Socialförvaltningen

Socialnämnden och socialförvaltningen ansvarar för att ge kommunens invånare social omsorg och service. Inom ansvarsområdet ligger hemvård inklusive hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet, individ- och familjeomsorg samt insatser för psykiskt funktionshindrade.

Expedition

Socialförvaltningen
534 81 VARA
Expedition IFO: 0512-312 37, fax 0512-313 34
Expedition administration: 0512-313 26, fax 0512-313 23

E-post: sociala@vara.se

Socialchef

Sverker Andersson
Telefon 0512-312 35

Administration

Administrationen har som uppgift att ge service till såväl den politiska ledningen som till resultatenheterna inom socialnämndens verksamhetsområde.

Grundläggande för administrationen är arbetet med att leda, samordna och utveckla socialförvaltningen för att få effektivast möjliga resursutnyttjande och hög kvalitet på tjänsterna.

Centrala delar är arbetet med nämndshantering och ekonomiuppföljning. Utredningar för beslutsunderlag till förtroendevalda, uppföljningar av pågående verksamheter och utvärderingar av genomförda beslut är förutsättningar för att kunna ge förtroendevalda och resultatenheterna service.

Till administrationens uppgifter hör vidare det arbete som utförs för att upprätta och utveckla en god hälso- och sjukvård i kommunen samt det kontinuerliga utvecklingsarbete som bedrivs inom socialnämndens olika verksamhetsområden. Det hör också till administrationens uppgifter att bevaka förändringar i lagstiftning m.m. och förmedla kunskaper till berörda enheter.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.