Dokument tillhörande trafik och infrastruktur

Mer information om trafik och infrastruktur finns här.

Dispenstransporter - avgift för dispens för transporter år 2021

Dispenstransporter 2021, avgift för dispens för transporter

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 118

Avgift för dispens för tung, bred eller lång transport år 2021

 • Tung transport – 1 660 kronor
 • Bred transport, högst 450 cm bred – 870 kronor
 • Bred transport, bredden överstiger 450 cm – 1 660 kronor
 • Lång transport, högst 35 m – 870 kronor
 • Lång transport, längden överstiger 35 m – 1 660 kronor
 • Bred och lång transport, högst 450 cm bred och högst 35 m lång – 870 kronor
 • Övriga kombinationer av transporter – 1 660 kronor

Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021

Felparkeringsavgift 2021 antagen av KF 2020-11-30 116

Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276), i lokala trafikföreskrifter, samt kontrollavgift vid felaktig parkering på privat mark

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 116
Gäller från och med 1 januari 2021.

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
 • Stannat eller parkerat fordon
 • Parkerat fordon
 • Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)
 • Stannat eller parkerat fordon
 • Parkerat fordon
 • Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark
 • Historik

Introduktion

Vid parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp – gatumark och tomtmark. Då parkering sker på gatumark, parkeras fordonen oftast utmed en gata eller på ett torg. Tomtparkering utförs oftast på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning. Gatumark är ofta allmän plats eller gata och torg. Tomtmark är enskild plats, privat mark, avgränsade markparkeringar eller P-hus/garage. Då de två typerna av mark regleras av två olika lagstiftningar (gatumarken av offentligrättslig lagstiftning och tomtmark av civilrättslig lagstiftning) blir det två olika förfaringssätt vid bötfällandet.

Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning ut av en parkeringsvakt som har ett förordnande. Vid felparkering på tomtmark kan kontrollavgift utfärdas

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

01

på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 400 kr

02

på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 400 kr

03

mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 400 kr

04

på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfar (3 kap. 53 §) 1 000 kr

05

i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §) 400 kr

07

för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §) 1 000 kr

08

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §), 400 kr

på en plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad (3 kap. 54 §) 1 000 kr

09

Enligt antecknad överträdelse 400 kr

Parkerat fordon

20

med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §) 400 kr

21

längre tid än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag ( 3 kap. 49 a §) 300 kr

24

framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras ( 3 kap. 55 §) 400 kr

25

på en huvudled ( 3 kap. 55 §) 400 kr

26

på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 400 kr

27

enligt antecknad överträdelse 400 kr

Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

30

inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

31

på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 1 000 kr

33

enligt antecknad överträdelse 1 000 kr

Parkerat fordon

34

inom område där fordon inte får parkeras 400 kr

35

på plats där fordon inte får parkeras 400 kr

38

längre än tillåten tid 300 kr

42

enligt antecknad överträdelse 400 kr

Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark

Följande kontrollavgifter för felaktig parkering på privat mark gäller i Vara kommun.

 • Inom område med förbud att parkera (tomtmark) 400 kr
 • På plats med förbud att parkera (P-förbud) 400 kr
 • På plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad 1 000 kr

Historik

Denna taxa ersätter följande författning:

”Felparkeringsavgift inom Vara kommun Taxa år 2020” antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 103.

Program för parkeringar i Vara kommun

Program för parkeringar i Vara kommun

Program gör parkeringar i Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2017

Innehållsförteckning

 • Syfte
 • Geografiska avgränsningar
 • Ställningstaganden parkering
 • Generella ställningstaganden
 • Ställningstaganden centrala Vara och kring målpunkter
 • Ställningstaganden övriga Vara och övriga tätorter

Syfte

Syftet med ett program för parkeringar är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor ska hanteras inom Vara kommun. Alla former av trafik kommer inte att få plats överallt och en avvägning i det enskilda fallet behövs. Programmet anger en önskad riktning för framtid i den avvägningen.

Syftet med riktlinjer för parkering är att förebygga problem med otillräcklig parkering och ger vägledning i fasta tal vid lovgivning, planarbete och drift av allmännyttiga parkeringar. Riktlinjerna baseras på programmets ställningstaganden.

Programmet innehåller politiska ställningstaganden för vad som ska uppnås och beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinjer för parkering talar om hur ställningstagandena ska uppnås och beslutas av kommundirektör.

Geografiska avgränsningar

Dokumentet innehåller en kartbild som visar områdena:

A. Centrala Vara

B. Utvecklingsområdet Sprinten

C. Handelsområdet Axet

Program respektive riktlinjer för parkering ger olika inriktning för parkering i olika delar av kommunen. Avgränsningarna utgår ifrån strategiska planens och översiktsplanens ställningstaganden samt att det inom dessa området kan uppstå en konkurrenssituation kring parkeringar och annan markanvändning.

Indelning utgår ifrån översiktsplanens indelning och är följande:

 • Centrala Vara och dess målpunkter
 • Övriga Vara
 • Övriga tätorter i Vara kommun

Med centrala Vara menas främst området kring Stora torget och stationsområdet. Avgränsningen för centrala Vara har räknats ca 500 meter från järnvägsstationen. Området väster om järnvägen har inte tagits med eftersom det har samma bebyggelsestruktur och karaktär som övriga Vara. Utvecklingsområdet Sprinten (dvs. konserthuset/badet/vårdcentralen m.m.) och handelsområdet Axet har identifierats som målpunkter avseende parkering i Vara.

Med övriga Vara menas de övriga delar av Vara som är detaljplanelagda och inte inkluderas i ”centrala Vara och kring målpunkter”.

I övriga tätorter i Vara kommun menas de orter som har en befolkning kring eller över 200 personer.1 Program och riktlinjer för parkering gäller inom detaljplanelagt område.

För övriga områden inom Vara kommun anses inte ett program för parkering med tillhörande riktlinjer vara nödvändig utan parkeringsfrågan ska lösas från fall till fall.

Ställningstaganden parkering

För parkeringar i Vara kommun görs nedan olika ställningstaganden. De görs först generella ställningstaganden och därefter görs ställningstaganden utifrån de tidigare redovisade nivåerna för: Centrala Vara och målpunkter, övriga Vara samt övriga tätorter i Vara kommun.

Ställningstagandena utgår från ett hållbart brukarperspektiv, oavsett vilket färdsätt som används eller om brukaren är invånare eller besökare. Tillgänglighet avseende parkering för människor med funktionsvariationer regleras i gällande plan- och bygglagstiftning och anpassad parkering ingår i begreppen ”parkeringsplats” eller ”parkering”.

Gestaltningen av det offentliga rummet spelar stor roll för människors uppfattning om platser. Det gäller i hög grad även parkeringsplatser. Parkeringar ska generellt vara lätta att hitta till, bra placerade i relation till besöksmål, överskådliga, kännas välkomnande, trygga och säkra och vara väl kommunicerade.

Generella ställningstaganden

Ställningstaganden avseende nyttjande av parkeringsplatser

Främja mer samnyttjande av parkeringsplatser över dygnet

Parkering som kan nyttjas för olika ändamål vid olika tider ska finnas i syfte att höja utnyttjandegraden.

Om krav på parkering i samband med bygglov reducerats med hänsyn till samnyttjande ska också krav ställas på en lämplig upplåtelseform (gemensamhetsanläggning, servituts-, nyttjanderätts- eller arrendeavtal) i samband med lovgivning.

För områden med brist på parkering kan parkering tidsbegränsas

Parkering i Vara kommun kan tidsbegränsas i syfte att förhindra att befintliga anläggningar används för annat än vad de planerats för.

Parkering för boende ska främst ske inom kvartersmark

Med ”Parkering för boende” menas den parkering som ska anordnas enligt gällande plan- och bygglagstiftning för bostäder. Parkering för boende ska vid nyexploatering eller inredning av ytterligare bostäder främst finnas inom eller i närheten av tomten på kvartersmark genom parkeringsköp. 2 (2 Förfarandet innebär att fastighetsägaren erbjuds att delta i en gemensam parkeringsanläggning inom annan kvartersmark mot avgift enligt avtal). Parkeringsköp inom ”allmän plats” kan ske under förutsättning att allmänhetens tillgång till området inte begränsas, exempelvis genom underjordiskt parkeringsgarage.

Boendeparkering inom allmän plats kan avgiftsbeläggas

I områden med brist på parkering kan parkering på allmän plats tidsbegränsas eller avgiftsbeläggas. Boendeparkering kan ge fördelar mot en avgift för boende inom området.

Avgiften ska minst motsvara kommunens underhålls-, drift- och administrationskostnader för anläggningen. Vidare ska avgiften över tid täcka investeringskostnad av ny anläggning motsvarande befintlig parkering. Års- eller månadsavgift för bilparkering på gata och allmän plats bör vara lika hög eller högre än avgiften för motsvarande parkering på kvartersmark i samma område.

Ställningstaganden avseende gestaltning

Parkering ska anpassas till stadsbilden

Parkeringen i såväl ny som befintlig bebyggelse ska anpassas till kvaliteterna i småstaden. Samma utformning av parkeringen kan inte tillämpas överallt utan måste prövas gestaltningsmässigt för varje enskild plats.

Parkeringar ska anpassas till den mänskliga skalan utifrån styrdokument och riktlinjer avseende gestaltning. Grönska, kulturella inslag och varierad markbeläggning ska användas och växlas där det är skäligt.

Småstadsmiljön ska prioriteras före bilparkering

Parkmiljöer, bostads- och innergårdar, gröna platser och publika ytor ska prioriteras före möjligheten till markparkering. Förfulande parkeringar ska förnyas och överskott tas bort där bedöms lämpligt. Förändring av parkering som stör stadsbilden mest utifrån ovanstående ställningstagande avseende gestaltning ska förändras först.

Ställningstaganden för att främja ett resande med många olika färdsätt

Gångavstånd ska kortas och tillgänglighet till kollektivtrafik förbättras

Det ska vara ungefär lika långt eller kortare från målpunkt till hållplats för kollektivtrafik eller cykelparkering som till en större allmän parkering.

Samnyttjande av fordon ska främjas

Gemensamt nyttjande av bilar eller andra fordon (som bilpooler m.m.) ska premieras ur parkeringssynpunkt i anslutning till arbetsplatser samt allmännyttig eller kommersiell service.

Resande med flera färdsätt och fossilfria färdmedel ska främjas

Programmet ska medverka till att olika sträckor av en resa kan göras med olika färdsätt. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt fossilfria färdsätt ska
främjas i syfte att minska kommunens fossila fotavtryck, förbättra folkhälsan och få en effektivare markanvändning.

I syfte att uppnå kommunens miljömål och eftersträva en minskning av fossila bränslen, ska olika färdsätt stimuleras för att skapa bättre förutsättningar. T.ex. genom en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnation av gång- och cykelvägar samt vid behov en ändring av avgifter, tidsbegränsning och utbud i anslutning till arbetsplatser.

Det ska ges möjlighet till pendelparkeringar centralt i tätorter eller platser med god kollektivtrafik. Pendelparkeringarna ska där det är skäligt skyltas med informationstavlor för kollektivtrafik.

Antalet cykelparkeringar ska ökas

Antalet ordnade cykelparkeringar ska utökas inom bekvämt gångavstånd från målpunkter. Cykelparkering vid bostäder och arbetsplatser ska ordnas på kvartersmark. Där skäligt med hänsyn till upptagningsområde ska cykelparkering också ordnas vid pendelparkeringar samt större kollektivtrafikhållplatser.

Cykelparkeringen ska vid ny- eller ombyggnation vara trygga, vara av god kvalitet, ha väderskydd samt ha stöldskydd dvs. att möjlighet att låsa in eller fast cykeln finns.

Ställningstaganden centrala Vara och kring målpunkter

Inom dessa områden finns en konkurrens mellan användande av parkeringsplatser samt olika typer av markanvändning. Ställningstaganden görs därför för centrala Vara, utvecklingsområdet Sprinten samt handelsplats Axet. Prioriteringsordningen ska prövas genom behovsanalyser av de iordning nämnda parkeringstyperna. Finns erforderlig mängd av högre prioriterad parkering kan parkering ordnas för lägre prioriterad parkeringstyp.

Centrala Vara

Det är viktigt i centrala Vara att planera utifrån sammanvägd tillgänglighet för kunder och besökare till handel och service. Parkering på gatumark i centrala Vara bör i första hand användas till korttids- och halvdagsparkering, med andra ord ska kund- och besöksparkeringar generellt prioriteras före boendes och verksamheters behov av heldags- och dygnsparkering. Vidare ska parkering alltid utformas enligt de ställningstaganden som görs kring gestaltning i detta program.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering i centrala Vara. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkering)
 2. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 3. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 4. Dygnsparkering (vanlig parkering)
 5. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare eller pendlare)

Sprinten

Parkeringsbehov inom Sprinten är beroende av besöksfrekvensen. Gestaltningen av parkering är mycket viktig för upplevelsen av området och tillgängligheten till parkering ska upprätthållas över tid. Kommunen ska verka för att öka andelen kollektivtrafik och cykel till t.ex. evenemang inom utvecklingsområdet för att minska efterfrågan på parkering och i förlängningen minska trafiken och dess miljöbelastning.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering för utvecklingsområdet Sprinten. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkering)
 2. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkeringar)
 3. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare)
 4. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 5. Dygnsparkering (vanlig parkering)

Handelsplatsen Axet

Parkeringsbehov inom handelsplats Axet är beroende av besöks- och kundfrekvens. Gestaltningen av parkering är mycket viktig för upplevelsen av området och tillgänglighet till parkering ska upprätthållas över tid.

Kommunen ska verka för att öka andelen kollektivtrafik och cykel till området för att minska efterfrågan på parkering och i förlängningen minska trafiken och dess miljöbelastning samt trängsel vid vissa tider.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering för handelsplatsen Axet. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkeringar)
 2. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 3. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 4. Dygnsparkering (vanlig parkering)

Ställningstaganden övriga Vara och övriga tätorter

Tillgängligheten till parkering i övriga Vara och orter som har en befolkning kring eller över 200 personer ska behållas. Utbyggnaden av cykelparkeringar samt cykelstråk till målpunkter såsom kollektivtrafiknoder, kommersiella centrum, större arbetsplatser eller kommunal service ska prioriteras. Kund-, gäst- och långtidsparkering för besökare ska prioriteras i anslutning till större besöksmål.

Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd. Bilparkering ska fördelas enligt prioritering nedan.

 1. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 2. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 3. Dygnsparkering (vanlig parkering)
 4. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare)

Riktlinjer för gångbanerenhållning

Riktlinjer för gångbanerenhållning

Gångbanerenhållning i Vara kommun

Tekniska nämnden har i sitt reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 127, ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om gaturenhållning och skyltning samt handläggande frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare. Syftet med riktlinje för gångbanerenhållning är att förtydliga hur detta ska göras.

Riktlinjerna träder i kraft 2021-09-01.

Fastighetsinnehavarens skyldighet

§ 1 Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser ska, i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, utföra de åtgärder som kommunen har att svara för enligt 2 § första stycket lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Gångbaneutrymme

§ 2 Med gångbaneutrymme avses det utrymme som finns intill en sträcka om högst 10 meter utanför fastigheten, räknat vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Detta gäller även om park, plantering eller annan anläggning finns mellan fastighet och gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken. Där gångbana saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik ska utrymmet för gångtrafik utgöra minst 1,2 meter från fastighetens tomtgräns.

Växtlighet och nedskräpning

§ 3 Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen. Växtligheten får inte heller breda ut sig utanför tomtgräns.

På hörntomt får växtligheten inte vara högre än 80 cm över gatunivå, inom en sikttriangel om minst 10 meter åt vardera hållet. Vid utfart mot gata får växter inte vara högre än 80 cm över gatunivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. För buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana krävs fri höjd enligt nedan:

 • Över gångbana, minst 2,5 meter
 • Över cykelväg, minst 3,2 meter
 • Över körbana, minst 4,6 meter

Grenar som hänger längre ned över gång- eller körbanan ska sågas av.

Snöröjning

§ 4 Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken, samt att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder för motverkande av halka. Snö och is som skottats eller rasat ned på gångbaneutrymmet från tak, balkonger och liknande ska avlägsnas. Även snö och istappar på tak är fastighetsinnehavarens ansvar.

Snö och is från fastighet får ej skottas ut eller läggas i körbana eller gångbaneutrymme.

När snö från körbana av kommunen plogats upp på gångbaneutrymmet, så kallad norrlandsplogning, ansvarar fastighetsägaren för halkbekämpning och snöröjning av de fria gångytorna utanför gångbaneområdet. Kommunen ansvarar för bortförsel av den på gångbaneutrymmet lagda snön, i den mån detta kan ske.

Halkbekämpning bör ske med sand eller krossmaterial. Salt eller andra kemiska medel bör av miljöskäl undvikas. För att förhindra ihopfrysning av sand eller krossmaterial får dock salt användas i mindre omfattning.

Det åligger fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand eller krossmaterial från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

§ 5 Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från skräp, löv, snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunn.

Övrigt

§ 6 Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Föreläggande och förbud

§ 7 Tekniska nämnden beslutar om föreläggande och förbud samt bestämmande om vite som behövs i enskilt fall för efterlevnad av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter som meddelats avseende gaturenhållning.

Om föreläggande eller förbud ej efterlevs får Tekniska förvaltningen låta vidta åtgärd på den ansvariges bekostnad.

Straff

§ 8 Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3–6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Den som överträtt vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Undantag

§ 9 Tekniska nämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske utan påtagliga olägenheter på platsen eller åsidosätter människors hälsa eller i övrigt nedsätter allmän trevnad.

ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Vara Kommuns allmänna VA-anläggning

ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Vara kommuns allmänna VA-anläggning

Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26 § 4 att gälla från 2018-03-02

Inledning

För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Vara kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken.

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i kommunen är Tekniska förvaltningen.

Anslutning till den allmänna anläggningen

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

För att en gemensam förbindelsepunkt för flera fastigheter ska beviljas krävs att en gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening har bildats.

Vid läckage på en fastighetsägares ledning som är ansluten till den allmänna anläggningen, kan huvudmannen kräva att det åtgärdas.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta.

Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

I enlighet med SS-EN 1717 eller motsvarande standard, skall fastighetsägare som brukar den allmänna dricksvattenanläggningen förse dricksvattenledningen med återströmningsskydd, om risk för återströmning föreligger. Det åligger även fastighetsägaren att tillse att återströmningsskyddet är av rätt funktionstyp samt bekosta och svara för att tillhörande riskanalys genomförs. För uppsättning av återströmningsskydd gäller anmälningsplikt.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens och som kan störa processen i avloppsrenings-verket, förorena slam, förorena recipient samt skada ledningsnät (t.ex. fett i större mängder, färg, kemikalier, läkemedel). Se bestämmelser VA i bilaga.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i förbindelsepunkten.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges ovan ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen. Kostnader för åtgärder av skada orsakat av sådana utsläpp åligger fastighetsägaren.

Huvudmannen kan i enskilda fall avtala om utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än hushållsspillvatten vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.

Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenförande ledning.

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.

Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske,

 • sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom,
 • eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits,
 • eller sedan huvudmannen meddelat förbud om fortsatt tillförsel då avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt.

Huvudmannen bestämmer tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, om avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt, t.ex. genom lokalt omhändertagande av dagvatten.

Dag- och dränvatten från fastighet, som nyligen kopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.

Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger omfattningen av journalföring och provtagning.

Anslutning till allmänt tryckavloppssystem medges endast i undantag.

Handbok för arbete på väg

Vara kommun Arbete på väg, Handbok 2022

 

Dispenstransporter 2021, avgift för dispens för transporter

Antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2020 § 118

Avgift för dispens för tung, bred eller lång transport år 2021

 • Tung transport – 1 660 kronor
 • Bred transport, högst 450 cm bred – 870 kronor
 • Bred transport, bredden överstiger 450 cm – 1 660 kronor
 • Lång transport, högst 35 m – 870 kronor
 • Lång transport, längden överstiger 35 m – 1 660 kronor
 • Bred och lång transport, högst 450 cm bred och högst 35 m lång – 870 kronor
 • Övriga kombinationer av transporter – 1 660 kronor

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.