Förvaltningen för utveckling och service

Förvaltningen leds av kommundirektör Anna Cederqvist.

Till förvaltningen hör:

HR-avdelningen

HR-avdelningen är en avdelning under Förvaltningen för utveckling och service. Avdelningen ansvarar för följande funktioner:

 • Lönehantering
 • Avtal/Arbetsrätt
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Förhandling
 • Friskvård
 • Utveckling
 • Vakansförmedling
 • Pensioner och försäkringsadministration

HR-avdelningen

Vara kommun, 534 81 VARA
Tel. 0512-310 00
Fax 0512-312 90

Avdelningschef:

Personalchef Nina Persson
Tel. 0512-318 32

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en avdelning under Förvaltningen för utveckling och service.

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen består av ett antal specialistkompetenser med syfte att utföra löpande administrativt arbete åt andra enheter i kommunen.

Ekonomichef och redovisningsansvarig arbetar med kommunens övergripande och strategiska ekonomihantering. Det innefattar bland annat budgetarbete, ekonomisk uppföljning, bokslut med framtagande av årsredovisning inklusive koncernbokslut, finansförvaltning, ekonomistyrningsfrågor, intern kontroll, redovisning, rådgivning i ekonomiska frågor samt administration av stiftelser. De olika arbetsområdena för övriga medarbetare kan innehållsmässigt delas in i verksamhetsadministration, löpande ekonomihantering samt övrig kommungemensam administration.

Verksamhetsadministration kan delas in i tre delar:

 • Äldre- och handikappomsorgsadministration
 • Vatten- och avloppsadministration
 • Hyror och allmändebitering (externa)

Äldre- och handikappomsorgens administration innebär en individuell avgiftsprövning, där såväl omsorgsbehov som inkomst/förmögenhet är viktiga komponenter.

Vatten- och avloppsdebiteringen utgår från tekniska nämndens va-taxa. Mätaravläsning är den metod med vilken förbrukningsavgiften regleras.

Hyror och allmändebitering innebär bland annat debitering av äldreboende samt övrig debitering som till exempel avgifter till musikskolan, alkoholtillstånd, bygglovsavgifter, debitering gymnastikhallar.

Löpande ekonomihantering

Den löpande ekonomihanteringen delas in i leverantörsreskontra, dagbokföring, redovisning, debitering, interndebitering, krav med inkasso och ekonomstöd. Bland annat ingår avstämningar, löpande redovisnings- och budgetfrågor, sifferbokslut och utredningar i den löpande ekonomihanteringen.

Systemansvar av kommunens ekonomisystem och kommunens system för elektronisk handel är också en viktig funktion. Ansvar för anläggningsreskontran och momsredovisning sorterar också under löpande ekonomihantering.

Förvaltningsadministration

Ekonomer för respektive förvaltning är organiserad på ekonomiavdelningen. De sköter budget-, boksluts- och redovisningsarbete för respektive förvaltning.

Övrig kommungemensam administration

Inom denna verksamhet hanteras bland annat skatt- och försäkringsfrågor samt inköpskort.

Ekonomiavdelningen

Vara kommun
534 81 VARA
Tel. 0512-310 00
Fax: 0512-312 90

Avdelningschef

Ekonomichef Jonas Bredenberg
Tel. 0512-318 16
jonas.bredenberg@vara.se

Kansliavdelningen

Kansliavdelningens uppgift är att ge administrativt stöd och service till förtroendevalda, medarbetare och kommuninvånare. I kansliavdelningen ingår följande verksamheter:

 • Ärendehantering, beredning och sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt övriga nämnder och arbetsutskott. ​
 • Utredningsarbete
 • Kommunens arkiv
 • Statistikansvar
 • Beredskaps- och säkerhetsarbete

Kommunens arkiv

Varas kommunarkiv finns på Torggatan 22 och på webben Vara webbarkiv.
Där finns handlingar ända sedan kommunal verksamhet började, dvs. från 1860-talet.
Här finns protokoll, räkneskaper, byggnadshandlningar etc.

Vem får besöka arkivet?
Alla får besöka arkivet, öppettider:
måndag-torsdag 9.00-12.00
Kontaktuppgifter:
tel: 0512-310 56
epost: arkivet@vara.se
Handlingar lånas ej ut från arkivet annat än för kommunens verksamhet.
Kopior kan fås av handlingar mot en viss avgift.

Expedition:

Kansliavdelningen
Vara kommun
534 81 VARA

Tel. 0512-310 21
Fax 0512-313 10

Kanslichef

Emelia Larsson
Tel. 0512-310 89

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen TUA

Avdelningen har en strategisk inriktning som handlar om kommunövergripande utveckling, internationalisering, näringsliv, trafikplanering, miljöstrategiska frågor, folkhälsa, samt planfrågor.

Avdelningens uppdrag är att på ett aktivt och synligt sätt bidra till att kommunen utvecklas i den riktning som anges i den strategiska planen. Avdelningen har ett kommunövergripande ansvar för tillväxt och utveckling.

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Vara kommun
534 81 VARA
Telefon 0512-310 00
Fax 0512-313 10

Avdelningschef:

Tillväxt- och utvecklingsavdelningschef Johanna Forslund Kullander
Telefon 0512-310 88

Näringsliv

Johanna Forslund Kullander

Folkhälsa

Emma Hevelius

Fysisk planering

Isa Åkerlind
Ellen Bengtsson
Mikko Mäkelä

Internationellt

Helena Torsell

Hållbarhetsstrategi

Lina Alfredsson-Mihlzén

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation. Till kommunikationsavdelningen hör kommunikationschef, tre kommunikatörer och tre receptionister.

Kommunikationschef Maria Joelsson

HR-avdelningen är en avdelning under Förvaltningen för utveckling och service. Avdelningen ansvarar för följande funktioner:

 • Lönehantering
 • Avtal/Arbetsrätt
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Förhandling
 • Friskvård
 • Utveckling
 • Vakansförmedling
 • Pensioner och försäkringsadministration

HR-avdelningen

Vara kommun, 534 81 VARA
Tel. 0512-310 00
Fax 0512-312 90

Avdelningschef:

Personalchef Nina Persson
Tel. 0512-318 32

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.