Dokument tillhörande trafik och infrastruktur

Mer information om trafik och infrastruktur finns här.

Dispenstransporter - avgift för dispens för transporter år 2021

Dispenstransporter 2021, avgift för dispens för transporter

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 118

Avgift för dispens för tung, bred eller lång transport år 2021

Tung transport- 1 660 kronor

 

Bred transport, högst 450 cm bred – 870 kronor

Bred transport, bredden överstiger 450 cm – 1 660 kronor

 

Lång transport, högst 35 m – 870 kronor

Lång transport, längden överstiger 35 m – 1 660 kronor

 

Bred och lång transport, högst 450 cm bred och högst 35 m lång – 870 kronor

 

Övriga kombinationer av transporter – 1 660 kronor

Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021

Felparkeringsavgift 2021 antagen av KF 2020-11-30 116

Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276), i lokala trafikföreskrifter, samt kontrollavgift vid felaktig parkering på privat mark

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 116
Gäller från och med 1 januari 2021.

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
 • Stannat eller parkerat fordon
 • Parkerat fordon
 • Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)
 • Stannat eller parkerat fordon
 • Parkerat fordon
 • Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark
 • Historik

Introduktion

Vid parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp – gatumark och tomtmark. Då parkering sker på gatumark, parkeras fordonen oftast utmed en gata eller på ett torg. Tomtparkering utförs oftast på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning. Gatumark är ofta allmän plats eller gata och torg. Tomtmark är enskild plats, privat mark, avgränsade markparkeringar eller P-hus/garage. Då de två typerna av mark regleras av två olika lagstiftningar (gatumarken av offentligrättslig lagstiftning och tomtmark av civilrättslig lagstiftning) blir det två olika förfaringssätt vid bötfällandet.

Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning ut av en parkeringsvakt som har ett förordnande. Vid felparkering på tomtmark kan kontrollavgift utfärdas

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

01

på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 400 kr

02

på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 400 kr

03

mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 400 kr

04

på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfar (3 kap. 53 §) 1 000 kr

05

i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §) 400 kr

07

för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §) 1 000 kr

08

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §), 400 kr

på en plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad (3 kap. 54 §) 1 000 kr

09

Enligt antecknad överträdelse 400 kr

Parkerat fordon

20

med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §) 400 kr

21

längre tid än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag ( 3 kap. 49 a §) 300 kr

24

framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras ( 3 kap. 55 §) 400 kr

25

på en huvudled ( 3 kap. 55 §) 400 kr

26

på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 400 kr

27

enligt antecknad överträdelse 400 kr

Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

30

inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

31

på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

33

enligt antecknad överträdelse 1 000 kr

Parkerat fordon

34

inom område där fordon inte får parkeras 400 kr

35

på plats där fordon inte får parkeras 400 kr

38

längre än tillåten tid 300 kr

42

enligt antecknad överträdelse 400 kr

Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark

Följande kontrollavgifter för felaktig parkering på privat mark gäller i Vara kommun.

 • Inom område med förbud att parkera (tomtmark) 400 kr
 • På plats med förbud att parkera (P-förbud) 400 kr
 • På plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad 1 000 kr

Historik

Denna taxa ersätter följande författning:

”Felparkeringsavgift inom Vara kommun Taxa år 2020” antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 103.

Program för parkeringar i Vara kommun

Program för parkeringar i Vara kommun

Program gör parkeringar i Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2017

Innehållsförteckning

 • Syfte
 • Geografiska avgränsningar
 • Ställningstaganden parkering
 • Generella ställningstaganden
 • Ställningstaganden centrala Vara och kring målpunkter
 • Ställningstaganden övriga Vara och övriga tätorter

Syfte

Syftet med ett program för parkeringar är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor ska hanteras inom Vara kommun. Alla former av trafik kommer inte att få plats överallt och en avvägning i det enskilda fallet behövs. Programmet anger en önskad riktning för framtid i den avvägningen.

Syftet med riktlinjer för parkering är att förebygga problem med otillräcklig parkering och ger vägledning i fasta tal vid lovgivning, planarbete och drift av allmännyttiga parkeringar. Riktlinjerna baseras på programmets ställningstaganden.

Programmet innehåller politiska ställningstaganden för vad som ska uppnås och beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinjer för parkering talar om hur ställningstagandena ska uppnås och beslutas av kommundirektör.

Geografiska avgränsningar

Dokumentet innehåller en kartbild som visar områdena:

A. Centrala Vara

B. Utvecklingsområdet Sprinten

C. Handelsområdet Axet

Program respektive riktlinjer för parkering ger olika inriktning för parkering i olika delar av kommunen. Avgränsningarna utgår ifrån strategiska planens och översiktsplanens ställningstaganden samt att det inom dessa området kan uppstå en konkurrenssituation kring parkeringar och annan markanvändning.

Indelning utgår ifrån översiktsplanens indelning och är följande:

 • Centrala Vara och dess målpunkter
 • Övriga Vara
 • Övriga tätorter i Vara kommun

Med centrala Vara menas främst området kring Stora torget och stationsområdet. Avgränsningen för centrala Vara har räknats ca 500 meter från järnvägsstationen. Området väster om järnvägen har inte tagits med eftersom det har samma bebyggelsestruktur och karaktär som övriga Vara. Utvecklingsområdet Sprinten (dvs. konserthuset/badet/vårdcentralen m.m.) och handelsområdet Axet har identifierats som målpunkter avseende parkering i Vara.

Med övriga Vara menas de övriga delar av Vara som är detaljplanelagda och inte inkluderas i ”centrala Vara och kring målpunkter”.

I övriga tätorter i Vara kommun menas de orter som har en befolkning kring eller över 200 personer.1 Program och riktlinjer för parkering gäller inom detaljplanelagt område.

För övriga områden inom Vara kommun anses inte ett program för parkering med tillhörande riktlinjer vara nödvändig utan parkeringsfrågan ska lösas från fall till fall.

Ställningstaganden parkering

För parkeringar i Vara kommun görs nedan olika ställningstaganden. De görs först generella ställningstaganden och därefter görs ställningstaganden utifrån de tidigare redovisade nivåerna för: Centrala Vara och målpunkter, övriga Vara samt övriga tätorter i Vara kommun.

Ställningstagandena utgår från ett hållbart brukarperspektiv, oavsett vilket färdsätt som används eller om brukaren är invånare eller besökare. Tillgänglighet avseende parkering för människor med funktionsvariationer regleras i gällande plan- och bygglagstiftning och anpassad parkering ingår i begreppen ”parkeringsplats” eller ”parkering”.

Gestaltningen av det offentliga rummet spelar stor roll för människors uppfattning om platser. Det gäller i hög grad även parkeringsplatser. Parkeringar ska generellt vara lätta att hitta till, bra placerade i relation till besöksmål, överskådliga, kännas välkomnande, trygga och säkra och vara väl kommunicerade.

Generella ställningstaganden

Ställningstaganden avseende nyttjande av parkeringsplatser

Främja mer samnyttjande av parkeringsplatser över dygnet

Parkering som kan nyttjas för olika ändamål vid olika tider ska finnas i syfte att höja utnyttjandegraden.

Om krav på parkering i samband med bygglov reducerats med hänsyn till samnyttjande ska också krav ställas på en lämplig upplåtelseform (gemensamhetsanläggning, servituts-, nyttjanderätts- eller arrendeavtal) i samband med lovgivning.

För områden med brist på parkering kan parkering tidsbegränsas

Parkering i Vara kommun kan tidsbegränsas i syfte att förhindra att befintliga anläggningar används för annat än vad de planerats för.

Parkering för boende ska främst ske inom kvartersmark

Med ”Parkering för boende” menas den parkering som ska anordnas enligt gällande plan- och bygglagstiftning för bostäder. Parkering för boende ska vid nyexploatering eller inredning av ytterligare bostäder främst finnas inom eller i närheten av tomten på kvartersmark genom parkeringsköp. 2 (2 Förfarandet innebär att fastighetsägaren erbjuds att delta i en gemensam parkeringsanläggning inom annan kvartersmark mot avgift enligt avtal). Parkeringsköp inom ”allmän plats” kan ske under förutsättning att allmänhetens tillgång till området inte begränsas, exempelvis genom underjordiskt parkeringsgarage.

Boendeparkering inom allmän plats kan avgiftsbeläggas

I områden med brist på parkering kan parkering på allmän plats tidsbegränsas eller avgiftsbeläggas. Boendeparkering kan ge fördelar mot en avgift för boende inom området.

Avgiften ska minst motsvara kommunens underhålls-, drift- och administrationskostnader för anläggningen. Vidare ska avgiften över tid täcka investeringskostnad av ny anläggning motsvarande befintlig parkering. Års- eller månadsavgift för bilparkering på gata och allmän plats bör vara lika hög eller högre än avgiften för motsvarande parkering på kvartersmark i samma område.

Ställningstaganden avseende gestaltning

Parkering ska anpassas till stadsbilden

Parkeringen i såväl ny som befintlig bebyggelse ska anpassas till kvaliteterna i småstaden. Samma utformning av parkeringen kan inte tillämpas överallt utan måste prövas gestaltningsmässigt för varje enskild plats.

Parkeringar ska anpassas till den mänskliga skalan utifrån styrdokument och riktlinjer avseende gestaltning. Grönska, kulturella inslag och varierad markbeläggning ska användas och växlas där det är skäligt.

Småstadsmiljön ska prioriteras före bilparkering

Parkmiljöer, bostads- och innergårdar, gröna platser och publika ytor ska prioriteras före möjligheten till markparkering. Förfulande parkeringar ska förnyas och överskott tas bort där bedöms lämpligt. Förändring av parkering som stör stadsbilden mest utifrån ovanstående ställningstagande avseende gestaltning ska förändras först.

Ställningstaganden för att främja ett resande med många olika färdsätt

Gångavstånd ska kortas och tillgänglighet till kollektivtrafik förbättras

Det ska vara ungefär lika långt eller kortare från målpunkt till hållplats för kollektivtrafik eller cykelparkering som till en större allmän parkering.

Samnyttjande av fordon ska främjas

Gemensamt nyttjande av bilar eller andra fordon (som bilpooler m.m.) ska premieras ur parkeringssynpunkt i anslutning till arbetsplatser samt allmännyttig eller kommersiell service.

Resande med flera färdsätt och fossilfria färdmedel ska främjas

Programmet ska medverka till att olika sträckor av en resa kan göras med olika färdsätt. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt fossilfria färdsätt ska
främjas i syfte att minska kommunens fossila fotavtryck, förbättra folkhälsan och få en effektivare markanvändning.

I syfte att uppnå kommunens miljömål och eftersträva en minskning av fossila bränslen, ska olika färdsätt stimuleras för att skapa bättre förutsättningar. T.ex. genom en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnation av gång- och cykelvägar samt vid behov en ändring av avgifter, tidsbegränsning och utbud i anslutning till arbetsplatser.

Det ska ges möjlighet till pendelparkeringar centralt i tätorter eller platser med god kollektivtrafik. Pendelparkeringarna ska där det är skäligt skyltas med informationstavlor för kollektivtrafik.

Antalet cykelparkeringar ska ökas

Antalet ordnade cykelparkeringar ska utökas inom bekvämt gångavstånd från målpunkter. Cykelparkering vid bostäder och arbetsplatser ska ordnas på kvartersmark. Där skäligt med hänsyn till upptagningsområde ska cykelparkering också ordnas vid pendelparkeringar samt större kollektivtrafikhållplatser.

Cykelparkeringen ska vid ny- eller ombyggnation vara trygga, vara av god kvalitet, ha väderskydd samt ha stöldskydd dvs. att möjlighet att låsa in eller fast cykeln finns.

Ställningstaganden centrala Vara och kring målpunkter

Inom dessa områden finns en konkurrens mellan användande av parkeringsplatser samt olika typer av markanvändning. Ställningstaganden görs därför för centrala Vara, utvecklingsområdet Sprinten samt handelsplats Axet. Prioriteringsordningen ska prövas genom behovsanalyser av de iordning nämnda parkeringstyperna. Finns erforderlig mängd av högre prioriterad parkering kan parkering ordnas för lägre prioriterad parkeringstyp.

Centrala Vara

Det är viktigt i centrala Vara att planera utifrån sammanvägd tillgänglighet för kunder och besökare till handel och service. Parkering på gatumark i centrala Vara bör i första hand användas till korttids- och halvdagsparkering, med andra ord ska kund- och besöksparkeringar generellt prioriteras före boendes och verksamheters behov av heldags- och dygnsparkering. Vidare ska parkering alltid utformas enligt de ställningstaganden som görs kring gestaltning i detta program.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering i centrala Vara. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkering)
 2. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 3. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 4. Dygnsparkering (vanlig parkering)
 5. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare eller pendlare)

Sprinten

Parkeringsbehov inom Sprinten är beroende av besöksfrekvensen. Gestaltningen av parkering är mycket viktig för upplevelsen av området och tillgängligheten till parkering ska upprätthållas över tid. Kommunen ska verka för att öka andelen kollektivtrafik och cykel till t.ex. evenemang inom utvecklingsområdet för att minska efterfrågan på parkering och i förlängningen minska trafiken och dess miljöbelastning.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering för utvecklingsområdet Sprinten. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkering)
 2. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkeringar)
 3. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare)
 4. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 5. Dygnsparkering (vanlig parkering)

Handelsplatsen Axet

Parkeringsbehov inom handelsplats Axet är beroende av besöks- och kundfrekvens. Gestaltningen av parkering är mycket viktig för upplevelsen av området och tillgänglighet till parkering ska upprätthållas över tid.

Kommunen ska verka för att öka andelen kollektivtrafik och cykel till området för att minska efterfrågan på parkering och i förlängningen minska trafiken och dess miljöbelastning samt trängsel vid vissa tider.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering för handelsplatsen Axet. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkeringar)
 2. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 3. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 4. Dygnsparkering (vanlig parkering)

Ställningstaganden övriga Vara och övriga tätorter

Tillgängligheten till parkering i övriga Vara och orter som har en befolkning kring eller över 200 personer ska behållas. Utbyggnaden av cykelparkeringar samt cykelstråk till målpunkter såsom kollektivtrafiknoder, kommersiella centrum, större arbetsplatser eller kommunal service ska prioriteras. Kund-, gäst- och långtidsparkering för besökare ska prioriteras i anslutning till större besöksmål.

Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd. Bilparkering ska fördelas enligt prioritering nedan.

 1. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 2. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 3. Dygnsparkering (vanlig parkering)
 4. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare)

Dispenstransporter 2021, avgift för dispens för transporter

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 118

Avgift för dispens för tung, bred eller lång transport år 2021

Tung transport- 1 660 kronor

 

Bred transport, högst 450 cm bred – 870 kronor

Bred transport, bredden överstiger 450 cm – 1 660 kronor

 

Lång transport, högst 35 m – 870 kronor

Lång transport, längden överstiger 35 m – 1 660 kronor

 

Bred och lång transport, högst 450 cm bred och högst 35 m lång – 870 kronor

 

Övriga kombinationer av transporter – 1 660 kronor

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.