Dokument tillhörande näringsliv och arbete

Mer information om näringsliv och arbete finns här.

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun

Lokala ordningsföreskrifter 2021

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Antagen av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 117

Innehållsförteckning

 • Reglernas innehåll och tillämpningsområde
 • Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark
 • Torghandel
 • Innehavarens upplysningsskyldighet
 • Renhållning/Återställande
 • Markvärme
 • Överträdelse av föreskrift
 • Historik

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Reglernas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Dessa regler gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §

Reglerna gällande torghandel är tillämpliga på östra delen av Stora torget i Vara inklusive angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i Vedum, som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Vid större evenemang kan andra områden upplåtas.

3 §

Torghandel ska anmälas till kommunens torghandelsansvarig, enligt § 11. Övrig användande av offentlig plats kräver tillstånd, vilket söks hos Polisen. Polisen begär yttrande från kommunen enligt ordningslagen.

4 §

Tekniska nämnden ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. Tekniska nämnden får även besluta om ändring av §§ 11 – 20, så länge ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen

5 §

Tekniska nämnden får besluta om undantag från reglerna i det enskilda fallet, om det föreligger särskilda skäl och det sker i enlighet med likställighetsprincipen.

Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark

6 §

För användning av kommunägd allmän platsmark har kommunen rätt att ta ut avgift enligt § 7.

7 §

Taxa

 1. Avgiften baseras på den upplåtna ytans storlek och upplåtelsens längd. Vid flera upplåtelser under ett år till en privatperson eller företag uppsummeras antalet upplåtelsedagar, som underlag för avgiftsberäkning enligt nedan.
 2. Upplåtelser 0 – 30 dagar är avgiftsfria.
 3. För upplåtelser 30 – 90 dagar debiteras ett belopp på 20 kr/kvm, dock minst 200 kr.
 4. För upplåtelser längre än 90 dagar debiteras 20 kr/kvm, dock minst 200 kr, plus 20 kr/kvm för varje påbörjad 30-dagarsperiod utöver de första 90 dagarna.
 5. Avgift för infrastruktur som el och vatten debiteras enligt självkostnadsprincip.
 6. Upplåtelser för trottoarpratare, varuexponering och motsvarande, vilka uppställts i anslutning till affärslokal i enlighet med Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter, är avgiftsfri.

8 §

Taxan äger inte tillämpning på markupplåtelse som regleras av gällande separata avtal.

9 §

Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.

10 §

Avgift ska betalas mot faktura.

Torghandel

11 §

Gällande torghandel finns det både fasta och tillfälliga saluplatser.

 1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år. Innehavaren av fast plats ska i god tid före upplåtelsens slut anmäla om handeln ska fortsätta.
 2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torghandelsansvarig.
 3. Evenemang måste anmälas till torghandelsansvarig minst fyra veckor före dagen för evenemanget.

12 §

Vid fördelningen av saluplatser gäller följande:

 1. Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna av torghandelsansvarig i den ordning som de anmält sig.
 2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående torsdag.
 3. Om tillgången på platser medger kan flera intill varandra liggande platser upplåtas till samma person.
 4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före kl. 09:00 och inte gjort anmälan till torghandelsansvarig om att platsen senare under dagen kommer att användas, har torghandelsansvarig rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats.
 5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 6. När torgplatser vid speciella tillfällen/evenemang behöver nyttjas för annan verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ plats.
 7. För fasta torghandlare, som har upplåtelser bokade längre än 100 dagar per år, ingår plats vid högst fyra evenemang, såsom Jordgubbens dag, vår- och höstmarknad. Ordinarie plats kan inte garanteras vid dessa evenemang. Information om datum för evenemang och eventuell ändrad placering meddelas från kommunen senast två veckor före evenemanget.
 8. För att erhålla fast saluplats skall vederbörande försäljare ha hyrt tillfällig saluplats på torget minst 20 gånger under föregående år, eller haft fast plats föregående år.

13 §

Torghandel får pågå måndag – fredag kl. 07:00 – 19:00 och lördag kl. 07:00 – 24:00.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Om ett evenemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta gäller i stället att torghandeln får pågå till dess evenemanget avslutas.

14 §

På torgplatsen får torgvagnar uppställas från måndag kl. 07:00 till lördag kl. 24:00. Övrig tid ska torgvagnar bortforslas från torget.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs torghandelsansvarigs tillstånd.

15 §

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813), samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Vid hantering av livsmedel krävs tillgång till vattendunk med kran, tvål och handsprit för att en god handhygien ska kunna upprätthållas.

Om det är livsmedel (bröd, sylt, eller dylikt) du tillverkar och säljer själv ska det finnas en förteckning som talar om vad det innehåller.

16 §

Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehavarens upplysningsskyldighet

17 §

Uppställd utrustning såsom salustånd, byggställning eller motsvarande ska vara tydligt märkt med innehavarens (näringsidkarens) namn, postadress och telefonnummer.

Renhållning/Återställande

18 §

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Vid torghandel gäller att innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort det.

19 §

Vid all upplåtelse av allmän platsmark gäller att nyttjaren ska återställa marken till samma skick som den var i före upplåtelsen.

Besiktning före och efter ianspråktagandet ska ske på sökandens bekostnad.

Markvärme

20 §

Allmän platsmark ska inte upplåtas långsiktigt för privata ändamål såsom utvinning av markvärme (bergvärme/jordvärme).

Överträdelse av föreskrift

21 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Historik

Denna kommunala författning ersätter dessa tidigare författningar:

 • Torghandel, Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 119
 • Taxa och villkor för upplåtelse av allmän platsmark år 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 118.
 • Policy för markvärme på kommunal mark i Vara kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 69.

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinje för investeringsstöd

Riktlinje för investeringsstöd till föreningar, antagen av KF 2020-05-25 § 53

Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2020 § 53

Syfte med investeringsstöd

Investeringsstöd ska syfta till att möjliggöra större investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och till nytta för föreningens verksamhet.

Villkor för stöd

Stöd kan ges till föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Vara kommun. Föreningen ska äga investeringsobjektet i egen regi. Sökt summa ska överstiga 500 000 kr. Kommunfullmäktige beviljar maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden. Bidraget får inte användas för kostnader som betalats av annan finansiär.

Ansöknings- och beslutsprocess

Föreningar anmäler intresse och inleder dialog med bildningsförvaltningen. Dialogen syftar till att gemensamt ta fram beskrivning av behov och tänkt lösning. Föreningen ansvarar för sin egen ansökan men får stöd från bildningsförvaltningen.
Deadline för ansökningar av investeringsstöd är en gång per år, den 31 maj. Ansökan ska innehålla en beskrivning av projekt med tänkt budget samt storleken på sökt bidrag. Den ska även innehålla en tidsplan för projektet inklusive ett tänkt start- och slutdatum.
Bildningsnämnden prioriterar bland inkomna ansökningar och lämnar en rekommendation till kommunstyrelsen i form av en prioriteringslista med en skriftlig motivering.
Innan kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med en finansiell analys genomförd av Vara kommuns ekonomiavdelning samt ett avtalsförslag framtaget av Vara kommuns kommunjurist. Kommunstyrelsen ska vid handläggningen av ansökan värdera investeringens betydelse utifrån stödformens syfte i jämförelse med andra ansökningar för perioden.
Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.
Projekt som inte beviljas bidrag innevarande år bordläggs till nästa års deadline och återgår då till bildningsnämndens prioriteringsprocess om föreningen önskar det. Bildningsförvaltningen ansvarar för en avstämning med föreningen för att säkerställa att projektet fortfarande är aktuellt.
Akuta ärenden som uppstår utifrån extraordinär händelse, exempelvis vid brand, storm etc. och därigenom orsakar skada så att anläggningen eller verksamheten hotas, kan i undantagsfall prioriteras särskilt.

Regler för stöd till föreningslivet

Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningslivet

Från och med 1 januari 2014
Antagen av kommunfullmäktige den 28 oktober 2013 § 57

Bakgrund

För att många människor ska trivas i Vara kommun anslår kommunen bland mycket annat också resurser till stöd för föreningslivet. Stödet har sin utgångspunkt i samma värdegrund som styr Vara kommuns egna verksamheter.
Vara kommuns utgångspunkter finns i Strategiska planen, nämndernas verk-samhetsplaner och i sektorsprogrammen. Vara kommuns övergripande mål är att Vara är en bra kommun för barn och unga och att vi blir fler som bor i kommunen. Som hjälp att nå målen finns fokusområden på bl a folkhälsa, kultur, lärande, företagsamhet, mötesplatser och internationalisering. Nyckelord är delaktighet, mångfald och det goda värdskapet där alla är välkomna.

Utgångspunkter

Ekonomiskt stöd till föreningar lämnas under förutsättning att Bildnings-nämndens budget så tillåter.
För att en förening ska få ekonomiskt stöd från Bildningsnämnden ska föreningens verksamhet

 • kunna hänföras till nämndens kompetensområde kultur (inklusive fritid)
 • vara regelbunden, öppen och tillgänglig för alla;
 • utgå från samma principer som kommunens grundläggande värde-ringar i den strategiska planen;
 • vara inriktad på att stärka delaktighet och företagsamhet, aktivt främja mångfald och ha ett genusperspektiv;
 • ha en folkbildande ambition;
 • vara i alla delar drogfri när barn och unga är delaktiga eller närvarande.

Det ekonomiska stödet till föreningar inom kulturområdet i Vara kommun är tänkt som hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra till före-ningens ekonomi genom att betala en skälig medlemsavgift och entréavgifter ska alltid övervägas vid arrangemang. Föreningarna ska också ha en sund och framåtsyftande ekonomisk planering.

Kriterier

En förening som söker ekonomiskt stöd bör

 • vara ansluten till en riksorganisation
 • ha ett aktivt kvalitetsarbete, t ex genom att certifiera enligt Säker och trygg förening.

En förening som söker ekonomiskt stöd ska ha

 • en verksamhet som är öppen och tillgänglig för alla och är lokaliserad till Vara kommun;
 • en vald styrelse som minst omfattar ordförande-, sekreterare- och kassörsposter och med säte i Vara kommun;
 • antagit stadgar;
 • årsmöte där man antar verksamhetsplan och godkänner verksamhets- och ekonomisk berättelse;
 • eget registrerat bankkonto eller bankgiro;
 • rätt kontaktuppgifter, varav minst en e-postadress, registrerade hos Bildningsnämnden;
 • en ständigt uppdaterad medlemsmatrikel som till minst 75 % består av medlemmar boende i Vara kommun;
 • säker arkivering av handlingar under minst fyra år förutom innevarande så att kommunen i sin roll som bidragsgivare när som helst under den tiden kan begära in t ex underlag till ansökningar, räkenskaper, protokoll eller andra handlingar. Observera att arkivkravet kan se annorlunda ut från andra myndigheter.

Ansökan om ekonomiskt stöd ska

 • lämnas in av den lokala huvudorganisationen och inte av t ex en sektionsstyrelse;
 • lämnas på blankett som finns på Vara kommuns hemsida eller kan rekvireras från kommunen;
 • lämnas in till Kultur Vara, Föreningsservice, 534 81Vara enligt anvisningar på blanketten;
 • vara fullständigt och korrekt ifylld.

Förening som får ekonomiskt stöd ska på ett tydligt sätt synliggöra att Vara kommun bidrar till verksamheten.

Ekonomiskt stöd kan inte utgå

 • till en förenings ordinarie interna och organisatoriska verksamhet, t.ex. arbetsmöten av olika slag ( styrelsesammanträden, kommittésamman-träden) eller medlemsmöten;
 • till arrangemang som äger rum utanför kommunens gränser;
 • till elevföreningar (om dessa inte får aktivitetsstöd från staten) eller politiska partier;
 • till verksamhet med kommersiellt syfte;
 • om den fördelade summan understiger 500 kronor per stödform och tillfälle;
 • om ansökan kommer in för sent.

Ekonomiskt stöd kan stoppas eller krävas tillbaka om

 • kontaktuppgifter till föreningen saknas;
 • uppgifter kommer fram vid stickprovsundersökningar som visar att underlaget varit felaktigt;
 • underlaget har varit gjort på ett sätt som varit medvetet vilseledande;
 • det ekonomiska stödet missbrukats i förhållande till nämndens intentioner;
 • föreningen lämnat oriktiga uppgifter.

Ekonomiskt stöd för studieverksamhet kan bara sökas av bildningsorganisation.

Definitioner

Definitionerna nedan är de som gäller vid tilldelning av ekonomiskt stöd enligt Bildningsnämndens regler för stöd till föreningslivet.

Arrangemang

Ett arrangemang ska vara icke-kommersiellt och tillföra bygden en extra dimension. Det ska ha förutsättningar att ge avtryck i publikens sinnen. Arrangemanget ska finnas i ett sammanhang som hänger ihop med föreningens värdegrund och målsättning och ha en folkbildande ambition. Arrangemanget kan vara fristående eller del av någon annan typ av samman-hang. Tävlingsverksamhet är inte arrangemang som är berättigat till stöd.

Ett arrangemang ska vara öppet för allmänheten. Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att barn och unga ska kunna delta utan kostnad.

Bokning

Bokning är aktivitetsmåttet för samlingslokaler. Med bokning menas sammankomst som är införd i bokningsjournal och antingen motsvaras av en hyresintäkt i redovisningen eller antecknas som föreningens egen öppna aktivitet. Bokning i stödsystemets mening undantar medlemsmöten och internt arbete för t ex styrelse och kommittéer i den egna föreningen.

Deltagartillfälle

Deltagartillfälle är aktivitetsmåttet för stöd för verksamhet för unga enligt Riksidrottsförbundets definition för statligt stöd (f.n. 7-25 år). Med deltagartillfälle menas att en ungdom som bor i Vara kommun deltar aktivt maximalt en gång per dag i aktivitet planerad av den sökande föreningen och där en utsedd ansvarig person är närvarande. Deltagande i t ex tävlingar eller arrangemang kan ge maximalt ett deltagartillfälle per dag även om personen deltar i flera programpunkter under samma dag.

Kommersiellt syfte

Med kommersiellt syfte menas verksamhet som är del i någons näringsverk-samhet eller ingår i någons allmänna försörjning. Verksamhet i en ideell förening ska inte ske med kommersiellt syfte.

Regelbunden verksamhet

För att en förening ska anses ha regelbunden verksamhet ska utöver årsmöte minst 4 planerade sammankomster med ansvarig person närvarande finnas redovisad i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse under verksamhetsåret.

Samlingslokal

En samlingslokal i Vara kommun måste ägas av en eller flera ideella organisationer och vara öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Stödperiod

Stödperiod är perioden mellan tillfällena när stöd fördelas. En ansökan kan bara omfatta perioden sedan föregående fördelningstillfälle.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd utgår från föreningars möjlighet att skapa meningsfull verk-samhet för sina medlemmar och för allmänheten.

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Aktivitetsstöd utgår från tre olika utgångspunkter:

1. Aktivitetsstöd barn och unga

Syfte

Att stödja föreningarnas verksamhet för barn och unga och barns och ungas delaktighet i föreningslivets mångfald av aktiviteter och positivt bidra till åter-växten inom föreningslivet.

Grundkrav

Varje aktivitet ska ha en utsedd ansvarig person närvarande.

Stödets storlek

Baseras på antalet deltagartillfällen i föreningens regi under stödperioden.

Allmänt

Aktivitetsstödet barn och unga knyts till Riksidrottsförbundets regler för statligt aktivitetsstöd vad gäller åldersintervall.

Aktivitetsstöd barn och unga ges för maximalt 30 personer per tillfälle.

Ansökan

Senast den 15 augusti för vårens aktiviteter, redovisningsperiod 1/1 – 30/6. Senast den 15 februari för höstens aktiviteter, redovisningsperiod 1/7-31/12.

Utbetalning

September och mars.

2. Aktivitetsstöd samlingslokaler

Syfte

Att stödja föreningar som äger samlingslokaler.

Grundkrav

Lokalen ska vara externt uthyrd (dvs. till någon utöver den egna föreningen) minst 10 gånger under ett verksamhetsår.

Stödets storlek

Baseras på den totala summan av bokningar, egna och externa.

Stödet beräknas efter ett system med koefficienter.

Antal bokningar Koefficient
0-10 externa bokningar                         – 0
11-20 bokningar                                      – 1,5
21-40                                                         – 1,4
41-60                                                         – 1,3
61-80                                                         – 1,2
81-100                                                       – 1,1
101-250                                                     – 1,0

Allmänt

Om hyresgästen söker stöd från Vara kommun för aktiviteten faller kravet på närvaro av ansvarig person på hyresgästen. För intern bokning ställs samma krav på den egna föreningen.
Föreningen kan tillgodoräkna sig maximalt 250 bokningar per år.

Ansökan

Senast den 31/3, redovisningsperiod är föregående verksamhetsår.

Utbetalning

Senast 15 maj.

3. Aktivitetsstöd arrangemang

Syfte

Att främja ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare.

Grundkrav

En utsedd ansvarig person ska vara närvarande vid arrangemanget.
För arrangemanget ska planeras marknadsföringsinsatser som kan bedömas som rimliga.

Kravet på att 75% av medlemmarna ska bo i Vara kommun gäller inte vid ansökan om Aktivitetsstöd arrangemang.

Allmänt

Stöd utgår till faktiska, verifierade arrangemangskostnader för marknadsföring, hyror och avtal med medverkande, t ex arvoden, resor och/eller traktamenten.

Tänk på att föreningen måste följa skattemyndighetens regler för arvoden och övriga ersättningar.

Arrangemanget ska redovisas senast 2 månader efter genomförande.

Stödets storlek

Baseras på viktning av arrangemangen mot nedanstående kriterier och be-dömning av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader.

Stödet kan påverkas av om medel beviljas från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Stödet begränsas till högst 10 000 kr per förening och år.

Kriterier:

Arrangemanget

 • riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga
 • syftar till/har som delmål att främja mångfald
 • gör deltagare delaktiga i aktiviteten’
 • har en internationell dimension
 • har en tydlig folkhälsoprofil
 • är ett samarbete mellan flera föreningar
 • har karaktär av något utöver det vardagliga

Ansökan

Ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.

Lämnas före genomförande.

Lämnas senast 3 månader före genomförande för sökta belopp över 5 000 kr.

Utbetalning:

4 veckor efter inkommen redovisning.

Stöd till upprustning

Stöd till upprustning utgår från föreningarnas möjlighet att tillhandahålla funktionella lokaler för i första hand föreningslivets och allmänhetens behov.

Det anslagna stödet fördelas på de föreningar som beviljas stöd. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Syfte

Att underlätta för föreningar som behöver genomföra ny-, till- eller ombyggnadsarbeten på sina anläggningar.

Grundkrav

Byggnationen

 • krävs för att föreningen kunna utöva sin primära verksamhet
 • kan inte inbegripas i normalt underhåll
 • har en god medfinansiering av föreningen i termer av pengar och ideella insatser.

Allmänt

Byggnationens angelägenhetsgrad rankas i första hand utifrån tillgänglighetsfrågor och energieffektivisering.

Tilldelningen prövas av Bildningsnämnden vid årets sista sammanträde.

Redovisning av byggnationens ekonomiska utfall ska vara lämnat till Kultur Vara senast 30/11 året efter nämndbeslutet. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Stödets storlek

Kan maximalt beviljas till 30 % av materialkostnader. Om projektet får stöd från Boverket justeras stödet från Bildningsnämnden för att möta villkoren från Boverket.

Anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.

Ansökan

Lämnas senast 1 månad innan arbetena påbörjas, dock senast den 1 november.

Utbetalning

Senast 31 december året efter nämndbeslutet och efter det att arbetet slut-förts, redovisats och besiktigats med godkänt resultat.

Delutbetalning kan göras under pågående arbete efter besiktning.

Stöd till utveckling

Stöd till utveckling utgår från föreningslivets behov av verksamhetsutveckling.

Det anslagna stödet fördelas på de föreningar som beviljas stöd. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Syfte

Att stödja en nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet på alla nivåer.

Allmänt

Stöd till utvecklingsprojekt utgår till insatser som kompletterar ordinarie verk-samhet.

Det är en fördel om man kan få synergieffekter av övrigt stöd som föreningen kan få.

Projektet redovisas senast 2 månader efter slutdatum.

Stödets storlek

Baseras på viktning mot nedanstående kriterier och bedömning av angelägen-hetsgrad, kvalitet och kostnader.

Stödet kan påverkas av om medel beviljas från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Stödet begränsas till högst 10 000 kr per förening och år.

Kriterier:

 • Planering/start av för föreningslivet ny och/eller unik verksamhet
 • Planering/start av för en förening ny och/eller unik verksamhet
 • Graden av nyskapande i projektet
 • Samarbetsprojekt mellan föreningar’
 • Ungdomssatsningar för föreningar med huvudsaklig verksamhet för vuxna
 • Satsningar på flickor i föreningar med stor andel pojkar och vice versa
 • Föreningsutveckling med inriktning mångfald och entreprenörskap
 • Speciella satsningar av engångskaraktär

Ansökan

Ska innehålla projektbeskrivning och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.

Lämnas senast 1 månad före projektstart.

Utbetalning

4 veckor efter inkommen redovisning.

Stöd genom särskilda avtal

Stöd genom särskilda avtal utgår från föreningarnas möjlighet att tillhanda-hålla verksamhet för allmänheten som Bildningsnämnden bedömer som speciellt viktig för samhällslivets funktioner.

Syfte

Att ge allmänheten tillgång till föreningsdriven kulturverksamhet som berikar livskvalitén för boende och gäster i Vara kommun.

Allmänt

Avtalen sluts på årsbasis eller upp till tre år efter dialog mellan respektive förening och Bildningsnämnden.

Avtalen beslutas av Bildningsnämnden vid årets sista sammanträde och gäller från påföljande årsskifte.

Föreningen redovisar varje år genom insänd verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan på vilket sätt uppdraget skötts/planeras.

Föreningen ska varje år skicka in aktuella kontaktadresser till Bildningsnämnden.

Om dokumentationen inte levereras in senast 1 månad efter årsmöte anses avtalet brutet.

Skulle avtalets intention inte följas avbryts avtalet av den part som inte är nöjd på sätt som regleras i avtalet.

Stödets storlek

Det anslagna stödet läggs fast i avtal.

Utbetalning

Januari.

Stöd till folkbildningen

Stöd till folkbildningen utgår från föreningslivets verksamhetsutveckling och behovet av oformellt lärande för utveckling genom studier och kulturevenemang. Allmänhetens behov av folkbildning för personlig utveckling är stort i en föränderlig och svårtolkad värld.

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande studieförbund. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förbund kommer att få.

Syfte

Ge föreningsliv och invånare tillgång till olika typer av lärprocesser och evenemang av folkbildande karaktär.

Allmänt

Kommunalt bidrag kan lämnas till studieförbund som uppfyller följande villkor:

 1. Är ett studieförbund godkänt av Folkbildningsrådet, har självständig ekonomisk förvaltning och har en ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.
 2. Kan presentera de handlingar kommunen kräver för att kunna granska inlämnad bidragsansökan.

SISU Idrottsutbildarna behandlas under Stöd genom särskilda avtal.

Stödets storlek

Kommunens stöd delas in i tre delar: grundstöd, förstärkningsstöd och verk-samhetsrelaterat stöd.

Kommunalt stöd kan lämnas för all statsbidragsberättigad verksamhet som bedrivs inom Vara kommun enligt den fördelningsmodell som Folkbildnings-rådet beslutat ska gälla för det statliga bidraget. Bidrag lämnas med budgetbelopp som fastställs av Bildningsnämnden.

Ansökan

Verksamhets- och utvärderingsplan för det kommande året lämnas senast 15 december.

Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över verksamhet genomförda i Vara kommun och underskrivna s k kommunintyg lämnas senast den 30 april.

Utbetalning

Grundstödet betalas ut senast 31 januari.

Förstärkningsstödet och det verksamhetsrelaterade stödet betalas ut senast den 1 juni.

Stipendier och pris

Stipendier är stöd till personer i första hand under deras aktiva tid för att uppmuntra till utveckling och fortsatt engagemang. Priset är en utmärkelse som delas ut till person/personer som gjort intryck genom sin gärning under lång tid.

Fritidsstipendium

Vara kommuns fritidsstipendium är avsett att årligen delas ut till föreningsledare som gjort en mångårig och betydelsefull insats för föreningslivets utveckling eller till framgångsrika och/eller lovande ungdomar.

Stipendiet utdelas som bidrag till utbildning eller vidareutveckling eller som belöning.

Stipendiet kan bara ges person som är bosatt i Vara kommun eller har påtaglig anknytning till kommunen.

Stipendiater utses av Bildningsnämnden och kan tilldelas en eller flera personer. Det delas ut på Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Ansökan om stipendium respektive förslag till stipendiat ska vara bildnings-förvaltningen tillhanda senast den 31 mars. Fritidsstipendiet kan även delas ut efter förslag inom nämnden.

Senast en månad före ansökningstidens utgång ska stipendiet ledigförklaras genom annonser i lokalpressen och/eller på annat lämpligt sätt.

Kulturstipendium

Vara kommuns kulturstipendium är avsett att årligen delas ut till personer som i sin konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga eller lovande för-utsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller annan möjlighet till vidareutveckling inom sitt arbetsområde.

Stipendiet kan även ges för att uppmuntra ungdomar till fortsatt verksamhet.

Stipendiet kan bara ges person som är bosatt i Vara kommun eller har påtaglig anknytning till kommunen.

Stipendiater utses av bildningsnämnden och kan tilldelas en eller flera personer. Det delas ut på Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Ansökan om stipendium respektive förslag till stipendiat ska vara bildnings-förvaltningen tillhanda senast den 31 mars årligen. Kulturstipendiet kan även delas ut efter förslag inom nämnden.

Senast en månad före ansökningstidens utgång ska stipendiet ledigförklaras genom annonser i lokalpressen och på annat lämpligt sätt.

Kulturpris

Till mottagare av Vara kommuns årliga kulturpris kan utses en, flera eller en grupp personer som i Vara kommun utfört en mångårig kulturfrämjande in-sats.

Bara den som är eller har varit bosatt eller har annan påtaglig anknytning till kommunen kan få priset.

Pristagare utses av bildningsnämnden i samråd med Sparbanken Skaraborg som delar ut ett kulturbidrag.

Kulturpriset utdelas i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Antagen av kommunstyrelsen den 29 november 2017 § 157

Regeringen har lagt fram förslag om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om totalt 195 miljoner kronor. Pengarna är avsedda som ett stöd till kommunerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år eller åldersuppskrivs under pågående asylprocess, bo kvar i kommunen. Det är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas.

Vara kommuns tillfälliga kommunbidrag uppgår 910 669 kronor för år 2017 och 2018.

Kommunfullmäktige har den 30 oktober 2017 § 93 beslutat att inrätta ett föreningsbidrag under kommunstyrelsen. Bidraget uppgår till samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget och kan sökas av ideella organisationer/föreningar.

Förutsättningar för att söka

Bidrag kan sökas av ideella organisationer och föreningar (benämns ”föreningen” nedan) i Vara kommun som ska använda de ansökta medlen till att stödja ensamkommande ungdomar som fyller eller åldersuppskrivs till 18 år (eller mer) och som befinner sig i asylprocessen att bo kvar i kommunen.

Medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa bo-endelösningar om de väljer att stanna kvar i Vara som eget boende.

Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till asylsökande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • projektbeskrivning
 • budget
 • genomförandeplan/tidplan
 • verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 15 december 2017.

Vad får bidraget användas till?

Bidraget ska användas till det som föreningen har ansökt om, enligt dessa riktlinjer och kommunstyrelsens beslut om bidrag.

Föreningsbidraget får användas till kostnader för boende och kringkostnader som är direkt förenade med boende, så som:

 •  hyra
 • hemförsäkring
 • elektricitet
 • VA-avgifter
 • sophämtning
 • trädgårdsskötsel

Föreningsbidraget kan även användas till tolkkostnader som uppstår i samband med att information förmedlas.

Föreningsbidraget får inte användas till mat, kläder eller annat som täcks av LMA ersättning.

Hur kommer urvalet att göras?

För att erhålla bidrag ska följande kriterier uppfyllas:

Föreningen ska ha upprättat stadgar och vara en icke vinstdrivande organisation.
Föreningen får inte agera i strid med gällande lagstiftning.

Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla i Vara kommun i den för föreningen angivna målgruppen. Föreningen, eller verksamhetens definition av målgruppen, får inte utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning om det inte finns särskilda och av kommunstyrelsen godtagna skäl till det på grund av verksamhetens art.

Föreningen ska arbeta för att använda medlen på ett så effektivt sätt som möjligt för att ensamkommande ungdomar ska få möjlighet att bo kvar i Vara kommun.

Det är positivt för föreningens ansökan om föreningen även tillhandahåller socialt stöd för de ungdomar som de hjälper med boende.

Kulturchef gör en samlad bedömning utifrån kriterierna vid utredning av en ansökan. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra offentliga medel.

Avvisning

Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar kulturchef ansökan.

Om ansökan inte avvisas tecknar kulturchef ett avtal med föreningen där det framgår hur stort bidrag som beviljas samt de ytterligare villkor för användning av bidraget som ställs.

Utbetalning och redovisning

Utbetalning av bidraget görs snarast efter att avtal har upprättats mellan föreningen och kommunen.

Användning av erhållet bidrag ska årligen redovisas till kommunen genom att föreningen skickar in årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och årsredovisning, samt en redovisning över vad bidraget har använts till.

Återbetalning av bidrag

Föreningen ska återbetala återstående medel till kommunstyrelsen om pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser. Återstående pengar får av föreningen inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år.

Kommunstyrelsen kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om:

 • Föreningen inte följer dessa regler eller upprättat avtal.
 • Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller redovisning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och dess bilagor utan en föregående dialog med, och godkännande av, kulturchef
 • Föreningen inte genomför planerad verksamhet eller aktiviteter som legat till grund för beslutet om bidraget, eller om verksamheten avsevärt ändrat inriktning utan en föregående dialog med, och godkännande av, kulturchef.
 • Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt tid.

Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol folköl tobak e-cigaretter och vissa receptfria läkemedel

Lokala ordningsföreskrifter 2021

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Gäller fr.o.m. 1 januari 2021

Antagen av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 117

Innehållsförteckning

 • Reglernas innehåll och tillämpningsområde
 • Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark
 • Torghandel
 • Innehavarens upplysningsskyldighet
 • Renhållning/Återställande
 • Markvärme
 • Överträdelse av föreskrift
 • Historik

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Reglernas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Dessa regler gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §

Reglerna gällande torghandel är tillämpliga på östra delen av Stora torget i Vara inklusive angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i Vedum, som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Vid större evenemang kan andra områden upplåtas.

3 §

Torghandel ska anmälas till kommunens torghandelsansvarig, enligt § 11. Övrig användande av offentlig plats kräver tillstånd, vilket söks hos Polisen. Polisen begär yttrande från kommunen enligt ordningslagen.

4 §

Tekniska nämnden ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. Tekniska nämnden får även besluta om ändring av §§ 11 – 20, så länge ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen

5 §

Tekniska nämnden får besluta om undantag från reglerna i det enskilda fallet, om det föreligger särskilda skäl och det sker i enlighet med likställighetsprincipen.

Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark

6 §

För användning av kommunägd allmän platsmark har kommunen rätt att ta ut avgift enligt § 7.

7 §

Taxa

 1. Avgiften baseras på den upplåtna ytans storlek och upplåtelsens längd. Vid flera upplåtelser under ett år till en privatperson eller företag uppsummeras antalet upplåtelsedagar, som underlag för avgiftsberäkning enligt nedan.
 2. Upplåtelser 0 – 30 dagar är avgiftsfria.
 3. För upplåtelser 30 – 90 dagar debiteras ett belopp på 20 kr/kvm, dock minst 200 kr.
 4. För upplåtelser längre än 90 dagar debiteras 20 kr/kvm, dock minst 200 kr, plus 20 kr/kvm för varje påbörjad 30-dagarsperiod utöver de första 90 dagarna.
 5. Avgift för infrastruktur som el och vatten debiteras enligt självkostnadsprincip.
 6. Upplåtelser för trottoarpratare, varuexponering och motsvarande, vilka uppställts i anslutning till affärslokal i enlighet med Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter, är avgiftsfri.

8 §

Taxan äger inte tillämpning på markupplåtelse som regleras av gällande separata avtal.

9 §

Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.

10 §

Avgift ska betalas mot faktura.

Torghandel

11 §

Gällande torghandel finns det både fasta och tillfälliga saluplatser.

 1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år. Innehavaren av fast plats ska i god tid före upplåtelsens slut anmäla om handeln ska fortsätta.
 2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torghandelsansvarig.
 3. Evenemang måste anmälas till torghandelsansvarig minst fyra veckor före dagen för evenemanget.

12 §

Vid fördelningen av saluplatser gäller följande:

 1. Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna av torghandelsansvarig i den ordning som de anmält sig.
 2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående torsdag.
 3. Om tillgången på platser medger kan flera intill varandra liggande platser upplåtas till samma person.
 4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före kl. 09:00 och inte gjort anmälan till torghandelsansvarig om att platsen senare under dagen kommer att användas, har torghandelsansvarig rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats.
 5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 6. När torgplatser vid speciella tillfällen/evenemang behöver nyttjas för annan verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ plats.
 7. För fasta torghandlare, som har upplåtelser bokade längre än 100 dagar per år, ingår plats vid högst fyra evenemang, såsom Jordgubbens dag, vår- och höstmarknad. Ordinarie plats kan inte garanteras vid dessa evenemang. Information om datum för evenemang och eventuell ändrad placering meddelas från kommunen senast två veckor före evenemanget.
 8. För att erhålla fast saluplats skall vederbörande försäljare ha hyrt tillfällig saluplats på torget minst 20 gånger under föregående år, eller haft fast plats föregående år.

13 §

Torghandel får pågå måndag – fredag kl. 07:00 – 19:00 och lördag kl. 07:00 – 24:00.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Om ett evenemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta gäller i stället att torghandeln får pågå till dess evenemanget avslutas.

14 §

På torgplatsen får torgvagnar uppställas från måndag kl. 07:00 till lördag kl. 24:00. Övrig tid ska torgvagnar bortforslas från torget.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs torghandelsansvarigs tillstånd.

15 §

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813), samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Vid hantering av livsmedel krävs tillgång till vattendunk med kran, tvål och handsprit för att en god handhygien ska kunna upprätthållas.

Om det är livsmedel (bröd, sylt, eller dylikt) du tillverkar och säljer själv ska det finnas en förteckning som talar om vad det innehåller.

16 §

Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehavarens upplysningsskyldighet

17 §

Uppställd utrustning såsom salustånd, byggställning eller motsvarande ska vara tydligt märkt med innehavarens (näringsidkarens) namn, postadress och telefonnummer.

Renhållning/Återställande

18 §

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Vid torghandel gäller att innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort det.

19 §

Vid all upplåtelse av allmän platsmark gäller att nyttjaren ska återställa marken till samma skick som den var i före upplåtelsen.

Besiktning före och efter ianspråktagandet ska ske på sökandens bekostnad.

Markvärme

20 §

Allmän platsmark ska inte upplåtas långsiktigt för privata ändamål såsom utvinning av markvärme (bergvärme/jordvärme).

Överträdelse av föreskrift

21 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Historik

Denna kommunala författning ersätter dessa tidigare författningar:

 • Torghandel, Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 119
 • Taxa och villkor för upplåtelse av allmän platsmark år 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 118.
 • Policy för markvärme på kommunal mark i Vara kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2015-04-08, § 69.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.