Dokument tillhörande uppleva och göra

Mer information om uppleva och göra finns här.

Besöksstrategiskt program 2016-2019

Besöksstrategiskt program 2016-2019

Antagen av kommunstyrelsen den 10 februari 2016 § 7

Besöksnäring/Turism

Bakgrund

Med begreppet turism menar man oftast ”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” 1, (1 Turismens begreppsnyckel (2006), finns att hämta på: http://publikationer.tillvaxtverket.se). I snäv mening kan turismen förstås som besöksnäringens konsumtionssida, medan utbudssidan är en sammansättning av en rad branscher, tiotusentals småföretag, många mellanstora företag och några få riktigt stora. Till branscherna hör boendeanläggningar, restauranger, transporter och handel men också sport, kultur och rekreation. De senare öppnar för en vidare tolkning av turism, där värdeskapande verksamhet ingår även när den inte är kopplat till företagsekonomisk vinst. Parallellt med att besöksnäringen i Sverige blir allt viktigare för landets sysselsättning och ekonomiska tillväxt, förfinas kunskapen och metoderna för att värdera existensvärden och icke-brukarvärden av besöksmål utan koppling till näring. Turism som inte syns i en resultaträkning kan då beaktas i politiska beslutsprocesser, eftersom den skapar värden för platsen och människorna där.

Nuläge

Mot bakgrund av att besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i Sverige både sett till exportintäkter (utländska medborgares konsumtion i Sverige) och sett till antalet sysselsatta 2, (2 Turismens årsbokslut (2014), finns att hämta på: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/turism/ekonomiochsysselsattning.4.3453fc5214836a9a472a65fc.html), utgör den en näring med stor potential för lokal tillväxt och utveckling även i Vara. Det är en näring som är helt platsbunden och jämfört med många andra branscher utgör den en entrébiljett till arbetsmarknaden för grupper som generellt sett står långt från arbetsmarknaden, t ex unga och utrikes födda –. Besöksnäringen är också viktig för regional utveckling och ett stöd för övrigt näringsliv.3,4, (3 Turismens begreppsnyckel (2006), finns att hämta på: http://publikationer.tillvaxtverket.se
4 Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt- och utveckling i VGR 2014-2020, finns att hämta på: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/VG2020-strategin/)Det gäller såväl den kommersiella sidan av turismen som den icke-kommersiella. Oavsett om reseanledningen är ett besöksmål som Sparlösastenen eller ett kommersiellt evenemang som Jordgubbens dag, skapar fler besökare förutsättningar för efterfrågan på exempelvis övernattningar, restaurangbesök, handel m.m. Vara kommun har, sin ringa storlek och utmanande demografi till trots, redan visat sig vara framgångsrik inom delar av besöksnäringen. Här kan nämnas kulturevenemang och scenkonst, måltidsturism och småstadshandeln men också besöksmål av icke kommersiell art så som exempelvis Levene äng eller The Blue Orange. Tillväxtpotentialen för Vara kommun med omnejd när det gäller besöksstrategiska satsningar är stor. Genom en konstruktiv samverkan mellan privata aktörer, offentlig sektor och civilsamhälle stärks platsens attraktionskraft till gagn för både dagens och morgondagens invånare liksom återkommande och nya besökare.

Framtid

År 2019 har Vara stärkt sitt varumärke och sin status som reseanledning och mötesplats i regionen. Platsens lyskraft har ökat liksom flödet av människor på tillfälliga och längre vistelser i området. Serviceutbudet till kommunens invånare och besökare har stärkts liksom förutsättningarna för företagande inom besöksnäringen. Vara en plats där det händer. Här samverkar offentliga och privata aktörer med civilsamhället för att gemensamt dra fler till platsen.

Mål

Allt arbete i kommunen utgår från Vara kommuns styrdokument. Samtliga mål i styrdokumenten följs upp i samband med delårs- och årsrapporter.
Det besöksstrategiska programmet mäts huvudsakligen med utgångspunkt i den strategiska planens övergripande mål:

I Vara kommun trivs alla att leva och bo

Det övergripande målet mäts vartannat år genom två frågor i SCBs medborgarundersökning; ”Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?” och ”Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?”, samt genom det faktiska invånarantalet. Målet anses uppfyllt om 75 procent av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala samt om invånarantalet har ökat mellan år 2016 till 2019.

Liksom följande två mål i kommunstyrelsens verksamhetsplan:

 • Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt näringslivsklimat.

Målet mäts genom Svenskt Näringslivs årliga mätning av det lokala företagsklimatet respektive Nyföretagarbarometern. Indikatorn beträffande ”näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet” liksom ”tillgång på kompetent arbetskraft” är ett medelvärde av det omdöme företagarna i Vara angivit i den enkät som Svenskt Näringsliv skickar ut varje vår till företagare i Sveriges alla 290 kommuner. Betyg i enkäten sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Betyg 4=bra, är det indikatorsmål som Svenskt Näringsliv rekommenderar för det sammanfattande omdömet. När det gäller tillgång på kompetent arbetskraft har indikatorn satts utifrån nuläge och mål om att det läget inte ska försämras utan snarare öka till en godkänd nivå (3=godkänt)eller högre. Nyföretagandet mäts i enheten antal företag per 1 000 invånare och ska ligga kvar på nuvarande höga nivå eller öka.

 • Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kommunens lyskraft ökar. Statusen som reseanledning och mötesplats i regionen stärks liksom serviceutbudet för invånarna.

Målet mäts genom tre indikatorer: Antal konserthusbesökare; Antal gästnätter på boendeanläggningar i kommunen samt totalt handelsindex.

Kulturplan 2017-2021

Kulturplan 2017-2021

Kulturplan 2017-2021

Antagen av kommunfullmäktige den 27 februari 2017 § 8

Finns som PDF

Kulturplan 2017-2021

Kulturplan Bilaga 1-7

Bilagorna är antagna av kommunfullmäktige den 27 februari § 8

Kulturplan Bilaga 1 Program kultur barn och unga

Kulturplan Bilaga 2 Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet

Kulturplan Bilaga 3 Kulturstipendier och kulturpris

Kulturplan Bilaga 4 Biblioteksplan

Kulturplan Bilaga 5 Konsturvalsprinciper

Kulturplan Bilaga 6 Gestaltningsprogram

Kulturplan Bilaga 7 Program för friluftsliv

Riktlinje om vistelseförbud enligt pandemilagen

Riktlinje om vistelseförbud enligt pandemilagen, antagen av KF 2021-04-26, § 40

Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun

Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 8

Innehållsförteckning

 • Inriktningsmål
 • Bakgrund
 • Allmänna utgångspunkter
 • Regelverk
  • Föreningens verksamhet
  • Föreningens form
  • Ansökan och årlig redovisning
  • Marknadsföring
 • Stödformer
  • 1. Aktivitetsstöd barn och unga
  • 2. Aktivitetsstöd samlingslokaler
  • 3. Aktivitetsstöd arrangemang
  • 5. Stöd till upprustning
  • 6. Stöd till utveckling
  • 7 A. – Stöd genom särskilda avtal7 B. – Stöd genom särskilda avtal – bygdepeng
  • 8. Stöd till studieförbund

Inriktningsmål

Det finns ett sammanhang för varje människa i Vara kommun.

Det livslånga lärandet och det offentliga samtalet i kulturlivet behövs i en levande demokrati.

 • Förutsättningarna för utveckling av ett rikt kulturliv stärks och bidrar till att kommunens vision och mål nås.
 • Det kulturella området där idrott och friluftsliv ingår bidrar starkt till hela kommunens utveckling.
 • Kreativitet och kulturell delaktighet fordrar platser där man träffar andra under former som tillåter och uppmuntrar personlig utveckling. Nätverket av sådana möjligheter spelar roll för känslan av att vara en betydelsefull kugge i sammanhang som är större än man själv.
 • Tillgänglighet och förtroende ger upphov till kreativitet, delaktighet och trygghet. Trygga människor bidrar till lokalsamhället och demokratin på ett avgörande sätt.
 • Föreningar och studieförbund får ekonomiskt och annat stöd i huvudsak baserat på verksamhetens innehåll och aktiviteter. Stödet uppfattas som hjälp till självhjälp och ersätter inte egen ekonomisk planering. Stöd ges också i andra former och stöden uppfattas som rättvisa, tydliga och motiverade.
 • Regelverkets syfte är att stötta föreningslivets självständiga planering för verksamhet i enlighet med den enskilda föreningens stadgar och inriktning och med utgångspunkt i kommunens mål och vision.

Bakgrund

Ett levande föreningsliv och engagerade invånare är en omistlig del i ett demokratiskt samhälle. Genom föreningar möts människor, utvecklas och får större förståelse för andra.

Vara kommun betraktar idrott, frilufts- och föreningsliv som delar av kulturlivet. Reglerna för stöd till folkbildning och ideell verksamhet kopplas till Vara kommuns kulturplan med möjlighet till revideringar vart fjärde år.

Utöver ekonomiskt stöd ger Bildningsnämnden föreningslivet stöd genom att arrangera föreningsträffar, sammanställa föreningsregister och annan information via kommunens hemsida, rådgivning i föreningsfrågor och information om möjligheter till stöd från t ex Västra Götalandsregionen, stiftelser och fonder.

Allmänna utgångspunkter

För stöd till folkbildning och ideell verksamhet ansvarar Bildningsnämnden. Handläggande enhet är Kulturenheten/Kultur Vara.

Ekonomiskt stöd lämnas under förutsättning att Bildningsnämndens budget så tillåter och ansökan stämmer med beslutade kriterier.

Kommunens övergripande mål för åren 2016-2019 lyder: ”I Vara kommun trivs alla att leva och bo”. Till detta mål finns ett antal framgångsfaktorer för att nå det övergripande målet: entreprenörskap, mötesplats, kultur, internationalisering, kompetens, infrastruktur och inkludering.

När föreningslivets verksamhet sammanfaller med kommunens framgångsfaktorer ökar chansen att nå det övergripande målet. Kommunens framgångsfaktorer syns därför som en röd tråd i ansökningshandlingar och bedömningen av ansökningar för de olika föreningsstöden.

Det är viktigt att regelverket för stöd upplevs som rättvist. Reglerna för föreningsstöd är fria från kategoriseringar för att möjliggöra för föreningar att söka flera olika stöd, oavsett föreningens inriktning.

Vara kommuns stöd till ideell verksamhet premierar innehåll och aktiviteter framför t ex stöd till lokaler. Därför är föreningsstöden till största delen aktivitets- och/eller uppdragsbaserade. Föreningslivet är dock beroende av lokaler att utöva verksamhet i och därför ges även stöd till drift och upprustning av samlingslokaler och anläggningar, baserat på att lokalen eller anläggningen utöver den ägande föreningen i hög grad används av andra föreningar och av allmänheten.

Det ekonomiska stödet till ideell verksamhet i Vara kommun är tänkt som hjälp till självhjälp. Medlemmar ska bidra till föreningens ekonomi genom att betala medlemsavgift och vid arrangemang ska entréavgifter alltid övervägas. Aktiviteter riktade till barn bör dock hållas avgiftsfria eller ha en låg avgift. Föreningar ska också ha en sund och framåtsyftande ekonomisk planering. En förening som söker ekonomiskt stöd bör vara ansluten till en riksorganisation om sådan finns och bör ha en plan för ett aktivt kvalitetsarbete, till exempel genom att certifiera föreningen som Säker och trygg förening.

Vara kommun ger inte ekonomiskt stöd till aktiviteter med kommersiellt syfte (verksamhet som är del i privat näringsverksamhet eller på annat sätt ingår i någons allmänna försörjning), föreningars interna aktiviteter, partipolitisk verksamhet, elevföreningar eller arrangemang som äger rum utanför Vara kommuns gränser.

En stödperiod är perioden mellan tillfällena när stöd fördelas. En ansökan kan bara omfatta perioden sedan föregående fördelningstillfälle.

För sent inlämnade ansökningar behandlas inte.

Stöd betalas inte ut om den uträknade fördelade summan understiger 500 kronor per stödform och tillfälle.

Ekonomiskt stöd kan stoppas eller krävas tillbaka om:

 • kontaktuppgifter till föreningen saknas
 • uppgifter som visar att underlaget varit felaktigt kommer fram vid stickprovsundersökningar
 • underlaget har varit gjort på ett sätt som varit medvetet vilseledande
 • det ekonomiska stödet missbrukats i förhållande till regelverkets intentioner
 • föreningen har lämnat oriktiga uppgifter.

Ekonomiskt stöd för studieverksamhet ges enbart till studieförbund anslutna till studieförbundens bransch- och intresseorganisation Studieförbunden samt till andra studieorganisationer genom särskilt avtal.

Regelverk

Följande krävs för att en förening ska få ekonomiskt stöd från Vara kommun:

Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet ska kunna hänföras till Bildningsnämndens kompetensområde kultur, vilket inkluderar idrott och friluftsliv.

Föreningens verksamhet ska vara öppen och tillgänglig för alla och lokaliserad till Vara kommun.

Föreningen ska ha regelbunden verksamhet. Utöver årsmötet ska minst fyra sammankomster per år med ansvarig person närvarande finnas redovisade i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse under verksamhetsåret.

Föreningens verksamhet ska vara i alla delar drog- och alkoholfri då barn och unga är delaktiga eller närvarande.

Föreningens form

Föreningen ska ha sitt säte i Vara kommun och ha en styrelse som minst omfattar posterna ordförande, sekreterare och kassör.

Föreningen ska ha antagit stadgar för sin verksamhet och ska årligen hålla årsmöte där man antar verksamhetsplan och godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Föreningen ska ha ett registrerat bankkonto eller bankgiro.

Föreningen ska se till att Kulturenheten/Kultur Vara har uppdaterade kontaktuppgifter till föreningen, inklusive minst en e-postadress till kontaktperson.

Föreningen ska ha ett uppdaterat medlemsregister där minst 75 % av medlemmarna ska bo i Vara kommun.

Föreningen ska ha en säker arkivering av handlingar under minst fyra år, förutom innevarande år, så att kommunen i sin roll som bidragsgivare när som helst under den tiden kan begära in underlag till ansökningar, medlemsförteckningar, räkenskaper, protokoll eller andra handlingar. Observera att arkivkravet kan se annorlunda ut från andra myndigheter.

Ansökan och årlig redovisning

Vid ansökan ska föreningen använda de blanketter eller e-tjänster som Vara kommun tagit fram för respektive stöd.

Ansökan ska lämnas in till Bildningsnämnden inom den tid och de anvisningar som ges för respektive stöd. För att ansökan ska behandlas måste den vara fullständigt och korrekt ifylld.
Ansökan om ekonomiskt stöd ska lämnas in av den lokala huvudorganisationen och inte av t. ex en sektionsstyrelse.

Föreningar som söker stöd ska varje år skicka in innevarande års årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till Bildningsnämnden.

Marknadsföring

Förening som får ekonomiskt stöd ska på ett tydligt sätt synliggöra att Vara kommun bidrar till verksamheten genom att använda det marknadsföringsmaterial som Kulturenheten/Kultur Vara ställer till förfogande.

Stödformer

1. Aktivitetsstöd barn och unga

Syfte

Stöd till föreningars verksamhet för barn och unga, barns och ungas delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.

Inriktning

Aktivitetsstöd barn och unga följer Riksidrottsförbundets regler, former, ansökningsdatum och åldersintervall för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Stödet baseras på antalet deltagartillfällen för barn och unga i föreningens regi. Med deltagartillfälle menas att en ungdom som bor i Vara kommun aktivt deltar i en aktivitet som genomförs av den sökande föreningen. Det går endast att räkna ett deltagartillfälle per person och dag. Om en person exempelvis deltar i flera tävlingar under en dag, kan bara ett deltagartillfälle den dagen räknas. Aktivitetsstöd barn och unga ges för maximalt 30 personer per tillfälle. Varje aktivitet ska ha en utsedd ansvarig person närvarande.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan, utbetalning

Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar vårens och höstens aktiviteter.

Vara kommun har samma sistadatum för ansökan som Riksidrottsförbundets LOK-stöd.

Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Vara kommun tagit fram. Utbetalning: mars och september.

2. Aktivitetsstöd samlingslokaler

Syfte

Stöd till föreningar som äger samlingslokaler.

Krav

Samlingslokalen måste ägas av en eller flera ideella organisationer.

Samlingslokalen ska vara öppen och tillgänglig för kulturarrangemang, fritidsaktiviteter, studieverksamhet och föreningslivets möten och arrangemang. Lokalen kan även hyras ut för privata ändamål.

Samlingslokalen ska vara externt uthyrd (dvs. till någon utöver den egna föreningen) minst 10 gånger under ett verksamhetsår.

Stödets storlek

Aktivitetsstödet till samlingslokaler baseras på antalet bokningar under föregående verksamhetsår. Med bokning menas sammankomst som är införd i bokningsjournal och antingen motsvaras av en hyresintäkt i redovisningen eller en offentlig aktivitet arrangerad av föreningen. Internt arbete, t ex. föreningens egna styrelsemöten, kan inte räknas som bokning.
Stödets storlek baseras på den totala summan av bokningar, egna och externa. Stödet beräknas efter ett system med koefficienter.

0-10 externa bokningar: Koefficient 0
11-20 bokningar: 1,5
21-40: 1,4
41-60: 1,3
61-80: 1,2
81-100: 1,1
101-250: 1,0

Föreningen kan tillgodoräkna sig maximalt 250 bokningar per år.

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars. Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på särskilda blanketter som Vara kommun tagit fram. Utbetalning: maj.

3. Aktivitetsstöd arrangemang

Syfte

Stöd till ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare och besökare.

Inriktning

Stöd kan sökas till offentliga, ickekommersiella arrangemang. Arrangemanget kan vara fristående eller del av ett sammanhang.

Aktivitetsstöd arrangemang kan enbart sökas av föreningar.

Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.

Det går inte att få stöd till kommersiella arrangemang, föreningars interna arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.

Kravet på att 75 % av föreningens medlemmar ska bo i Vara kommun gäller inte vid ansökan om Aktivitetsstöd arrangemang.

Krav

Ansökan måste lämnas in innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att arrangemanget är genomfört beviljas inte.

Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att barn och unga ska kunna delta utan kostnad.

En ansvarig person ska vara närvarande vid arrangemanget.

För arrangemanget ska passande marknadsföringsinsatser planeras.

Stödets storlek

En förening kan söka max 10 000 kronor per år.

Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av arrangemanget mot kriterier enligt nedan. Stödet kan påverkas av om medel har beviljas från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:

 • Arrangemanget riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga.
 • Arrangemanget har karaktär av något utöver det vardagliga och tillför bygden något extra.
 • Arrangemanget ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i arrangemanget.
 • Arrangemanget bygger på samarbete mellan flera föreningar och aktörer.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast 1 månad före arrangemangets genomförande.

Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på särskilda blanketter som Vara kommun tagit fram.

Ansökan ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag. Till ansökan ska bifogas ett underlag för beräkning, exempelvis offerter eller prisuppgifter.

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av arrangemanget till Vara kommun. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Utbetalning: senast 4 veckor efter inkommen redovisning.

4. Aktivitetsstöd Vara Snabb

Syfte

Stödja och uppmuntra unga människors engagemang och delaktighet i det lokala kulturlivet samt ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer.

Vem kan söka?

Invånare i Vara kommun 13-26 år.

Inriktning

Stöd kan sökas till utåtriktade kulturprojekt och aktiviteter av engångskaraktär, till exempel filmvisning, utställning, tävling och turnering.

Stöd ges inte till aktiviteter som inte är öppna för andra unga, skolprojekt, projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet, etablerad förenings- eller kulturverksamhet, lön för egen insats eller verksamhet som inte följer svensk lag eller garanterar människors lika värde.

Krav

Projektet ska vara utåtriktat och öppet för andra unga.

Projektet ska vara drogfritt.

I marknadsföring av projektet ska det framgå att stöd ges av Vara kommun.

Ansökan måste lämnas in innan projektet är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att projektet är genomfört beviljas inte.

Se även Allmänna utgångspunkter för Vara kommuns stöd till ideell verksamhet.

Stödets storlek

Stödets storlek är beroende av ändamålet, innehållet och målgruppen.

Ansökan, utbetalning, redovisning

Ansökan görs på särskild blankett som Vara kommun tagit fram. Blanketten ska vara påskriven av kontaktperson. Alternativt kan man ansöka via formulär på hemsidan som kompletteras med underskrift/er i efterhand.

Om den som söker är under 18 år ska samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

Efter att ansökan lämnats in tar Kulturenheten/Kultur Vara kontakt inom 3 arbetsdagar för att erbjuda handledning kring projektet. Svar på ansökan ges inom 3 veckor.

Stöd ges i första hand i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet eller i kontanter mot inlämning av kvitto upp till beslutat belopp.

Senast 3 veckor efter att projektet genomförts ska en kort utvärdering lämnas in till Kulturenheten/Kultur Vara. Utvärderingen kan vara i form av en text, en videoinspelning, fotocollage eller annan form.

Övrigt

Förändringar av projektet kan ske men måste diskuteras med och godkännas av Kulturenheten/Kultur Vara.

Om projektet inte genomförs eller stora förändringar gjorts utan att kulturenheten/Kultur Varas godkännande kan kontaktpersonen bli återbetalningsskyldig.

Om budgetsumman för aktivitetsstöd Vara Snabb inte utnyttjas finns möjlighet för Kulturenheten/Kultur Vara att under slutet av året använda kvarvarande budgetsumma till arrangemang/verksamhet för målgruppen 13-26 år.

5. Stöd till upprustning

Syfte

Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.

Inriktning

Föreningar kan söka stöd till nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda lokaler och anläggningar. Föreningar kan även söka stöd till insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- och/eller underhållsbehov. Stöd ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt underhåll.

Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras.

Det årliga anslaget för upprustningsstöd är begränsat vilket innebär att Bildningsnämnden måste göra en prioritering av de ansökningar som lämnats in. Att ett upprustningsprojekt uppfyller kraven för stödet är ingen garanti för att få stöd.

Krav

Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet.

Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll.

Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara i form av pengar och/eller ideella insatser.

Projektet bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då föreningen inte vet om föreningen får stöd innan beslutet är taget i Bildningsnämnden.

Stödets storlek

Grunden är att stöd beviljas upp till 40 % av materialkostnaderna.

Om föreningen även beviljas stöd från Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet till projektet, justeras Bildningsnämndens stöd för att möta eventuella tvingande villkor från dessa.

Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökan.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Ansökan lämnas senast 1 november till Bildningsnämnden.

Bildningsnämnden tar beslut om vilka föreningar som får stöd på årets sista sammanträde. Beslutet rör medel ur kommande budgetår.

Redovisning av byggnationens genomförande och ekonomiska utfall ska lämnas till Kultur Vara senast 30 november året efter nämndens beslut. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Bidraget betalas ut efter att projektet är helt slutfört. Åtgärderna ska vara färdigställda och besiktigade. Delutbetalning kan göras under pågående arbete efter besiktning.

6. Stöd till utveckling

Syfte

Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.

Inriktning

Stöd ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet.

Stöd kan sökas till:

Planering eller start av ny/unik verksamhet som inte finns representerad inom Vara kommuns föreningsliv.

Planering eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande förening.

Satsning på ny målgrupp. Till exempel ungdomssatsningar för föreningar med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar på flickor i föreningar med stor andel pojkar och vice versa.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:

 • Graden av nyskapande i projektet
 • Projektets angelägenhetsgrad
 • Samarbetsprojekt mellan föreningar
 • Plan för hur utvecklingsinsatsen kommer att leva vidare efter att projektet är genomfört.

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Bildningsnämnden tar beslut om utvecklingsstöd två gånger per år. Ansökan lämnas 1 februari eller 1 augusti. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av projektet till Bildningsnämnden. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet. Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning.

7 A. – Stöd genom särskilda avtal

Syfte

Ge allmänheten tillgång till regelbunden verksamhet inom kultur inklusive idrott och friluftsliv, samt tillgång till lokaler och anläggningar speciellt ägnade för utövande av sådana aktiviteter.

Inriktning

Avtal skrivs gällande aktiviteter för särskild målgrupp, särskilda temaaktiviteter och/eller årligen återkommande kulturarrangemang. Avtal skrivs även för tillhandahållande/skötsel av lokaler och anläggningar speciellt ägnade åt aktiviteter inom kultur och rekreation och som kan användas av föreningar och allmänhet. Satsning på särskild målgrupp/tema kan exempelvis vara aktiviteter som främjar inkludering och/eller mångfald.

Avtal skrivs efter dialog mellan respektive verksamhet och Bildningsnämnden. I avtalen fastställs uppdrag, stödets storlek och längden på avtalet (1, 2 eller 3 år).

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning

Avtalen beslutas av Bildningsnämnden vid årets sista sammanträde och gäller från påföljande årsskifte.

Redovisning ska ske enligt direktiv i respektive avtal. Skulle avtalets intention inte följas på det sätt som regleras i avtalet, avbryts avtalet av den part som inte är nöjd.

Utbetalning: januari.

7 B. – Stöd genom särskilda avtal – bygdepeng

Syfte

Stimulera lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningar till verksamhet för en ökad trivsel i bygden/på orten.

Inriktning

Stödet ska användas till specificerade aktiviteter för att höja trivseln i bygden/på orten.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars. Stödet ska redovisas senast den 31 mars nästkommande år. Ansökan och redovisning sker genom kommunens e-tjänst eller på särskilda blanketter som Vara kommun tagit fram.

Utbetalning sker inom 2 månader efter sista ansökningsdag.

8. Stöd till studieförbund

Syfte

Syftet med stödet är att ge föreningsliv och invånare tillgång till olika typer av lärprocesser och evenemang av folkbildande karaktär.

Utöver nedan nämnda stöd berörs folkbildningen av Stöd enligt särskilda avtal.

Krav

Studieförbundet ska vara anslutet till studieförbundens bransch- och intresseorganisation Studieförbunden i samverkan.

Studieförbundet ska ha en självständig ekonomisk förvaltning och en ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Studieförbundet ska kunna presentera de handlingar Bildningsnämnden kräver för att kunna granska inlämnad bidragsansökan.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande studieförbund. Kommunalt stöd kan lämnas för all statsbidragsberättigad verksamhet som bedrivs inom Vara kommun enligt den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet beslutat ska gälla för det statliga bidraget. Bidrag lämnas med budgetbelopp som fastställs av Bildningsnämnden.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Vara kommun följer de ansöknings, redovisnings- och utbetalningsförfaranden som Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar.

Besöksstrategiskt program 2016-2019

Antagen av kommunstyrelsen den 10 februari 2016 § 7

Besöksnäring/Turism

Bakgrund

Med begreppet turism menar man oftast ”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” 1, (1 Turismens begreppsnyckel (2006), finns att hämta på: http://publikationer.tillvaxtverket.se). I snäv mening kan turismen förstås som besöksnäringens konsumtionssida, medan utbudssidan är en sammansättning av en rad branscher, tiotusentals småföretag, många mellanstora företag och några få riktigt stora. Till branscherna hör boendeanläggningar, restauranger, transporter och handel men också sport, kultur och rekreation. De senare öppnar för en vidare tolkning av turism, där värdeskapande verksamhet ingår även när den inte är kopplat till företagsekonomisk vinst. Parallellt med att besöksnäringen i Sverige blir allt viktigare för landets sysselsättning och ekonomiska tillväxt, förfinas kunskapen och metoderna för att värdera existensvärden och icke-brukarvärden av besöksmål utan koppling till näring. Turism som inte syns i en resultaträkning kan då beaktas i politiska beslutsprocesser, eftersom den skapar värden för platsen och människorna där.

Nuläge

Mot bakgrund av att besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i Sverige både sett till exportintäkter (utländska medborgares konsumtion i Sverige) och sett till antalet sysselsatta 2, (2 Turismens årsbokslut (2014), finns att hämta på: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/turism/ekonomiochsysselsattning.4.3453fc5214836a9a472a65fc.html), utgör den en näring med stor potential för lokal tillväxt och utveckling även i Vara. Det är en näring som är helt platsbunden och jämfört med många andra branscher utgör den en entrébiljett till arbetsmarknaden för grupper som generellt sett står långt från arbetsmarknaden, t ex unga och utrikes födda –. Besöksnäringen är också viktig för regional utveckling och ett stöd för övrigt näringsliv.3,4, (3 Turismens begreppsnyckel (2006), finns att hämta på: http://publikationer.tillvaxtverket.se
4 Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt- och utveckling i VGR 2014-2020, finns att hämta på: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/VG2020-strategin/)Det gäller såväl den kommersiella sidan av turismen som den icke-kommersiella. Oavsett om reseanledningen är ett besöksmål som Sparlösastenen eller ett kommersiellt evenemang som Jordgubbens dag, skapar fler besökare förutsättningar för efterfrågan på exempelvis övernattningar, restaurangbesök, handel m.m. Vara kommun har, sin ringa storlek och utmanande demografi till trots, redan visat sig vara framgångsrik inom delar av besöksnäringen. Här kan nämnas kulturevenemang och scenkonst, måltidsturism och småstadshandeln men också besöksmål av icke kommersiell art så som exempelvis Levene äng eller The Blue Orange. Tillväxtpotentialen för Vara kommun med omnejd när det gäller besöksstrategiska satsningar är stor. Genom en konstruktiv samverkan mellan privata aktörer, offentlig sektor och civilsamhälle stärks platsens attraktionskraft till gagn för både dagens och morgondagens invånare liksom återkommande och nya besökare.

Framtid

År 2019 har Vara stärkt sitt varumärke och sin status som reseanledning och mötesplats i regionen. Platsens lyskraft har ökat liksom flödet av människor på tillfälliga och längre vistelser i området. Serviceutbudet till kommunens invånare och besökare har stärkts liksom förutsättningarna för företagande inom besöksnäringen. Vara en plats där det händer. Här samverkar offentliga och privata aktörer med civilsamhället för att gemensamt dra fler till platsen.

Mål

Allt arbete i kommunen utgår från Vara kommuns styrdokument. Samtliga mål i styrdokumenten följs upp i samband med delårs- och årsrapporter.
Det besöksstrategiska programmet mäts huvudsakligen med utgångspunkt i den strategiska planens övergripande mål:

I Vara kommun trivs alla att leva och bo

Det övergripande målet mäts vartannat år genom två frågor i SCBs medborgarundersökning; ”Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?” och ”Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?”, samt genom det faktiska invånarantalet. Målet anses uppfyllt om 75 procent av respondenterna ger mellanbetyg (5-7) eller höga betyg (8-10) på en tiogradig betygsskala samt om invånarantalet har ökat mellan år 2016 till 2019.

Liksom följande två mål i kommunstyrelsens verksamhetsplan:

 • Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att skapa ett bra och konkurrenskraftigt näringslivsklimat.

Målet mäts genom Svenskt Näringslivs årliga mätning av det lokala företagsklimatet respektive Nyföretagarbarometern. Indikatorn beträffande ”näringslivets sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet” liksom ”tillgång på kompetent arbetskraft” är ett medelvärde av det omdöme företagarna i Vara angivit i den enkät som Svenskt Näringsliv skickar ut varje vår till företagare i Sveriges alla 290 kommuner. Betyg i enkäten sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Betyg 4=bra, är det indikatorsmål som Svenskt Näringsliv rekommenderar för det sammanfattande omdömet. När det gäller tillgång på kompetent arbetskraft har indikatorn satts utifrån nuläge och mål om att det läget inte ska försämras utan snarare öka till en godkänd nivå (3=godkänt)eller högre. Nyföretagandet mäts i enheten antal företag per 1 000 invånare och ska ligga kvar på nuvarande höga nivå eller öka.

 • Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kommunens lyskraft ökar. Statusen som reseanledning och mötesplats i regionen stärks liksom serviceutbudet för invånarna.

Målet mäts genom tre indikatorer: Antal konserthusbesökare; Antal gästnätter på boendeanläggningar i kommunen samt totalt handelsindex.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.