas till Bildningsnämnden enligt det datum som sätts av nämndens förvaltning.

Ansökan ska innehålla:

 • Beskrivning av projekt
 • Budget samt storleken på sökt bidrag.
 • Tidsplan med tänkt start- och slutdatum.
 • Föreningens stadgar, årsredovisning och föreningens firmatecknare.

Bildningsnämnden prioriterar bland inkomna ansökningar och lämnar rekommendation till kommunstyrelsen i form av en prioriteringslista med en skriftlig motivering.

Bildningsnämnden ska vid handläggningen av ansökan värdera investeringens betydelse utifrån stödformens syfte i jämförelse med andra ansökningar för perioden. Hänsyn ska även tas till föreningens förmåga att genomföra projektet enligt ansökan (riskbedömning) samt till stödets storlek i förhållande till hur många kommunmedborgare som det kommer till nytta (proportionalitet) samt till vilka tidigare stöd som har getts till föreningen, dess målgrupp och dess geografiska områden (likställighet). Den sistnämnda bedömningen ska utgå från bildningsnämndens register för föreningsstöd.

Innan kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med en finansiell analys genomförd av Vara kommuns ekonomiavdelning samt ett avtalsförslag framtaget av Vara kommuns kommunjurist.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Projekt som inte beviljas bidrag innevarande år bordläggs till nästa års deadline och återgår då till bildningsnämndens prioriteringsprocess om föreningen önskar det. Bildningsförvaltningen ansvarar för en avstämning med föreningen för att säkerställa att projektet fortfarande är aktuellt. Föreningen ansvarar då för att komplettera ansökan med aktuella underlag.

Akuta ärenden som uppstår utifrån extraordinär händelse, exempelvis vid brand, storm etc. och därigenom orsakar skada så att anläggningen eller verksamheten hotas, kan i undantagsfall prioriteras särskilt.

Föreningen ansvarar fullt ut för alla delar av projektets genomförande. Detta innefattar att den har rätt att bygga på marken (genom t.ex. ägande, arrende eller nyttjanderätt), att den får bygglov från kommunen enligt projektplanen, att säkra övrig finansiering, med mera. Att kommunen beviljar ett stöd innebär inte några ställningstaganden i dessa delar eller andra åtaganden från kommunens sida.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.