Gemensamma nämnder och kommunalförbund

Avtal om gemensam räddningsnämnd

Avtal om gemensam räddningsnämnd Gäller från och med 2021-01-01 

Antaget av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 182.

Undertecknat avtal har handlingsid: 2020:2772

Avtalet gäller från och med 2021-01-01

Mellan Lidköpings kommun, 212000-1694, 531 88 Lidköping, Vara kommun, 212000-2924, 534 81 Vara, Grästorp kommun 212000-1595, 467 80 Grästorp och Essunga kommun 21200-2916, 465 82 Nossebro tecknas följande

Avtal

om gemensam räddningsnämnd

1. Syfte

Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner skall genom en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamheten (räddningsnämnden) bättre ta till vara kommunernas gemensamma resurser för räddningstjänst.

Lidköpings kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i kommunens organisation.

2. Uppgifter m.m.

Avtalet omfattar kommunernas samtliga uppgifter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten samt skyldighet för räddningsnämnden att delta i samråd och avge yttrande i ärenden om någon nämnd inom Lidköpings, Vara, Grästorps och Essungas kommun begär det. Vidare svarar nämnden för arbetet med att samordna säkerhetssamordnarfunktionen enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Räddningsnämnden svarar också för att bemanna en larmcentral som kan hantera alternativt förmedla alla de larm som finns internt i kommunerna, såsom trygghetslarm, inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm etc. Larmcentralen skall också ansluta brandlarm från externa kunder. Vidare skall larmcentralen kunna fungera som alternativ växel när ordinarie växel är stängd.

3. Budgetprocessen

Räddningsnämnden skall anpassa sitt budgetarbete, bokslutsarbete och sin budgetuppföljning så att dessa moment på ett följsamt sätt kan ingå i Lidköping, Vara, Grästorp respektive Essunga kommuns motsvarande arbete.

4. Kostnadsfördelning

Lidköpings kommun skall fastställa budgeten för räddningsnämnden efter samråd med Vara, Grästorp och Essunga kommun. Förslag till budget skall skickas till Vara, Grästorp och Essungas kommun senast den 20 september varje år.

Den budgeterade nettokostnad som Lidköpings kommunfullmäktige beslutar om för räddningstjänsten motsvarar 56,59 procent, vilket är Lidköpings andel, av de netto-kostnader som samarbetskommunerna gemensamt ska finansiera. Övriga kommuners andel, av det som samarbetskommunerna har att finansiera, uppgår för Vara kommun till 21,58 procent, för Grästorps kommun till 10,41 procent och för Essunga kommun till 11,42 procent. Förskottsinbetalningen ska göra senast den 15:e i varje månad med 1/12-del av respektive kommuns årliga andel.

Nedan följer ett exempel som visar på fördelning om Lidköpings kommun fastställt räddningsnämndens budgeterade nettokostnad till 31 850 tkr:

Lidköping 31 850 tkr, 56,59%
Vara kommun 12 156 tkr, 21,58%
Grästorps kommun 5 859 tkr, 10,41%
Essunga 6 427 tkr, 11,42%

Summa: 56 282 tkr, 100%

Samordningen av säkerhetssamordnarfunktionen finansieras genom att kommunerna för över det statliga 2:4 bidraget för krishantering.

Larmcentralen skall vara intäktsfinansierad.

Över- och underskott hanteras enligt Lidköpings kommuns ekonomistyrprinciper med följande tillägg: Om resultatet beror på något som inte gått att förutse, inte gått att arbeta tillbaks innevarande år samt är mer än 0,5 procent av de totala kommunbidragen skall resultatet fördelas enligt fördelningstalen.

5. Insyn i förvaltningen

Vara, Grästorp och Essunga kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller räddningsnämndens verksamhet.
Räddningsnämnden skall i en delårsrapport per den 31 augusti rapportera till kommunfullmäktiges i Vara, Grästorp och Essunga hur verksamheten utvecklas samt redovisa en prognos på årligt budgetutfall. Rapporten skall skickas i början av september.

6. Regler om förtroendevalda

Räddningsnämnden skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, två ledamöter och två ersättare utses av kommunfullmäktige i Vara kommun, en ledamot och en ersättare utses av kommunfullmäktige i Grästorps kommun och en ledamot och en ersättare utses av kommunfullmäktige i Essunga kommun. Räddningsnämndens ordförande skall utses bland ledamöterna från Lidköpings kommun, 1:e vice ordförande utses efter förslag från Vara kommun och 2:e vice ordförande utses efter förslag från Grästorps kommun.

Mandattiden är från och 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige i hela riket ägt rum.

7. Pensionsåtagande

Vara, Grästorp och Essunga kommun ansvarar för pensionsåtaganden som trätt ikraft före den gemensamma nämndens bildande. För Varas del gäller det tiden före 2003-01-01, för Grästorps del, tiden före 2004-01-01 och för Essungas del, tiden före 2009-03-01. Lidköpings kommun ansvarar för åtaganden efter dessa datum. Vid övertagandet av personal i samband med övertagandet Säkerhetssamordnarfunktionen gäller samma fast Lidköpings kommun ansvarar för pensionsåtagandena från och med 2016-07-01

8. Reglemente

Kommunfullmäktige i Lidköpings, Vara, Grästorps respektive Essunga kommun ska anta ett reglemente för räddningsnämnden. Förändringar i reglementet skall antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

9. Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings, Vara Grästorps respektive Essungas kommun har rätt att närvara vid räddningsnämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

10. Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol.

11. Upplösning

Vid en upplösning av räddningsnämnden skall ansvaret för nämndens gemensamma personal, materiel och övrig utrustning fördelas på kommunerna efter skälig och rättvis grund.

12. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med 2021-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i Lidköping, Vara, Grästorp respektive Essungas kommun har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft.

Avtalet kan sägas upp endast till årsskifte. Uppsägning skall göras före 1/7, 18 månader innan det årsskifte då avtalet ska upphöra. Samma tid gäller för uppsägning av avtalet för eventuell omförhandling. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med ett år varje gång.

 

Vara 2020-
Lidköping 2020-
LIDKÖPINGS KOMMUN

Vara 2020-
VARA KOMMUN

Grästorp 2020-
GRÄSTORPS KOMMUN

Essunga 2020-
ESSUNGA KOMMUN
………………………………

Handlingsprogram RN för fastställande i KF

Handlingsprogram RN för fastställande i KF

Reglemente för gemensam räddningsnämnd

Reglemente för Räddningsnämnden Västra Skaraborg

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

Antaget av kommunfullmäktige 2021-10-28.

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med ”kommunfullmäktige” avses i reglementet kommunfullmäktige i Lidköping om inte annan anges.

1 §                          Nämndens verksamhetsområde

Räddningsnämnden är Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuners gemensamma organ för uppgifter som gäller räddningstjänst, skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor, tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt de uppgifter i övrigt som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Räddningsnämnden svarar för arbetet med att samordna säkerhetssamordnarfunktionen enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Räddningsnämnden svarar för att bemanna en larmcentral som kan hantera alternativt förmedla alla de larm som finns internt i kommunerna. Larmcentralen skall också ansluta brandlarm från externa kunder. Vidare skall larmcentralen kunna fungera som alternativ växel när ordinarie växeln är stängd.

Nämnden skall vidare deltaga i samråd och avge yttranden i ärenden om någon nämnd i Lidköping, Vara, Grästorp eller Essunga kommuner begär det.

Nämnden ingår i Lidköpings kommuns nämndorganisation men verksamheten omfattar enligt avtal också Vara, Grästorp och Essunga kommuner.

2 §                          Nämnden åligger särskilt

 • att se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
 • att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och dess rökkanaler. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Objekt som skall rengöras skall också brandskyddskontrolleras.
 • att utföra operativ räddningstjänst.
 • att svara för att åtgärder efter en räddningsinsats blir utförda.
 • att pröva tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
 • att svara för tillsyn över efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • att ta fram ett handlingsprogram för förebyggande mot olyckor och räddningstjänst.
 • att arbeta med och samordna kommunernas krisberedskap
 • att arbeta med och samordna kommunernas planering av höjd beredskap och civilt försvar.
 • att hantera alternativt förmedla de larm som finns i kommunerna, såsom trygghetslarm, inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm etc.
 • att ansluta automatiska brandlarm från externa kunder som vill ha räddningstjänsten som
 • att kunna fungera som alternativ växel när ordinarie växeln är stängd

3 §                          Ekonomisk förvaltning

Nämnden skall ha hand om den ekonomiska förvaltningen av de medel, som i respektive kommunfullmäktiges årsbudget ställes till nämndens förfogande.

4 §                          Övriga uppgifter

I nämndens uppgifter ingår vidare bl.a. inom nämndens verksamhetsområde,

 • informationsverksamheten
 • registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

5 §                          Talerätt

Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd.

6 §                          Delegering från kommunfullmäktige

Anta handlingsprogram för Räddningstjänsten Västra Skaraborg gällande förebyggande verksamhet samt räddningstjänst utifrån Lagen om skydd mot olyckor.

Nämnden skall besluta i följande grupper av ärendet

 • i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
 • fastställa taxor för 1) tillsynsverksamhet 2) sotningsverksamhet och 3) räddningstjänstens servicearbeten.

7 §                          Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnden skall se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden skall, utöver bokslut, regelmässigt till kommunfullmäktige i Lidköping och en gång per år till kommunfullmäktige i Vara, Grästorp och Essunga rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Övriga behov av samverkan med verksamhetens intressenter skall ägnas särskild uppmärksamhet.

NÄMNDENS ARBETSFORMER

8 §                          Sammansättning

Nämnden består av 7 ledamöter med 7 ersättare, varav 3 ledamöter och 3 ersättare utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, 2 ledamöter och 2 ersättare av kommunfullmäktige i Vara kommun, 1 ledamot och 1 ersättare av kommunfullmäktige i Grästorps kommun och 1 ledamot och 1 ersättare av kommunfullmäktige i Essunga kommun. Nämndens ordförande utses bland ledamöterna från Lidköpings kommun, 1:e vice ordföranden efter förslag från Vara kommun och 2:e vice ordföranden efter förslag från Grästorps kommun.

9 §                          Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående samman­träde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt turordningen,

 1. Samma kommun, samma parti
 2. Samma kommun, annat parti inom partigrupp
 3. Samma kommun, annat parti
 4. Annan kommun, samma parti
 5. Annan kommun, annat parti inom partigrupp
 6. Annan kommun, annat parti

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

10 §                        Jäv

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av jäv, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

11 §                        Ej tjänstgörande ersättares yttranderätt

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har, utöver lagstadgad närvarorätt vid sammanträden, yttranderätt rörande ärende under behandling.

12 §                        Ersättare för ordföranden

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en sammanhängande period om minst 30 dagar får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

13 §                        Sammanträdena

Tidpunkt

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

14 §                        Ordföranden

Det åligger nämndens ordförande att,

 • närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
 • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamheten samt effektiviteten i verksamheten,
 • främja samverkan mellan nämnden och Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuners övriga nämnder/styrelser,
 • representera nämnden vid uppvaktningar hos myndig­heter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

15 §                        Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

16 §                        Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före justeringen av protokollet.

17 §                        Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, räddningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

18 §                        Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontra­signeras av föredragande tjänsteman.

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

19 §                        Presidie

Nämndens presidie består av ordföranden samt en ledamot från vardera Vara, Grästorp och Essunga kommuner.

20 §                        Ärendeberedning

De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet skall beredas av nämndens presidie om beredning behövs och särskilt arbetsutskott ej inrättats för ändamålet.

Ordföranden eller räddningschefen överlämnar sådana ärenden till presidiet.

21 §                        Deltagande på distans

Räddningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Om räddningsnämnden har beslutat att tillåta deltagande på distans gäller följande. Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla detta till räddningstjänstens funktionsbrevlåda raddningstjansten@lidkoping.se. Ordföranden avgör i det enskilda fallet om närvaro får ske på distans.

Räddningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i räddningsnämnden.

Avtal om gemensam räddningsnämnd Gäller från och med 2021-01-01 

Antaget av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 182.

Undertecknat avtal har handlingsid: 2020:2772

Avtalet gäller från och med 2021-01-01

Mellan Lidköpings kommun, 212000-1694, 531 88 Lidköping, Vara kommun, 212000-2924, 534 81 Vara, Grästorp kommun 212000-1595, 467 80 Grästorp och Essunga kommun 21200-2916, 465 82 Nossebro tecknas följande

Avtal

om gemensam räddningsnämnd

1. Syfte

Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner skall genom en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamheten (räddningsnämnden) bättre ta till vara kommunernas gemensamma resurser för räddningstjänst.

Lidköpings kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i kommunens organisation.

2. Uppgifter m.m.

Avtalet omfattar kommunernas samtliga uppgifter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten samt skyldighet för räddningsnämnden att delta i samråd och avge yttrande i ärenden om någon nämnd inom Lidköpings, Vara, Grästorps och Essungas kommun begär det. Vidare svarar nämnden för arbetet med att samordna säkerhetssamordnarfunktionen enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Räddningsnämnden svarar också för att bemanna en larmcentral som kan hantera alternativt förmedla alla de larm som finns internt i kommunerna, såsom trygghetslarm, inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm etc. Larmcentralen skall också ansluta brandlarm från externa kunder. Vidare skall larmcentralen kunna fungera som alternativ växel när ordinarie växel är stängd.

3. Budgetprocessen

Räddningsnämnden skall anpassa sitt budgetarbete, bokslutsarbete och sin budgetuppföljning så att dessa moment på ett följsamt sätt kan ingå i Lidköping, Vara, Grästorp respektive Essunga kommuns motsvarande arbete.

4. Kostnadsfördelning

Lidköpings kommun skall fastställa budgeten för räddningsnämnden efter samråd med Vara, Grästorp och Essunga kommun. Förslag till budget skall skickas till Vara, Grästorp och Essungas kommun senast den 20 september varje år.

Den budgeterade nettokostnad som Lidköpings kommunfullmäktige beslutar om för räddningstjänsten motsvarar 56,59 procent, vilket är Lidköpings andel, av de netto-kostnader som samarbetskommunerna gemensamt ska finansiera. Övriga kommuners andel, av det som samarbetskommunerna har att finansiera, uppgår för Vara kommun till 21,58 procent, för Grästorps kommun till 10,41 procent och för Essunga kommun till 11,42 procent. Förskottsinbetalningen ska göra senast den 15:e i varje månad med 1/12-del av respektive kommuns årliga andel.

Nedan följer ett exempel som visar på fördelning om Lidköpings kommun fastställt räddningsnämndens budgeterade nettokostnad till 31 850 tkr:

Lidköping 31 850 tkr, 56,59%
Vara kommun 12 156 tkr, 21,58%
Grästorps kommun 5 859 tkr, 10,41%
Essunga 6 427 tkr, 11,42%

Summa: 56 282 tkr, 100%

Samordningen av säkerhetssamordnarfunktionen finansieras genom att kommunerna för över det statliga 2:4 bidraget för krishantering.

Larmcentralen skall vara intäktsfinansierad.

Över- och underskott hanteras enligt Lidköpings kommuns ekonomistyrprinciper med följande tillägg: Om resultatet beror på något som inte gått att förutse, inte gått att arbeta tillbaks innevarande år samt är mer än 0,5 procent av de totala kommunbidragen skall resultatet fördelas enligt fördelningstalen.

5. Insyn i förvaltningen

Vara, Grästorp och Essunga kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller räddningsnämndens verksamhet.
Räddningsnämnden skall i en delårsrapport per den 31 augusti rapportera till kommunfullmäktiges i Vara, Grästorp och Essunga hur verksamheten utvecklas samt redovisa en prognos på årligt budgetutfall. Rapporten skall skickas i början av september.

6. Regler om förtroendevalda

Räddningsnämnden skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, två ledamöter och två ersättare utses av kommunfullmäktige i Vara kommun, en ledamot och en ersättare utses av kommunfullmäktige i Grästorps kommun och en ledamot och en ersättare utses av kommunfullmäktige i Essunga kommun. Räddningsnämndens ordförande skall utses bland ledamöterna från Lidköpings kommun, 1:e vice ordförande utses efter förslag från Vara kommun och 2:e vice ordförande utses efter förslag från Grästorps kommun.

Mandattiden är från och 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige i hela riket ägt rum.

7. Pensionsåtagande

Vara, Grästorp och Essunga kommun ansvarar för pensionsåtaganden som trätt ikraft före den gemensamma nämndens bildande. För Varas del gäller det tiden före 2003-01-01, för Grästorps del, tiden före 2004-01-01 och för Essungas del, tiden före 2009-03-01. Lidköpings kommun ansvarar för åtaganden efter dessa datum. Vid övertagandet av personal i samband med övertagandet Säkerhetssamordnarfunktionen gäller samma fast Lidköpings kommun ansvarar för pensionsåtagandena från och med 2016-07-01

8. Reglemente

Kommunfullmäktige i Lidköpings, Vara, Grästorps respektive Essunga kommun ska anta ett reglemente för räddningsnämnden. Förändringar i reglementet skall antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

9. Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings, Vara Grästorps respektive Essungas kommun har rätt att närvara vid räddningsnämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

10. Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol.

11. Upplösning

Vid en upplösning av räddningsnämnden skall ansvaret för nämndens gemensamma personal, materiel och övrig utrustning fördelas på kommunerna efter skälig och rättvis grund.

12. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med 2021-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i Lidköping, Vara, Grästorp respektive Essungas kommun har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft.

Avtalet kan sägas upp endast till årsskifte. Uppsägning skall göras före 1/7, 18 månader innan det årsskifte då avtalet ska upphöra. Samma tid gäller för uppsägning av avtalet för eventuell omförhandling. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med ett år varje gång.

 

Vara 2020-
Lidköping 2020-
LIDKÖPINGS KOMMUN

Vara 2020-
VARA KOMMUN

Grästorp 2020-
GRÄSTORPS KOMMUN

Essunga 2020-
ESSUNGA KOMMUN
………………………………

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.